EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1324

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1324/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за дерогация за 2012 г. от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни

OJ L 335, 17.12.2011, p. 65–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1324/oj

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/65


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1324/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за дерогация за 2012 г. от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 3, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1067/2008 от 30 октомври 2008 г. за откриване и управление на тарифни квоти за мека пшеница с качество, различно от високо качество, с произход от трети страни и за дерогация от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (2) се посочва, че подквота III за други трети страни се разделя на четири подпериода по тримесечия, като подпериод 1 е от 1 януари до 31 март за количество от 594 597 тона, а подпериод 2 е от 1 април до 30 юни за количество от 594 597 тона.

(2)

Предвид пазарната ситуация и с цел да осигури през 2012 г. непрекъснатост в снабдяването на пазара на Съюза със зърнени култури, принадлежащи към подквота III, е уместно подпериоди 1 и 2 да се слеят в един подпериод, който обхваща общото количество на подпериоди 1 и 2, възлизащо на 1 189 194 тона.

(3)

Поради това следва да се направи дерогация от Регламент (ЕО) № 1067/2008 за 2012 г.

(4)

С цел да се осигури ефикасното управление на процедурата по издаването на лицензии за внос считано от 1 януари 2012 г. настоящият регламент следва да влезе в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в срока, определен от неговия председател,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Чрез дерогация от член 3, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕО) № 1067/2008 подпериод 1 за 2012 г. обхваща периода от 1 януари 2012 г. до 30 юни 2012 г. за количество от 1 189 194 тона.

Чрез дерогация от член 3, параграф 3, буква б) от Регламент (ЕО) № 1067/2008 подпериод 2 за 2012 г. се премахва.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага до 30 юни 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 290, 31.10.2008 г., стр. 3.


Top