EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0071

Регламент (ЕС) № 71/2012 на Комисията от 27 януари 2012 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

OJ L 26, 28.1.2012, p. 23–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 049 P. 236 - 238

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; отменен от 32012R0649

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/71/oj

28.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 26/23


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 71/2012 НА КОМИСИЯТА

от 27 януари 2012 година

за изменение на приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 689/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно износа и вноса на опасни химикали (1), и по-специално член 22, параграф 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 689/2008 се прилага Ротердамската конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химикали и пестициди, подписана на 11 септември 1998 г. и одобрена от името на Общността с Решение 2003/106/ЕО на Съвета (2).

(2)

Приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 следва да бъде изменено, така че да вземе под внимание някои регулаторни действия по отношение на определени химикали, предприети в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (3), на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (4) и Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и Директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (5).

(3)

Веществата дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор не бяха включени като активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (6), вследствие на което употребата на тези активни вещества като пестициди е забранена и поради това те следва да бъдат добавени в списъците с химикали в приложение I, част 1 и част 2, към Регламент (ЕО) № 689/2008. Добавянето на дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор към приложение I беше отменено заради новото заявление за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008 на Комисията от 17 януари 2008 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 91/414/ЕИО на Съвета във връзка с редовна и ускорена процедура за оценката на активни вещества, които са били част от работната програма, посочена в член 8, параграф 2 от същата директива, но не са били включени в приложение I към нея (7). Това ново заявление доведе отново до решение веществата дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор да не бъдат включени като активни вещества в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което употребата на дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор като пестициди остава забранена и причината за отменянето на добавянето към приложение I отпадна. Следователно веществата дихлобенил, диклоран, етоксиквин и пропизохлор следва да бъдат добавени в списъка с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(4)

Веществото метилбромид не беше включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, както и не беше включено като активно вещество в приложения I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО, вследствие на което употребата на метилбромид като пестицид се забранява и поради това то следва да бъде добавено в списъците с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008. Добавянето на метилбромид към приложение I беше отменено заради ново заявление за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008. Това ново заявление доведе отново до решение веществото метилбромид да не бъде включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което употребата на метилбромид като пестицид остава забранена и причината за отменянето на добавянето към приложение I отпадна. Следователно веществото метилбромид следва да бъде добавено в списъка с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(5)

Веществото цианамид не беше включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, което означава строго ограничаване на използването на цианамида като пестицид и поради това той следва да бъде добавен в списъка с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008, тъй като практически всякаква употреба е забранена, въпреки факта че цианамидът е бил определен и за него е било изпратено уведомление за оценка съгласно Директива 98/8/ЕО като по този начин може да продължи да бъде разрешаван от държавите-членки, докато бъде взето решение по реда на посочената директива. Добавянето на цианамид към приложение I беше отменено заради ново заявление за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008. Това ново заявление беше оттеглено от заявителя, в резултат на което причината за отменянето на добавянето към приложение I отпадна. Следователно веществото цианамид следва да бъде добавено в списъка с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(6)

Веществото флурпримидол не беше включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което употребата на флурпримидол като пестицид е забранена и поради това той следва да бъде добавен в списъците с химикали в част 1 и част 2 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008. Добавянето на флурпримидол към приложение I, част 2 беше отменено заради ново заявление за включване в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, подадено съгласно член 13 от Регламент (ЕО) № 33/2008. Това ново заявление доведе отново до решение веществото флурпримидол да не бъде включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което употребата на флурпримидол като пестицид остава забранена и причината за отменянето на добавянето към приложение I, част 2, отпадна. Поради това веществото флурпримидол следва да бъде добавено в списъка с химикали в приложение I, част 2, към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(7)

Веществото трифлумурон беше включено като активно вещество в приложение I към Директива 91/414/ЕИО, вследствие на което използването на трифлумурон като пестицид вече не е забранено. Поради това активното вещество трифлумурон следва да бъде заличено в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(8)

Веществото триазоксид беше одобрено като активно вещество съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009, вследствие на което използването на триазоксид като пестицид вече не е забранено. Поради това активното вещество триазоксид следва да бъде заличено в част 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета, създаден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 април 2012 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 27 януари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 204, 31.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 63, 6.3.2003 г., стр. 27.

(3)  ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 15, 18.1.2008 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение I към Регламент (ЕО) № 689/2008 се изменя, както следва:

1)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

добавят се следните вписвания:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Подкатегория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Цианамид +

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p(1)

з

 

Дихлобенил +

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p(1)

з

 

Диклоран +

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p(1)

з

 

Етоксиквин +

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p(1)

з

 

Метилбромид +

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p(1)-p(2)

з-з

 

Пропизохлор +

86763-47-5

няма

2924 29 98

p(1)

з“

 

б)

вписването за флурпримидол се замества със следното:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Подкатегория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Флурпримидол +

56425-91-3

няма

2933 59 95

p(1)

з“

 

в)

заличава се следното вписване:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Подкатегория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Трифлумурон

64628-44-0

264-980-3

2924 29 98

p(1)

з“

 

г)

заличава се следното вписване:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Подкатегория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

Държави, за които не се изисква уведомяване

„Триазоксид

72459-58-6

276-668-4

2933 29 90

p(1)

з“

 

2)

В част 2 се добавят следните вписвания:

Химикал

CAS №

Einecs №

Код по КН

Категория

(*)

Ограничения на употребата

(**)

„Цианамид

420-04-2

206-992-3

2853 00 90

p

со

Дихлобенил

1194-65-6

214-787-5

2926 90 95

p

з

Диклоран

99-30-9

202-746-4

2921 42 00

p

з

Етоксиквин

91-53-2

202-075-7

2933 49 90

p

з

Флурпримидол

56425-91-3

няма

2933 59 95

p

з

Метилбромид

74-83-9

200-813-2

2903 39 11

p

з

Пропизохлор

86763-47-5

няма

2924 29 98

p

з“


Top