EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1191

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 479/2010 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите-членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти

OJ L 302, 19.11.2011, p. 30–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 129 - 130

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1191/oj

19.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/30


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1191/2011 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 479/2010 относно определяне на правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на изпращаните от държавите-членки нотификации до Комисията в сектора на млякото и млечните продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 192, параграф 2 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 2, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 479/2010 на Комисията (2) се предвижда, че „цените франко завод“, нотифицирани от държавите-членки до Комисията, трябва да се отнасят до продажбите, фактурирани през наблюдавания период.

(2)

Независимо че фактурите са надеждни официални счетоводни документи, приемането само на фактури като източници на цени може да попречи на държавите-членки да използват други налични надеждни източници на цени. В зависимост от продукта тези други налични надеждни източници на цени могат да отразяват по-добре преобладаващата пазарна ситуация. Следователно нотифицирането на цени в резултат от договори, сключени през наблюдавания период, следва също да бъде разрешено.

(3)

Практиката показа, че в редица държави-членки е трудно да бъде спазен крайният срок за нотифициране на месечните цени по член 2, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 479/2010, което не им позволява да предоставят на Комисията окончателни цени. Точността на нотифицираните цени следва да бъде подобрена чрез удължаване на крайния срок.

(4)

Уместно е да се опишат по-добре методът на проучване, използван по отношение на произхода на ценовите данни, и начинът, по който данните следва да бъдат събирани от компетентните органи.

(5)

Необходимо е да се хармонизират данните относно лицензиите за износ, нотифицирани ежемесечно от държавите-членки, с тези, които се нотифицират ежедневно. Следователно в ежемесечните нотификации е необходима допълнителна информация.

(6)

Поради това Регламент (ЕС) № 479/2010 следва да бъде съответно изменен.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 479/2010 се изменя, както следва:

1.

Член 2 се изменя, както следва:

а)

в параграф 2 уводното изречение се заменя със следния текст:

„2.   Не по-късно от 15-о число всеки месец и по отношение на цените франко завод, регистрирани през предходния месец за продуктите, включени в приложение I.Б, държавите-членки нотифицират Комисията за:“;

б)

параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   За целите на параграфи 1 и 2 „цени франко завод“ означава цената, на която продукцията се изкупува от предприятието, без данъци (ДДС) и без никакви други разходи (транспорт, товаро-разтоварна дейност, обработка, складиране, палети, застраховки и др.).

Държавите-членки гарантират, че нотифицираната цена е представителна за преобладаващата пазарна ситуация. Нотифицираната цена се основава на най-адекватния наличен източник на информация, а именно:

а)

продажбите, фактурирани през наблюдавания период;

и/или

б)

договорите, сключени през наблюдавания период за доставки в рамките на три месеца.“

2.

Член 7, параграф 1, букви а) и б) се заменят със следния текст:

„а)

количествата с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти, по код на местоназначение и дата на подаване на заявлението, обхванати от заявления за лицензии, отменени по силата на член 10, параграф 2, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1187/2009;

б)

неизползваните количества по изтекли и върнати през предходния месец лицензии, издадени след 1 юли от текущата година по ГАТТ, с разбивка по код от номенклатурата за възстановяванията при износ за млечни продукти и по код на местоназначение;“.

3.

Точка 3, буква в) от приложение II се заменя със следния текст:

„в)

метод на проучване: указва се от кои заинтересовани страни (производители, първи купувачи) произхождат данните и по какъв начин или метод са събрани;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на седмия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 декември 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 135, 2.6.2010 г., стр. 26.


Top