EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1260

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1260/2011 на Комисията от 2 декември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 945/2010 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

OJ L 320, 3.12.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1260/oj

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/24


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1260/2011 НА КОМИСИЯТА

от 2 декември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 945/2010 за приемане на план относно разпределянето между държавите-членки на ресурси, начислими към 2011 бюджетна година, за снабдяването с храна от интервенционните складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС и за дерогация от някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 807/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, букви е) и ж) във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2799/98 на Съвета от 15 декември 1998 г. за определяне на агромонетарния режим на еврото (2), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Предвид факта, че наличностите в интервенционните складове за снабдяване по схемата за разпределянето на храна между най-нуждаещите се лица съгласно годишния план за 2012 г., приет с Регламент за изпълнение (ЕС) № 562/2011 на Комисията (3), са значително по-малки спрямо предходните години, е целесъобразно да се удължи периодът на изпълнение на годишния план за 2011 г., приет с Регламент (ЕС) № 945/2010 на Комисията (4), за да могат държавите-членки да допълнят хранителните продукти, определени по плана за 2012 г. за разпределяне между крайните получатели, със средства, спестени по годишния план за 2011 г.

(2)

Вследствие на жалби, подадени срещу тръжни процедури, и забавяне в съответните съдебни процедури Гърция не успя да приключи операциите по заплащане на хранителни продукти, закупени от пазара, и да изтегли част от разпределеното ѝ количество масло от интервенционните складове на Съюза. Гръцките компетентни органи подадоха искане до Комисията за удължаване на крайния срок, посочен в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010 на Комисията от 14 септември 2010 г. относно установяване на подробни правила за снабдяването с храна от интервенционни складове в полза на най-нуждаещите се лица в ЕС (5), и на крайния срок, посочен в член 4 от Регламент (ЕС) № 945/2010. Португалия подаде сходно искане във връзка с крайния срок за операциите по заплащане, установени в член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010. С оглед на трудната финансова ситуация, в която са поставени дадените държави-членки, е целесъобразно да им се позволи да приключат операциите по заплащане за продуктите, пуснати в обращение на пазара, и да изтеглят количествата, останали в интервенционните складове, така че тези разпределения да останат налични за увеличаване на количеството хранителни продукти, разпределени между най-нуждаещите се лица. Следователно е необходимо да се разреши удължаване на тези два срока. С цел да се гарантира равнопоставено отношение към държавите-членки дерогациите следва да покриват всички операции по изплащане на продукти, пуснати в обращение на пазара, и всички изтегляния на млечни продукти от интервенционни складове по годишния план за 2011 г. Тъй като крайният срок за приключване на операциите по заплащане на продуктите, закупувани от пазара, беше 1 септември, а за изтегляне на млечни продукти от интервенционните складове на Съюза — 30 септември, дадените две дерогации следва да се прилагат с обратно действие.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 945/2010 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният член 3а:

„Член 3а

Чрез дерогация от член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 807/2010 периодът за изпълнение на годишния план за разпределяне за 2011 г. приключва на 29 февруари 2012 г.“

2)

В член 4 първата алинея се заменя със следното:

„Чрез дерогация от член 3, параграф 2, първа и трета алинея от Регламент (ЕС) № 807/2010 в рамките на плана за разпределяне за 2011 г. изтеглянето на масло и обезмаслено мляко на прах от интервенционните складове се извършва от 1 юни до 31 декември 2011 г. Разходите за съхранение на разпределените количества масло и обезмаслено мляко на прах в интервенционните складове между 30 септември и датата на действителното изтегляне от интервенционните складове са за сметка на държавата-членка, на която са разпределени продуктите съгласно плана за разпределяне за 2011 г.“

3)

Вмъква се следният член 5а:

„Член 5а

Чрез дерогация от член 3, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 807/2010 в рамките на годишния план за разпределяне за 2011 г. операциите по заплащане на продукти, които трябва да се доставят от оператора, приключват преди 31 декември 2011 г., когато се отнася за продукти, които трябва да бъдат пуснати на пазара съгласно член 2, параграф 3, буква а), подточки iii) и iv) от Регламент (ЕС) № 807/2010.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1, точки 2 и 3 се прилагат от 31 август 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 2 декември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 152, 11.6.2011 г., стр. 24.

(4)  ОВ L 278, 22.10.2010 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 242, 15.9.2010 г., стр. 9.


Top