EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0018

2012/476/ЕС: Насоки на Европейската централна банка от 2 август 2012 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2012/18)

OJ L 218, 15.8.2012, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 005 P. 306 - 309

No longer in force, Date of end of validity: 02/05/2013; отменен от 32013O0004 . Latest consolidated version: 07/03/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/476/oj

15.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 218/20


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 2 август 2012 година

относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

(ЕЦБ/2012/18)

(2012/476/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире и членове 5.1, 12.1, 14.3 и 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еврото (наричани по-долу „НЦБ“), могат да осъществяват кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Общите условия, при които ЕЦБ и НЦБ са готови да извършват кредитни операции, включително критериите, определящи допустимостта на обезпеченията за целите на кредитните операции на Евросистемата, са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1).

(2)

На 8 декември 2011 г. и на 20 юни 2012 г. Управителният съвет взе решение относно допълнителни мерки за засилена кредитна подкрепа, за да насърчи банковото кредитиране и ликвидността на паричния пазар в еврозоната, включително мерките, съдържащи се в Решение ЕЦБ/2011/25 от 14 декември 2011 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (2). Освен това препратките към резервното съотношение в Насоки ЕЦБ/2007/9 от 1 август 2007 г. относно паричната статистика и статистиката на финансовите институции и пазари (3) следва да се приведат в съответствие с измененията в Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (4), въведени с Регламент (ЕС) № 1358/2011 (5).

(3)

НЦБ не следва да бъдат задължени да приемат като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата допустими банкови облигации, гарантирани от държава-членка по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд или от държава-членка, чиято кредитна оценка не отговаря на бенчмарка на Евросистемата за установяване на нейното минимално изискване за високи кредитни стандарти, както е установено в Решение ЕЦБ/2011/25.

(4)

Решение ЕЦБ/2011/25 преразгледа изключението от забраната за тесни връзки, установено в раздел 6.2.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 по отношение на държавно гарантираните банкови облигации, собствено ползвани като обезпечение от контрагенти.

(5)

На контрагентите, участващи в кредитните операции на Евросистемата, следва да бъде позволено да повишават текущите нива на собствено ползване на държавно гарантираните банкови облигации, които са имали на 3 юли 2012 г. при условие на предварителното одобрение на Управителния съвет при извънредни обстоятелства. Исканията, представени на Управителния съвет за предварително одобрение, е необходимо да бъдат придружени от план за финансиране.

(6)

Необходимо е Решение ЕЦБ/2011/25 да се замени с настоящите насоки, които да се въведат от НЦБ в техните договорни споразумения или регулаторни разпоредби.

(7)

Допълнителните мерки, установени в настоящите насоки, се прилагат временно, докато Управителният съвет счете, че не са необходими повече, за да се осигури подходящ трансмисионен механизъм на паричната политика,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране и допустими обезпечения

1.   Правилата за извършване на операции по паричната политика на Евросистемата и критериите за допустимост на обезпечения, установени в настоящите насоки, се прилагат във връзка с Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   В случай на несъответствие между настоящите насоки и Насоки ЕЦБ/2011/14, въведени в изпълнение на национално ниво от НЦБ, настоящите насоки имат предимство. НЦБ продължават да прилагат всички разпоредби от Насоки ЕЦБ/2011/14 без изменение, освен ако не е предвидено друго в настоящите насоки.

Член 2

Възможност за прекратяване или изменяне на операции по дългосрочно рефинансиране

Евросистемата може да реши, че при определени условия контрагентите могат да намалят размера или да прекратят определени операции по дългосрочно рефинансиране преди падежа. Тези условия се публикуват в съобщението за провеждане на съответния търг или по друг начин, счетен за подходящ от Евросистемата.

Член 3

Допускане на определени допълнителни ценни книжа, обезпечени с активи

1.   В допълнение към обезпечените с активи ценни книжа, допустими съгласно глава 6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, обезпечените с активи ценни книжа, които не удовлетворяват изискванията за кредитна оценка по раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, но които иначе отговарят на всички критерии за допустимост, приложими към обезпечените с активи ценни книжа съгласно Насоки ЕЦБ/2011/14, са допустими като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата, при условие че те имат два рейтинга от най-малко BBB (6) при емитирането им и след това. Те също така следва да отговарят на всяко от следните изисквания:

а)

активите, генериращи паричен поток, които обезпечават ценните книжа, обезпечени с активи, следва да принадлежат към един от следните класове активи: i) жилищни ипотеки; ii) кредити за малки и средни предприятия (МСП); iii) търговски ипотеки; iv) кредити за покупка на автомобили; v) лизинг; и vi) потребителско кредитиране;

б)

няма да има смесване на различни класове активи в активите, генериращи паричен поток;

в)

активите, генериращи паричен поток, които обезпечават ценните книжа, обезпечени с активи, не включват кредити, които попадат в някоя от следните категории:

i)

към момента на емитиране на обезпечените с активи ценни книжа са необслужвани;

ii)

са необслужвани при инкорпорирането им в обезпечени с активи ценни книжа до падежа на обезпечените с активи ценни книжа, например чрез заместване или подмяна на активите, генериращи паричен поток;

iii)

във всеки един момент са структурирани, синдикирани или представляват кредити към дружества с високо равнище на дълг;

г)

документите на сделката с обезпечените с активи ценни книжа съдържат разпоредби за приемственост в обслужването.

2.   За обезпечени с активи ценни книжа, посочени в параграф 1, които имат два рейтинга от най-малко A (7), се прилага допустимо отклонение от 16 %.

3.   За обезпечени с активи ценни книжа, посочени в параграф 1, които нямат два рейтинга от най-малко А, се прилагат следните допустими отклонения: а) за обезпечени с активи ценни книжа, обезпечени с търговски ипотеки, се прилага допустимо отклонение от 32 %; и б) за всички други обезпечени с активи ценни книжа се прилага допустимо отклонение от 26 %.

4.   Контрагент не може да предостави обезпечени с активи ценни книжа, които са допустими съгласно параграф 1 като обезпечение, ако контрагентът или трето лице, с което той има тесни връзки, предоставя хеджиране на лихвени проценти по отношение на обезпечената с активи ценна книга.

5.   НЦБ може да приема като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата обезпечени с активи ценни книжа, чиито базови активи включват жилищни ипотеки или кредити за МСП, или и двете, и които не удовлетворяват изискванията за кредитна оценка по раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 и изискванията, посочени в параграф 1, букви от а) до г) и параграф 4 по-горе, но които иначе отговарят на всички критерии за допустимост, приложими към обезпечени с активи ценни книжа съгласно Насоки ЕЦБ/2011/14 и имат два рейтинга от най-малко BBB. Такива обезпечени с активи ценни книжа се ограничават до тези, емитирани преди 20 юни 2012 г. и за тях се прилага допустимо отклонение от 32 %.

6.   По смисъла на настоящия член:

1)

„жилищна ипотека“ включва, освен обезпечени с ипотека заеми по жилищни кредити, гарантирани жилищни кредити (без ипотека върху недвижим имот), ако гаранцията е платима веднага при неизпълнение. Такава гаранция може да се предоставя в различни договорни формати, включително застрахователни договори, при условие че се предоставят от публичноправни субекти или от финансова институция, която подлежи на публичен надзор. Кредитната оценка на гаранта, за целите на такива гаранции, трябва да е в съответствие със степен на кредитно качество 3 по хармонизираната рейтингова скала на Евросистемата по време на сделката;

2)

„малко предприятие“ и „средно предприятие“ означава лице, занимаващо се с икономическа дейност, независимо от неговата правна форма, при което отчитаните продажби за лицето, или ако лицето е част от консолидирана група, за консолидираната група са по-малко от 50 млн. евро;

3)

„необслужван кредит“ включва кредити, при които плащането на лихвата или главницата е просрочено с 90 или повече дни и длъжникът е в неизпълнение, както е определено в точка 44 от приложение VII към Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (8), или когато има основателни причини за съмнение, че плащането ще бъде извършено изцяло;

4)

„структуриран кредит“ е структура, в която са включени подчинени вземания по кредити;

5)

„синдикиран кредит“ означава кредит, предоставен от група кредитодатели в кредитен синдикат;

6)

„кредит към дружество с високо равнище на дълг“ е кредит, предоставен на дружество, което вече има съществена степен на задлъжнялост, като финансиране за изкупуване или поглъщане, при което кредитът се използва за придобиването на собствения капитал на дружество, което също е длъжникът по кредита;

7)

„разпоредби за приемственост в обслужването“ са разпоредби в правната документация на обезпечените с активи ценни книжа, които осигуряват, че неизпълнението от страна на обслужващото лице не води до прекратяване на обслужването, и които включват причините за определяне на резервно обслужващо лице, както и план за действие на високо равнище, очертаващ оперативните стъпки, които се предприемат след определянето на резервното обслужващо лице, и как ще се прехвърля обслужването на кредита.

Член 4

Допускане на определени допълнителни вземания по кредити

1.   НЦБ могат да приемат като обезпечение за операции по паричната политика на Евросистемата вземания по кредити, които не удовлетворяват критериите за допустимост на Евросистемата.

2.   НЦБ, които решат да приемат вземания по кредити в съответствие с параграф 1, създават за тази цел критерии за допустимост и мерки за контрол на риска, като определят отклонения от изискванията на приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14. Такива критерии за допустимост и мерки за контрол на риска включват критерий, че вземанията по кредити се уреждат по законодателството на държавата-членка на НЦБ, създаваща критериите за допустимост и мерките за контрол на риска. Критериите за допустимост и мерките за контрол на риска се одобряват предварително от Управителния съвет.

3.   При изключителни обстоятелства НЦБ могат, след предварително одобрение от Управителния съвет, да приемат вземания по кредити: а) за прилагане на критериите за допустимост и мерките за контрол на риска, създадени от друга НЦБ, съгласно параграфи 1 и 2; или б) уредени по законодателството на държава-членка, различна от държавата-членка, в която е установена приемащата НЦБ.

4.   Друга НЦБ предоставя само подкрепа на НЦБ, приемаща вземания по кредити съгласно параграф 1, ако е договорена двустранно между двете НЦБ и е одобрена предварително от Управителния съвет.

Член 5

Приемане на определени държавно гарантирани банкови облигации

1.   НЦБ не следва да бъдат задължени да приемат като обезпечение при кредитни операции на Евросистемата допустими банкови облигации, гарантирани от държава-членка по програма на Европейския съюз/Международния валутен фонд или от държава-членка, чиято кредитна оценка не е в съответствие с бенчмарка на Евросистемата за установяване на нейното минимално изискване за високи кредитни стандарти за емитенти и гаранти на търгуеми активи в съответствие с раздели 6.3.1 и 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

2.   НЦБ информират Управителния съвет, когато решат да не приемат като обезпечение ценните книжа, описани в параграф 1.

3.   Контрагенти не могат да представят банкови облигации, емитирани от тях самите и гарантирани от субект от публичния сектор от ЕИП, имащ право да налага данъци и такива облигации, емитирани от тясно свързани лица, като обезпечение за кредитни операции на Евросистемата над номиналната стойност на тези облигации, вече представени като обезпечение на 3 юли 2012 г.

4.   В извънредни случаи Управителният съвет може да реши относно дерогации от изискването, посочено в параграф 3. Искането за дерогация се придружава от план за финансиране.

Член 6

Проверка

НЦБ изпращат на ЕЦБ най-късно до 14 август 2012 г. текстовете и средствата, чрез които те възнамеряват да изпълнят членове 1—5.

Член 7

Изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9

В част 5 от приложение III параграфът, следващ таблица 2, се заменя със следното:

Изчисляване на еднократна отстъпка за контролни цели (R6):

Еднократна отстъпка: Отстъпката се прилага за всяка кредитна институция. Всяка кредитна институция приспада максималната еднократна отстъпка за намаляване на административните разходи по управление на много малки задължителни резерви. Ако [резервната база × резервното съотношение] е по-малко от 100 000 EUR, тогава еднократната отстъпка е равна на [резервната база × резервното съотношение]. Ако [резервната база × резервното съотношение] е по-голямо или равно на 100 000 EUR, тогава еднократната отстъпка е равна на 100 000 EUR. Институциите, на които е разрешено да отчитат като група статистически данни относно тяхната консолидирана резервна база (съгласно приложение III, част 2, раздел 1 от Регламент (ЕО) № 25/2009 (ЕЦБ/2008/32), държат минималните резерви чрез една от институциите от групата, която действа като посредник изключително за тези институции. В съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (9), в последния случай само групата като цяло има право да приспада еднократната отстъпка.

Минималните (или „задължителните“) резерви се изчисляват, както следва:

Минималните (или „задължителните“) резерви = резервна база × резервно съотношение – еднократна отстъпка

Резервното съотношение се определя съгласно Регламент (ЕО) № 1745/2003 (ЕЦБ/2003/9).

Член 8

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила два дни след приемането им.

Те се прилагат от 14 септември 2012 г.

Член 9

Адресати

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 2 август 2012 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 341, 22.12.2011 г., стр. 65.

(3)  ОВ L 341, 27.12.2007 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(5)  Регламент (ЕС) № 1358/2011 на Европейската централна банка от 14 декември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2011/26) (ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 51).

(6)  Рейтинг „BBB“ е рейтинг от най-малко „Baa3“ от Moody’s, „BBB-“ от Fitch или Standard & Poor’s или рейтинг „BBB“ от DBRS.

(7)  Рейтинг „A“ е рейтинг от най-малко „A3“ от Moody’s, „A-“ от Fitch или Standard & Poor’s или рейтинг „AL“ от DBRS.

(8)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.“


Top