EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0872

Регламент за изпълнение (ЕС) № 872/2012 на Комисията от 1 октомври 2012 година за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията текст от значение за ЕИП

OB L 267, 2.10.2012, p. 1–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/872/oj

2.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 267/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 872/2012 НА КОМИСИЯТА

от 1 октомври 2012 година

за приемане на предвидения в Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета списък на ароматичните вещества, за въвеждането му в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията и на Решение 1999/217/ЕО на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и Съвета от 28 октомври 1996 г. за определяне на процедура на Общността за ароматични вещества, използвани или предназначени за използване в или върху храни (1), и по-специално член 3, параграф 2 и член 4, параграфи 1 и 5 от него,

Като взе предвид Регламент (ЕО) № 1334/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ароматизантите и определени хранителни съставки с ароматични свойства за влагане във или върху храни и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета, регламенти (ЕО) № 2232/96 и (ЕО) № 110/2008 и Директива 2000/13/ЕО (2), и по-специално член 25, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 2232/96 е предвидена процедура на Общността за оценка и разрешаване на ароматичните вещества. Държавите членки уведомиха Комисията за списъците на ароматичните вещества, които могат да бъдат влагани във или върху храните, продавани на тяхната територия.

(2)

В Регламент (ЕО) № 2232/96 се предвижда списък на ароматичните вещества, използването на които е разрешено, като всички вещества извън него са изключени. Посоченият списък трябва да се изготви въз основа на регистър, съдържащ ароматичните вещества, за които държавите членки са подали уведомление, както и въз основа на специална програма за оценка.

(3)

Веществата, за които е подадено уведомление, бяха въведени в регистъра, предвиден в Решение 1999/217/ЕО от 23 февруари 1999 г. за приемане на регистър на ароматичните вещества, използвани във или върху храни, съставен в прилагане на Регламент (ЕО) № 2232/96 на Европейския парламент и на Съвета (3).

(4)

В Регламент (ЕО) № 1565/2000 на Комисията (4) са предвидени необходимите мерки за приемането на програма за оценка за прилагане на Регламент (ЕО) № 2232/96. В съответствие с член 5, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96 ароматичните вещества, които не са вписани в регистъра, също бяха включени в програмата за оценка.

(5)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу „Органът“) подложи на оценка известен брой ароматични вещества (5), като използва поетапен подход, с чиято помощ се събира информация за отношението между структурата и свойствата на веществата, за приема им от съществуващи източници, за техния токсикологичен праг, който предизвиква загриженост, както и за наличните данни за метаболизма и токсичността им. Ароматичните вещества, които при нивата им на прием с храната не предизвикват загриженост относно безопасността, следва да бъдат включени в списъка, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96.

(6)

В съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1565/2000 за веществата, които са вписани в регистъра и вече са били класифицирани от Научния комитет по храните (наричан по-долу „НКХ“) в категория 1 (6), от Съвета на Европа в категория А (7) или от Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните (наричан по-долу „СЕКДХ“) като вещества, които не предизвикват загриженост по отношение на безопасността, както е посочено в протоколите от неговото 46, 49, 51 и 53-то заседание (8), не е необходима повторна оценка в рамките на програмата за оценка. Посочените вещества следва да бъдат включени в списъка, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96.

(7)

В съответствие с член 2, параграф 2 от Регламент № 1565/2000 Органът трябва да разгледа съдържащите се в регистъра вещества, класифицирани от СЕКДХ след 2000 г. въз основа на стандартния подход за оценка на приема като вещества, които не предизвикват загриженост по отношение на безопасността. Веществата, за които становището на Органа съвпада със заключението на СЕКДХ, следва да бъдат включени в списъка, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96.

(8)

Ароматичните вещества мога да бъдат използвани във и върху храни в съответствие с добрите производствени практики или, ако е необходимо, в съответствие със специални условия. Списъкът, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96 следва да съдържа информация за уникалния идентификационен номер на веществото (FL №), наименованието на веществото (Химично наименование), регистрационния му номер от Службата за химични индекси (номер по CAS), номера на СЕКДХ, номера на Съвета на Европа, чистотата, специфичните условия на употреба и препратка към научния орган, който е провел или провежда оценката.

(9)

За целите на настоящия регламент се използват категориите храни, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (9). При необходимост в съответствие с член 13, буква в) от Регламент (ЕО) № 1334/2008 могат да бъдат приемани тълкувателни решения с цел изясняване дали дадена храна принадлежи към определена категория храни.

(10)

Ароматичните вещества, които не получиха положителна оценка по отношение на безопасността си, бяха изброени в част А на приложение III към Регламент (ЕО) 1334/2008 като вещества, които не трябва да се добавят като такива към храните, или бяха заличени от регистъра с Решение 2005/389/ЕО (10), 2006/252/ЕО (11) и 2008/478/ЕО (12) на Комисията.

(11)

Ароматичните вещества, за които поисканата информация не бе предоставена, и които вследствие на това не бяха подложени на оценка от Органа в съответствие с член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1565/2000, следва да не се включват в списъка, посочен в регламент (ЕО) № 2232/96.

(12)

Ароматичните вещества, заявлението за които е оттеглено от субектите, отговорни за пускането им на пазара, следва да не се включват в списъка, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96.

(13)

По отношение на известен брой вещества Органът не е завършил оценката или е изискал да бъдат предоставени допълнителни научни данни за нейното завършване. В съответствие с целите на Регламент (ЕО) № 2232/96 и Регламент (ЕО) № 1334/2008 и за увеличаване на правната сигурност подходящо е тези вещества да бъдат включени в списъка, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96, за да се даде възможност веществата, които понастоящем са пуснати на пазара, да продължат да се използват във или върху храни, докато бъдат завършени процедурите по оценка на риска и тези за издаване на разрешения.

(14)

С цел да се контролира подаването на изисканата от Органа допълнителна научна информация на субектите, отговорни за пускането на пазара на ароматични вещества, следва да се съобщят крайни срокове, за да могат те да се съобразят с изискванията на Органа, изразени в публикуваните становища. Във връзка с това на веществата, за които Органът е изискал допълнителни научни данни, в посочения в Регламент (ЕО) № 2232/96 списък са присвоени бележки под линия 2—4. На Органа следва да се определи срок, в който да направи оценка на подадените данни. Ако необходимата информация не бъде предоставена в изисквания срок, съответното ароматично вещество може да не бъде оценено в съответствие с член 3, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1565/2000 и поради това да бъде извадено от списъка на Съюза в съответствие с процедурата, предвидена в член 7 от Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета (13).

(15)

Ароматичните вещества, чиято оценка още не е завършена от Органа, и за които няма неизпълнено искане за допълнителна информация, следва да бъдат идентифицирани като такива с бележка под линия 1 в списъка, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96.

(16)

Ако разрешеното за употреба ароматично вещество е рацемат (смес от равни части оптични изомери), за употреба следва да бъдат разрешени както R-, така и S-формата му. Ако е разрешена само R-формата, S-формата не трябва да бъде обхваната от същото разрешение и обратното.

(17)

Органът подложи на оценка и определи като безопасни някои D- и D,L аминокиселини, като наложи условието при консумацията им веществата да бъдат в непроменената си форма. Поради това аминокиселините следва да бъдат включени в списъка, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96, само по отношение на употребата им като ароматични вещества.

(18)

Предназначението на списъка, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96, е единствено да регулира употребата на ароматични вещества, които се добавят към храните, за да им придадат мирис и/или вкус или да изменят техния мирис и/или вкус. Някои вещества от списъка мога да бъдат добавяни към храни с цел, различна от ароматизиране, но такъв вид употреба се урежда от други правила. За някои вещества е необходимо да се предвиди ниво на употреба, което се отнася до употребата им като ароматизиращи вещества. Тези вещества са кофеин (FL № 16.016), теобромин (FL № 16.032), неохесперидиндихидрохалкон (FL 16.061) и ребодиозид А (FL 16.113). За амониевия хлорид (FL 16.048) вече са приети национални разпоредби. Във връзка с гореизложеното, за да се гарантира функционирането на вътрешния пазар, използването на нивата на употреба следва да се хармонизира.

(19)

В становището си, прието на 22 май 2008 г. (14), Органът препоръча максималното ниво на употреба за d-камфор (FL 07.215) да бъде определено така, че да се гарантира експозиция на d-камфор, която не надвишава 2 mg/kg телесно тегло на ден, независимо от възрастовата група. Поради това следва да се определят специфични условия за употреба за d-камфор.

(20)

В становището си, прието на 19 февруари 1988 г. (15), НКХ стигна до заключението, че от токсикологична гледна точка не съществуват пречки употребата на хинин в горчиви напитки да се запази при настоящите си нива (най-много до 100 mg/l). Органът не оспорва тази оценка, но препоръчва да се преразгледа токсикологичната база данни за хинина (16). Докато не бъде завършена повторната оценка на хинина, употребата на трите хининови соли (FL 14.011, FL 14.152 и FL 14.155) следва да бъде ограничена до безалкохолните и алкохолните напитки.

(21)

В становището си, прието на 22 май 2008 г. (17), Органът разгледа глициризиновата киселина и нейната амонизирана форма Органът изрази съгласие с оценката, направена от НКХ (18), който счита, че прием от 100 mg на човек на ден не предизвиква загриженост по отношение на безопасността. Поради това следва да се определят специфични условия за употреба за глициризинова киселина (FL 16.012) и за нейната амонизирана форма (FL 16.060) като ароматични вещества.

(22)

С Регламент (ЕО) № 1334/2008 се отменя Регламент (ЕО) № 2232/96, считано от датата на прилагане на списъка, предвиден в член 2, параграф 2 от посочения регламент. Поради това с оглед на правната сигурност е подходящо да се определи датата на прилагане на посочения списък. Принципът за взаимно признаване, установен в Регламент (ЕО) № 2232/96, следва обаче да продължи да се прилага по отношение на включените в приложението към настоящия регламент ароматични вещества, на които са присвоени бележки под линия 1—4. Регламент (ЕО) № 2232/96 ще престане да се прилага и ще стане неактуален, щом бъдат завършени процедурите по оценка на риска и издаване на разрешения за тези ароматични вещества.

(23)

Програмата за оценка, предвидена в Регламент (ЕО) № 1565/2000, имаше за цел установяването на списъка, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96. С установяването на този списък Регламент (ЕО) № 1565/2000 става неактуален и следва да бъде отменен. Той обаче следва да продължи да се прилага за ароматичните вещества, включени в приложението към настоящия регламент, на които са присвоени бележки под линия 1—4. Регламент (ЕО) № 1565/2000 ще престане да се прилага и ще престане да бъде актуален, щом бъдат завършени процедурите по оценка на риска и издаване на разрешения за тези ароматични вещества.

(24)

Регистърът на ароматичните вещества, използвани във или върху храни, приет с Решение 1999/217/ЕО на Комисията, престана да бъде актуален, след като бе установен списъкът, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96, и следва да бъде отменен.

(25)

В Регламент (ЕО) № 1334/2008 се предвижда, че списъкът на Съюза на ароматизантите и изходните материали за тяхното производство се установява, като списъкът на ароматичните вещества, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96, се въведе в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008 в момента на приемането му. Списъкът на ароматичните вещества, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96, следва съответно да бъде въведен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008.

(26)

Списъкът на Съюза на ароматичните вещества и изходните материали за тяхното производство трябва да се прилага, без да се засягат другите разпоредби, предвидени в специфичното за секторите законодателство.

(27)

Употребата на ароматизанти и изходни материали за тяхното производство в храните за кърмачета и преходните храни, преработените храни на зърнена основа, детските храни и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца, посочени в Директива 2009/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно храни, предназначени за специфична хранителна употреба (19), ще бъде хармонизирана в рамките на специфични правила относно състава на храните, предназначени за кърмачета и малки деца, които ще бъдат приети в бъдеще. Междувременно държавите членки следва да могат да прилагат в тази област национални разпоредби, които са по-стриктни, отколкото разпоредбите, предвидени в списъка на ароматичните вещества, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96.

(28)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1334/2008 ароматичните вещества, които не са включени в списъка на Съюза, могат да бъдат пускани на пазара като такива и да се употребяват във и върху храни до 18 месеца, след като започне да се прилага списъкът на Съюза. Тъй като ароматичните вещества вече са на пазара на държавите членки, бяха създадени разпоредби за гарантиране на плавен преход към разрешителна процедура на Съюза. За тази цел в Регламент (ЕО) № 873/2012 на Комисията (20) бяха предвидени преходни периоди за храните, които съдържат посочените ароматични вещества.

(29)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„списък на Съюза“ означава списъка на ароматизантите и изходните материали за тяхното производство, установен в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008;

б)

„оценени ароматични вещества“ означава вещества, чиито оценка и одобрение са завършени на равнището на Съюза. На посочените вещества не се присвоява бележка под линия в част А от списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали за тяхното производство;

в)

„ароматични вещества в процес на оценка“ означава вещества, чиито оценка и одобрение на равнището на Съюза не са завършени към момента на влизане в сила на настоящия регламент. На посочените вещества се присвояват бележки под линия 1—4 в част А от списъка на Съюза на ароматизантите и изходните материали за тяхното производство.

Член 2

Приемане на списъка на ароматичните вещества, посочен в Регламент (ЕО) № 2232/96

Списъкът на ароматичните вещества, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96, се приема, както е установено в част А от приложението към настоящия регламент.

Член 3

Въвеждане на списъка на ароматичните вещества, посочен в Регламент (ЕО) № 1334/2008

Текстът на приложението към настоящия регламент се въвежда в приложение I към Регламент (ЕО) № 1334/2008.

Член 4

Ароматични вещества в процес на оценка

Ароматичните вещества в процес на оценка могат да бъдат пускани на пазара и употребявани във или върху храни до включването им като оценени ароматични вещества в част А на списъка на Съюза, или до изваждането им от този списък.

Член 5

Актуализиране на списъка

От датата на влизане в сила на настоящия регламент и при необходимост част А от списъка на Съюза се актуализира в съответствие с процедурата, посочена в член 7 от Регламент (ЕО) № 1331/2008.

Член 6

Отмяна на Регламент (ЕО) № 2232/96

1.   За целите на член 24, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1334/2008 по отношение на отмяната на Регламент (ЕО) № 2232/96 датата, от която се прилага списъкът на ароматичните вещества, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96, е 22 април 2013 г.

2.   Членове 1 и 2, член 3, параграфи 1 и 2, член 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 2232/96, както и приложението към него обаче продължават да се прилагат към ароматичните вещества в процес на оценка, до включването им като оценени ароматични вещества в част А на списъка на Съюза, или до изваждането им от този списък. Позоваванията на регистъра на ароматичните вещества в посочените членове се считат за позовавания на част А от списъка на Съюза.

Член 7

Отмяна на Регламент (ЕО) № 1565/2000

Регламент (ЕО) № 1565/2000 се отменя, считано от 22 април 2013 г. Той обаче продължава да се прилага по отношение на ароматичните вещества в процес на оценка.

Член 8

Отмяна на Решение № 1999/217/ЕО

Решение 1999/217/ЕО се отменя, считано от 22 април 2013 г.

Член 9

Разпоредби за храни за кърмачета и малки деца

Държавите членки могат да прилагат национални разпоредби, които са по-ограничителни, отколкото част А от списъка на Съюза по отношение на употребата на ароматични вещества в храните за кърмачета, преходните храни, преработените храни на зърнена основа, детските храни и диетичните храни за специални медицински цели, предназначени за кърмачета и малки деца, посочени в Директива 2009/39/ЕО. Тези национални мерки трябва да бъдат от основно значение, за да се гарантира, че потребителите са защитени по подходящ начин, и да бъдат съразмерни с постигането на тази цел.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 22 април 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 1 октомври 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 23.11.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 34.

(3)  ОВ L 84, 27.3.1999 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 8.

(5)  http://www.efsa.europa.eu/

(6)  Приложение 6 към протокола от 98-то заседание на Научния комитет по храните, 21 и 22 септември 1995 г.

(7)  Ароматични вещества и натурални ароматизанти, том I, „Ароматични вещества с определен химичен състав“, четвърто издание. Съвет на Европа, Частично споразумение в социалната област и в областта на общественото здраве, Страсбург, 1992 г., включително последващите подменящи страници до 1999 г.

(8)  Оценка на определени добавки в храните и замърсители. 46-ти доклад на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните, Технически доклади на СЗО, серия № 868, Женева 1997 г.

49-и доклад на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните, Технически доклади на СЗО, серия № 884, Женева 1999 г.

51-ви доклад на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните, Технически доклади на СЗО, серия № 891, Женева 2000 г.

53-ти доклад на Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните, Технически доклади на СЗО, серия № 896, Женева 2000 г.

(9)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(10)  ОВ L 128, 21.5.2005 г., стр. 73.

(11)  ОВ L 91, 29.3.2006 г., стр. 48.

(12)  ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 42.

(13)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(14)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията относно камфор в ароматизанти и в други хранителни съставки с ароматични свойства. EFSA Journal 729, стр. 1-15.

(15)  Доклад на Научния комитет по храните за хинина. (Становище от 19 февруари 1988 г.). В „Научно-технически доклади на Научния комитет по храните“ (двадесет и първа серия). Генерална дирекция „Вътрешен пазар и промишленост“.

(16)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните вещества и материалите, които влизат в контакт с храни, по искане на Комисията относно оценка № 35 на Групата по ароматизантите (FGE.35), „Три соли на хинина от приоритетния списък от химическа група № 30“. EFSA Journal (2008 г.) 739, стр. 1-18.

(17)  Научно становище на Експертната група по добавките в храните, ароматизантите, спомагателните средства за обработка и материалите, които влизат в контакт с храни (AFC) по искане на Комисията относно оценка № 36 на Групата по ароматизантите (FGE.36), „Два тритерпенови глюкозида от приоритетния списък“. EFSA Journal (2008 г.) 740, стр. 1-19.

(18)  Становище на Научния комитет по храните относно глициризинова киселина и нейната амониева сол (изразено на 4 април 2003 г.). Научен комитет по храните. SCF/CS/ADD/GEN/225 окончателен. 10 април 2003 г., Европейска комисия, Генерална дирекция „Здраве и защита на потребителите“.

(19)  ОВ L 124, 20.5.2009 г., стр. 21.

(20)  Виж страница 162 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСЪК НА СЪЮЗА НА АРОМАТИЗАНТИТЕ И ИЗХОДНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Част А

от списъка на Съюза на ароматичните вещества

РАЗДЕЛ 1

Съдържание на списъка

Таблица 1 съдържа следната информация:

 

Колона 1 (FL №): уникалният идентификационен номер на веществото.

 

Колона 2 (Химично наименование): наименованието на веществото.

 

Колона 3 (CAS №): номер в регистъра на Службата за химични индекси (CAS).

 

Колона 4 (Номер на СЕКДХ): номерът, присвоен от Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните.

 

Колона 5 (Номер на Съвета на Европа): номер, присвоен от Съвета на Европа.

 

Колона 6 (Чистота на назованото вещество най-малко 95 %, освен ако не е посочено друго): чистотата на назованото ароматично вещество трябва да бъде поне 95 %. Ако чистотата е по-ниска, в тази колона се посочва съставът на ароматичните вещества.

 

Колона 7 (Ограничения при употреба): употребата на ароматичните вещества е разрешена в съответствие с добрите производствени практики, освен ако в настоящата колона не е предвидено специфично ограничение. Ароматичните вещества, за които има ограничения при употребата, могат да се добавят само към изброените категории храни и само при посочените условия на употреба. За целите на ограниченията се използват следните категории храни, съгласно списъка от приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008:

Номер на категорията

Категория храна

1

Млечни продукти и техните аналози

2

Мазнини и масла, както и емулсии на мазнини и масла

3

Лед за ядене

4.2

Преработени плодове и зеленчуци

5

Сладкарски изделия

5.3

Дъвки

6

Зърнени храни и зърнени продукти

7

Печива

8

Месо

9

Риба и продукти от рибарството

10

Яйца и яйчни продукти

11

Захари, сиропи, мед и трапезни подсладители

12

Соли, подправки, супи, сосове, салати и протеинови продукти

13

Храни, предназначени за специфична хранителна употреба съгласно определението от Директива 2009/39/ЕО (1)

14.1

Безалкохолни напитки

14.2

Алкохолни напитки, включително техни еквиваленти без съдържание на алкохол или с ниско алкохолно съдържание

15

Готови за консумация соленки и снаксове

16

Десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1, 3 и 4

17

Хранителни добавки съгласно определението от Директива 2002/46/ЕО (2) на Европейския парламент и на Съвета, с изключение на хранителните добавки за кърмачета и малки деца

18

Преработени храни, необхванати от категории 1—17, с изключение на храните за кърмачета и малки деца

 

Колона 8 (Бележки под линия): Бележка под линия „1“ се присвоява на ароматичните вещества, чиято оценка следва да бъде извършена от Органа. Бележки под линия от „2“ до „4“ се отнасят към определените за заявителите срокове, в които те трябва да се съобразят с изискванията на Органа, изразени в публикуваните становища. Ако необходимата информация не бъде предоставена в изисквания срок, засегнатите ароматични вещества се изваждат от списъка на Съюза. Органът оценява предоставените данни в срок от 9 месеца от получаването им. Веществата, които вече са оценени от СЕКДХ, могат да бъдат познати по наличието на СЕКДХ номер в колона 4.

(1)

Оценката трябва да се извърши от Органа.

(2)

До 31 декември 2012 г. се предоставят допълнителни научни данни.

(3)

До 30 юни 2013 г. се предоставят допълнителни научни данни.

(4)

До 31 декември 2013 г. се предоставят допълнителни научни данни.

 

Колона 9 (Препратка): препратка към научната организация, която е извършила оценката.

РАЗДЕЛ 2

Забележки

Забележка 1: Амониевите, натриевите, калиевите и калциевите соли, както и хлоридите, карбонатите и сулфатите са обхванати от основните вещества, при условие че те имат ароматични свойства.

Забележка 2: Ако разрешеното за употреба ароматично вещество е рацемат (смес от равни части оптични изомери), за употреба се разрешават както R-, така и S-формата му. Ако е разрешена само R-формата, S-формата не трябва да бъде обхваната от същото разрешително и обратното.

Забележка 3: Максималните нива се отнасят до нивата във или върху храни, във вида, в който те са пуснати на пазара. Чрез дерогация от този принцип, за сушените и/или концентрираните храни, които трябва да бъдат възстановени, максималните нива се прилагат към храната, възстановена съгласно инструкциите върху етикета, като се вземе под внимание минималният коефициент на разреждане.

Забележка 4: Наличието на ароматично вещество е разрешено:

а)

в съставна храна, различна от посочените в приложението, когато ароматичното вещество е разрешено в една от съставките на съставната храна;

б)

в храна, предназначена единствено за приготвянето на съставна храна, и при условие че съставната храна съответства на разпоредбите на настоящия регламент.

Таблица 1

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

FL №

Химично наименование

CAS №

Номер на СЕКДХ

Номер на Съвета на Европа

Чистота на назованото вещество най-малко 95 %, освен ако не е посочено друго

Ограничения при употреба

Бележки под линия

Препратка

01.001

Лимонен

138-86-3

 

491

 

 

 

ЕОБХ

01.002

1-изопропил-4-метилбензен

99-87-6

1325

620

 

 

 

ЕОБХ

01.003

Пин-2(10)-ен

127-91-3

1330

2114

 

 

2

ЕОБХ

01.004

Пин-2(3)-ен

80-56-8

1329

2113

 

 

2

ЕОБХ

01.005

Терпинолен

586-62-9

1331

2115

 

 

 

ЕОБХ

01.006

Алфа-феландрен

99-83-2

1328

2117

Най-малко 85 %; вторични компоненти 10—12 % цимен и други терпенови въглеводороди

 

 

ЕОБХ

01.007

Бета-кариофилен

87-44-5

1324

2118

80—92 % бета-кариофилен и 15—19 % C15H24 терпенови въглводороди (напр. валенцен)

 

2

ЕОБХ

01.008

Мирцен

123-35-3

1327

2197

Най-малко 90 % вторични компоненти C15H24 терпенови въглводороди (напр. валенцен); минималното количество проба може да съдържа следи от лимонен, алфа- и бета-пинен и други често срещани С10Н16 терпени.

 

4

ЕОБХ

01.009

Камфен

79-92-5

1323

2227

Най-малко 80 % вторични компоненти 15—19 % C15H24 терпенови въглводороди (напр. валенцен)

 

2

ЕОБХ

01.010

1-изопропенил-4-метилбензен

1195-32-0

1333

2260

 

 

 

ЕОБХ

01.014

1-метилнафтален

90-12-0

1335

11009

 

 

4

СЕКДХ/ЕОБХ

01.015

Винилбензен

100-42-5

 

11022

 

 

1

ЕОБХ

01.016

1,4(8),12-бисаболатриен

495-62-5

1336

10979

 

 

 

ЕОБХ

01.017

Валенцен

4630-07-3

1337

11030

Най-малко 94 % вторични компоненти 1—4 % други С15Н24 сескитерпени

 

2

ЕОБХ

01.018

Бета-оцимен

13877-91-3

1338

11015

Най-малко 80 % вторичен компонент 15—17 % цис-бета-оцимен

 

4

ЕОБХ

01.019

Алфа-терпинен

99-86-5

1339

11023

Най-малко 89 % вторични компоненти 6—7 % 1,4- и 1,8-цинеол

 

 

ЕОБХ

01.020

Гама-терпинен

99-85-4

1340

11025

 

 

 

ЕОБХ

01.024

Бета-бурбонен

5208-59-3

1345

11931

 

 

2

ЕОБХ

01.026

1(5),7(11)-гуайадиен

88-84-6

1347

 

 

 

2

ЕОБХ

01.027

Бисабола-1,8,12-триен

17627-44-0

 

 

 

 

 

ЕОБХ

01.028

Бета-бисаболен

495-61-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

01.029

Делта-3-карен

13466-78-9

1342

10983

Най-малко 92 % вторични компоненти 2—3 % бета-пинен; 1—2 % лимонен; 1—2 % мирцен; 0—1 % цимен

 

2

ЕОБХ

01.033

2,2-диметилхексан;

590-73-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

01.034

2,4-диметилхексан;

589-43-5

 

 

 

 

 

ЕОБХ

01.035

2,6-диметилокта-2,4,6-триен

673-84-7

 

 

 

 

2

ЕОБХ

01.038

Додекан

112-40-3

 

 

 

 

 

ЕОБХ

01.039

Делта-елемен

20307-84-0

 

10996

 

 

 

ЕОБХ

01.040

Алфа-фарнезен

502-61-4

1343

10998

Най-малко 38 % алфа и 29 % бета (сума от цис/транс изомери); вторични компоненти 20 % бисаболен, до 10 % други изомери (валенцен, бурбонен, кадиен, гуайен)

 

4

ЕОБХ

01.045

d-лимонен

5989-27-5

1326

491

 

 

 

ЕОБХ

01.046

l-лимонен

5989-54-8

 

491

 

 

 

ЕОБХ

01.054

Пентадекан

629-62-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

01.057

Тетрадекан

629-59-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

01.059

4(10)-туйен

3387-41-5

 

11018

 

 

2

ЕОБХ

01.061

Ундека-1,3,5-триен

16356-11-9

1341

 

Най-малко 94% (сума от цис/транс изомери); вторичен компонент 2,4,6-ундекатриен (Z,Z,E)

 

4

ЕОБХ

01.064

Цис-3,7-диметил-1,3,6-октатриен

3338-55-4

 

 

 

 

2

ЕОБХ

01.070

1-октен

111-66-0

 

 

 

 

2

ЕОБХ

01.077

1-метил-1,3-циклохексадиен

1489-56-1

1344

 

 

 

 

ЕОБХ

02.001

2-метилпропан-1-ол

78-83-1

251

49

 

 

 

СЕКДХ

02.002

Пропан-1-ол

71-23-8

82

50

 

 

 

СЕКДХ

02.003

Изопентанол

123-51-3

52

51

 

 

 

СЕКДХ

02.004

Бутан-1-ол

71-36-3

85

52

 

 

 

СЕКДХ

02.005

Хексан-1-ол

111-27-3

91

53

 

 

 

СЕКДХ

02.006

Октан-1-ол

111-87-5

97

54

 

 

 

СЕКДХ

02.007

Нонан-1-ол

143-08-8

100

55

 

 

 

СЕКДХ

02.008

Додекан-1-ол

112-53-8

109

56

 

 

 

СЕКДХ

02.009

Хексадекан-1-ол

36653-82-4

114

57

 

 

 

СЕКДХ

02.010

Бензилов алкохол

100-51-6

25

58

 

 

 

ЕОБХ

02.011

Цитронелол

106-22-9

1219

59

Най-малко 90 % вторични компоненти 5—8 % двойноненаситени и наситени С10 алкохоли, 1 % цитронелил ацетат, 1 % цитронелал

 

 

ЕОБХ

02.012

Гераниол

106-24-1

1223

60

 

 

 

ЕОБХ

02.013

Линалол

78-70-6

356

61

 

 

 

СЕКДХ

02.014

Алфа-терпинеол

98-55-5

366

62

 

 

 

СЕКДХ

02.015

Ментол

89-78-1

427

63

 

 

 

СЕКДХ

02.016

DL-борнеол

507-70-0

1385

64

 

 

 

ЕОБХ

02.017

Канелен алкохол

104-54-1

647

65

 

 

 

ЕОБХ

02.018

Неролидол

7212-44-4

1646

67

 

 

 

ЕОБХ

02.019

2-фенилетан-1-ол

60-12-8

987

68

 

 

 

ЕОБХ

02.020

Хекс-2-ен-1-ол

2305-21-7

1354

 

 

 

2

ЕОБХ

02.021

Хептан-1-ол

111-70-6

94

70

 

 

 

СЕКДХ

02.022

Октан-2-ол

123-96-6

289

71

 

 

 

СЕКДХ

02.023

Окт-1-ен-3-ол

3391-86-4

1152

 

 

 

1

ЕОБХ

02.024

Декан-1-ол

112-30-1

103

73

 

 

 

СЕКДХ

02.026

3,7-диметилоктан-1-ол

106-21-8

272

75

Най-малко 90 % вторични компоненти 5—7 % гераниол и цитронелол

 

 

СЕКДХ

02.027

(-)-родинол

6812-78-8

1222

76

 

 

 

ЕОБХ

02.028

3,7-диметилоктан-3-ол

78-69-3

357

77

 

 

 

СЕКДХ

02.029

3,7,11-триметилдодека-2,6,10-триен-1-ол

4602-84-0

1230

78

 

 

 

ЕОБХ

02.030

Алфа-пентилканелен алкохол

101-85-9

674

79

 

 

 

ЕОБХ

02.031

3-фенилпропан-1-ол

122-97-4

636

80

 

 

 

ЕОБХ

02.033

1-фенилпропан-1-ол

93-54-9

822

82

 

 

 

ЕОБХ

02.034

1-фенилпентан-2-ол

705-73-7

825

83

 

 

 

ЕОБХ

02.035

2-метил-1-фенилпропан-2-ол

100-86-7

1653

84

 

 

 

ЕОБХ

02.036

4-фенилбутан-2-ол

2344-70-9

815

85

 

 

 

ЕОБХ

02.037

3-метил-1-фенилпентан-3-ол

10415-87-9

1649

86

 

 

 

ЕОБХ

02.038

Фенхилов алкохол

1632-73-1

1397

87

 

 

 

ЕОБХ

02.039

4-изопропилбензилов алкохол

536-60-7

864

88

 

 

 

ЕОБХ

02.040

Пентан-1-ол

71-41-0

88

514

 

 

 

СЕКДХ

02.041

2-метилбутан-2-ол

75-85-4

 

515

 

 

 

ЕОБХ

02.042

2-(4-метилфенил)пропан-2-ол

1197-01-9

1650

530

Най-малко 90 % вторични компоненти 9—11 % изопропенилтолуен

 

 

ЕОБХ

02.043

2-етилбутан-1-ол

97-95-0

 

543

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

02.044

Хептан-3-ол

589-82-2

286

544

 

 

 

СЕКДХ

02.045

Хептан-2-ол

543-49-7

284

554

 

 

 

СЕКДХ

02.047

3,7-диметилоктан-1,7-диол

107-74-4

610

559

 

 

 

СЕКДХ

02.049

Нона-2,6-диен-1-ол

7786-44-9

1184

589

 

 

2

ЕОБХ

02.050

Пент-2-ен-1-ол

20273-24-9

1793

665

 

 

2

ЕОБХ

02.051

5-фенилпентан-1-ол

10521-91-2

675

674

 

 

 

ЕОБХ

02.052

2-метилпропан-2-ол

75-65-0

 

698

 

 

 

ЕОБХ

02.054

p-ментан-1,8-диол

80-53-5

 

701

 

 

 

ЕОБХ

02.055

3,5,5-триметилхексан-1-ол

3452-97-9

268

702

 

 

 

СЕКДХ

02.056

Хекс-3(цис)-ен-1-ол

928-96-1

315

750c

 

 

 

СЕКДХ

02.057

Ундекан-1-ол

112-42-5

106

751

 

 

 

СЕКДХ

02.058

(Z)-нерол

106-25-2

1224

2018

 

 

 

ЕОБХ

02.059

DL-изоборнеол

124-76-5

1386

2020

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—5 % борнеол

 

 

ЕОБХ

02.060

p-мента-1,8-диен-7-ол

536-59-4

974

 

 

 

2

ЕОБХ

02.061

Дихидрокарвеол

619-01-2

378

2025

 

 

 

СЕКДХ

02.062

Карвеол

99-48-9

381

2027

 

 

 

СЕКДХ

02.063

d-неоментол

2216-52-6

428

2028

 

 

 

СЕКДХ

02.064

1-фенилетан-1-ол

98-85-1

799

2030

 

 

 

ЕОБХ

02.065

4-метил-1-фенилпентан-2-ол

7779-78-4

827

2031

 

 

 

ЕОБХ

02.066

4-фенилбут-3-ен-2-ол

17488-65-2

819

 

 

 

2

ЕОБХ

02.067

1R,2S,5R-изопулегол

89-79-2

755

2033

 

 

4

ЕОБХ

02.070

Циклохексанол

108-93-0

 

2138

 

 

 

ЕОБХ

02.071

p-ментан-2-диол

499-69-4

376

2228

 

 

 

СЕКДХ

02.072

4-терпиненол

562-74-3

439

2229

 

 

 

СЕКДХ

02.073

2-фенилпропан-1-ол

1123-85-9

1459

2257

 

 

 

ЕОБХ

02.074

Хекс-4-ен-1-ол

6126-50-7

318

2295

 

 

 

СЕКДХ

02.075

(1R,2S,5S)-нео-дихидроцарвеол

18675-33-7

 

2296

 

 

 

ЕОБХ

02.076

2-метилбутан-1-ол

137-32-6

1199

2346

 

 

 

ЕОБХ

02.077

Пентан-3-ол

584-02-1

 

2349

 

 

 

ЕОБХ

02.078

Етанол

64-17-5

41

11891

 

 

 

СЕКДХ

02.079

Изопропанол

67-63-0

277

 

 

 

 

СЕКДХ

02.080

1-(p-толил)етан-1-ол

536-50-5

805

10197

 

 

 

ЕОБХ

02.081

2,6-диметилхептан-4-ол

108-82-7

303

11719

Най-малко 90 %; вторичен компонент 8—9 % 2-хептанол

 

 

СЕКДХ

02.082

2-етил-хексан-1-ол

104-76-7

267

11763

 

 

 

СЕКДХ

02.083

p-мент-1-ен-3-ол

491-04-3

434

10248

 

 

 

СЕКДХ

02.085

Сабинен хидрат

546-79-2

441

10309

 

 

 

СЕКДХ

02.086

Ундекан-2-ол

1653-30-1

297

11826

 

 

 

СЕКДХ

02.087

Нонан-2-ол

628-99-9

293

11803

 

 

 

СЕКДХ

02.088

Пентан-2-ол

6032-29-7

280

11696

 

 

 

СЕКДХ

02.089

Хексан-3-ол

623-37-0

282

11775

 

 

 

СЕКДХ

02.090

Нон-2(транс)-ен-1-ол

31502-14-4

1365

10292

 

 

2

ЕОБХ

02.091

Миртенол

515-00-4

981

10285

 

 

2

ЕОБХ

02.092

Дехидродихидройонол

57069-86-0

397

10195

Най-малко 70 %; вторичен компонент 25—27 % тетрахидройонон

 

 

СЕКДХ

02.093

Нон-6-ен-1-ол

35854-86-5

324

10294

 

 

 

СЕКДХ

02.094

Окт-3-ен-1-ол

20125-84-2

321

10296

 

 

 

СЕКДХ

02.095

2-етилфенхол

18368-91-7

440

10208

 

 

 

СЕКДХ

02.096

1-терпиненол

586-82-3

373

10252

 

 

 

СЕКДХ

02.097

Бета-терпинеол

138-87-4

374

10254

 

 

 

СЕКДХ

02.098

Октан-3-ол

589-98-0

291

11715

 

 

 

СЕКДХ

02.099

Пент-1-ен-3-ол

616-25-1

1150

11717

 

 

1

ЕОБХ

02.100

Пинокарвеол

5947-36-4

1403

10303

 

 

 

ЕОБХ

02.101

Пин-2-ен-4-ол

473-67-6

1404

10304

 

 

 

ЕОБХ

02.102

Окт-3-ен-2-ол

76649-14-4

1140

 

 

 

1

ЕОБХ

02.103

Декан-3-ол

1565-81-7

295

10194

 

 

 

СЕКДХ

02.104

Хекс-1-ен-3-ол

4798-44-1

1151

10220

 

 

1

ЕОБХ

02.105

4-(2,6,6-триметил-2-циклохексенил)бут-3-ен-2-ол

25312-34-9

391

 

 

 

2

СЕКДХ

02.106

4-(2,2,6-триметил-1-циклохексенил)бут-3-ен-2-ол

22029-76-1

392

 

Най-малко 92 %; вторични компоненти 3—8 % йонол и йонон

 

2

СЕКДХ

02.107

Дихидро-бета-йонол

3293-47-8

395

 

 

 

 

СЕКДХ

02.108

2-метил-4-фенилбутан-2-ол

103-05-9

1477

10281

 

 

 

ЕОБХ

02.109

3-метилбут-2-ен-1-ол

556-82-1

1200

11795

 

 

 

ЕОБХ

02.110

2,6-диметилхепт-6-ен-1-ол

36806-46-9

348

 

Най-малко 90 %; вторичен компонент 5—10 % 6-метил-5-хептен-2-он

 

 

СЕКДХ

02.111

3-метилбутан-2-ол

598-75-4

300

 

 

 

 

СЕКДХ

02.112

Нон-2(цис)-ен-1-ол

41453-56-9

1369

10292

 

 

2

ЕОБХ

02.113

Окт-5(цис)-ен-1-ол

64275-73-6

322

 

Най-малко 90 %; вторичен компонент 7—9 % транс-5-октен-1-ол

 

 

СЕКДХ

02.114

2-(2,2,3-триметилциклопент-3-енил)етан-1-ол

1901-38-8

970

 

 

 

 

ЕОБХ

02.115

3-метилпентан-1-ол

589-35-5

263

10275

 

 

 

СЕКДХ

02.119

Кедренол

28231-03-0

 

10189

 

 

 

ЕОБХ

02.120

(+)-кедрол

77-53-2

 

10190

 

 

 

ЕОБХ

02.121

Бутан-2-ол

78-92-2

 

11735

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

02.122

p-мента-1,8(10)-диен-9-ол

3269-90-7

 

 

 

 

2

ЕОБХ

02.123

2-метилбут-3-ен-2-ол

115-18-4

 

11794

 

 

 

ЕОБХ

02.124

6-метилхепт-5-ен-2-ол

1569-60-4

 

10264

 

 

 

ЕОБХ

02.125

Ундек-10-ен-1-ол

112-43-6

 

10319

 

 

 

ЕОБХ

02.126

Тетрадекан-1-ол

112-72-1

 

10314

 

 

 

ЕОБХ

02.128

p-анизилов алкохол

105-13-5

871

66

 

 

 

ЕОБХ

02.129

(l)-алфа-бисаболол

23089-26-1

 

10178

Сума от изомерите — най-малко 95 %

 

 

ЕОБХ

02.131

Бут-3-ен-2-ол

598-32-3

 

 

 

 

1

ЕОБХ

02.132

Бутан-1,3-диол

107-88-0

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.133

Бутан-2,3-диол

513-85-9

 

10181

 

 

 

ЕОБХ

02.134

2-циклохексилетан-1-ол

4442-79-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.135

Циклопентанол

96-41-3

 

10193

 

 

 

ЕОБХ

02.136

Дек-1-ен-3-ол

51100-54-0

1153

 

 

 

1

ЕОБХ

02.137

Дек-2-ен-1-ол

22104-80-9

1794

11750

 

 

2

ЕОБХ

02.138

Дек-9-ен-1-ол

13019-22-2

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.139

Дека-2,4-диен-1-ол

18409-21-7

1189

 

 

 

2

ЕОБХ

02.140

1,2-дихидролиналоол

2270-57-7

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.141

2-(6,6-диметилбицикло[3.1.1]хепт-2-ен-2-ил)етан-1-ол

128-50-7

986

 

 

 

 

ЕОБХ

02.142

3,3-диметилбутан-2-ол

464-07-3

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.144

2,6-диметилокт-7-ен-2-ол

18479-58-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.145

2,6-диметилокта-1,5,7-триен-3-ол

29414-56-0

 

 

 

 

1

ЕОБХ

02.146

(Е)-3,7-диметилокта-1,5,7-триен-3-ол

53834-70-1

 

10202

Най-малко 93 % вторични компоненти 2—3 % линалол, 1—2 % линалол оксид и до 1 % нерол оксид

 

4

ЕОБХ

02.147

3,6-диметилоктан-3-ol

151-19-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.148

Додекан-2-ол

10203-28-8

 

11760

 

 

 

ЕОБХ

02.149

(-)-алфа-елемол

639-99-6

 

10205

 

 

 

ЕОБХ

02.150

(E,E)-гераниллиналол

1113-21-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.152

Хепт-3-ен-1-ол

10606-47-0

 

10219

 

 

 

ЕОБХ

02.153

Хепта-2,4-диен-1-ол

33467-79-7

1784

 

 

 

2

ЕОБХ

02.154

Хептадекан-1-ол

1454-85-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.155

1-хептен-3-ол

4938-52-7

1842

10218

 

 

1

ЕОБХ

02.156

Хекс-2(цис)-ен-1-ол

928-94-9

1374

69

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % хекс-2(транс)-ен-1-ол

 

2

ЕОБХ

02.159

Хекс-3-ен-1-ол

544-12-7

315

750

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

02.162

Хекса-2,4-диен-1-ол

111-28-4

1174

 

 

 

2

ЕОБХ

02.164

4-хидрокси-3,5-диметоксибензилов алкохол

530-56-3

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.165

4-хидроксибензилов алкохол

623-05-2

955

 

 

 

 

ЕОБХ

02.166

2-(4-хидроксифенил)етан-1-ол

501-94-0

 

10226

 

 

 

ЕОБХ

02.167

(1R,2R,5S)-изодихидрокарвеол

18675-35-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.168

Изофитол

505-32-8

 

10233

 

 

 

ЕОБХ

02.170

(R)-(-)-лавандулол

498-16-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.171

p-ментан-8-ол

498-81-7

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.173

3-(4-метоксифенил)пропан-1-ол

5406-18-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.174

2-метилбут-2-ен-1-ол

4675-87-0

 

10258

 

 

1

ЕОБХ

02.175

2-метилбут-3-ен-1-ол

4516-90-9

 

10259

 

 

 

ЕОБХ

02.176

3-метилбут-3-ен-1-ол

763-32-6

 

10260

 

 

 

ЕОБХ

02.177

2-Метилхексан-3-ол

617-29-8

 

10266

 

 

 

ЕОБХ

02.178

2-метилоктан-1-ол

818-81-5

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.180

4-метилпентан-1-ол

626-89-1

 

10278

 

 

 

ЕОБХ

02.181

2-метилпентан-2-ол

590-36-3

 

10274

 

 

 

ЕОБХ

02.182

3-метилпентан-2-ол

565-60-6

 

10276

 

 

 

ЕОБХ

02.183

4-метилпентан-2-ол

108-11-2

 

10279

 

 

 

ЕОБХ

02.184

3-метилпентан-3-ол

77-74-7

 

10277

 

 

 

ЕОБХ

02.186

Миртанол

514-99-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.187

Нон-1-ен-3-ол

21964-44-3

 

10291

 

 

1

ЕОБХ

02.188

Нона-2,4-диен-1-ол

62488-56-6

1183

11802

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % 2-нонен-1-ол

 

2

ЕОБХ

02.189

(Z,Z)-нона-3,6-диен-1-ол

76649-25-7

1283

10289

 

 

 

ЕОБХ

02.190

Нонан-3-ол

624-51-1

 

10290

 

 

 

ЕОБХ

02.192

Окт-2-ен-1-ол

22104-78-5

 

 

 

 

2

ЕОБХ

02.193

Окт-2-ен-4-ол

4798-61-2

1141

 

 

 

1

ЕОБХ

02.194

Окта-1,5-диен-3-ол

83861-74-9

 

 

 

 

1

ЕОБХ

02.195

Окта-(3Z,5E)-диен-1-ол

70664-96-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.196

Октадекан-1-ол

112-92-5

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.197

1,2,3,4,4a,5,6,7-октахидро-2,5,5-триметилнафтален-2-ол

41199-19-3

 

10173

 

 

 

ЕОБХ

02.198

Октан-1,3-диол

23433-05-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.201

Пент-4-ен-1-ол

821-09-0

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.202

Пентадекан-1-ол

629-76-5

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.203

2-фенилпропан-2-ол

617-94-7

 

11704

 

 

 

ЕОБХ

02.204

Фитол

150-86-7

1832

10302

 

 

 

ЕОБХ

02.205

Пиперонилов алкохол

495-76-1

 

10306

 

 

 

ЕОБХ

02.206

(-)-склареол

515-03-7

 

10311

 

 

 

ЕОБХ

02.207

Туилов алкохол

21653-20-3

1865

 

 

 

 

ЕОБХ

02.209

3,3,5-триметилциклохексан-1-ол

116-02-9

1099

 

 

 

 

ЕОБХ

02.210

Ундек-2-ен-1-ол

37617-03-1

1384

 

 

 

2

ЕОБХ

02.211

Ундека-1,5-диен-3-ол

56722-23-7

 

 

 

 

1

ЕОБХ

02.213

Ванилилов алкохол

498-00-0

886

690

 

 

 

ЕОБХ

02.214

Ветиверол

89-88-3

1866

10321

 

 

2

ЕОБХ

02.216

12-бета-сантален-14-ол

77-42-9

 

74

 

 

2

ЕОБХ

02.217

12-алфа-сантален-14-ол

115-71-9

 

74

 

 

2

ЕОБХ

02.219

2,6-диметил-2-хептанол

13254-34-7

 

 

 

 

 

ЕОБХ

02.222

3-пентенол-1

39161-19-8

 

10298

 

 

 

ЕОБХ

02.224

3-(1-ментокси)пропан-1,2-диол

87061-04-9

1408

 

 

 

 

ЕОБХ

02.226

[S-(цис)]-3,7,11-триметил-1,6,10-додекатриен-3-ол

142-50-7

 

67

 

 

 

ЕОБХ

02.229

(-)-3,7-диметил-6-октен-1-ол

7540-51-4

 

 

Най-малко 90% цис-изомер; вторични компоненти 2—6 % двойноненаситени и наситени С10 алкохоли, -2—4% цитронелилацетат, 2—3 % цитронелал

 

1

ЕОБХ

02.230

Терпинеол

8000-41-7

 

 

Сума от изомери: 91— 99 %. Относителен дял на всеки изомер: 55—75 % алфа, 16—23 % гама, 1—10 % цис-бета, 1—13 % транс-бета, 0—1 % делта

 

 

ЕОБХ

02.231

Транс-2, цис-6-нонадиен-1-ол

28069-72-9

 

 

 

 

2

ЕОБХ

02.234

(Z)-нон-3-ен-1-ол

10340-23-5

 

10293

 

 

 

ЕОБХ

02.242

2- бутоксиетан-1-ол

111-76-2

 

10182

 

 

 

ЕОБХ

02.243

(E,Z)-3,6-нонадиен-1-ол

56805-23-3

1284

 

Най-малко 92 %; вторичен компонент 6 % (Е,Е)-3,6-нонадиен-1-ол

 

 

ЕОБХ

02.245

2,3,4-триметил-3-пентанол

3054-92-0

1643

 

 

 

 

ЕОБХ

02.246

p-ментан-3,8-диол

42822-86-6

1416

 

 

 

 

ЕОБХ

02.247

l-ментоксиетанол

38618-23-4

1853

 

 

 

 

ЕОБХ

02.248

Ванилил 3-(1-ментокси)пропан-1,2-диол ацетал

180964-47-0

1879

 

 

 

 

ЕОБХ

02.249

(4Z)-хептен-1-ол

6191-71-5

1280

 

 

 

 

ЕОБХ

02.250

2,4,8-триметил-7-нонен-2-ол

437770-28-0

1644

 

 

 

 

ЕОБХ

02.251

2,4,8-триметил-3,7-нонадиен-2-ол

479547-57-4

1645

 

 

 

 

ЕОБХ

02.252

4,8-диметил-3,7-нонадиен-2-ол

67845-50-5

1841

 

 

 

1

ЕОБХ

02.253

2,4-диметил-4-нонанол

74356-31-3

1850

 

 

 

 

ЕОБХ

02.254

(1R, 2S, 5S)-3-ментокси-2-метилпропан-1,2-диолl

195863-84-4

1411

 

 

 

 

ЕОБХ

02.255

(Z)-4-хептен-2-ол

66642-85-1

 

 

Най-малко 91 %; вторични компоненти (Е) 4-хептен-2-ол (4—5 %), 2-хептанол (до 1 %), транс-3-хептен-2-ол (до 1 %), цис-3-хептен-2-ол (до 1 %).

 

 

ЕОБХ

03.001

1,8-цинеол

470-82-6

1234

182

 

 

 

ЕОБХ

03.003

Бензилетилов етер

539-30-0

1252

521

 

 

 

ЕОБХ

03.004

Дибензилов етер

103-50-4

1256

11856

 

 

 

ЕОБХ

03.005

2-бутилетилов етер

2679-87-0

1231

10911

 

 

 

ЕОБХ

03.006

2-метоксиетилбензен

3558-60-9

1254

11812

 

 

 

ЕОБХ

03.007

1,4-цинеол

470-67-7

1233

11225

Най-малко 75 %; вторичен компонент 20—25 % 1,8-цинеол

 

 

ЕОБХ

03.008

2-ацетокси-1,8-цинеол

57709-95-2

 

 

 

 

 

ЕОБХ

03.010

Бензилбутилов етер

588-67-0

1253

520

Най-малко 93 %; вторичен компонент 2—5 % бензилов алкохол

 

 

ЕОБХ

03.011

Бензилметилов етер

538-86-3

 

10910

 

 

 

ЕОБХ

03.012

Бензилоктилов етер

54852-64-1

 

 

 

 

 

ЕОБХ

03.015

Етилгеранилов етер

40267-72-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

03.016

Хексилметилов етер

4747-07-3

 

 

 

 

 

ЕОБХ

03.019

Пренилетилов етер

22094-00-4

1232

 

 

 

 

ЕОБХ

03.020

Алфа-терпинилметилов етер

14576-08-0

 

 

 

 

 

ЕОБХ

03.022

1-метокси-1-децен

79930-37-3

1802

 

 

 

 

ЕОБХ

03.023

1-етоксиетилацетат

1608-72-6

 

 

 

 

 

ЕОБХ

03.024

Дигеранилов етер

31147-36-1

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.002

6-етоксипроп-3-енилфенол

94-86-0

1264

170

 

 

 

ЕОБХ

04.003

Евгенол

97-53-0

1529

171

 

 

 

ЕОБХ

04.004

Изоевгенол

97-54-1

1260

172

 

 

 

ЕОБХ

04.005

2-метоксифенол

90-05-1

713

173

 

 

 

ЕОБХ

04.006

Тимол

89-83-8

709

174

 

 

 

ЕОБХ

04.007

2-метокси-4-метилфенол

93-51-6

715

175

 

 

 

ЕОБХ

04.008

4-етилгуайакол

2785-89-9

716

176

 

 

 

ЕОБХ

04.009

2-метокси-4-винилфенол

7786-61-0

725

177

 

 

 

ЕОБХ

04.010

1-метокси-4-(проп-1(транс)-енил)бензен

4180-23-8

217

183

 

 

 

СЕКДХ

04.013

1,2-диметокси-4-(проп-1-енил)бензен

93-16-3

1266

186

 

 

 

ЕОБХ

04.014

1-метокси-2-метилбензен

578-58-5

1242

187

 

 

 

ЕОБХ

04.015

1-метокси-4-метилбензен

104-93-8

1243

188

 

 

 

ЕОБХ

04.016

1,3-диметоксибензен

151-10-0

1249

189

 

 

 

ЕОБХ

04.017

1-етокси-2-метокси-4-(проп-1-енил)бензен

7784-67-0

1267

190

 

 

 

ЕОБХ

04.018

Бензилизоевгенилов етер

120-11-6

1268

522

 

 

 

ЕОБХ

04.019

2,5-диметилфенол

95-87-4

706

537

 

 

 

ЕОБХ

04.020

3,5-диметилфенол

108-68-9

 

538

 

 

 

ЕОБХ

04.021

3-етилфенол

620-17-7

 

549

 

 

 

ЕОБХ

04.022

4-етилфенол

123-07-9

694

550

 

 

 

ЕОБХ

04.026

3-метилфенол

108-39-4

692

617

 

 

 

ЕОБХ

04.027

2-метилфенол

95-48-7

691

618

 

 

 

ЕОБХ

04.028

4-метилфенол

106-44-5

693

619

 

 

 

ЕОБХ

04.029

Бензен-1,2-диол

120-80-9

 

680

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

04.031

Карвакрол

499-75-2

710

2055

 

 

 

ЕОБХ

04.032

Анизол

100-66-3

1241

2056

 

 

 

ЕОБХ

04.033

Бета-нафтилетилов етер

93-18-5

1258

2058

 

 

 

ЕОБХ

04.034

1,4-диметоксибензен

150-78-7

1250

2059

 

 

 

ЕОБХ

04.035

Дифенилов етер

101-84-8

1255

2201

 

 

 

ЕОБХ

04.036

2,6-диметоксифенол

91-10-1

721

2233

 

 

 

ЕОБХ

04.037

4-етоксифенол

622-62-8

720

2258

 

 

 

ЕОБХ

04.038

Карвакрилетилов етер

4732-13-2

1247

11840

 

 

 

ЕОБХ

04.039

1-метокси-4-пропилбензен

104-45-0

1244

11835

 

 

 

ЕОБХ

04.040

1,2-диметокси-4-винилбензен

6380-23-0

1251

11228

 

 

 

ЕОБХ

04.041

Фенол

108-95-2

690

11811

 

 

 

ЕОБХ

04.042

2,6-диметилфенол

576-26-1

707

11261

 

 

 

ЕОБХ

04.043

1-изопропил-2-метокси-4-метилбензен

1076-56-8

1246

11245

 

 

 

ЕОБХ

04.044

2-изопропилфенол

88-69-7

697

11234

 

 

 

ЕОБХ

04.045

2-(етоксиметил)фенол

20920-83-6

714

11905

 

 

 

ЕОБХ

04.046

2-пропилфенол

644-35-9

695

11908

 

 

 

ЕОБХ

04.047

Бензен-1,3-диол

108-46-3

712

11250

 

 

 

ЕОБХ

04.048

3,4-диметилфенол

95-65-8

708

11262

 

 

 

ЕОБХ

04.049

2-метокси-4-пропилфенол

2785-87-7

717

 

 

 

 

ЕОБХ

04.050

4-пропилфенол

645-56-7

696

 

 

 

 

ЕОБХ

04.051

4-алил-2,6-диметоксифенол

6627-88-9

726

11214

 

 

 

ЕОБХ

04.052

4-алил-2,6-диметоксифенол

14059-92-8

723

11231

 

 

 

ЕОБХ

04.053

4-метил-2,6-диметоксифенол

6638-05-7

722

 

 

 

 

ЕОБХ

04.054

Изобутил-бета-нафтилов етер

2173-57-1

1259

11886

 

 

 

ЕОБХ

04.055

2,6-диметокси-4-проп-1-енилфенол

20675-95-0

1265

 

 

 

 

ЕОБХ

04.056

2,6-диметокси-4-пропилфенол

6766-82-1

724

 

 

 

 

ЕОБХ

04.057

4-винилфенол

2628-17-3

711

11257

 

 

 

ЕОБХ

04.058

4-алилфенол

501-92-8

1527

11218

 

 

 

ЕОБХ

04.059

Карвакрилметилов етер

6379-73-3

 

11224

 

 

 

ЕОБХ

04.061

2,6-диметокси-4-винилфенол

28343-22-8

 

11229

 

 

 

ЕОБХ

04.062

1,2-диметоксибензен

91-16-7

1248

10320

 

 

 

ЕОБХ

04.063

1,3-диметил-4-метоксибензен

6738-23-4

1245

 

 

 

 

ЕОБХ

04.064

4-(1,1-диметилетил)фенол

98-54-4

733

 

 

 

 

ЕОБХ

04.065

2,3-диметилфенол

526-75-0

 

11258

 

 

 

ЕОБХ

04.066

2,4-диметилфенол

105-67-9

 

11259

 

 

 

ЕОБХ

04.067

1-етокси-2-метоксибензен

17600-72-5

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.068

1-етокси-4-метоксибензен

5076-72-2

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.069

1-етил-4-метоксибензен

1515-95-3

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.070

2-етилфенол

90-00-6

 

11232

 

 

 

ЕОБХ

04.072

3-изопропилфенол

618-45-1

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.073

4-изопропилфенол

99-89-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.074

2-метоксинафтален

93-04-9

1257

 

 

 

 

ЕОБХ

04.075

1-метоксинафтален

2216-69-5

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.076

3-метоксифенол

150-19-6

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.077

4-метоксифенол

150-76-5

 

11241

 

 

 

ЕОБХ

04.078

5-метил-2-(терт-бутил)фенол

88-60-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.079

Метил-4-метоксибензилов етер

1515-81-7

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.084

1,2,3-триметоксибензен

634-36-6

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.085

2,3,6-триметилфенол

2416-94-6

737

 

 

 

 

ЕОБХ

04.088

1-метокси-4-(1-пропенил)бензен

104-46-1

 

183

 

 

 

Съвет на Европа

04.091

Етил-4-хидроксибензилов етер

57726-26-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.092

4-хидроксибензилметилов етер

5355-17-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.093

Бутилванилилов етер

82654-98-6

888

 

 

 

 

ЕОБХ

04.094

Етил-4-хидрокси-3-метоксибензилов етер

13184-86-6

887

 

 

 

 

ЕОБХ

04.095

2,4,6-триметил фенол

527-60-6

 

 

 

 

 

ЕОБХ

04.096

2-метокси-6-(2-пропенил)фенол

579-60-2

1528

 

 

 

 

ЕОБХ

04.097

4-проп-1-енилфенол

539-12-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.001

Ацеталдехид

75-07-0

80

89

 

 

 

СЕКДХ

05.002

Пропанал

123-38-6

83

90

 

 

 

СЕКДХ

05.003

Бутанал

123-72-8

86

91

 

 

 

СЕКДХ

05.004

2-метилпропанал

78-84-2

252

92

 

 

 

СЕКДХ

05.005

Пентанал

110-62-3

89

93

 

 

 

СЕКДХ

05.006

3-метилбутанал

590-86-3

258

94

 

 

 

СЕКДХ

05.007

2-етилбутанал

97-96-1

256

95

 

 

 

СЕКДХ

05.008

Хексанал

66-25-1

92

96

 

 

 

СЕКДХ

05.009

Октанал

124-13-0

98

97

Най-малко 92 %; вторичен компонент 4—7 % 2-метилхептанал

 

 

СЕКДХ

05.010

Деканал

112-31-2

104

98

Най-малко 92 %; вторичен компонент 4—7 % 2-метилнонанал

 

 

СЕКДХ

05.011

Додеканал

112-54-9

110

99

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—6 % тетрадеканал; 2—5 % деканал 1—2 % хексадеканал

 

 

СЕКДХ

05.012

3,7-диметил-7-хидроксиоктанал

107-75-5

611

100

 

 

 

СЕКДХ

05.013

Бензалдехид

100-52-7

22

101

 

 

 

ЕОБХ

05.014

Цинамалдехид

104-55-2

656

102

 

 

 

ЕОБХ

05.015

4-метоксибензалдехид

123-11-5

878

103

 

 

 

ЕОБХ

05.016

Пиперонал

120-57-0

896

104

 

 

 

ЕОБХ

05.017

Вератралдехид

120-14-9

877

106

 

 

 

ЕОБХ

05.018

Ванилин

121-33-5

889

107

 

 

 

ЕОБХ

05.019

Етилванилин

121-32-4

893

108

 

 

 

ЕОБХ

05.020

Цитрал

5392-40-5

1225

109

 

 

 

ЕОБХ

05.021

Цитронелал

106-23-0

1220

110

Най-малко 85 %; вторични компоненти 12—14 % смес от терпеноидни съединения (главно 1,8-цинеол, 2-изопропилиден-5-метилциклохексанол, линалол, цитронелилацетат и други естествени терпени).

 

 

ЕОБХ

05.022

4-изопропилбензалдехид

122-03-2

868

111

 

 

 

ЕОБХ

05.023

2,6-диметилоктанал

7779-07-9

273

112

 

 

 

СЕКДХ

05.024

2-метилоктанал

7786-29-0

270

113

 

 

 

СЕКДХ

05.025

Нонанал

124-19-6

101

114

Най-малко 92 %; вторичен компонент 4—8 % 2-метилоктанал

 

 

СЕКДХ

05.026

o-толуалдехид

529-20-4

 

 

 

 

1

ЕОБХ

05.027

Толуалдехид

1334-78-7

866

115

Най-малко 95 % (сума от o,m,p– изомери)

 

 

ЕОБХ

05.028

m-толуалдехид

620-23-5

 

 

 

 

1

ЕОБХ

05.029

р-толуалдехид

104-87-0

 

 

 

 

1

ЕОБХ

05.030

Фенилацеталдехид

122-78-1

1002

116

 

 

 

ЕОБХ

05.031

Хептанал

111-71-7

95

117

Най-малко 92 %; вторичен компонент 4—7 % 2-метилхексанал

 

 

ЕОБХ

05.032

Тетрадеканал

124-25-4

112

118

Най-малко 85 %; вторични компоненти 10—12 % додеканал, хексадеканал и октадеканал

 

 

СЕКДХ

05.033

2-етилхепт-2-енал

10031-88-6

1216

120

 

 

1

ЕОБХ

05.034

Ундеканал

112-44-7

107

121

Най-малко 92 %; вторичен компонент 4—8 % 2-метилдеканал

 

 

СЕКДХ

05.035

Ундек-10-енал

112-45-8

330

122

 

 

 

СЕКДХ

05.036

Ундек-9-енал

143-14-6

329

123

 

 

 

СЕКДХ

05.037

2-додекенал

4826-62-4

1350

124

Най-малко 93 %; вторичен компонент 3—4 % 2-додекенова киселина

 

2

ЕОБХ

05.038

2-фенилпропанал

93-53-8

1467

126

 

 

 

ЕОБХ

05.039

Алфа-бутилцинамалдехид

7492-44-6

684

127

 

 

 

ЕОБХ

05.040

Алфа-пентилцинамалдехид

122-40-7

685

128

 

 

 

ЕОБХ

05.041

Алфа-хексилцинамалдехид

101-86-0

686

129

 

 

 

ЕОБХ

05.042

р-толилацеталдехид

104-09-6

1023

130

 

 

 

ЕОБХ

05.043

2-(p-толил)пропионалдехид

99-72-9

1471

131

 

 

 

ЕОБХ

05.044

р-изопропилфенилацеталдехид

4395-92-0

1024

132

 

 

 

ЕОБХ

05.045

3-(р-куменил)-2-метилпропионалдехид

103-95-7

1465

133

Най-малко 90 %; вторичен компонент 5 % 3-(р-куменил)-2-метилпропионова киселина

 

 

ЕОБХ

05.046

2-метил-4-фенилбутиралдехид

40654-82-8

1462

134

 

 

 

ЕОБХ

05.047

4-хидроксибензалдехид

123-08-0

956

558

 

 

 

ЕОБХ

05.048

2-метоксицинамалдехид

1504-74-1

688

571

Най-малко 94 %; вторичен компонент 3 % о-метоксиканелена киселина

 

 

ЕОБХ

05.049

2-метилбутиралдехид

96-17-3

254

575

 

 

 

СЕКДХ

05.050

Алфа-метилцинамалдехид

101-39-3

683

578

 

 

 

ЕОБХ

05.051

3-(4-метоксифенил)-2-метилпроп-2-енал

65405-67-6

689

584

 

 

 

ЕОБХ

05.052

2-метил-3-(p-толил)пропионалдехид

41496-43-9

1466

587

 

 

 

ЕОБХ

05.053

2,4,6-триметил-1,3,5-триоксан

123-63-7

 

594

 

 

 

НКХ/Съвет н Европа

05.055

Салицилалдехид

90-02-8

897

605

 

 

 

ЕОБХ

05.056

4-етоксибензалдехид

10031-82-0

879

626

 

 

 

ЕОБХ

05.057

Хекса-2(транс),4(транс)-диенал

142-83-6

1175

640

 

 

2

ЕОБХ

05.058

Нона-2(транс),6(цис)-диенал

557-48-2

1186

659

Най-малко 92 %; вторичен компонент 4—7 % (Е,Е)-2,6-нонадиенал

 

2

ЕОБХ

05.059

Нон-6(цис)-енал

2277-19-2

325

661

Най-малко 90 %; вторичен компонент 6—9 % транс-6-ноненал

 

 

СЕКДХ

05.060

Окт-2-енал

2363-89-5

1363

663

Най-малко 92 %; вторични компоненти 3—4 % 2-октаноена киселина и етилоктаноат

 

2

ЕОБХ

05.061

Окт-6-енал

63826-25-5

 

664

 

 

 

ЕОБХ

05.062

2-фенилкротоналдехид

4411-89-6

1474

670

 

 

2

ЕОБХ

05.064

Тридека-2(транс),4(цис),7(цис)-триенал

13552-96-0

1198

685

Най-малко 71 %; вторични компоненти 14 % 4-цис-7-цис-тридекадиенол; 6% 3-цис-7-цис-тридекадиенол; 5% 2-транс-7-цис-тридекадиенал; 3% 2-транс-4-транс-цис-тридекатриенал

 

2

ЕОБХ

05.066

4-етокси-3-метоксибензалдехид

120-25-2

 

703

 

 

 

ЕОБХ

05.068

4-етилбензалдехид

4748-78-1

865

705

 

 

 

ЕОБХ

05.069

2-метилпентанал

123-15-9

260

706

 

 

 

СЕКДХ

05.070

2-хептенал

2463-63-0

1360

730

 

 

2

НКХ/СЕ

05.071

Нона-2,4-диенал

6750-03-4

1185

732

Най-малко 89 %; вторични компоненти 5—6 % 2,4-нонадиен-1-ол и 1—2 % 2-нонен-1-ол

 

2

ЕОБХ

05.072

транс-2-ноненал

18829-56-6

 

733

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % 2-ноненова киселина

 

2

Съвет на Европа

05.073

Хекс-2(транс)-енал

6728-26-3

1353

748

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % 2-хексенова киселина

 

2

Съвет на Европа

05.074

2,6-диметилхепт-5-енал

106-72-9

349

2006

Най-малко 85%; вторични компоненти 9—10 % 6-метил-5-хептен-2-он; 1—2 % 2,6-диметилхептенал

 

 

СЕКДХ

05.075

Хекс-3-(цис)-енал

6789-80-6

316

2008

 

 

 

СЕКДХ

05.076

Дек-2-енал

3913-71-1

1349

2009

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % 2-декенова киселина

 

2

ЕОБХ

05.077

2-метилундеканал

110-41-8

275

2010

 

 

 

СЕКДХ

05.078

Тридек-2-енал

7774-82-5

1359

2011

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % 2-тридекенова киселина

 

2

ЕОБХ

05.079

Цитронелилоксиацеталдехид

7492-67-3

592

2012

Най-малко 75 %; вторични компоненти 20—21 % геранилоксиацеталдехид; 1—2 % цитронелол

 

 

ЕОБХ

05.080

3-фенилпропанал

104-53-0

645

2013

 

 

 

ЕОБХ

05.081

2,4-декадиенал

2363-88-4

 

 

Най-малко 89 %; вторични компоненти смес от (цис, цис)-; (цис, транс)- и (транс, цис)-2,4-декадиенали (сума от всички изомери 95 %); ацетон и изопропанол

 

2

ЕОБХ

05.082

(Z,Z)-3,6-додекадиенал

13553-09-8

 

2121

 

 

 

ЕОБХ

05.084

Нона-2,4-диенал

4313-03-5

1179

729

Най-малко 92 %; вторични компоненти 2—4 % (E,Z)-2,4-хептадиенал и 2—4 % 2,4-хептадиенова киселина

 

2

ЕОБХ

05.085

Хепт-4-енал

6728-31-0

320

2124

 

 

 

СЕКДХ

05.090

2-метилхепт-2-енал

623-36-9

1209

2129

Най-малко 92 %; вторични компоненти 1,5—2,5 % пропионалдехид и 3,5—4,5 % пропионова киселина

 

1

ЕОБХ

05.091

2-хидрокси-4-метилбензалдехид

698-27-1

898

2130

 

 

 

ЕОБХ

05.094

3-(4-изопропилфенил)пропионалдехид

7775-00-0

680

2261

85-90% p-изомер и 5-10% o-изомер

 

 

ЕОБХ

05.095

2-метилкротоналдехид

497-03-0

1201

2281

 

 

1

ЕОБХ

05.096

4-декенал

30390-50-2

326

2297

 

 

 

СЕКДХ

05.097

3-метил-2-фенилбутиралдехид

2439-44-3

1463

135

 

 

 

ЕОБХ

05.098

p-мент-1-ен-9-ал

29548-14-9

971

10347

 

 

 

ЕОБХ

05.099

5-метил-2-фенилхекс-2-енал

21834-92-4

1472

10365

 

 

2

ЕОБХ

05.100

4-метил-2-фенилпент-2-енал

26643-91-4

1473

10366

 

 

2

ЕОБХ

05.101

Пента-2,4-диенал

764-40-9

1173

11695

 

 

2

ЕОБХ

05.102

Пент-2-енал

764-39-6

1364

10375

 

 

2

ЕОБХ

05.103

3-фенилпент-4-енал

939-21-9

679

10378

 

 

 

ЕОБХ

05.104

2,6,6-триметилциклохекса-1,3-диен-1-карбалдехид

116-26-7

977

10383

 

 

 

ЕОБХ

05.105

2-бутилбут-2-енал

25409-08-9

1214

10324

 

 

1

ЕОБХ

05.106

Миртенал

564-94-3

980

10379

 

 

2

EFфSA

05.107

2-изопропил-5-метилхекс-2-енал

35158-25-9

1215

10361

 

 

1

ЕОБХ

05.108

Ундека-2,4-диенал

13162-46-4

1195

10385

 

 

2

ЕОБХ

05.109

2-ундекенал

2463-77-6

1366

11827

 

 

2

ЕОБХ

05.110

2,4-диметилбензалдехид

15764-16-6

869

 

 

 

 

ЕОБХ

05.111

Окта-2(транс),6(транс)-диенал

56767-18-1

1182

10371

 

 

2

ЕОБХ

05.112

2,6,6-триметилциклохекс-1-ен-ацеталдехид

472-66-2

978

10338

Най-малко 92 %; вторични компоненти 2—3 % бета-циклоцитрал; 0,5—1 5 бета-йонон; 2—4 % метил-бета-хомоциклогеранат; 0,6—1 % етил-бета-хомоциклогеранат

 

 

ЕОБХ

05.113

Хекс-4-енал

4634-89-3

319

10337

 

 

 

СЕКДХ

05.114

4-метилпент-2-енал

5362-56-1

1208

10364

 

 

2

ЕОБХ

05.115

2-фенилпент-4-енал

24401-36-3

1476

10377

 

 

 

ЕОБХ

05.116

3,5,5-триметилхексанал

5435-64-3

269

10384

 

 

 

СЕКДХ

05.117

p-мента-1,8-диен-7-ал

2111-75-3

973

11788

 

 

2

ЕОБХ

05.118

4-метоксицинамалдехид

1963-36-6

687

11919

 

 

 

ЕОБХ

05.119

(1R) 2,2,3-триметилциклопент-3-ен-1-ил-ацеталдехид

4501-58-0

967

10325

 

 

 

ЕОБХ

05.120

Додека-2,6-диенал

21662-13-5

1197

 

 

 

2

ЕОБХ

05.121

2,6,6-триметил-1-циклохексен-1-карбоксалдехид

432-25-7

979

2133

 

 

2

ЕОБХ

05.122

р-метилцинамалдехид

1504-75-2

682

10352

 

 

 

ЕОБХ

05.123

(1R,2R,5S) 5-изопропенил-2-метилциклопентанкарбоксалдехид

55253-28-6

968

 

 

 

 

ЕОБХ

05.124

3-метилкротоналдехид

107-86-8

1202

10354

 

 

 

ЕОБХ

05.125

Додека-2,4-диенал

21662-16-8

1196

11758

Най-малко 85 %; вторичен компонент 11—12 % 2-транс-4-цис- изомер

 

2

ЕОБХ

05.126

2-метилокт-2-енал

49576-57-0

1217

10363

 

 

1

ЕОБХ

05.127

Окта-2(транс),4(транс)-диенал

30361-28-5

1181

11805

 

 

2

ЕОБХ

05.128

Окт-5-(цис)-енал

41547-22-2

323

 

Най-малко 85 %; вторичен компонент 10—15 % транс-5-октенал

 

 

СЕКДХ

05.129

2-метоксибензалдехид

135-02-4

 

10350

 

 

 

ЕОБХ

05.134

2-метил-3-толилпропионалдехид (смес от (o,m,p-)

 

 

587

Най-малко 95 % (сума от изомери p — 80 %; о — 10 %; m — 5 %)

 

 

Съвет на Европа

05.137

Дек-4(цис)-енал

21662-09-9

 

 

Най-малко 90 %; вторичен компонент най-малко 5 % транс- изомер

 

1

ЕОБХ

05.139

Дек-9-енал

39770-05-3

1286

 

 

 

 

ЕОБХ

05.140

Дека-2(транс),4(транс)-диенал

25152-84-5

1190

2120

Най-малко 89 %; вторични компоненти 3—4 % смес от (цис-цис), (цис-транс) и (транс-цис)-2,4-декадиенали; 3—4 % ацетон и следи от изопрапанол

 

2

ЕОБХ

05.141

Дека-2,4,7-триенал

51325-37-2

1786

 

 

 

2

ЕОБХ

05.142

3,4-дихидробензалдехид

139-85-5

 

10328

 

 

 

ЕОБХ

05.143

2,5-диметил-2-винилхекс-4-енал

56134-05-5

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.144

Додек-2-(транс)-енал

20407-84-5

 

 

Най-малко 93 %; вторичен компонент 2—3 % 2-додекенова киселина

 

2

ЕОБХ

05.147

2-етилхексанал

123-05-7

 

10331

 

 

 

ЕОБХ

05.148

Фарнезал

19317-11-4

1228

 

 

 

 

ЕОБХ

05.149

Глутаралдехид

111-30-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.150

Хепт-2-(транс)-енал

18829-55-5

1360

730

 

 

2

ЕОБХ

05.152

Хаксадеканал

629-80-1

 

10336

 

 

 

ЕОБХ

05.153

4-хидрокси-3,5-диметоксибензалдехид

134-96-3

1878

10340

 

 

 

ЕОБХ

05.154

(Е)-4-хидрокси-3,5-диметоксицинамалдехид

4206-58-0

 

10341

 

 

 

ЕОБХ

05.155

4-хидрокси-3-метоксицинамалдехид (смес от изомери)

458-36-6

 

10342

 

 

 

ЕОБХ

05.156

3-(4-хидрокси-3-метоксифенил)пропанал

80638-48-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.157

Изоциклоцитрал

1335-66-6

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.158

3-метоксибензалдехид

591-31-1

 

10351

 

 

 

ЕОБХ

05.159

р-метоксифенилацеталдехид

5703-26-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.160

2-метилдеканал

19009-56-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.164

2-метилхексанал

925-54-2

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.166

4-метилпентанал

1119-16-0

 

10369

 

 

 

ЕОБХ

05.167

12-метилтетрадеканал

75853-50-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.169

12-метилтридеканал

75853-49-5

1229

 

 

 

 

ЕОБХ

05.170

Нерал

106-26-3

 

 

 

 

1

ЕОБХ

05.171

Нон-2-енал

2463-53-8

1362

733

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % 2-ноненоена киселина

 

2

ЕОБХ

05.172

Нона-2(транс),6(транс)-диенал

17587-33-6

1187

 

 

 

2

ЕОБХ

05.173

Нона-2,4,6-триенал

57018-53-8

1785

 

 

 

2

ЕОБХ

05.174

Пент-4-енал

2100-17-6

1619

 

 

 

 

ЕОБХ

05.175

2-фенилпент-2-енал

3491-63-2

 

 

 

 

2

ЕОБХ

05.179

(E)-тетрадек-2-енал

51534-36-2

1803

 

 

 

2

ЕОБХ

05.182

2,6,6-триметилциклохекс-2-ен-1-карбоксалдехид

432-24-6

 

 

 

 

1

ЕОБХ

05.183

4-(2,6,6-триметилциклохексенил)-2-метилбутанал

73398-85-3

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.184

Ундек-2-(транс)-енал

53448-07-0

 

 

 

 

2

ЕОБХ

05.186

2,4-октадиенал

5577-44-6

 

 

 

 

2

ЕОБХ

05.188

транс-3,7-диметилокта-2,6-диенал

141-27-5

 

 

 

 

1

ЕОБХ

05.189

2-хексенал

505-57-7

 

 

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % 2-хексенова киселина

 

2

ЕОБХ

05.190

транс-2-октенал

2548-87-0

 

 

Най-малко 92 %; вторични компоненти 3—4 % 2-октенова киселина и етилоктаноат

 

2

ЕОБХ

05.191

транс-2-декенал

3913-81-3

 

 

Най-малко 92 %; вторичен компонент 3—4 % 2-декенова киселина

 

2

ЕОБХ

05.192

3-хексенал

4440-65-7

1271

 

Най-малко 80 % (обща сума от цис- и транс- изомери); вторичен компонент 18—20 % транс-2-хексенал

 

 

ЕОБХ

05.194

транс-2, транс-4-нонадиенал

5910-87-2

 

 

Най-малко 89 %; вторични компоненти най-малко 5 % 2,4-нонадиен-1-ол и 2-нонен-1-ол и други изомери на 2,4-нонадианал

 

2

ЕОБХ

05.195

транс-2-тридекенал

7069-41-2

 

 

Най-малко 92 %; вторични компоненти 2—5 % 2-тридекенова киселина и 3—5 % цис-2-тридекенал

 

2

ЕОБХ

05.196

транс-2, транс-4-ундекадиенал

30361-29-6

 

10385

 

 

2

ЕОБХ

05.198

3-бутенал,2-метил-4-(2,6,6-триметил-2-циклохексен-1-ил)

58102-02-6

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.203

9-октадекенал

5090-41-5

1641

 

 

 

 

ЕОБХ

05.208

Z-8-тетрадекенал

169054-69-7

1640

 

 

 

 

ЕОБХ

05.211

6-метилоктанал

30689-75-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.217

(Z)-5-декенал

21662-08-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.218

16-октадекенал

56554-87-1

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.219

3-метилхексанал

19269-28-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.220

4Z-додекенал

21944-98-9

1636

 

Най-малко 94 % (4Z)-додекенал; вторичен компонент 3—4 % дедекенал

 

 

ЕОБХ

05.221

6,6'-дидрокси-5,5'-диметокси-бифенил-3,3'-дикарбалдехид

2092-49-1

1881

 

 

 

 

ЕОБХ

05.222

2-фенил-4-метил-2-хексенал

26643-92-5

 

 

 

 

2

ЕОБХ

05.223

4-етилоктанал

58475-04-0

1819

 

 

 

 

ЕОБХ

05.224

(4Е)-хексенал

25166-87-4

1622

 

 

 

 

ЕОБХ

05.225

6-метилхептанал

63885-09-6

 

 

 

 

 

ЕОБХ

05.226

Е-4-ундекенал

68820-35-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.001

1,1-диетоксиетан

105-57-7

941

35

 

 

 

ЕОБХ

06.002

5-хидрокси-2 фенил-1,3-диоксан

1708-40-3

838

36

Най-малко 98 % (сума от 5-хидрокси-2-фенил-1,3-диоксан и 2-фенил-4-хидроксиметил-1,3-диоксалан)

 

 

ЕОБХ

06.003

Алфа,алфа-диметокситолуен

1125-88-8

837

37

 

 

 

ЕОБХ

06.004

Цитралдиетилацетал

7492-66-2

948

38

Най-малко 98 % (сума от изомери + хемиацетали + цитрал)

 

 

ЕОБХ

06.005

Цитралдиметилацетал

7549-37-3

944

39

Най-малко 98 % (сума от изомери + хемиацетали + цитрал)

 

 

ЕОБХ

06.006

1,1-диметокси-2-фенилетан

101-48-4

1003

40

 

 

 

ЕОБХ

06.007

Фенилацеталдехидглицерилацетал

29895-73-6

1004

41

57 % 5-хидроксиметил-2-фенил-1,3-диоксолан; 38% 5-хидрокси-2-фенил-1,3-диоксан

 

 

ЕОБХ

06.008

1,1-диметоксиоктан

10022-28-3

942

42

 

 

 

ЕОБХ

06.009

1,1-диметоксидекан

7779-41-1

945

43

 

 

 

ЕОБХ

06.010

1,1-диетокси-3,7-диметилоктан-7-ол

7779-94-4

613

44

 

 

 

СЕКДХ

06.011

1,1-диметокси-3,7-диметилоктан-7-ол

141-92-4

612

45

 

 

 

СЕКДХ

06.012

Толуалдехидглицерилацетал

1333-09-1

867

46

40 % 5-хидроксидиоксан; 60% 5-хидроксиметилдиоксан

 

 

ЕОБХ

06.013

Алфа-пентилцинамалдехиддиметилацетал

91-87-2

681

47

 

 

 

ЕОБХ

06.014

Цинамалдехидетиленгликолацетал

5660-60-6

648

48

 

 

 

ЕОБХ

06.015

1,1-диметоксиетан

534-15-6

940

510

 

 

 

ЕОБХ

06.016

1-фенилетокси-1-пропоксиетан

7493-57-4

1000

511

 

 

 

ЕОБХ

06.017

(Диетоксиметил)бензен

774-48-1

 

517

 

 

 

ЕОБХ

06.019

1-бензилокси-1-(2-метоксиетокси)етан

7492-39-9

840

523

 

 

 

ЕОБХ

06.020

1,1-диетоксидекан

34764-02-8

 

531

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

06.021

1,1-диетоксихептан

688-82-4

 

553

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

06.023

1,1-диетоксихексан

3658-93-3

 

557

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

06.024

1,1-диизобутокси-2-фенилетан

68345-22-2

1006

595

 

 

 

ЕОБХ

06.025

1,1-диетоксинона-2,6-диен

67674-36-6

946

660

 

 

2

ЕОБХ

06.027

4,5-диметил-2-бензил-1,3-диоксолан

5468-06-4

1005

669

Най-малко 93 %; вторичен компонент 2—3 % бутан-2,3-диол

 

 

ЕОБХ

06.028

1,1-диметоксихептан

10032-05-0

947

2015

 

 

 

ЕОБХ

06.029

Хептаналглицерилацетал (смес от 1,2 и 1,3 ацетали)

72854-42-3

912

2016

Смес от ацетали (56—58 % диоксолан; 37—39 диоксан) и 1—2 % нереагирал хептанал

 

 

ЕОБХ

06.030

1,1-диметокси-2-фенилпропан

90-87-9

1468

2017

 

 

 

ЕОБХ

06.031

1,1-диетоксихекс-2-ен

54306-00-2

1383

2135

 

 

2

ЕОБХ

06.032

4-метил-2 фенил-1,3-диоксолан

2568-25-4

839

2226

 

 

 

ЕОБХ

06.033

1,1-дибутоксиетан

871-22-7

 

2341

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

06.034

1,1-дипропоксиетан

105-82-8

 

2342

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

06.035

Цитрал пропиленгликол ацетал

10444-50-5

 

2343

 

 

 

НКХ/Съвет на Европа

06.036

1-бутокси-1-(2-фенилетокси)етан

64577-91-9

1001

10007

 

 

 

ЕОБХ

06.037

1,1-диетоксихепт-4-ен (цис и транс)

1192738-48-9

949

10011

 

 

 

ЕОБХ

06.038

4,4-диметоксибутан-2-он

5436-21-5

593

10029

 

 

 

СЕКДХ

06.039

1,2-ди((1'-етокси)-етокси)пропан

67715-79-1

927

 

 

 

 

ЕОБХ

06.040

1,2,3-трис([1'-етокси]-етокси)пропан

67715-82-6

913

11930

 

 

 

ЕОБХ

06.041

1-изобутокси-1-етокси-2-метилпропан

 

 

10055

 

 

 

ЕОБХ

06.042

1-изобутокси-1-етокси-3-метилбутан

85136-40-9

 

10057

 

 

 

ЕОБХ

06.043

1-изоамилокси-1-етоксипропан

238757-30-7

 

10038

 

 

 

ЕОБХ

06.044

1-изобутокси-1-етоксипропан

67234-04-2

 

10058

 

 

 

ЕОБХ

06.045

1-изобутокси-1-изопентилокси-2-метилпропан

 

 

10061

 

 

 

ЕОБХ

06.046

1-изобутокси-1-изопентилокси-3-метилбутан

 

 

10060

 

 

 

ЕОБХ

06.047

1-изопентилокси-1-пропоксиетан

238757-63-6

 

10065

 

 

 

ЕОБХ

06.048

1-изопентилокси-1-пропоксипропан

238757-65-8

 

10066

 

 

 

ЕОБХ

06.049

1-бутокси-1-(2-метилбутокси)етан

77249-20-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.050

1-бутокси-1-етоксиетан

57006-87-8

 

10003

 

 

 

ЕОБХ

06.051

1,1-ди(2-метилбутокси)етан

13535-43-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.052

1,1-диизобутокси-2-метилпропан

13262-24-3

 

10025

 

 

 

ЕОБХ

06.053

1,1-диизобутоксиетан

5669-09-0

 

10023

 

 

 

ЕОБХ

06.054

1,1-диизобутоксипентан

13262-27-6

 

10026

 

 

 

ЕОБХ

06.055

1,1-диизопентилоксиетан

13002-09-0

1729

10028

 

 

 

ЕОБХ

06.057

1,1-диетокси-2-метилбутан

3658-94-4

 

10013

 

 

 

ЕОБХ

06.058

1,1-диетокси-2-метилпропан

1741-41-9

 

10015

 

 

 

ЕОБХ

06.059

1,1-диетокси-3-метилбутан

3842-03-3

1730

10014

 

 

 

ЕОБХ

06.061

1,1-диетоксибутан

3658-95-5

 

10009

 

 

 

ЕОБХ

06.062

1,1-диетоксидодекан

53405-98-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.063

(Z)-1,1-диетоксихекс-3-ен

73545-18-3

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.064

Диетоксиметан

462-95-3

 

10012

 

 

 

ЕОБХ

06.065

1,1-диетоксинонан

54815-13-3

 

10016

 

 

 

ЕОБХ

06.066

1,1-диетоксиоктан

54889-48-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.067

1,1-диетоксипентан

3658-79-5

 

10017

 

 

 

ЕОБХ

06.069

1,1-диетоксипропан

4744-08-5

 

10018

 

 

 

ЕОБХ

06.070

1,1-диетоксиундекан

53405-97-3

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.071

1,1-дихексилоксиетан

5405-58-3

 

10022

 

 

 

ЕОБХ

06.072

1,1-диметоксихекс-2(транс)-ен

18318-83-7

1728

 

 

 

2

ЕОБХ

06.073

1,1-диметоксихексан

1599-47-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.074

Диметоксиметан

109-87-5

 

10031

 

 

 

ЕОБХ

06.075

1,1-диметоксипентан

26450-58-8

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.076

1,1-диметоксипропан

4744-10-9

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.077

2,4-диметил-1,3-диоксолан

3390-12-3

1711

 

 

 

 

ЕОБХ

06.078

1,1-дифенетоксиетан

122-71-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.079

1-етокси-1-(2-метилбутокси)етан

13602-09-0

 

10040

 

 

 

ЕОБХ

06.080

1-етокси-1-(2-фенилетокси)етан

2556-10-7

 

10049

 

 

 

ЕОБХ

06.081

(Z)-1-етокси-1-(3-хексенилокси)етан

28069-74-1

943

10034

 

 

 

ЕОБХ

06.082

1-етокси-1-хексилоксиетан

54484-73-0

 

11948

 

 

 

ЕОБХ

06.083

1-етокси-1-изопентилоксиетан

13442-90-5

 

10037

 

 

 

ЕОБХ

06.084

1-етокси-1-метоксиетан

10471-14-4

 

10039

 

 

 

ЕОБХ

06.085

1-етокси-1-пентилоксиетан

13442-89-2

 

10046

 

 

 

ЕОБХ

06.086

1-етокси-1-пропоксиетан

20680-10-8

 

10050

 

 

 

ЕОБХ

06.087

Етил-2,4-диметил-1,3-диоксолан-2-ацетат

6290-17-1

1715

 

 

 

 

ЕОБХ

06.088

2-етил-4-метил-1,3-диоксолан

4359-46-0

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.089

2-хексил-4,5-диметил-1,3-диоксолан

6454-22-4

1712

 

 

 

 

ЕОБХ

06.090

4-хидроксиметил-2-метил-1,3-диоксолан

3773-93-1

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.091

1-изобутокси-1-етоксиетан

6986-51-2

 

10054

 

 

 

ЕОБХ

06.092

1-изобутокси-1-изопентилоксиетан

75048-15-6

 

10059

 

 

 

ЕОБХ

06.094

4-метил-2 пентил-1,3-диоксолан

1599-49-1

928

 

 

 

 

ЕОБХ

06.095

4-метил-2 пропил-1,3-диоксолан

4352-99-2

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.096

Триетоксиметан

122-51-0

 

10903

 

 

 

ЕОБХ

06.097

1,1,3-Триетоксипропан

7789-92-6

 

10075

 

 

 

ЕОБХ

06.098

2,2,4-триметил-1,3-диоксолан

1193-11-9

929

11423

 

 

 

ЕОБХ

06.100

1,1,-дипентилоксиетан

13002-08-9

 

10032

 

 

 

ЕОБХ

06.102

2-хексил-5-хидрокси-1,3-диоксолан

1708-36-7

 

2016

 

 

 

ЕОБХ

06.104

Ванилин пропиленгликол ацетал

68527-74-2

1882

 

 

 

 

ЕОБХ

06.105

3-метил-1,1-диизопентилоксибутан

13285-51-3

 

10070

 

 

 

ЕОБХ

06.106

2-метил-1,1-диизопентилоксипропан

13112-63-5

 

10071

 

 

 

ЕОБХ

06.107

1-(2-метилбутокси)-1-изопентилоксиетан

13548-84-0

 

10068

 

 

 

ЕОБХ

06.109

8,8-диетокси-2,6-диметилокт-2-ен

71662-17-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.111

1-етокси-1-метоксипропан

127248-84-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.114

1-хексилокси-1-изопентилоксиетан

233665-90-2

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.115

1-изопентилокси-1-пентилоксиетан

13442-92-7

 

 

 

 

 

ЕОБХ

06.120

DL-ментон-1,2-глицерол кетал

63187-91-7

446

 

 

 

 

СЕКДХ

06.123

1-бутокси-1-изопентилоксиетан

238757-27-2

 

10004

 

 

 

ЕОБХ

06.124

1,1-диизобутокси-3-метилбутан

13439-98-0

 

10024

 

 

 

ЕОБХ

06.125

1,1-диизобутоксипропан

13002-11-4

 

10027

 

 

 

ЕОБХ

06.128

1-етокси-1-пентилоксибутан

3658-92-2

 

10045

 

 

 

ЕОБХ

06.129

1-етокси-2-метил-1-изопентилоксипропан

253679-74-2

 

10043

 

 

 

ЕОБХ

06.130

1-етокси-2-метил-1-пропоксипропан

238757-42-1

 

10044

 

 

 

ЕОБХ

06.131

1-етокси-1-(3-метилбутокси)-3-метилбутан

238757-35-2

 

10042

 

 

 

ЕОБХ

06.132

Ванилинбутан-2,3-диол ацетал (смес от стереоизомери)

63253-24-7

960

 

 

 

 

ЕОБХ

06.133

1-ментон-1,2-глицерол кетал

563187-91-7

445

 

 

 

 

СЕКДХ

06.135

2-изобутил-4-метил-1,3-диоксолан

18433-93-7

1732

 

 

 

 

ЕОБХ

06.136

6-изопропил-3,9-диметил-1,4-диоксиспиро[4.5]декан-2-он

831213-72-0

1859

 

Сума от изомери 98 % с най-малко 60—70 % (3S,5R,6S,9R)-6-изопропил-3,9-диметил-1,4-диоксиспиро[4.5]декан-2-он

 

 

ЕОБХ

06.137

Ацеталдехидетилизопропилацетал

25334-93-4

 

 

 

 

 

ЕОБХ

07.001

2-оксопропанал

78-98-8

937

105

 

 

 

ЕОБХ

07.002

Хептан-2-он

110-43-0

283

136

 

 

 

СЕКДХ

07.003

Хептан-3-он

106-35-4

285

137

 

 

 

СЕКДХ

07.004

Ацетофенон

98-86-2

806

138

 

 

 

ЕОБХ

07.005

Ванилилацетон

122-48-5

730

139