EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0797

2011/797/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 30 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Испания през 2009 г. (нотифицирано под номер C(2011) 8717)

OJ L 320, 3.12.2011, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/797/oj

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/43


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с нюкасълската болест в Испания през 2009 г.

(нотифицирано под номер C(2011) 8717)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2011/797/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Решение 2009/470/ЕО на Съвета от 25 май 2009 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и по-специално член 6 от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 75 от Финансовия регламент и член 90, параграф 1 от Правилата за прилагане поемането на разходи от бюджета на Съюза се предхожда от решение за финансиране, в което се установяват основните елементи на предполагащото разход действие и което е прието от институцията или от органите, на които институцията е делегирала правомощия.

(2)

С Решение 2009/470/ЕО се определят процедурите, уреждащи финансовото участие на Съюза при изпълнението на конкретни ветеринарни мерки, включително спешни мерки. С цел да помогне за възможно най-бързото ликвидиране на нюкасълската болест, Съюзът следва да осигури финансово участие в допустимите разходи, направени от държавите-членки. Правилата относно процента, който трябва да се приложи спрямо направените от държавите членки разходи, са установени в член 3, параграф 6, първо тире от посоченото решение.

(3)

В член 3 от Регламент (ЕО) № 349/2005 на Комисията от 28 февруари 2005 г. за определяне на правила относно финансирането от Общността на спешни мерки и на кампанията за борба с някои болести по животните съгласно Решение 90/424/ЕИО на Съвета (2) са установени правилата относно разходите, допустими за финансова помощ от Съюза.

(4)

С Решение за изпълнение 2011/208/ЕС на Комисията от 1 април 2011 г. относно финансово участие на Съюза за спешните мерки за борба с нюкасълската болест в Испания през 2009 г. (3) на Испания бе предоставено финансово участие на Съюза за спешни мерки за борба с нюкасълската болест през 2009 г. На 31 май 2011 г. Испания подаде официално искане за възстановяване на разходите, както е предвидено в член 7, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 349/2005.

(5)

Изплащането на финансовото участие на Съюза следва да бъде обвързано с действителното изпълнение на планираните дейности и предоставянето от страна на компетентните органи на цялата необходима информация в рамките на установените срокове.

(6)

В съответствие с член 3, параграф 4 от Решение 2009/470/ЕО Испания незабавно уведоми Комисията и останалите държави-членки за приложените мерки в съответствие със законодателството на Съюза за обявяване и ликвидиране, както и за резултатите от тях. Съгласно изискванията в член 7 от Регламент (ЕО) № 349/2005 искането за възстановяване на разходите бе придружено от финансов отчет, оправдателни документи, епидемиологичен доклад за всяко стопанство, в което са заклани или унищожени животните, както и от резултатите от съответните одити.

(7)

Наблюденията, методите за изчисление на допустимите разходи и окончателните заключения на Комисията бяха съобщени на Испания в писмо от 20 октомври 2011 г. Съгласие от страна на Испания бе получено по електронна поща на 20 октомври 2011 г.

(8)

С оглед на изложените по-горе съображения понастоящем може да бъде определен общият размер на финансовото участие на Съюза в допустимите разходи, направени във връзка с ликвидирането на нюкасълската болест в Испания през 2009 г.

(9)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Финансовото участие на Съюза в разходите, свързани с ликвидирането на нюкасълската болест в Испания през 2009 г., се определя на 103 219,22 EUR.

Член 2

Адресат на настоящото решение, което представлява решение за финансиране по смисъла на член 75 от Финансовия регламент, е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 155, 18.6.2009 г., стр. 30.

(2)  ОВ L 55, 1.3.2005 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 87, 2.4.2011 г., стр. 29.


Top