EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1256

Регламент (ЕС) № 1256/2011 на Съвета от 30 ноември 2011 година за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010

OJ L 320, 3.12.2011, p. 3–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1256/oj

3.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 320/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1256/2011 НА СЪВЕТА

от 30 ноември 2011 година

за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2012 г., и за изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Член 43, параграф 3 от Договора предвижда Съветът, по предложение на Комисията, да приема мерки за определянето и разпределянето на възможностите за риболов.

(2)

В Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (1) се изисква установяването на мерки, уреждащи достъпа до водите и ресурсите и устойчивото осъществяване на риболовните дейности, като се вземат предвид наличните научни, технически и икономически становища, и по-специално докладът, изготвен от Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР), както и всеки доклад, получен от регионалните консултативни съвети.

(3)

Съветът приема мерки за определяне и разпределяне на възможностите за риболов по вид риболовна дейност или група риболовни дейности, включително някои функционално свързани с това условия, когато това е целесъобразно. Възможностите за риболов следва да се разпределят между държавите-членки по такъв начин, че да осигуряват за всяка държава-членка относителна стабилност на риболовните дейности за всеки запас или риболовна дейност, като се отчитат надлежно целите на общата политика в областта на рибарството, установени в Регламент (ЕО) № 2371/2002.

(4)

Общият допустим улов (ОДУ) следва да се определя въз основа на наличните научни становища, като се отчитат биологичните и социално-икономическите аспекти, и същевременно се гарантира справедливо третиране на различните сектори на рибарството, както и в контекста на становищата, изразени по време на консултацията на заинтересованите страни, и най-вече на заседанията с Консултативния комитет по рибарство и аквакултури и съответните регионални консултативни съвети.

(5)

За запасите, за които се прилагат специални многогодишни планове, възможностите за риболов следва да бъдат определени в съответствие с правилата, предвидени в тези планове. Следователно ограниченията на улова и на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море следва да бъдат установени в съответствие с правилата, определени в Регламент (ЕО) № 1098/2007 на Съвета от 18 септември 2007 г. за създаване на многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море и за риболовните предприятия, които експлоатират тези запаси (2) („плана за треската в Балтийско море“).

(6)

Предвид последните научни становища може да се въведе гъвкавост в управлението на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море, без да се излагат на опасност целите на плана за треската в Балтийско море и без това да доведе до нарастване на смъртността от риболова. Подобна гъвкавост ще позволи по-ефективно управление на риболовното усилие, при което квотите няма да се разпределят поравно между риболовните кораби на държавата-членка, и ще улесни бързото реагиране при размяната на квоти. Следователно държава-членка следва да може да отпуска допълнителни дни извън пристанището на кораб, плаващ под нейното знаме, при положение че се оттегля равен брой дни извън пристанището от други кораби, плаващи под знамето на тази държава-членка.

(7)

Предвид последните научни становища е целесъобразно да се въведе подобна гъвкавост в управлението на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море още през 2011 г. Следователно приложение II към Регламент (ЕС) № 1124/2010 на Съвета от 29 ноември 2010 г. за определяне на възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси, приложими в Балтийско море, за 2011 година (3) следва да бъде съответно изменено.

(8)

Използването на определените в настоящия регламент възможности за риболов следва да бъде при условията на Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на рибарството (4), и по-специално на член 33 и член 34 от него, отнасящи се съответно до записването на улова и риболовното усилие и информацията за данни относно изчерпването на възможностите за риболов. Следователно е необходимо да се определят кодовете, свързани с разтоварването на запаси при условията на настоящия регламент, които да се използват от държавите-членки при изпращане на данни до Комисията.

(9)

Съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 847/96 на Съвета от 6 май 1996 г. относно определяне на допълнителните условия за годишното управление на допустимите количества улов и на квотите (5) запасите, които са предмет на различните установени в него мерки, трябва да бъдат посочени.

(10)

За да се избегне прекъсване на риболовните дейности и за да се осигури поминъкът на рибарите от Съюза е важно тези видове риболов да бъдат открити на 1 януари 2012 г. Тъй като Регламент № (ЕС) 1124/2010 се прилага от 1 януари 2011 г., разпоредбите на настоящия регламент, които позволяват гъвкавост в управлението на риболовното усилие за запасите от треска в Балтийско море, следва да се прилагат от 1 януари 2011 г. По съображения за спешност настоящият регламент следва да влезе в сила веднага след публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБХВАТ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

Предмет

С настоящия регламент се определят възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи рибни запаси в Балтийско море за 2012 г. и се изменя Регламент (ЕС) № 1124/2010 относно управлението на риболовното усилие по отношение на запасите от треска в Балтийско море.

Член 2

Обхват

Настоящият регламент се прилага за кораби на ЕС, които осъществяват дейност в Балтийско море.

Член 3

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„зоните на Международния съвет за изследване на морето (ICES)“ са географските зони, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета от 21 декември 2005 г. за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд (6);

б)

„Балтийско море“ означава подучастъци 22—32 на ICES;

в)

„кораб на ЕС“ означава риболовен кораб, плаващ под знаме на държава-членка и регистриран в Съюза;

г)

„общ допустим улов (ОДУ)“ означава количеството, което всяка година може да се улови от всеки запас;

д)

„квота“ означава част от ОДУ, предоставена на Съюза, на държава-членка или на трета държава;

е)

„ден извън пристанището“ означава всеки непрекъснат период от 24 часа или част от него, през който корабът не е бил в пристанището.

ГЛАВА II

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РИБОЛОВ

Член 4

ОДУ и разпределения

ОДУ, неговото разпределяне между държавите-членки и функционално свързаните с това условия, когато това е целесъобразно, са посочени в приложение I.

Член 5

Специални разпоредби относно разпределенията

1.   Определеното в настоящия регламент разпределение на възможностите за риболов между държавите-членки се извършва, без да се засягат:

а)

размените по член 20, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 2371/2002;

б)

преразпределенията по член 37 от Регламент (ЕО) № 1224/2009;

в)

допълнителните разтоварвания на суша, позволени съгласно член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96;

г)

удържаните количества по член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96;

д)

приспаданията, направени съгласно членове 37, 105, 106 и 107 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2.   Освен в случаите, когато е посочено друго в приложение I към настоящия регламент, се прилага член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 за запасите, по отношение на които се прилага предпазен ОДУ, а член 3, параграфи 2 и 3 и член 4 от посочения регламент — за запасите, по отношение на които се прилага аналитичен ОДУ.

Член 6

Условия за разтоварване на суша на улова и прилова

Риба от запасите, за които са определени ограничения на улова, се задържа на борда или се разтоварва на суша единствено ако:

а)

уловът е извършен от кораби на държава-членка, която има квота и тази квота не е изчерпана; или

б)

уловът представлява част от квота на Съюза, която не е била разпределена по квоти между държавите-членки, и тази квота на Съюза не е изчерпана.

Член 7

Ограничения на риболовното усилие

1.   Ограниченията на риболовното усилие са определени в приложение II.

2.   Ограниченията по параграф 1 се прилагат и по отношение на подучастъци 27 и 28.2 на ICES, освен ако Комисията е взела решение в съответствие с член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1098/2007 да изключи тези подучастъци от ограниченията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б), в член 8, параграфи 3, 4 и 5, и член 13 от посочения регламент.

3.   Ограниченията по параграф 1 не се прилагат по отношение на подучастък 28.1 на ICES, освен ако Комисията е взела решение в съответствие с член 29, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1098/2007 ограниченията, предвидени в член 8, параграф 1, буква б) и в член 8, параграфи 3, 4 и 5 от Регламент (ЕО) № 1098/2007, да се прилагат по отношение на посочения подучастък.

ГЛАВА III

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 8

Предаване на данни

Когато съгласно член 33 и член 34 от Регламент (ЕО) № 1224/2009 държавите-членки изпращат на Комисията данни относно разтоварванията на суша на уловените запаси, те използват кодовете на запасите, посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 9

Изменение на Регламент (ЕС) № 1124/2010

Приложение II към Регламент (ЕС) № 1124/2010 се заменя с текста от приложение III към настоящия регламент.

Член 10

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 януари 2012 г.

Член 9 се прилага обаче от 1 януари 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 30 ноември 2011 година.

За Съвета

Председател

J. VINCENT-ROSTOWSKI


(1)  ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.

(2)  ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 318, 4.12.2010 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 115, 9.5.1996 г., стр. 3.

(6)  ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОДУ, ПРИЛОЖИМ КЪМ КОРАБИТЕ НА ЕС В ЗОНИ, КЪДЕТО СЪЩЕСТВУВА ОДУ ПО ВИД И ПО ЗОНА

В таблиците по-долу се определят равнищата на ОДУ и квотите (в тонове живо тегло, с изключение на случаите, когато е предвидено друго) по запаси и функционално свързаните с тяхното използване условия според случая.

Ако не е посочено друго, под риболовни зони се разбират зоните на ICES.

Във всяка зона рибните запаси са посочени по азбучен ред на наименованията на видовете на латински език.

За целите на настоящия регламент се прилага следната таблица за съответствие на латинските и общоприетите наименования:

Научно наименование

3-буквен код

Общоприето наименование

Clupea harengus

HER

Херинга

Gadus morhua

COD

Треска

Pleuronectes platessa

PLE

Писия

Salmo salar

SAL

Атлантическа сьомга

Sprattus sprattus

SPR

Трицона


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастъци 30—31

HER/3D30.; HER/3D31.

Финландия

86 905

Аналитичен ОДУ

Швеция

19 095

Съюз

106 000

ОДУ

106 000


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастъци 22—24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Дания

2 930

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

11 532

Финландия

1

Полша

2 719

Швеция

3 718

Съюз

20 900

ОДУ

20 900


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 25—27, 28.2, 29 и 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Дания

1 725

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

457

Естония

8 810

Финландия

17 197

Латвия

2 174

Литва

2 289

Полша

19 537

Швеция

26 228

Съюз

78 417

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

Подучастък 28.1

HER/03D.RG

Естония

14 120

Аналитичен ОДУ

Латвия

16 456

Съюз

30 576

ОДУ

30 576


Вид

:

Треска

Gadus morhua

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 25—32

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Дания

15 587

Аналитичен ОДУ

Германия

6 200

Естония

1 519

Финландия

1 193

Латвия

5 795

Литва

3 818

Полша

17 947

Швеция

15 791

Съюз

67 850

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Треска

Gadus morhua

Зона

:

Подучастъци 22—24

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Дания

9 298

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

4 546

Естония

206

Финландия

183

Латвия

769

Литва

499

Полша

2 487

Швеция

3 312

Съюз

21 300

ОДУ

21 300


Вид

:

Писия

Pleuronectes platessa

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 22—32

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Дания

2 070

Предпазен ОДУ

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

230

Полша

433

Швеция

156

Съюз

2 889

ОДУ

2 889


Вид

:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 22—31

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Дания

25 396 (1)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

2 826 (1)

Естония

2 581 (1)

Финландия

31 667 (1)

Латвия

16 153 (1)

Литва

1 899 (1)

Полша

7 704 (1)

Швеция

34 327 (1)

Съюз

122 553 (1)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Атлантическа сьомга

Salmo salar

Зона

:

Води на ЕС от подучастък 32

SAL/3D32.

Естония

1 581 (2)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Финландия

13 838 (2)

Съюз

15 419 (2)

ОДУ

Не се прилага


Вид

:

Трицона и свързан с трицоната прилов

Sprattus sprattus

Зона

:

Води на ЕС от подучастъци 22—32

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Дания

22 218

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

14 076

Естония

25 800

Финландия

11 631

Латвия

31 160

Литва

11 272

Полша

66 128

Швеция

42 952

Съюз

225 237 (3)

ОДУ

Не се прилага


(1)  Изразено в брой отделни риби.

(2)  Изразено в брой отделни риби.

(3)  Най-малко 92 % от разтоварванията, които се приспадат от ОДУ, трябва да бъдат от трицона. Приловът на херинга се приспада от оставащите 8 % от ОДУ.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

1.

Държавите-членки дават правото на корабите, които плават под тяхно знаме и извършват риболов с тралове, датски грибове или сходни съоръжения с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тройни мрежи с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с дънни парагади, парагади, с изключение на плаващи парагади, парагади с дръжка и кърмаци, да бъдат до:

а)

163 дни извън пристанището в подучастъци 22—24 на ICES, с изключение на периода от 1 април до 30 април, когато се прилага член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1098/2007, и

б)

160 дни извън пристанището в подучастъци 25—28 на ICES, с изключение на периода от 1 юли до 31 август, когато се прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1098/2007.

2.

Годишният максимален брой дни извън пристанището, през които даден кораб може да се намира в рамките на двете зони, посочени в точка 1, букви а) и б), като извършва улов със съоръженията, определени в точка 1, не може да надвишава максималния брой дни извън пристанището, определени за една от тези две зони.

3.

Чрез дерогация от точки 1 и 2 и когато го изисква ефективното управление на възможностите за риболов, държава-членка може да определи за корабите, плаващи под нейното знаме, допълнителен брой дни извън пристанището, когато бъде оттеглен същият брой дни извън пристанището от други кораби, плаващи под нейното знаме, които подлежат на ограничение на риболовното усилие в същата зона, и че мощността в kW на всеки от корабите донори е равна или по-голяма от тази на получаващия кораб. Броят на получаващите кораби не може да надхвърля 10 % от общия брой на корабите на съответната държава-членка, съгласно посоченото в точка 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РИБОЛОВНОТО УСИЛИЕ

1.

Държавите-членки дават правото за корабите, които плават под тяхно знаме и които извършват риболов с тралове, датски грибове или сходни съоръжения с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с хрилни мрежи, заплитащи мрежи или тройни мрежи с размер на окото, равен или по-голям от 90 mm, с дънни парагади, парагади, с изключение на плаващи парагади, парагади с дръжка и кърмаци, да бъдат до:

а)

163 дни извън пристанището в подучастъци 22—24 на ICES, с изключение на периода от 1 април до 30 април, когато се прилага член 8, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1098/2007, и

б)

160 дни извън пристанището в подучастъци 25—28 на ICES, с изключение на периода от 1 юли до 31 август, когато се прилага член 8, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1098/2007.

2.

Годишният максимален брой дни извън пристанището, през които даден кораб може да се намира в рамките на двете зони, посочени в точка 1, букви а) и б), като извършва улов със съоръженията, определени в точка 1, не може да надвишава максималния брой дни извън пристанището, определени за една от тези две зони.

3.

Чрез дерогация от точки 1 и 2 и когато го изисква ефективното управление на възможностите за риболов, държава-членка може да определи за корабите, плаващи под нейното знаме, допълнителен брой дни извън пристанището, когато бъде оттеглен същият брой дни извън пристанището от други кораби, плаващи под нейното знаме, които подлежат на ограничение на риболовното усилие в същата зона, и че мощността в kW на всеки от корабите донори е равна или по-голяма от тази на получаващия кораб. Броят на получаващите кораби не може да надхвърля 10 % от общия брой на корабите на съответната държава-членка, съгласно посоченото в точка 1.“


Top