EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1323

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1323/2011 на Комисията от 16 декември 2011 година за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2012 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета

OJ L 335, 17.12.2011, p. 57–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1323/oj

17.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 335/57


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1323/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 декември 2011 година

за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2012 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета от 7 март 1994 г. относно общите правила за внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от двустранни споразумения, протоколи или други договорености или от други специфични правила на Общността за вноса (1), и по-специално член 17, параграфи 3 и 6, и член 21, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 517/94 установява количествени ограничения за вноса на определени текстилни продукти с произход от определени трети държави, като квотите се разпределят на принципа „първият дошъл се обслужва първи“.

(2)

Съгласно посочения регламент е възможно при определени обстоятелства да се използват и други методи на разпределение, като се разделят квотите на траншове или се запази част от специфично количествено ограничение изключително за заявления, подкрепени с доказателства за резултатите от минало осъществяване на внос.

(3)

Правилата за управление на квотите, определени за 2012 г., следва да бъдат приети преди началото на квотната година, така че да не бъде засегната неоснователно непрекъснатостта на търговския поток.

(4)

Мерките, приети през предходните години, като например тези от Регламент (ЕС) № 1159/2010 на Комисията от 9 декември 2010 г. за установяване на правила за управление и разпределение на текстилните квоти, определени за 2011 г. съгласно Регламент (ЕО) № 517/94 на Съвета (2), се оказаха удовлетворителни и поради това е подходящо да бъдат приети подобни правила за 2012 г.

(5)

За да бъдат удовлетворени максимален брой оператори, е подходящо методът за разпределение „първият дошъл се обслужва първи“ да се направи по-гъвкав, като се определи таван за количествата, които могат да бъдат отпуснати за всеки оператор по този метод.

(6)

За да се гарантира определена степен на непрекъснатост в търговията и ефективно администриране на квотите, на операторите следва да се разреши да направят първоначалното си заявление за разрешение за внос за 2012 г. за количества, равни на количествата, които са внесли през 2011 г.

(7)

За да се постигне оптимално използване на количествата, на оператор, който е използвал поне половината от разрешеното вече количество, следва да се позволи да кандидатства за ново количество, при условие че в рамките на квотите има налични количества.

(8)

За да се осигури разумно управление на квотите, разрешенията за внос следва да са валидни в продължение на девет месеца от датата на издаване, но най-късно до края на годината. Държавите-членки следва да издават лицензии само след като бъдат уведомени от Комисията, че количествата са налице и само ако операторът може да докаже съществуването на договор и да удостовери, при отсъствие на конкретна разпоредба в полза на противното, че досега не му е издадено разрешение за внос в Общността по настоящия регламент за съответните категории и държави. Компетентните национални органи обаче следва да бъдат упълномощени да продължат, в отговор на заявленията на вносителите, с три месеца и най-късно до 31 март 2013 г. срока на лицензиите, които са били използвани поне наполовина към датата на заявлението.

(9)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по текстил, създаден съгласно член 25 от Регламент (ЕО) № 517/94,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Целта на настоящия регламент е да установи правилата за управление на количествените квоти за внос на някои текстилни продукти, изброени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 517/94, за 2012 г.

Член 2

Квотите, посочени в член 1, се разпределят според хронологичния ред на получаване от Комисията на уведомленията от държавите-членки относно заявленията на отделни оператори за количества, които не надвишават максималните количества за оператор, определени в приложение I.

Максималните количества обаче не се прилагат за оператори, които са в състояние да докажат пред компетентните национални органи при подаване на първото си заявление за 2012 г., че по отношение на дадените категории и трети държави са внесли повече от максималните количества, определени за всяка категория съгласно вносните лицензии, които са им издадени за 2011 г.

По отношение на тези оператори компетентните органи могат да разрешат внос, който не превишава количествата, внесени през 2011 г. от дадени трети държави и в дадени категории, при условие че е налице достатъчен обем на квотите.

Член 3

Всеки вносител, който вече е използвал 50 % или повече от количеството, което му е отпуснато съгласно настоящия регламент, може да подаде следващо заявление, по отношение на същата категория и държава на произход, за количества, които не превишават максималните количества, определени в приложение I.

Член 4

1.   Компетентните национални органи, изброени в приложение II, могат, считано от 10,00 часа на 9 януари 2012 г., да уведомят Комисията относно количествата, обхванати от исканията за издаване на разрешения за внос.

Часът, посочен в първата алинея, следва да се разбира като брюкселско време.

2.   Компетентните национални органи издават разрешения само след като бъдат уведомени от Комисията съгласно член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 517/94, че са налични количества за внос.

Те издават разрешения само ако операторът:

а)

докаже съществуването на договор относно доставката на стоките; и

б)

удостовери в писмен вид, че по отношение на съответните категории и държави:

i)

досега не му е било издадено разрешение съгласно настоящия регламент; или

ii)

от разрешението, издадено му съгласно настоящия регламент, той е използвал поне 50 %.

3.   Разрешенията за внос са валидни девет месеца от датата на издаване, но най-късно до 31 декември 2012 г.

Компетентните национални органи могат обаче, по искане на вносителя, да предоставят тримесечно продължение за разрешения, по които са използвани поне 50 % към момента на искането. Това продължение при никакви обстоятелства не може да бъде валидно след 31 март 2013 г.

Член 5

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 67, 10.3.1994 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 326, 10.12.2010 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Максимални количества, посочени в членове 2 и 3

Разглеждана държава

Категория

Единица мярка

Максимално количество

Беларус

1

килограми

20 000

2

килограми

80 000

3

килограми

5 000

4

броя

20 000

5

броя

15 000

6

броя

20 000

7

броя

20 000

8

броя

20 000

15

броя

17 000

20

килограми

5 000

21

броя

5 000

22

килограми

6 000

24

броя

5 000

26/27

броя

10 000

29

броя

5 000

67

килограми

3 000

73

броя

6 000

115

килограми

20 000

117

килограми

30 000

118

килограми

5 000

Северна Корея

1

килограми

10 000

2

килограми

10 000

3

килограми

10 000

4

броя

10 000

5

броя

10 000

6

броя

10 000

7

броя

10 000

8

броя

10 000

9

килограми

10 000

12

чифта

10 000

13

броя

10 000

14

броя

10 000

15

броя

10 000

16

броя

10 000

17

броя

10 000

18

килограми

10 000

19

броя

10 000

20

килограми

10 000

21

броя

10 000

24

броя

10 000

26

броя

10 000

27

броя

10 000

28

броя

10 000

29

броя

10 000

31

броя

10 000

36

килограми

10 000

37

килограми

10 000

39

килограми

10 000

59

килограми

10 000

61

килограми

10 000

68

килограми

10 000

69

броя

10 000

70

чифта

10 000

73

броя

10 000

74

броя

10 000

75

броя

10 000

76

килограми

10 000

77

килограми

5 000

78

килограми

5 000

83

килограми

10 000

87

килограми

8 000

109

килограми

10 000

117

килограми

10 000

118

килограми

10 000

142

килограми

10 000

151A

килограми

10 000

151B

килограми

10 000

161

килограми

10 000


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на службите, издаващи лицензиите по член 4

1.   Австрия

Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1A

1011 Wien, Österreich

Tel.: +43 171100-0

Fax: +43 171100-8386

2.   Белгия

FOD Economie, kmo, Middenstand en Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Vooruitganstraat 50

1210 Brussel

Tel. +32 22776713

Fax +32 22775063

SPF Économie, PME, classes moyennes et énergie

Direction générale potentiel économique

Service licences

Rue du Progrès 50

1210 Bruxelles

BELGIQUE

Tél. +32 22776713

Fax +32 22775063

3.   България

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Тел.: +359 29 40 7008/+359 29 40 7673/+359 29 40 7800

Факс: +359 29 81 5041/+359 29 80 4710/+359 29 88 3654

4.   Кипър

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Trade Department

6 Andrea Araouzou Str.

CY-1421 Nicosia

Τηλ. +357 2 867100

Φαξ +357 2 375120

5.   Чешка република

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Tel.: (420) 22490 7111

Fax: (420) 22421 2133

6.   Дания

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinje Allé 17

DK – 2100 København

Tlf. (45) 35 46 60 30

Fax (45) 35 46 60 29

7.   Естония

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

EESTI/ESTONIA

Tel: +372 6256400

Faks: +372 6313660

8.   Финландия

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

SUOMI

Puhelin: +358 96141

Faksi: +358 204922852

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

FINLAND

Faksi: +358 204922852

9.   Франция

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi

Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services

Sous-direction «industries de santé, de la chimie et des nouveaux matériaux»

Bureau «matérieaux du futur et nouveaux procédés»

Le Bervil

12, rue Villiot

75572 Paris Cedex 12

FRANCE

Tél. + 33 153449026

Fax + 33 153449172

10.   Германия

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Str. 29-35

65760 Eschborn, Deutschland

Tel.: +49 6196-9080

Fax: +49 6196-908800

11.   Гърция

Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών, Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ. +(30 210) 328 6021-22

Φαξ +(30 210) 328 60 94

12.   Унгария

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Budapest

Németvölgyi út 37–39.

1124

MAGYARORSZÁG

Tel. +36 1458 5503

Fax + 36 1458 5814

E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu

13.   Ирландия

Department of Enterprise, Trade and Employment

Internal Market

Kildare Street

IRL-Dublin 2

Tel. (353 1) 631 21 21

Fax (353 1) 631 28 26

14.   Италия

Ministero dello Sviluppo economico

Dipartimento per l’impresa e l’internazionalizzazione

Direzione generale per la Politica commerciale internazionale

Divisione III — Politiche settoriali

Viale Boston, 25

I-00144 Roma

Tel. (39 06) 5964 7517, 5993 2202, 5993 2198

Fax (39 06) 5993 2263, 5993 2636

E-mail: polcom3@sviluppoeconomico.gov.it

15.   Латвия

Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Tālr.: + 371 670 132 99/+ 371 670 132 48

Fakss: + 371 672 808 82

16.   Литва

Lietuvos Respublikos Ūkio ministerija

Gedimino pr. 38, Vasario 16-osios g. 2

LT-01104 Vilnius

Tel.: + 370 706 64 658/+ 370 706 64 808

Faks. + 370 706 64 762

17.   Люксембург

Ministère de l’économie et du commerce

Office des licences

Boîte postale 113

2011 Luxembourg

LUXEMBOURG

Tél. + 352 4782371

Fax + 352 466138

18.   Малта

Il-Ministeru tal-Finanzi, l-Ekonomija u l-Investiment

Id-Dipartiment tal-Kummerċ, Id-Direttorat tas-Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta VLT 2000

Malta

Tel. 00 356 256 90 202

Fax 00 356 212 37 112

19.   Нидарландия

Belastingdienst/Douane

Centrale dienst voor in- en uitvoer

Kempkensberg 12

Postbus 30003

9700 RD Groningen

Tel. +31 881512122

Fax +31 881513182

20.   Полша

Ministerstwo Gospodarki

Pl. Trzech Krzyży 3/5

PL-00-950 Warszawa

Tel.: 0048/22/693 55 53

Faks: 0048/22/693 40 21

21.   Португалия

Ministério das Finanças

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Rua Terreiro do Trigo

Edifício da Alfândega

P-1149-060 LISBOA

Tel. (351-1) 218 814 263

Fax: (351-1) 218 814 261

E-mail: dsl@dgaiec.min-financas.pt

22.   Румъния

Ministerul Economiei,

Comerțului și Mediului de Afaceri

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. +40 213150081

Fax +40 213150454

e-mail: clc@dce.gov.ro

23.   Словакия

Ministerstvo hospodárstva SR

Oddelenie licencií

Mierová 19

SK-827 15 Bratislava

Tel.: +421 24854 2021 / +421 2 4854 7119

Fax: + 421 24342 3919

24.   Словения

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Center za TARIC in kvote

Spodnji plavž 6c

SLO-4270 Jesenice

Slovenija

Telefon: +386-4 2974470

Telefaks: +386-4 2974472

E-naslov: taric.cuje@gov.si

25.   Испания

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Dirección General de Comercio e Inversiones

Paseo de la Castellana no 162

E-28046 Madrid

Tel. (34 91) 349 38 17 / 349 38 74

Fax (34 91) 349 38 31

E-mail: sgindustrial.sscc@comercio.mityc.es

26.   Швеция

National Board of Trade (Kommerskollegium)

Box 6803

113 86 Stockholm

Tfn +46 86904800

Fax +46 8306759

E-post: registrator@kommers.se

27.   Обединено кралство

Department for Business, Innovation and Skills

Import Licensing Branch

Queensway House – West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Tel. (44-1642) 36 43 33

Fax (44-1642) 36 42 69

E-mail: enquiries.ilb@bis.gsi.gov.uk


Top