EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1190

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1190/2011 на Комисията от 18 ноември 2011 година за изменение на регламенти (ЕО) № 1730/2006 и (ЕО) № 1138/2007 по отношение на името на притежателя на разрешителното за фуражната добавка бензоена киселина (VevoVitall) текст от значение за ЕИП

OJ L 302, 19.11.2011, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 285 - 286

No longer in force, Date of end of validity: 05/11/2018; заключение отменено от 32018R1550

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1190/oj

19.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 302/28


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1190/2011 НА КОМИСИЯТА

от 18 ноември 2011 година

за изменение на регламенти (ЕО) № 1730/2006 и (ЕО) № 1138/2007 по отношение на името на притежателя на разрешителното за фуражната добавка бензоена киселина (VevoVitall)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 13, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Emerald Kalama Chemical BV подаде заявления съгласно член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 с предложение, да бъде променено името на притежателя на разрешителното в Регламент (ЕО) № 1730/2006 на Комисията от 23 ноември 2006 година относно разрешаването на бензоената киселина (VevoVitall) като фуражна добавка (2) и в Регламент (ЕО) № 1138/2007 на Комисията от 1 октомври 2007 година относно разрешаването на нова употреба на бензоената киселина (VevoVitall) като фуражна добавка (3).

(2)

Заявителят твърди, че считано от 26 май 2011 г.„DSM Special Products BV“ е преименувано на „Emerald Kalama Chemical BV“, което понастоящем притежава пазарните права за същата добавка. Заявителят представи документи в подкрепа на твърденията си.

(3)

Предложената промяна в условията на разрешителното е само от административно естество и не налага нова оценка на съответната добавка. Европейският орган за безопасност на храните бе информиран за това заявление.

(4)

За да може заявителят да упражнява пазарни права под името „Emerald Kalama Chemical BV “, се налага промяна в условията на разрешителните.

(5)

Регламенти (ЕО) № 1730/2006 и (ЕО) № 1138/2007 следва да бъдат съответно изменени.

(6)

Тъй като промените по отношение на условията за разрешителните не се дължат на причини, свързани с безопасността, е целесъобразно да се предвиди преходен период за изчерпване на съществуващите складови наличности.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В колона 2 на приложението към Регламент (ЕО) № 1730/2006, думите „DSM Special Products“ се заменят с „Emerald Kalama Chemical BV“.

Член 2

В колона 2 на приложението към Регламент (ЕО) № 1138/2007, думите „DSM Special Products“ се заменят с „Emerald Kalama Chemical BV“.

Член 3

Съществуващите складови наличности, които отговарят на разпоредбите, приложими преди датата на влизане в сила на настоящия регламент, могат да продължат да бъдат пускани на пазара и да бъдат използвани до 9 юни 2012 г.

Член 4

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 18 ноември 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 325, 24.11.2006 г., стр. 9.

(3)  ОВ L 256, 2.10.2007 г., стр. 8.


Top