EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_159_R_0107_01

2011/348/ЕО: Решение на Съвета от 10 ноември 2009 година за подписването от името на Общността и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество
Споразумение между Европейската общност и правителството на Хашемитското кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество

OJ L 159, 17.6.2011, p. 107–114 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/107


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 10 ноември 2009 година

за подписването от името на Общността и временното прилагане на Споразумението между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество

(2011/348/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 170, във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като има предвид, че:

(1)

Комисията се договори от името на Общността за споразумение за научно и технологично сътрудничество с Хашемитското кралство Йордания (наричано по-долу „споразумението“).

(2)

В резултат на преговорите, на 28 януари 2009 г. беше парафирано приложеното споразумение.

(3)

Необходимо е да се подпише споразумението, при условие че то бъде сключено на по-късна дата,

РЕШИ:

Член 1

Подписването на Споразумението между Европейската общност и Хашемитско кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество, се одобрява с настоящото от името на Общността, при условие че то бъде сключено.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета се упълномощава с настоящото да определи лицето/лицата, оправомощено/и да подпише/ат споразумението от името на Общността, при условие че то бъде сключено.

Член 3

Споразумението се прилага временно от подписването, както е предвидено в член 7, параграф 2 от споразумението, до приключване на процедурите за сключване.

Съставено в Брюксел на 10 ноември 2009 година.

За Съвета

Председател

A. BORG


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Хашемитското кралство Йордания за научно и технологично сътрудничество

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (наричана по-долу „Общността“),

от една страна, и

ХАШЕМИТСКОТО КРАЛСТВО ЙОРДАНИЯ (наричано по-долу „Йордания“),

от друга страна,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Договора за създаване на Европейската общност и по-специално член 170 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение, и параграф 3, първа алинея от него,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението на науката и технологията за икономическо и социално развитие на страните и текста на член 43 на Евро-Средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитското кралство Йордания, от друга, подписано на 1 май 2002 г.,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Европейската политика за добросъседство и стратегията на ЕС за засилване на отношенията със съседните държави, в рамката на която страните се срещнаха и споразумяха за план за действие, един от приоритетите на който бе „да засилят сътрудничеството в науката и технологията“. Съвместният план за действие на Европейската политика за добросъседство съответства на Изпълнителната програма на правителството на Йордания (2007—2009 г.) за Kuluna Al Urdun/Националната програма, чиято цел е да разработи устойчив процес за социално-икономическа реформа,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността и Йордания са предприели съвместни действия в областта на научните изследвания, технологичното развитие и демонстрационните дейности в различни сфери от общ интерес и че ще бъде взаимно изгодно за тях всяка от страните да участва в дейностите по научните изследвания и развитието на другата страна на реципрочна база,

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят официална рамка за сътрудничество в научните и технологичните изследвания, което ще позволи да се разширят и укрепят взаимните усилия в сферите от общ интерес и да се насърчи използването на резултатите от това сътрудничество предвид техните взаимни икономически и социални интереси,

КАТО ЖЕЛАЯТ да отворят Европейското научноизследователско пространство за държави, които не са членки, и по-специално за средиземноморските държави-партньори,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Обхват и принципи

1.   Страните насърчават, развиват и подпомагат дейностите по сътрудничеството между Общността и Йордания в сферите от общ интерес, където те извършват изследователски и развойни дейности в областта на науката и технологията.

2.   Съвместните дейности се провеждат въз основа на следните принципи:

насърчаване на основано върху знанията общество за засилване на социалното и икономическото развитие на двете страни;

взаимна изгода на базата на общ баланс на предимствата;

реципрочен достъп до дейностите по научноизследователските програми и проекти, предприети от всяка страна;

навременен обмен на информация, който може да улесни съвместната дейност;

адекватен обмен и защита на правата върху интелектуалната собственост;

участие и финансиране съгласно съответните законови и подзаконови разпоредби на страните.

Член 2

Средства за сътрудничество

1.   Установените в Йордания правни субекти, както е определено в приложение I, включително физически лица или частни или публични юридически лица, участват в непреки съвместни действия на Рамковата програма на Европейската общност за научни изследвания, технологично развитие и демонстрационни дейности (наричана по-долу „Рамкова програма“), съгласно условията, установени или цитирани в приложения I и II.

Правните субекти, установени в държавите-членки на Общността, както са определени в приложение I, участват в научноизследователските програми и проекти на Йордания по теми, равностойни на тези от Рамковата програма, при същите условия, които се прилагат за правни субекти от Йордания, съгласно условията, установени или цитирани в приложения I и II.

2.   Сътрудничеството може да приеме една от следните форми и средства:

редовни обсъждания на насоките и приоритетите за научноизследователските политики и планиране в Йордания и Общността;

обсъждания на перспективите и развитието на сътрудничеството;

своевременно предоставяне на информация относно изпълнението на програми и научноизследователски проекти на Йордания и на Общността и относно резултатите от работата, извършвана в рамката на настоящото споразумение;

съвместни заседания;

посещения и обмен на научни сътрудници, инженери и техници, включително за целите на обучението;

обмен и споделяне на оборудване, материали и услуги за тестове;

контакти между ръководителите на програми или проекти на Йордания и на Общността;

участие на експерти в семинари, симпозиуми и работни групи;

обмен на информация относно практиките, законите, разпоредбите и програмите, свързани със сътрудничеството съгласно настоящото споразумение;

обучение по научни изследвания и технологично развитие;

реципрочен достъп до научната и технологичната информация в обхвата на това сътрудничество;

всяко друго средство, което ще бъде прието от Комитета на Европейската общност и Йордания за научно и технологично сътрудничество съгласно определението на член 4, и което съответства на политиките и процедурите, приложими в двете страни.

Член 3

Засилване на сътрудничеството

1.   Страните полагат всички усилия в рамките на тяхното приложимо законодателство да улеснят свободното движение и пребиваване на научните работници, участващи в дейностите, обхванати от настоящото споразумение, както и да улеснят трансграничното движение на стоки, предназначени за използване в такива дейности.

2.   Когато в съответствие със своите собствени правила Общността предоставя едностранно финансови средства на правен субект от Йордания, участващ в непряка съвместна дейност на Общността, Йордания ще гарантира тази транзакция да не се облага с такса или данък.

Член 4

Управление на споразумението

1.   Съгласуването и подпомагането на дейностите съгласно настоящото споразумение се извършва от страна на Йордания от Висшия съвет за наука и технология, а от страна на Общността — от Европейската комисия, действащи като изпълнителни представители на страните (наричани по-долу „изпълнителни агенти“).

2.   Изпълнителните агенти създават съвместен комитет, наречен „Съвместен комитет на Европейската общност и Йордания за научно и технологично сътрудничество“ (наричан по-долу „Съвместен комитет“), чиито функции включват:

осигуряване, оценка и преглед на изпълнението на настоящото споразумение, както и изменение на неговите приложения или приемане на нови такива, отчитащи развитието на научните политики на страните, подлежащи на изпълнение от всяка от страните по нейните вътрешни процедури за тази цел;

определяне, на ежегодна база, на потенциалните сектори, където сътрудничеството трябва да се развива и подобрява, и проучване на всякакви мерки за тази цел;

редовно обсъждане на бъдещите насоки и приоритети на научноизследователските политики и планирането на научните изследвания в Йордания и Общността и перспективите за бъдещо сътрудничество в рамките на настоящото споразумение;

изготвяне на препоръки към страните относно изпълнението на настоящото споразумение, включително установяване и препоръчване на допълнения към дейностите, посочени в член 2, параграф 2 и конкретни мерки за подобряване на взаимния достъп, предвиден по член 1, параграф 2;

3.   Съвместният комитет, който се състои от представители на изпълнителните агенти, приема свой процедурен правилник.

4.   Съвместният комитет заседава обикновено един път годишно, поред в Общността и в Йордания. Извънредни заседания се провеждат, когато е необходимо и договорено между страните. Заключенията и препоръките на Съвместния комитет се изпращат за сведение на Комитета за асоцииране на Евро-Средиземноморското споразумение между Европейския съюз и Хашемитското кралство Йордания.

Член 5

Финансиране

Реципрочните участия в научноизследователските дейности съгласно настоящото споразумение се организират в съответствие с условията, определени в приложение I, и подлежат на законите и останалите нормативни уредби, политиките и условията за изпълнение на програмите, действащи на територията на всяка страна.

Когато една страна оказва финансова подкрепа на участници от другата страна във връзка с непреки съвместни дейности, за всякакви безвъзмездни помощи и финансово или друго съдействие от финансиращата страна за участници от другата страна в подкрепа на тези дейности се дава освобождаване от данъци и митническо облагане.

Член 6

Разпространение и използване на резултати и информация

Разпространението и използването на постигнатите и/или обменените резултати, както и на тези от информацията, управлението, предоставянето и упражняването на права за интелектуална собственост, породени от научноизследователските дейности, предприети съгласно настоящото споразумение, подлежат на условията, формулирани в приложение II.

Член 7

Заключителни разпоредби

1.   Приложения I и II представляват неразделна част от настоящото споразумение. Всички въпроси или спорове, свързани с тълкуването или изпълнението на настоящото споразумение, се уреждат по взаимно съгласие на страните.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила, след като страните се нотифицират взаимно за приключването на техните вътрешни процедури за неговото сключване. До приключване от страните на гореспоменатите процедури страните прилагат временно настоящото споразумение след подписването му. Ако една от страните нотифицира другата, че няма да сключи споразумението, с настоящото се изразява взаимно съгласие проектите и дейностите, започнали съгласно това временно прилагане и все още продължаващи към момента на гореспоменатата нотификация, да продължат до тяхното завършване при условията, изложени в настоящото споразумение.

3.   Всяка една от страните може да прекрати настоящото споразумение по всяко време с шестмесечен срок на предизвестие. Проектите и дейностите, които са започнати към момента на прекратяване на настоящото споразумение, се завършват при условията, предвидени в настоящото споразумение.

4.   Настоящото споразумение ще остане в сила дотогава, докато една от страните уведоми писмено другата за своето намерение да го прекрати. В такъв случай настоящото споразумение престава да се прилага шест месеца след получаването на това уведомление.

5.   Ако една от страните реши да промени своите научноизследователски програми и проекти, посочени в член 1, параграф 1, изпълнителният агент на тази страна уведомява изпълнителния агент на другата страна за точното съдържание на тези промени. Чрез дерогация на параграф 3 от настоящия член настоящото споразумение може да бъде прекратено при взаимно приети условия, ако една от страните нотифицира другата в едномесечен срок от приемането на промените, упоменати в настоящия параграф, за своето намерение да прекрати настоящото споразумение.

6.   Настоящото споразумение се прилага, от една страна, спрямо териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност в съответствие с условията, залегнали в този Договор, а от друга страна, спрямо територията на Хашемитското кралство Йордания. Това не пречи да се провеждат съвместни дейности в открито море, в космическото пространство или на територията на трети страни в съответствие с международното право.

В ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА КОЕТО, долуподписаните представители, надлежно упълномощени съответно от Европейската общност и Хашемитското кралство Йордания, полагат подписите си под настоящото споразумение.

Съставено в два екземпляра в Брюксел на тридесети ноември 2009 г., на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, унгарски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, финландски, френски, чешки, шведски и арабски език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā –

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

За Хашемитското кралство Йордания

Por el Reino Hachemí de Jordania

Za Jordánské hášimovské království

For Det Hashemitiske Kongerige Jordan

Für das Haschemitische Königreich Jordanien

Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel

Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας

For the Hashemite Kingdom of Jordan

Pour le Royaume hachémite de Jordanie

Per il Regno Hashemita di Giordania

Jordānijas Hāšimītu Karalistes vārdā –

Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu

A Jordán Hasimita Királyság részéről

Għar-Renju Ħaxemita tal-Ġordan

Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië

W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

Pelo Reino Hachemita da Jordânia

Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei

Za Jordánske hašimovské král’ovstvo

Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo

Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta

För Hashemitiska konungariket Jordanien

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ НА ПРАВНИ СУБЕКТИ, УСТАНОВЕНИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И В ЙОРДАНИЯ

За целите на настоящото споразумение правен субект означава всяко физическо лице или всяко юридическо лице, създадено съгласно националното право по мястото на установяване или съгласно общностното право, или съгласно международното право, което представлява обособен юридически субект, който може да има всякакви права и поема всякакви задължения от свое име.

I.   Условия за участие на правни субекти, установени в Йордания в непреки действия по Рамковата програма

1.

Участието на правни субекти, установени в Йордания, в непреки действия по Рамковата програма, се извършва в съответствие с условията, предвидени от Европейския парламент и на Съвета съгласно член 167 от Договора за създаване на Европейската общност.

Освен това правните субекти, установени в Йордания, могат да участват в непреки действия, предприети в съответствие с член 164 на Договора за създаване на Европейската общност.

2.

Общността може да отпусне финансиране на правни субекти, установени в Йордания, които участват в непреки действия, посочени в точка 1 при условията, определени в решението, взето от Европейския парламент и от Съвета (Регламент (ЕО) № 1906/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 г. за определяне на правила за участието на предприятия, научноизследователски центрове и университети в дейности по Седмата рамкова програма и за разпространение на резултатите от научните изследвания (2007—2013 г.) (1), съгласно член 167 от Договора за Европейската общност, финансовите регламенти на Европейската общност и останалото приложимо законодателство на Общността.

3.

Грантово споразумение или договор, сключен от Общността с кой да е правен субект, установен в Йордания с оглед да изпълни непряко действие, трябва да предвижда проверки и одити, извършвани от или по пълномощие на Европейската комисията или Сметната палата на Европейските общности.

В дух на сътрудничество и взаимна изгода компетентните органи на Йордания оказват всяка разумна и възможна помощ, която е необходима или полезна при съществуващите обстоятелства за извършването на такива проверки и одити.

II.   Условия за участието на правни субекти, установени в държавите-членки на Европейския съюз, в изсле-дователски програми и проекти на Йордания

1.

Всеки правен субект, установен в Общността и създаден по националното право на една от държавите-членки на Европейския съюз или по общностното право, може да участва в проекти на програмите за научни изследвания и развитие на Йордания съвместно с йордански правни субекти.

2.

При спазване на приложение II, точка 1, правата и задълженията на установените в Общността правни субекти, които участват в йордански научноизследователски проекти по програми за научни изследвания и развитие, и условията, приложими при представяне и оценка на предложения и при предоставяне и сключване на договори по такива проекти, подлежат на йорданските закони, регламенти и правителствени директиви, регулиращи работата по програмите за научни изследвания и развитие, както те се прилагат към йордански правни субекти, при осигуряване на безпристрастно отношение, като се има предвид естеството на сътрудничеството между Йордания и Общността в тази сфера.

Финансирането на правни субекти, установени в Общността, участващи в съответните йордански проекти в рамките на програми за изследвания и развитие, се извършва в съответствие със законодателството на Йордания, правилата и директиви относно функционирането на гореспоменатите програми, което е приложимо за правни субекти, различни от йорданските.

III.   Информация относно възможностите за участие

Йордания и Европейската комисия редовно ще публикуват информация относно текущите програми и възможностите за участие за правните субекти, установени в двете страни.


(1)  ОВ L 391, 30.12.2006 г., стр. 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРИНЦИПИ ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

I.   Прилагане

За целите на настоящото споразумение, „интелектуална собственост“ има значението, посочено в член 2 от Конвенцията за създаване на Световната организация за интелектуална собственост, приета в Стокхолм на 14 юли 1967 г.

За целите на настоящото споразумение „знания“ означават резултатите, включително информация, независимо дали те могат да бъдат защитени, както и авторски права или права, отнасящи се до такава информация въз основа на подаването на заявление за или издаването на патенти, на защитата на дизайни и растителни видове, на удостоверения за допълнителна защита или подобни форми на защита.

II.   Права за интелектуална собственост на правни субекти от страните, които участват в непреки съвместни дейности

1.

Всяка страна гарантира, че третирането на правата върху и задълженията по интелектуалната собственост на правни субекти, установени на територията на другата страна, участници в непреки съвместни дейности, извършвани съобразно настоящото споразумение, както и съответните права и задължения, произтичащи от такова участие, е съобразено със съответните законови и подзаконови разпоредби и международни конвенции, приложими за двете страни, включително Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, приложение 1В от Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, Парижкия акт от 24 юли 1971 г. на Бернската конвенция за закрила на литературни и художествени произведения и Стокхолмския акт от 14 юли 1967 г. на Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.

2.

Всяка страна гарантира, че ще третира участниците на другата страна в непреки съвместни дейности по същия начин относно интелектуалната собственост както своите собствени участници по съответните правила за участие за всяка изследователска програма или проект или по своите приложими законови и подзаконови разпоредби.

III.   Права за интелектуална собственост на страните

1.

Освен ако не е специално договорено друго между страните, следните правила се прилагат за знанията, генерирани от страните в хода на дейностите, изпълнявани съгласно член 2 от настоящото споразумение:

а)

страната, създала конкретното знание, е негов собственик. Когато съотношението на изработване на конкретната работа не може да бъде определено, страните стават съсобственици върху подобно знание.

б)

страната, притежаваща знанието, предоставя на другата страна достъп до него с оглед осъществяването на дейностите, посочени в член 2 от настоящото споразумение. Такива права на достъп се предоставят без заплащане на роялти.

2.

Освен ако страните не са се споразумели за друго, следните правила се прилагат за научните литературни разработки на страните:

а)

в случаите, когато дадена страна публикува научни и технически сведения, информация и резултати в периодични издания, статии, доклади, книги, включително видео и софтуер, произтичащи и свързани с дейностите, извършвани съгласно настоящото споразумение, на другата страна се предоставя световен, неекслузивен, неотменяем, без заплащане на роялти лиценз за превод, възпроизвеждане, адаптиране, предаване и публично разпространение на такива произведения;

б)

всички копия на данни и информация, защитени с авторски права, които трябва да бъдат разпространени публично и изготвени съгласно този раздел, трябва да посочват името на автора/ите на творбата, освен ако авторът изрично не желае да бъде посочван. Те също съдържат ясно откроимо признание за съвместната подкрепа на страните.

3.

Освен ако страните не са се споразумели за друго, се прилагат следните правила за поверителната информация на страните:

а)

когато съобщава на другата страна информация, свързана с дейности, извършени съгласно настоящото споразумение, всяка страна посочва информацията, която иска да остане неразкрита, чрез поверителни знаци или легенди.

б)

получаващата страна има право на своя собствена отговорност да съобщи неразкрита информация на органи или лица, които са ѝ подвластни, специално за целите на прилагане на настоящото споразумение.

в)

с предварителното писмено съгласие на страната, предоставяща неразкритата информация, получаващата страна може да разпространи такава неразкрита информация в по-широк кръг, отколкото иначе е позволено в буква б). Страните си сътрудничат при разработване на процедури за искане и получаване на предварително писмено съгласие за такова по-широко разпространение, като всяка страна предоставя такова разрешение в степен, допустима от вътрешните ѝ политики, разпоредби и закони;

г)

недокументна неразкрита или друга поверителна информация, предоставена на семинари и други срещи между представители на страните в рамките на настоящото споразумение, или информация, възникнала от наемането на персонал, използването на оборудване или непреки действия, остава поверителна, когато получателят на такава неразкрита или друга поверителна или дискретна информация е бил известен за поверителния характер на съобщената информация по времето, когато това съобщение е било направено, съгласно буква а).

д)

всяка от страните полага усилия да гарантира, че неразкритата информация, получена от нея по букви а) и г), се контролира, както е предвидено в тях. Ако една от страните узнае, че няма да може да изпълни формулираните в букви а) и г) разпоредби за неразпространение или има основателни причини това да се очаква, тя трябва незабавно да уведоми другата страна. След това страните се допитват взаимно, за да определят подходящо действие.


Top