EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0429

Регламент за изпълнение (ЕС) № 429/2012 на Комисията от 22 май 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 с цел осигуряване на общ формат за уведомяване за грешки от производителите на леки пътнически автомобили текст от значение за ЕИП

OJ L 132, 23.5.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 262 - 263

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2021; заключение отменено от 32021R0392

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/429/oj

23.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 132/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 429/2012 НА КОМИСИЯТА

от 22 май 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 1014/2010 с цел осигуряване на общ формат за уведомяване за грешки от производителите на леки пътнически автомобили

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (1), и по-специално член 8, параграф 9, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С оглед на факта, че извършваното от производителя уведомяване в съответствие с член 8, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 443/2009 за грешки в данните за емисии на CO2 е важна стъпка от проверката на данните, която съставлява основата за изчисляване на целите за специфичните емисии, както и на специфичните средни емисии за всички производители, е целесъобразно да се предвиди ясна и прозрачна процедура за това уведомяване.

(2)

Целесъобразно е също така да се предвиди използването на общ формат за уведомяване за грешки, за да се гарантира, че информацията, предоставяна от производителите на Комисията, може да бъде своевременно проверена и обработена.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по изменение на климата,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 9 от Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията (2) се добавят следните параграфи 3, 4 и 5:

„3.   Производителите, които уведомяват за грешки в съответствие с член 8, параграф 5, първа алинея от Регламент (ЕО) № 443/2009, използват като основа за своето уведомление наборите от предварителни данни, предоставени от Комисията по реда на член 8, параграф 4.

Уведомлението за грешка трябва да включва всички набори от данни, свързани с регистрациите на превозни средства, за които подаващият уведомлението производител носи отговорност.

Грешката се посочва чрез отделно вписване в набора от данни за всяка версия, озаглавено „Бележки на производителя“, в което се вписва един от следните кодове:

а)

код А, ако записите са били променени от производителя;

б)

код B, ако превозното средство е неидентифицируемо;

в)

код C, ако превозното средство не попада в обхвата на Регламент (ЕО) № 443/2009 или е извадено от производство.

За целите на трета алинея, буква б) едно превозно средство е неидентифицируемо в случаите когато производителят не може да идентифицира или коригира кода за типа, варианта и версията или — ако е приложимо — номера на одобрението на типа, посочен в набора от предварителни данни.

4.   Когато отделен производител не е уведомил Комисията за грешки в съответствие с параграф 3 или когато уведомлението е изпратено след изтичане на тримесечния срок, предвиден в член 8, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 443/2009, оповестените в съответствие с член 8, параграф 4 от посочения регламент предварителни стойности се считат за окончателни.

5.   Уведомлението за грешка, посочено в параграф 3, се представя на неизтриваем електронен информационен носител с надпис „Notification of error — CO2 from cars“ и се изпраща по пощата на следния адрес:

European Commission

Secretariat General

B-1049 Brussels

Belgium

Електронно копие от уведомлението се изпраща за сведение до следните функционални електронни пощенски кутии:

EC-CO2-LDV-IMPLEMENTATION@ec.europa.eu

и

CO2-monitoring@eea.europa“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 май 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 11.11.2010 г., p. 15.


Top