EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0045

2012/45/ЕС, Евратом: Решение на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията от 23 януари 2012 година за назначаване на членовете на надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

OJ L 26, 28.1.2012, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/45(1)/oj

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/30


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, НА СЪВЕТА И НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2012 година

за назначаване на членовете на надзорния комитет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

(2012/45/ЕС, Евратом)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТЪТ И КОМИСИЯТА,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия,

като взеха предвид Решение 1999/352/ЕО, ЕОВС, Евратом на Комисията от 28 април 1999 г. за създаване на Европейска служба за борба с измамите (OLAF) (1), и по-специално член 4 от него,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. (2) и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета от 25 май 1999 г. (3) относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и по-специално член 11, параграф 2 от всеки от тези два регламента.

като имат предвид, че:

(1)

В член 11, параграф 2 от регламенти (ЕО) № 1073/1999 и (Евратом) № 1074/1999 е предвидено надзорният комитет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) да се състои от пет независими външни лица, притежаващи нужните за назначението квалификации от съответните им държави, получени на старши постове и свързани с областта на действие на Службата, и че тези лица се назначават по общо съгласие между Европейския парламент, Съвета и Комисията;

(2)

Съгласно член 11, параграф 3, мандатът на членовете на надзорния комитет е три години и може да бъде подновен веднъж;

(3)

Членовете на надзорния комитет, назначени, считано от 30 ноември 2005 г., са достигнали максималния срок на мандата си. В съответствие с член 11, параграф 4 от регламенти (ЕО) № 1073/1999 и (Евратом) № 1074/1999 при изтичане на мандата тези членове са останали на разположение, докато завърши процесът на назначаване на новите членове на надзорния комитет. Следователно в най-скоро време следва да бъдат назначени новите членове,

РЕШИХА:

Член 1

1.   Назначават се следните лица за членове на надзорния съвет на Европейската служба за борба с измамите (OLAF), считано от 23 януари 2012 г.:

г-н Herbert BÖSCH,

г-н Johan DENOLF,

г-жа Catherine PIGNON,

г-жа Rita SCHEMBRI,

г-н Christiaan TIMMERMANS.

2.   В случай че някое от посочените по-горе лица подаде оставка от надзорния комитет, почине или изпадне в постоянна недееспособност, то незабавно се замества от първото по ред лице от следния списък, което все още не е назначено в надзорния комитет:

г-н Jens MADSEN,

г-жа Cristina NICOARĂ,

г-н Tuomas Henrik PÖYSTI,

г-н Dimitrios ZIMIANITIS.

Член 2

При изпълняване на задълженията си членовете на надзорния комитет не търсят и не приемат инструкции от нито едно правителство или институция, орган, служба или агенция.

Те не се занимават с въпроси, по които — пряко или косвено — да имат някакъв личен интерес, който да попречи на тяхната независимост, както и по-специално — да имат семейни и финансови интереси.

Те спазват строга секретност по отношение на досиетата, които им се предават, и на разискванията, които водят по тях.

Член 3

На членовете на надзорния комитет се възстановяват разходите, които могат да направят при изпълнение на задълженията си, и получават дневно заплащане за всеки ден, прекаран в изпълнение на тези задължения. Комисията определя сумата на заплащането и процедурата за възстановяването на разходите.

Член 4

Комисията уведомява посочените по-горе лица за настоящото решение и незабавно информира всяко лице, назначено впоследствие в надзорния комитет съгласно член 1, параграф 2.

Настоящото назначаване се извършва съгласно член 11, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1073/1999. То не засяга бъдещите изменения на настоящите разпоредби, които биха могли да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета, особено евентуалната промяна на срока на мандатите, за да се осигури възможност за въвеждане на постепенно обновяване на членовете на комитета.

Член 5

Настоящото решение влиза в сила на 23 януари 2012 г.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

Martin SCHULZ

За Съвета

Председател

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN

За Комисията

Algirdas ŠEMETA

Член на Комисията


(1)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 20.

(2)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 136, 31.5.1999 г., стр. 8.


Top