EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0800

2011/800/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8723)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 49–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/800/oj

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/49


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

относно финансовото участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8723)

(само текстът на немски език е автентичен)

(2011/800/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел възможно най-бързото ликвидиране на болестта син език Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. В член 3, параграф 6, първо тире от посоченото решение се определя процентът на финансовото участие на Съюза за компенсация на разходите, направени от държавите-членки.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение 2008/444/ЕО на Комисията от 5 юни 2008 г. относно финансовото участие на Общността в спешните мерки за борба с болестта син език през 2007 г. (3) бе предоставено финансово участие на Съюза в спешните мерки за борба с болестта син език в Германия през 2007 г.

(5)

На 6 юни 2009 г. Германия подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(6)

В член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 се предвижда изплащането на финансовото участие на Съюза да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и с предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(7)

С Решение 2008/444/ЕО се предвижда първи транш от 950 000,00 EUR да се изплати като част от финансовото участие на Съюза.

(8)

Одитът съгласно член 10 от Регламент (ЕО) № 349/2005, извършен от службите на Комисията, установи единствено минимални финансови нередности.

(9)

До този момент следователно Германия е изпълнила техническите и административните си задължения, определени в член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО и в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(10)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем следва да бъде определен втори транш от финансовото участие на Съюза в допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на болестта син език в Германия през 2007 г.

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

На Германия се изплаща втори транш от 1 950 000,00 ЕUR като част от финансовото участие на Съюза.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което по смисъла на член 75 от Финансовия регламент представлява решение за финансиране, е Федерална република Германия.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 156, 14.6.2008 г., стр. 18.


Top