EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0851

2011/851/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 12 декември 2011 година за допълнително финансово участие на Съюза за 2006 г. и 2007 г. за покриване на разходите, направени от Португалия за целите на борбата с Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (нематода по боровата дървесина) (нотифицирано под номер C(2011) 9247)

OB L 335, 17.12.2011, p. 107–108 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/851/oj

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/107


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 декември 2011 година

за допълнително финансово участие на Съюза за 2006 г. и 2007 г. за покриване на разходите, направени от Португалия за целите на борбата с Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематода по боровата дървесина)

(нотифицирано под номер C(2011) 9247)

(само текстът на португалски език е автентичен)

(2011/851/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 23, параграф 6 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2006/923/ЕО на Комисията (2) беше одобрено финансово участие на Съюза в програма от мерки, въведени от Португалия с цел овладяване през 2006 г. и 2007 г. на разпространението на Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (нематода по боровата дървесина) към други държави-членки. Мерките се заключават в създаването на участък, свободен от дървета — гостоприемници на вектора на нематодата по боровата дървесина, наричан по-долу за краткост „защитният пояс“.

(2)

Финансовото участие, предоставено с Решение 2006/923/ЕО, се основава на програмата за по-нататъшни действия срещу нематода по боровата дървесина (наричана по-долу „НБД“) и бюджетната оценка във връзка с програмата, представена от Португалия на Комисията на 28 юли 2006 г.

(3)

Окончателните плащания за Португалия във връзка с действията, посочени в Решение 2006/923/ЕО, са извършени през юни 2008 г.

(4)

Португалия уведоми Комисията на 28 септември 2007 г., че разходите във връзка със създаването на защитния пояс са надхвърлили значително предварителната оценка, представена през юли 2006 г., и внесе документи в подкрепа на това твърдение на 30 юни 2009 г. В тази връзка държавата внесе ново искане за финансово участие на Съюза за допълнителни разходи в размер на 10 230 256,59 EUR. Първоначалната занижена прогноза се дължи на няколко фактора, включително занижен брой големи дървета — гостоприемници на НБД, малко на брой дървета — гостоприемници на НБД, отсечени от техните собственици, и невключването на разходите за сеч на млади дървета — гостоприемници на НБД.

(5)

През юли 2010 г. Комисията извърши одит на информацията, изпратена от Португалия на 30 юни 2009 г. След проверка на всички удостоверяващи документи, представени в подкрепа на допълнителното искане, одитният доклад стигна до заключението, че може да бъде призната за допустим разход сума в размер на 5 314 851,15 EUR по платените фактури (включително разходи по координацията).

(6)

Тъй като мерките, включени в допълнителното искане, са от същото естество и имат същата цел като мерките в Решение 2006/923/ЕО, е целесъобразно да се осигури финансово участие на Съюза в същия размер като този в решението, а именно 75 %.

(7)

В съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (3) фитосанитарните мерки се финансират от Европейския фонд за гарантиране на земеделието. За целите на финансовия контрол на тези мерки следва да се прилагат членове 9, 36 и 37 от горепосочения регламент.

(8)

В съответствие с член 75 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г. относно Финансовия регламент, приложим за общия бюджет на Европейските общности (4) и член 90, параграф 1 от Регламент (ЕО, Евратом) № 2342/2002 на Комисията от 23 декември 2002 г. относно определянето на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета относно Финансовия регламент, приложим към общия бюджет на Европейските общности (5), поемането на задължение за плащане от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, прието от институцията, на която са делегирани правомощия, което съдържа основните елементи на налагащото извършване на разходи действие.

(9)

Настоящото решение представлява решение за финансиране на разходите, предвидени в исканията за съфинансиране, представени от държавите-членки.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Принцип

Осигуряването на допълнително финансово участие на Съюза за покриване на разходите, извършени от Португалия през 2006 г. и 2007 г. във връзка с изграждането на защитен пояс и с цел борба с нематода по боровата дървесина се одобрява с настоящото решение.

Член 2

Размер на финансовото участие на Съюза

Допълнителното финансово участие на Съюза по член 1 е в максимален размер от 3 986 138,36 EUR.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Съставено в Брюксел на 12 декември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 42.

(3)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 357, 31.12.2002 г., стр. 1.


Top