EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0049

2012/49/ЕС: Решение на Комисията от 26 януари 2012 година за изменение на решения 2011/263/ЕС и 2011/264/ЕС с оглед да бъдат взети под внимание измененията в класификацията на ензимите в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета (нотифицирано под номер C(2012) 323) текст от значение за ЕИП

OJ L 26, 28.1.2012, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; заключение отменено от 32017D1218

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/49(1)/oj

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/36


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 26 януари 2012 година

за изменение на решения 2011/263/ЕС и 2011/264/ЕС с оглед да бъдат взети под внимание измененията в класификацията на ензимите в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета

(нотифицирано под номер C(2012) 323)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/49/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно екомаркировката на ЕС (1), и по-специално член 8, параграф 2 от него,

след консултации със Съвета по екомаркировка на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 6, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 66/2010 екомаркировката на ЕС не може да се присъжда за стоки, съдържащи вещества или препарати/ смеси, които се класифицират като токсични, опасни за околната среда, канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (2). Екомаркировката на ЕС не може да се присъжда и за стоки, съдържащи веществата, посочени в член 57 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (3). Съгласно член 6, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 66/2010 когато не е технически осъществимо заместването на стоките като такива или използването на алтернативни материали или конструкции или когато въпросните продукти имат значително по-високи цялостни екологични показатели в сравнение с други стоки от същата категория, Комисията може да приеме мерки за предоставяне на дерогации от член 6, параграф 6.

(2)

Комисията прие Решение 2011/263/ЕС от 28 април 2011 година за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за съдомиялни машини (4) и Решение 2011/264/ЕС от 28 април 2011 година за формулиране на екологични критерии за присъждане на екомаркировката на ЕС на детергенти за перални машини (5). След приемането на посочените решения важният ензим субтилизин, който се използва в детергентите за перални и съдомиялни машини, беше класифициран като R50 (Силно токсично за водни организми вещество) в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета от 27 юни 1967 година за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (6) и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008, което не позволява на тези детергенти за перални и съдомиялни машини да бъде присъдена екомаркировка на ЕС.

(3)

Това е нова информация, която не беше взета под внимание при прегледа на критериите за екомаркировка на ЕС по отношение на детергенти за перални и съдомиялни машини и при обсъждането на дерогациите за ензими. Поради това решения 2011/236/ЕС и 2011/264/ЕС следва да бъдат изменени, за да бъдат отразени измененията в класификацията на ензимите в съответствие с приложение I към Директива 67/548/ЕИО и приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008.

(4)

Необходимо е да се предвиди преходен период, с който на производителите, на чиито продукти вече е присъдена екомаркировката на ЕС за детергенти за перални и съдомиялни машини въз основа на критериите, изложени в решения 2003/31/ЕО (7) и 2003/200/ЕО (8) на Комисията, да се предостави достатъчно време да приспособят продуктите си в съответствие с актуализираните критерии и изисквания и да се компенсира преустановяването, причинено от настоящото изменение.

(5)

Решения 2011/263/ЕС и 2011/264/ЕС следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложението към Решение 2011/263/ЕС на Комисията се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Приложението към Решение 2011/264/ЕС на Комисията се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 3

Когато знакът за екомаркировка е присъден въз основа на заявление, оценено съгласно критериите, изложени в решения 2003/31/ЕО и 2003/200/ЕО, тази екомаркировка може да бъде използвана до 28 септември 2012 година.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 26 януари 2012 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 22.

(5)  ОВ L 111, 30.4.2011 г., стр. 34.

(6)  ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 76, 22.3.2003 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В приложението към Решение 2011/263/ЕС, в критерий 2, буква б), пети параграф в таблицата за дерогации се добавя следното вещество:

„Субтилизин

H400 Силно токсично за водни организми

R 50“

2.

В приложението към Решение 2011/264/ЕС, в критерий 4, буква б), пети параграф в таблицата за дерогации се добавя следното вещество:

„Субтилизин

H400 Силно токсично за водни организми

R 50“


Top