EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0047

2012/47/ЕС: Решение за изпълнение на Съвета от 24 януари 2012 година за разрешаване на Швеция да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата и дружествата в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

OJ L 26, 28.1.2012, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/47/oj

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/33


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 24 януари 2012 година

за разрешаване на Швеция да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата и дружествата в сектора на услугите, разположени в някои райони на Северна Швеция, в съответствие с член 19 от Директива 2003/96/ЕО

(2012/47/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2003/96/ЕО на Съвета от 27 октомври 2003 г. относно преструктурирането на правната рамка на Общността за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията (1), и по-специално член 19, параграф 1 от нея,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Решение 2005/231/ЕО на Съвета (2) дава право на Швеция да прилага до 31 декември 2011 г. намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите в някои райони в Северна Швеция съгласно член 19 от Директива 2003/96/ЕО.

(2)

С писмо от 8 юни 2011 г. Швеция отправи искане за разрешение да продължи да използва намалена ставка на акциза върху електроенергията, потребявана от същите бенефициери за период от още шест години, тоест до 31 декември 2017 г. Намалението ще бъде ограничено до 96 SEK/MWh.

(3)

В съответните райони разходите за отопление са средно 25 % по-високи, отколкото в останалите части на страната поради по-дългия отоплителен сезон. Намаляването на разходите за електроенергия за домакинствата и предприятията в сектора на услугите в тези райони намалява разликата между общите разходи за отопление на потребителите в Северна Швеция и тези, направени от потребителите в останалите части на страната. С оглед на това мярката допринася за постигането на целите на регионалната и кохезионната политика. Освен това мярката позволява на Швеция да прилага обща данъчна ставка за електроенергията, която е по-висока, отколкото би било възможно с други средства и така косвено допринася за постигането на целите на политиката в областта на околната среда.

(4)

Намаляването на данъчната ставка не следва да надхвърля необходимото за компенсирането на допълнителните разходи за отопление на домакинствата и предприятията в сектора на услугите в Северна Швеция.

(5)

Намалените ставки за данъчно облагане ще бъдат над минималните ставки, установени в член 10 от Директива 2003/96/ЕО.

(6)

Предвид отдалечеността на районите, за които се прилага, фактът, че намалението не трябва да надхвърля допълнителните разходи за отопление в Северна Швеция и че мярката се прилага само за домакинствата и предприятията в сектора на услугите, не се очаква тя да доведе до значителни изменения в конкурентната среда или до промени в търговията между държавите-членки.

(7)

Следователно мярката е приемлива от гледна точка на нормалното функциониране на вътрешния пазар и необходимостта от осигуряване на лоялна конкуренция и е съвместима с политиките на Европейския съюз в областта на здравеопазването, околната среда, енергетиката и транспорта.

(8)

За да бъде осигурено достатъчно ниво на сигурност на заинтересованите предприятия и потребители, на Швеция следва да бъде разрешено да прилага намалена данъчна ставка за електроенергия за целите на потреблението в Северна Швеция до 31 декември 2017 г.

(9)

Следва да се гарантира, че разрешението съгласно Решение 2005/231/ЕО, дадено за предишен период с оглед на сходни с посочените в настоящото решение основания, продължава да се прилага, без да има прекъсване между момента на изтичане на срока на действие на посоченото решение и на пораждане на действие на настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   На Швеция се разрешава да прилага намалена данъчна ставка за електроенергията, потребявана от домакинствата и предприятията в сектора на услугите, разположени в общините, изброени в приложението.

Намалението на стандартната национална данъчна ставка за електроенергия няма да надвишава необходимото за компенсиране на допълнителните разходи за отопление, дължащи се на северното географско разположение в сравнение с останалите части на Швеция, и няма да надхвърля 96 SEK/MWh.

2.   Намалените ставки трябва да съответстват на изискванията на Директива 2003/96/ЕО, и по-специално на минималните данъчни ставки, установени в член 10 от нея.

Член 2

Настоящото решение поражда действие от деня на нотифицирането му.

Прилага се от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2017 г.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Кралство Швеция.

Съставено в Брюксел на 24 януари 2012 година.

За Съвета

Председател

M. VESTAGER


(1)  ОВ L 283, 31.10.2003 г., стр. 51.

(2)  ОВ L 72, 18.3.2005 г., стр. 27.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Региони

Общини

Norrbottens län

Всички общини

Västerbottens län

Всички общини

Jämtlands län

Всички общини

Västernorrlands län

Sollefteå, Ånge, Örnsköldsvik,

Gävleborgs län

Ljusdal

Dalarnas län

Malung, Mora, Orsa, Älvdalen

Värmlands län

Torsby


Top