EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1140

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1140/2012 на Комисията от 28 ноември 2012 година за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Coppia Ferrarese (ЗГУ)]

OJ L 332, 4.12.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 025 P. 3 - 4

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1140/oj

4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/8


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1140/2012 НА КОМИСИЯТА

от 28 ноември 2012 година

за одобрение на промени, които не са минимални, в спецификацията на название, вписано в регистъра на защитените наименования за произход и на защитените географски указания [Coppia Ferrarese (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 9, параграф 1, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 Комисията разгледа заявката на Италия за одобрение на промените в някои елементи от спецификацията на защитеното географско указание „Coppia Ferrarese“, регистрирано по силата на Регламент (ЕО) № 2400/96 на Комисията (2), изменен с Регламент (ЕО) № 2036/2001 (3).

(2)

Предвид това, че по смисъла на член 9 от Регламент (ЕО) № 510/2006 въпросните промени не са минимални, Комисията публикува в Официален вестник на Европейския съюз  (4) заявката за промени в съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от горепосочения регламент. Тъй като Комисията не е получила възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, промените следва да бъдат одобрени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Одобряват се публикуваните в Официален вестник на Европейския съюз промени в спецификацията, свързана с посоченото в приложението към настоящия регламент название.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 28 ноември 2012 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ L 327, 18.12.1996 г., стр. 11.

(3)  ОВ L 275, 18.10.2001 г., стр. 9.

(4)  ОВ C 75, 14.3.2012 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора:

Клас 2.4.   Хляб, тестени изделия, сладкарски и захарни изделия

ИТАЛИЯ

Coppia Ferrarese (ЗГУ)


Top