EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0791

2011/791/ЕС: Решение на Съвета от 8 ноември 2011 година за изменение на Решение 2011/734/ЕС от 12 юли 2011 г. , отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит

OJ L 320, 3.12.2011, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/791/oj

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/28


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 8 ноември 2011 година

за изменение на Решение 2011/734/ЕС от 12 юли 2011 г., отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за отправяне на предизвестие към Гърция за предприемане на считаните за необходими мерки за коригирането на положението на прекомерен дефицит

(2011/791/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), и по-специално член 126, параграф 9 и член 136 от него,

като взе предвид препоръката на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В член 136, параграф 1, буква а) ДФЕС се предвижда възможността за приемане на мерки, отнасящи се до държавите-членки, чиято парична единица е еврото, с цел засилване на координацията и надзора върху тяхната бюджетна дисциплина.

(2)

В член 126 от ДФЕС се предвижда, че държавите-членки трябва да избягват прекомерния бюджетен дефицит, и се определя процедурата при прекомерен дефицит за тази цел. С Пакта за стабилност и растеж, в чиято корективна част е уредено прилагането на тази процедура, се осигурява рамката в подкрепа на държавните политики за бързо възстановяване на стабилното състояние на бюджета при отчитане на икономическата ситуация.

(3)

На 27 април 2009 г. в съответствие с член 104, параграф 6 от Договора за създаване на Европейската общност Съветът реши, че Гърция има прекомерен бюджетен дефицит.

(4)

На 10 май 2010 г. в съответствие с член 126, параграф 9 и член 136 Съветът прие Решение 2010/320/ЕС (1), отправено към Гърция с оглед засилване и задълбочаване на фискалния надзор и за предизвестие за предприемане на преценените за необходими мерки за коригирането на прекомерния дефицит най-късно до 2014 г. За коригирането на дефицита Съветът установи следния план за корекция: бюджетният дефицит да не надхвърля 18 508 милиона евро през 2010 г., 17 065 милиона евро през 2011 г., 14 916 милиона евро през 2012 г., 11 399 милиона евро през 2013 г. и 6 385 милиона евро през 2014 г.

(5)

Решение 2010/320/ЕС бе многократно и съществено изменяно (2). Тъй като трябваше да бъдат внесени допълнителни изменения, с оглед постигане на яснота решението беше преработено на 12 юли 2011 г. с Решение 2011/734/ЕС (3).

(6)

През септември 2011 г. стана очевидно, че като се има предвид изпълнението на бюджета до месец септември, при непроменена политика отклонението от целта за дефицита за 2011 г. ще бъде значително и това може да застраши общата надеждност на програмата. През октомври 2011 г. гръцкото правителство обяви мерки за намаляване на отклонението от планираните показатели при изпълнението на бюджета за 2011 г. и представи проектобюджет за 2012 г., чиято цел е спазване на максималния размер на дефицита за 2012 г., установен с Решение 2010/320/ЕС. Тези мерки ще бъдат установени със законодателни разпоредби до края на октомври 2011 г. Те бяха подробно обсъдени между гръцките власти и службите на Комисията.

(7)

С оглед на гореизложените съображения е целесъобразно Решение 2011/734/ЕС да бъде изменено в редица отношения, без обаче да се променя срокът за коригиране на прекомерния дефицит,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 2 от Решение 2011/734/ЕС се изменя, както следва:

1.

Вмъква се следният параграф:

„6а.   Гърция приема и изпълнява без забавяне следните мерки:

а)

намаление на данъчните облекчения, по-специално на необлагаемите минимуми при данъка върху доходите на физическите лица, с цел увеличаване на приходите най-малко с 2 831 милиона евро през 2012 г.;

б)

въвеждане на постоянен данък върху недвижимите имоти, събиран чрез плащанията по фактурите за електрическа енергия, с цел осигуряване на приходи от най-малко 1 667 милиона евро през 2011 г. и 1 750 милиона евро годишно от 2012 г. нататък;

в)

незабавно въвеждане на преразгледаната скала на възнагражденията на държавните служители, което води до намаление на разходите най-малко със 101 милиона евро през 2011 г. и с 552 милиона през 2012 г. допълнително спрямо икономиите, заложени в СФС за периода до 2015 г. Тази реформа обхваща всички служители от сектор „Държавно управление“ освен онези, за които се прилага специален режим за възнагражденията. В нетните икономии се отчита влиянието на тази мярка върху подоходния данък и социалноосигурителните вноски, както и премиите, които се изплащат на определени категории служители;

г)

намаление на основните и допълнителните пенсии, както и на еднократните обезщетения, изплащани при пенсиониране, с цел икономии от най-малко 219 милиона евро през 2011 г. и 446 милиона евро през 2012 г. допълнително спрямо икономиите, предвидени в СФС;

д)

ограничаване на разходите на Зеления фонд до 5 % от депозитите с цел икономии от 360 милиона евро през 2012 г.;

е)

министерски постановления и циркулярни писма относно мерките за акциза върху природния газ, мазута за отопление и данъците върху превозните средства, предвидени в СФС;

ж)

министерски постановления за уреждане по единен начин на здравноосигурителните обезщетения, изплащани от различните социалноосигурителни фондове;

з)

законодателни актове, уреждащи събирането на допълнителната надбавка „солидарност“ чрез удържането на данъка;

и)

министерски постановления за прекратяване, сливане или значително намаляване на размера на някои организации. Това се отнася до KED, ETA, ODDY, Националния институт за младежта, EOMEX, IGME, OSK, DEPANOM, THEMIS, ETHYAGE и ERT, както и за още 35 по-малки организации;

й)

министерско постановление, с което се определят критериите за отпускане на пенсии за инвалидност с оглед постигане на целите за икономии съгласно СФС;

к)

закон за спиране на индексацията на основните и допълнителните пенсии до 2015 г.;

л)

установяване на окончателния позитивен списък на лекарствата с цените, по които ще плащат социалноосигурителните фондове.

м)

прехвърляне на долупосочените активи към приватизационния „Фонд за развитие на активите на Република Гърция“: Alpha Bank (0,619 % от акциите); Национална банка на Гърция (1,234 % от акциите); Piraeus Bank (1,308 % от акциите); Пристанище Пирея (23,1 % от акциите); Пристанище Солун (23,3 % от акциите); пристанищата на Елевсина, Лаврио, Игуменица, Александрополис, Волос, Кавала, Корфу, Патра, Рафина и Ираклион (100 %); атинското предприятие за водоснабдяване и канализация (27,3 %); солунското предприятие за водоснабдяване и канализация (40 %); регионалните държавни летища (прехвърляне на концесионни права); морското хранилище за природен газ „Южна Кавала“ (прехвърляне на правата по действащи и бъдещи концесионни договори); „Гръцки магистрали“ АД (прехвърляне на икономически права по действащи и бъдещи концесионни договори); Egnatia odos АД (100 %); Гръцките пощи (90 %); OPAP АД (29 %); четири държавни сгради;

н)

назначаване на юридически, технически и финансови съветници най-малко за 14 от приватизационните сделки, планирани до края на 2012 г.;

о)

допълнителни мерки за адаптиране на заплатите към икономическите условия въз основа на диалог със социалните партньори и предвид на целта за създаване и запазване на работни места и повишаване на конкурентоспособността на предприятията. По-конкретно: разширяването на професионалните и отрасловите колективни договори и на т.нар. принцип на по-благоприятните условия спира да се прилага за периода на изпълнение на СФС, така че договорите на равнище предприятие да имат предимство пред отрасловите и професионалните договори; колективните договори на равнище предприятие може да бъдат сключвани от профсъюзите, а когато няма профсъюз на равнище предприятие — от работнически съвети или други организации, представляващи служителите, независимо от размера на предприятието.“

2.

Параграф 7 се изменя, както следва:

а)

буква а) се заменя със следното:

„а)

приема бюджет за 2012 г., съобразен с целите на СФС и максималните размери на дефицита, предвидени в настоящото решение; актуализира и публикува информацията за различните мерки, предвидени в СФС; приема едновременно с бюджета законодателните актове в областта на данъците и разходите, които са необходими за изпълнението му;“

б)

буква г) се заменя със следното:

„г)

анализ на резултатите от първия етап на независимия преглед на функционирането на централната администрация, което ще доведе до изготвяне на план за изпълнение на оперативните препоръки относно политиката. В тези препоръки се посочва как да се постигне по-рационална и ефективна публична служба, да се определят ясни отговорности и йерархия на отделите в министерствата, премахвайки дублирането на правомощия, и да се подобри междуведомствената и вътрешноведомствената мобилност; завършване на функционалния преглед на действащите социални програми;“

в)

добавят се следните букви:

„и)

назначаване на съветници за другите планирани за 2012 г. приватизационни сделки, които не са включени в параграф 6а, буква н); ускоряване на създаването на регистър на държавните земи и приемане на вторично законодателство за туристическите места за настаняване и за използването на земите; създаване и започване на дейността на нов Генерален секретариат за публичните активи, който да работи с наскоро обединените KED/ETA (институции за управление на недвижими имоти и съответно на недвижими имоти с туристическо предназначение), които ще подготвят недвижимите имоти за приватизация на търговските и прехвърлимите активи. Целта е: подобряване на управлението на недвижимите имоти, освобождаването им от тежести и подготовката им за приватизация, създаване на шест портфейла от недвижими имоти от Фонда за развитие на активите на Република Гърция; приемане на правен акт за прехвърляне на държавата на движимите и недвижимите активи на прекратените организации;

й)

реформиране на администрацията по приходите чрез въвеждане на отдел, отговарящ за големите данъкоплатци; премахване на пречките пред ефективността на данъчната администрация чрез изпълняване на ключовите мерки на новото данъчно законодателство, включително чрез смяна на ръководителите, които не изпълняват поставените цели, и преразглеждане на квалификацията на данъчните инспектори; дейността на новосъздадения орган за бързо разрешаване на административни спорове, целяща бързо разрешаване на значими спорове (в срок от 90 дни); централизиране на функциите и сливане на най-малко 31 данъчни служби;

к)

засилване на контрола върху разходите: назначаване на постоянни финансови счетоводители във всички министерства;

л)

публикуване на средносрочно щатно разписание за периода до 2015 г., съобразено с правилото на всеки 5 напуснали служители да се назначава 1 нов, което важи за целия сектор „Държавно управление“ без изключения по отрасли; прехвърляне към трудовия резерв на близо 15 000 служители, които понастоящем работят в различни държавни ведомства, и включване на други 15 000 в предпенсионна група. На служителите в трудовия резерв и в предпенсионната група ще се плаща 60 % от основната им заплата (без надбавки за извънреден труд и други допълнителни плащания) за срок до 12 месеца. Този срок от 12 месеца може да бъде удължен до 24 месеца за служителите в предпенсионна възраст. Възнагажденията на служителите в трудовия резерв са част от обезщетението им за освобождаване от длъжност;

м)

преразглеждане на списъка на професиите, характеризиращи се с тежки и вредни условия на труд, и намаляване на обхвата му до 10 % от заетите лица. Задълбочено преразглеждане на действието на публичните пенсионни фондове за допълнително осигуряване, включително социалните фондове и схемите за изплащане на еднократни обезщетения, с цел стабилизиране на пенсионните разходи, гарантиране на бюджетната неутралност на тези схеми и осигуряване на средно- и дългосрочна устойчивост на системата. В резултат на това преразглеждане трябва да се постигне: допълнително намаление на броя на съществуващите фондове; премахване на дисбалансите във фондовете с дефицит; стабилизиране на текущите разходи на устойчиво равнище посредством подходящи корекции, които трябва да бъдат направени от 1 януари 2012 г.; дългосрочна устойчивост на схемите за допълнително осигуряване посредством строго обвързване на ползите с осигурителните вноски.“

3.

В параграф 8 се добавят следните букви:

„в)

провеждането на втория етап от текущия функционален преглед на социалните програми, който включва по-подробен анализ на определени програми с цел намаляване на прекомерната фрагментация, реализиране на икономии и повишаване на ефективността;

г)

включване в системата за електронно предписване на всички лекарски актове (изписване на лекарства, издаване на направление за преглед при специалист, поставяне на диагноза и извършване на хирургически операции), извършвани в националната система на здравеопазване (НСЗ) и от доставчиците, с които EOPYY и социалноосигурителните фондове имат сключени договори; изготвяне на подробни месечни одитни доклади от обектите на НСЗ и доставчиците; определяне на по-нисък процент на участие на пациентите в разходите за генерични лекарства, които имат значително по-ниска цена от референтната (под 60 % от референтната цена), въз основа на опита на други държави-членки; публикуване от страна на социалноосигурителните фондове на ежегоден доклад за предписаните лекарства; въвеждане на регистри за финансовите задължения във всички болници;

д)

преминаване към нова централизирана система на доставки на лекарства и медицински артикули за НСЗ чрез Комитета за координиране на доставките и с помощта на Комитета по спецификациите, като се използва единната система за кодиране на медицинските артикули и лекарствата;

е)

приемане на законодателни актове за рационализиране на процедурата за представяне и одобряване на допълнения в бюджета — с цел засилване на контрола върху разходите; продължаване на процеса по създаване на регистри на задълженията, като бъде обхванат целият сектор „Държавно управление“.“

4.

Добавя се следният параграф:

„9.   До края на юни 2012 г. Гърция приема следните мерки:

а)

подготовка на мерките, които трябва да бъдат приети едновременно с бюджетите за 2013 и 2014 г., започване на преглед на програмите за публични разходи с цел набелязване на мерки в размер на 3 % от БВП. При този преглед трябва да се използва външна техническа помощ, а вниманието трябва да бъде съсредоточено върху пенсиите и социалните трансфери (при запазване на равнището на основната социална защита); намаляване на разходите за отбрана, без да се засяга отбранителната способност на страната; преструктуриране на централната и местните администрации; внасяне на изменения в специалните режими за възнагражденията; определяне на начините за по-нататъшна рационализация на разходите за лекарства и оперативните разходи на болниците, както и на паричните социални помощи.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на нотифицирането му.

Член 3

Адресат на настоящото решение е Република Гърция.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 145, 11.6.2010 г., стр. 6.

(2)  Решение 2010/486/ЕС (ОВ L 241, 14.9.2010 г., стр. 12), Решение 2011/57/ЕС (ОВ L 26, 29.1.2011 г., стр. 15); Решение 2011/257/ЕС (ОВ L 110, 29.4.2011 г., стр. 26).

(3)  ОВ L 296, 15.11.2011 г., стр. 38.


Top