EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0358

2012/358/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 3 юли 2012 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през ноември 2010 г. (нотифицирано под номер C(2012) 4359)

OJ L 175, 5.7.2012, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/358/oj

5.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 175/15


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 3 юли 2012 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през ноември 2010 г.

(нотифицирано под номер C(2012) 4359)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2012/358/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на инфлуенцата по птиците Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите членки. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите членки разходи, са установени в член 4, параграф 3, първо и второ тире от посоченото решение.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 година за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2011/404/ЕС на Комисията от 7 юли 2011 година относно финансовия принос на Съюза за спешните мерки за борба с инфлуенцата по птиците в Германия през ноември 2010 година (3) на Германия бе предоставено финансово участие на Съюза за спешни мерки за борба с инфлуенцата по птиците през ноември 2010 г. На 5 септември 2011 г. Германия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(5)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(6)

В съответствие с член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО Германия незабавно уведоми Комисията и останалите държави членки за приложените мерки в съответствие със законодателството на Съюза за обявяване и ликвидиране, както и за резултатите от тях. Съгласно изискванията в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 искането за възстановяване на разходите бе придружено от финансов отчет, оправдателни документи, епидемиологичен доклад за всяко стопанство, в което са заклани или унищожени животните, както и от резултатите от съответните одити.

(7)

Наблюденията, методът на изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Германия на 16 март 2012 г.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем може да бъде определен общият размер на финансовата помощ от Съюза за допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Германия през ноември 2010 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие от страна на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на инфлуенцата по птиците в Германия през 2010 г., се определя на 177 181,83 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 3 юли 2012 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 180, 8.7.2011 г., стр. 50.


Top