EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0344

2011/344/ЕС: Решение за изпълнение на Съвета от 30 май 2011 година за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза

OJ L 159, 17.6.2011, p. 88–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/344/oj

17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/88


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 30 май 2011 година

за предоставяне на финансова помощ за Португалия от страна на Съюза

(2011/344/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (1), и по-специално член 3, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В последно време Португалия бе подложена на все по-силен натиск на финансовите пазари, създаващ нарастващо безпокойство относно устойчивостта на публичните финанси на страната. В действителност настоящата криза предизвика драматични последствия за публичните финанси, което от своя страна доведе до рязко повишаване на спредовете при държавния дълг. Агенциите за кредитен рейтинг понижиха на няколко пъти рейтинга на португалските облигации, като страната постепенно загуби възможност да се рефинансира при лихвени ставки, които да са съвместими с дългосрочната фискална устойчивост. Същевременно достъпът на силно зависимия от външно финансиране банков сектор, особено в рамките на еврозоната, до финансови ресурси от международните пазари ставаше все по-труден.

(2)

Предвид тези тежки икономически и финансови сътресения, причинени от извънредни обстоятелства извън контрола на правителството, на 7 април 2011 г. Португалия официално поиска финансова помощ от Европейския съюз, държавите-членки, чиято парична едеиница е еврото, и Международния валутен фонд („МВФ“), за да подкрепи програмата за политика за възстановяване на доверието и да спомогне за възвръщането на устойчивия растеж на икономиката, като по този начин бъде съхранена финансовата стабилност на Португалия, еврозоната и Съюза. На 3 май 2011 г. бе постигнато споразумение между правителството и съвместната мисия на Комисията/МВФ/ЕЦБ по отношение на широкообхватна тригодишна програма за политика до средата на 2014 г., която да бъде изложена в Меморандума за икономически и финансови политики („МИФП“) и в Меморандума за разбирателство относно специфичните условия на икономическата политика. Тази програма бе подкрепена от двете най-големи опозиционни партии.

(3)

Този проект на програма за икономическо и финансово адаптиране („програмата“), предоставен от Португалия на Комисията и на Съвета, има за цел да възстанови доверието в държавата и в банковия сектор и да стимулира растежа и заетостта. Той предвижда широкообхватни мерки в три направления. Първо, задълбочени и незабавни структурни реформи за повишаване на потенциалния растеж, създаване на работни места и повишаване на конкурентоспособността (включително чрез фискална девалвация). Конкретно програмата включва реформи на пазара на труда, съдебната система, мрежовите индустрии, жилищния сектор и сектора на услугите, целящи укрепване на потенциала за икономически растеж, повишаване на конкурентоспособността и улесняване на адаптирането на икономиката. Второ, с надеждната и балансирана стратегия за фискална консолидация, подкрепена от структурни фискални мерки и по-добър фискален контрол на публично-частните партньорства и държавните предприятия, се цели постигане на устойчиво намаляване на съотношението на брутния публичен дълг към БВП в средносрочна перспектива. Властите са поели ангажимент да намалят дефицита под 3 % от БВП до 2013 г. Трето, усилия за защита на финансовия сектор от неправомерно намаляване на неговата задлъжнялост чрез пазарни механизми, подкрепени от поддържащи инструменти.

(4)

Съгласно текущите прогнози на Комисията за растежа на номиналния БВП (– 1,2 % през 2011 г., – 0,5 % през 2012 г., 2,5 % през 2013 г. и 3,9 % през 2014 г.) фискалните цели са в съответствие с плана за корекции на съотношението на дълга към БВП от 101,7 % през 2011 г., 107,4 % през 2012 г., 108,6 % през 2013 г. и 107,6 % през 2014 г. Съотношението на дълга към БВП следователно ще се стабилизира към 2013 г. и ще започне да намалява, като се изхожда от предположението, че дефицитът ще продължи да спада. Динамиката на дълга се влияе от няколко извънбюджетни операции, които се очаква да доведат до повишаване на съотношението на дълга към БВП с 1¾ процентни пункта („п.п.“) от БВП през 2011 г.и с ¾ п.п. на година между 2012 г. и 2014 г. Тук спадат значителни покупки на финансови активи, основно във връзка с евентуалната банкова рекапитализация и финансиране на държавните предприятия, възлизащи годишно на ½ % от БВП между 2011 г. и 2014 г. От друга страна, приходи от приватизация на обща стойност около 3 % от БВП до 2013 г. ще подпомогнат усилията по намаляването на дълга.

(5)

Според оценката на Комисията, изготвена в сътрудничество с Европейската централна банка („ЕЦБ“) и съвместно с МВФ, за периода между юни 2011 г. и средата на 2014 г. Португалия се нуждае от финансиране на обща стойност 78 млрд. EUR (78 000 млн. EUR). Независимо от значителната фискална корекция държавата може да се нуждае от финансиране, достигащо 63 млрд. EUR за програмния период. При това се приема, че до средата на 2013 г. няма да има достъп до пазара за средносрочни и дългосрочни дългови инструменти. Допуска се, че Португалия ще успее да предоговори съществуващия си краткосрочен дълг, като в програмата е предвиден финансов буфер в случай на неочаквани отклонения от основния финансов сценарий на Комисията. Португалия се насърчава да продължи операциите си на финансовия пазар, като ги приспособи в стремеж за развитие на достъпа до пазара и доверието. Включената в програмата стратегия по отношение на финансовия сектор, целяща трайно възстановяване на доверието в португалската банкова система, изисква от банковите групи да повишат съотношението на базовия си капитал от първи ред до 9 % преди края на 2010 г. и до 10 % преди края на 2012 г., както и да го запазят след това. Програмата съдържа схема за подпомагане на банките с максимален размер 12 млрд. EUR, която да осигури необходимия капитал при липса на подходящо пазарно решение. Реалните нужди от финансиране обаче могат да бъдат значително по-ниски, особено ако пазарните условия значително се подобрят и през програмния период не възникнат съществени непредвидени банкови загуби.

(6)

Програмата ще бъде финансирана от външни източници. Помощта от Съюза за Португалия ще достигне до 52 млрд. EUR чрез средства от създадения с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета Европейски механизъм за финансово стабилизиране (ЕМФС) и от Европейския инструмент за финансова стабилност. Освен това Португалия поиска заем в размер на 23,742 млрд. SDR (възлизащи на 26 млрд. EUR според обменния курс от 5 май 2011 г.) от МВФ чрез Разширения фонд за финансиране. Необходимо е помощта от ЕМФС да бъде отпусната при условия, сходни с тези на МВФ. Финансовата помощ от страна на Съюза следва да бъде управлявана от Комисията.

(7)

Съветът следва да разглежда редовно икономическите политики, прилагани от Португалия.

(8)

Конкретните условия за икономическата политика, договорени с Португалия, следва да бъдат изложени в Меморандума за разбирателство относно специфичните икономически условия („меморандумът за разбирателство“). Подробните финансови условия следва да бъдат изложени в кредитно споразумение.

(9)

Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ, следва да проверява периодично чрез мисии и редовни доклади от португалските власти изпълнението на свързаните с помощта условия относно икономическата политика.

(10)

В периода на изпълнение на програмата Комисията следва да предоставя и допълнителни съвети за водене на политика, както и техническа помощ в специфични области.

(11)

Операциите, които Съюзът подпомага финансово, следва да бъдат съвместими с останалите политики на Съюза и да бъдат в съответствие с неговото законодателство. Интервенциите в подкрепа на финансовите институции следва да бъдат извършвани съгласно правилата на Съюза в областта на конкуренцията.

(12)

Помощта следва да бъде предоставяна с цел подкрепа за успешното прилагане на програмата,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

1.   Съюзът предоставя на Португалия заем, възлизащ на не повече от 26 млрд. EUR, с максимален среден срок до падежа от 7,5 години.

2.   Финансовата помощ от Съюза се предоставя в рамките на три години, считано от първия ден след влизане в сила на настоящото решение.

3.   Комисията предоставя на Португалия финансовата помощ на Съюза на най-много 14 части. Една част може да бъде изплащана с един или няколко транша. Сроковете до падежа на траншовете по първата част могат да бъдат по-дълги от максималния среден срок до падежа, посочен в параграф 1. В такива случаи сроковете до падежа на следващите траншове трябва да бъдат такива, че след като бъдат изплатени всички части да бъде постигнат максималният среден срок до падежа, посочен в параграф 1.

4.   Първата част се отпуска след влизането в сила на кредитното споразумение и на меморандума за разбирателство. Всяко последващо отпускане на заеми е обвързано с получаването на положителна оценка, изготвена от Комисията след консултации с ЕЦБ, на спазването от страна на Португалия на общите условия на икономическата политика, определени в настоящото решение и в меморандума за разбирателство.

5.   Португалия плаща цената на финансирането от Съюза за всеки транш плюс марж от 215 базисни пункта, с което се постигат условия, подобни на условията на получената от МВФ помощ.

6.   Освен това разходите, посочени в член 7 от Регламент (ЕС) № 407/2010, се поемат от Португалия.

7.   Ако това е необходимо за финансирането на заема, се допуска предпазливото използване на лихвени суапове с контрагенти с възможно най-висок кредитен рейтинг и авансовото кредитиране.

8.   Комисията взема решение относно размера и отпускането на допълнителни части. Комисията взема решение относно размера на траншовете.

Член 2

1.   Помощта се управлява от Комисията по начин, който е съгласуван с поетите от Португалия ангажименти.

2.   Комисията, след консултация с ЕЦБ, договаря с португалските власти свързаните с финансовата помощ конкретни условия относно икономическата политика съгласно посоченото в член 3. Тези условия се формулират в подписания от Комисията и португалските власти меморандум за разбирателство, който е съгласуван с посочените в параграф 1 ангажименти. Подробните финансови условия се излагат в сключеното с Комисията кредитно споразумение.

3.   Комисията, в сътрудничество с ЕЦБ, периодично проверява (поне веднъж на три месеца) изпълнението на свързаните с помощта условия относно икономическата политика и докладва пред Икономическия и финансов комитет преди изплащането на всяка част от помощта. За целта португалските власти оказват пълно съдействие на Комисията и ЕЦБ и им предоставят цялата необходима информация. Комисията информира Икономическия и финансов комитет за възможното рефинансиране на заемите или промените на финансовите условия.

4.   Португалия приема и прилага допълнителни мерки за консолидация с цел да се осигури макрофинансова стабилност, ако такива мерки са необходими в рамките на програмата на помощта. Португалските власти се допитват до Комисията и ЕЦБ преди приемането на такива допълнителни мерки.

Член 3

1.   Одобрява се проекта на програмата за икономическо и финансово адаптиране („програмата“), подготвена от португалските власти.

2.   Изплащането на всяка последваща част след първата се извършва въз основа на удовлетворителното изпълнение на програмата, и по-специално на конкретните условия относно икономическата политика, предвидени в меморандума за разбирателство. Те включват, inter alia, мерките съгласно параграфи 4—8 от настоящия член.

3.   Дефицитът на консолидирания държавен бюджет не трябва да надхвърля 10 068 млн. EUR (възлизащ на 5,9 % от БВП съгласно текущите прогнози) през 2011 г., 7 645 млн. EUR (4,5 % от БВП) през 2012 г. и 5 224 млн. EUR (3,0 % от БВП) през 2013 г. в съответствие с изискванията на процедурата при прекомерен дефицит („ППД“). При изчисляването на този дефицит не се взимат предвид евентуалните бюджетни разходи, свързани с мерки в подкрепа на банковия сектор в контекста на правителствената стратегия за финансовия сектор. Консолидацията се постига посредством висококачествени постоянни мерки и минимизиране на последствията за най-уязвимите групи от населението.

4.   Португалия приема мерките, определени в параграфи 5—8, преди края на посочената година, като точните срокове за периода 2011—2014 г. са посочени в меморандума за разбирателство. В случай на отклоняване от целите Португалия има готовност да предприеме допълнителни мерки за консолидация с цел намаляване на дефицита под 3 % от БВП до 2013 г.

5.   В съответствие с посоченото в меморандума за разбирателство Португалия приема следните мерки преди края на 2011 г.:

а)

Португалия прилага изцяло предвидените в бюджета за 2011 г. мерки за фискална консолидация на стойност около 9 млрд. EUR и въведените преди май 2011 г. допълнителни мерки на стойност над 400 млн. EUR. С тези мерки се цели намаляването на дефицита по консолидирания държавен бюджет в посочения в параграф 3 срок. Мерките по отношение на приходите, предвидени в бюджета за 2011 г., на стойност 3,4 млрд. EUR се допълват от повишаване на приходите от социални осигуровки вследствие на по-строг контрол и задължителни вноски на стажантите. В допълнение към мерките по отношение на разходите, предвидени в бюджета за 2011 г., се прилагат допълнителни мерки, в т.ч. икономии в сектора на здравеопазването, по-ниски субсидии за държавните предприятия и ограничаване на социалните трансфери;

б)

Португалия приема мерки за налагане на надеждна бюджетна стратегия и за укрепване на бюджетната рамка. Португалия прилага изцяло мерките, предвидени в новия закон за бюджетната рамка, включително установяване на средносрочна бюджетна рамка, подготовка на изчерпателен анализ на фискалната стратегия и създаване на независим фискален съвет. Местните и регионалните финансови рамки се съгласуват с новия закон за бюджетната рамка. Португалия укрепва процеса на отчитане и мониторинг на публичните финанси, което включва по-специално просрочените задължения. В рамките на бюджетния процес Португалия започва системно и редовно да анализира фискалните рискове, включително рисковете, произтичащи от публично-частните партньорства и държавни предприятия;

в)

Португалия приема първия пакет от мерки за укрепване на пазара на труда посредством ограничаване на трудовите обезщетения и повишаване на гъвкавостта при договаряне на работното време;

г)

по отношение на енергийния сектор Португалия взема мерки за улесняване на навлизането на пазара, за изграждане на Иберийски газов пазар и за преразглеждане на схемите за подпомагане и обезщетяване при производството на електричество. По отношение на другите мрежови индустрии, по-специално транспортните, телекомуникационните и пощенските услуги, Португалия приема допълнителни мерки за насърчаване на конкуренцията и гъвкавостта;

д)

Португалия предприема незабавни действия за насърчаване на конкуренцията и капацитета за адаптиране на икономиката. Тук спадат отмяна на специалните права на държавата в дружествата, преразглеждане на закона за конкуренцията с цел неговото оптимизиране, либерализиране на изискванията относно установяването и трансграничната дейност в сектора на услугите;

е)

Португалия оптимизира процедурите и правилата за обществени поръчки с цел постигане на по-конкурентна бизнес среда и по-ефективно изразходване на обществените средства.

6.   В съответствие с посоченото в меморандума за разбирателство Португалия приема следните мерки през 2012 г.:

а)

бюджетът за 2012 г. включва невъздействаща върху бюджета реформа на данъчната система с цел намаляване на разходите за труд и повишаване на конкурентоспособността;

б)

бюджетът за 2012 г. включва мерки за фискална консолидация, възлизащи на най-малко 5,1 млрд. EUR, които имат за цел да намалят дефицита на консолидирания държавен бюджет в посочените в член 3, параграф 3 срокове;

в)

в бюджета за 2012 г. е предвидено намаление на разходите с най-малко 3,5 млрд. EUR, включващо цялостна реорганизация на централната администрация и премахване на припокриването на функции и други неефективни практики; икономии в образованието и здравеопазването, съкращаване на трансферните плащания към регионалните и местните органи, намаляване на заетостта в публичния сектор; коригиране на пенсиите; и намаляване на капиталовите и други видове разходи съгласно посоченото в програмата;

г)

по отношение на приходите бюджетът включва мерки на обща стойност от около 1,5 млрд. EUR за цялата година, в т.ч. разширяване на основата за определяне на корпоративния данък и данъка върху доходите на физическите лица чрез ограничаване на данъчните отчисления и на специалните режими; осигуряване на съгласуваността на данъчните отчисления върху доходите на физическите лица, прилагани по отношение на пенсиите и трудовите доходи; изменение на системата за имуществено данъчно облагане чрез значително намаляване на освобождаванията; разширяване на основата за облагане с ДДС чрез намаляване на освобождаванията и преоформяне на списъците със стоки и услуги, облагани с намалени, средни или завишени данъчни ставки; както и увеличаване на акцизите. Тези мерки се допълват от действия за борба с укриването на данъци, данъчните измами и неспазването на данъчните изисквания;

д)

Португалия укрепва правната и институционалната рамка за оценяване на фискалните рискове преди сключването на договори за публично-частните партньорства. Аналогично Португалия приема закон за регулиране на учредяването и функционирането на държавни предприятия на централно, регионално и местно равнище. Португалия няма да сключва договори за публично-частните партньорства или да учредява нови държавни предприятия преди въвеждането на новата правна уредба;

е)

местната администрация в Португалия има в момента 308 общини и 4 259 кметства. Португалия разработва консолидационен план за преструктурирането и значителното намаляване на броя на тези образувания. Посочените промени ще породят действие в началото на следващия местен електорален цикъл.

ж)

Португалия модернизира администрирането на приходите посредством създаване на един централизиран орган, намаляване на броя на службите в общините и отстраняване на останалите слабости в системата за обжалване на данъчните постановления;

з)

Португалия въвежда законодателни мерки за реформиране на системата за осигуряване срещу безработица, в т.ч. намаляване на максималната продължителност на изплащане на помощи при безработица на 18 месеца, ограничаване на максималния размер на помощите при безработица до 2,5 пъти индекса на социално подпомагане, ограничаване на помощите през периода на безработица, намаляване на минималния осигурителен стаж и разширяване на някои категории самостоятелно заети лица. След преразглеждане на настоящите практики и изготвяне на план за действие следва да бъде разширен обхватът на активните политики на пазара на труда;

и)

съгласно посоченото в меморандума за разбирателство системата на трудовите обезщетения трябва да бъде приведена в съответствие с практиките в другите държави-членки на ЕС;

й)

разпоредбите относно извънредния труд следва да бъдат либерализирани и да бъде повишена гъвкавостта при договаряне на работното време съгласно меморандума за разбирателство;

к)

Португалия насърчава онези тенденции в развитието на заплатите, които допринасят за създаването на работни места и повишават конкурентоспособността на дружествата с оглед отстраняване на макроикономическите дисбаланси. Равнището на минималните работни заплати ще бъде повишавано, единствено когато икономическото развитие и ситуацията на пазара на труда позволяват това. Трябва да бъдат взети мерки за премахване на слабостите на настоящата схема за договаряне на заплатите, в т.ч. разпоредби за предефиниране на критериите и обстоятелствата за удължаване на колективните договори и за насърчаване на споразуменията в рамките на отделните предприятия;

л)

подготвя се план за действие с цел повишаване на качеството на средното и професионалното образование;

м)

подобрява се функционирането на съдебната система посредством прилагане на предложените в плана за съдебни реформи мерки и изготвяне на проверка на неприключените дела, за да бъдат определени мерки за премахване на забавянето в съдебната система и насърчаване на алтернативните методи за уреждане на спорове;

н)

подобряват се рамковите условия в областта на конкуренция чрез укрепване на независимостта и увеличаване на ресурсите на националните регулаторни органи. Професионалното предоставяне на услуги се либерализира чрез оптимизиране на изискванията за професионална квалификация и премахване на ограниченията при регламентираните професии;

о)

премахват се регламентираните тарифи на пазарите на дребно на електроенергия и газ.

7.   В съответствие с посоченото в меморандума за разбирателство Португалия приема следните мерки през 2013 г.:

а)

бюджетът за 2013 г. включва мерки за фискална консолидация, възлизащи на най-малко 3,2 млрд. EUR, които имат за цел да намалят дефицита по консолидирания държавен бюджет в посочените в член 3, параграф 3 срокове. Конкретно по отношение на разходите в бюджета трябва да бъдат предвидени икономии от поне 2,5 млрд. EUR през 2013 г., в т.ч. намаляване на разходите в централната администрация, образованието и здравеопазването; съкращаване на трансферните плащания към регионалните и местните органи и на броя на заетите в публичния сектор лица; както и икономии от страна на държавните предприятия;

б)

бюджетът включва мерки по отношение на приходите, в т.ч. разширяване на основата за определяне на корпоративния данък и данъка върху доходите на физическите лица, повишаване на акцизите, изменения на имуществения данък, формиращи допълнителни приходи от приблизително 0,8 млрд. EUR. Португалия подобрява бизнес средата чрез намаляване на бюрократичните пречки посредством разширяване на обхвата на реформите върху всички сектори на икономиката (пунктове за обслужване на едно гише и неизискващи разрешение проекти) и чрез облекчаване на условията за кредитиране на МСП, в т.ч. посредством прилагането на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (2);

в)

Португалия решава проблема със забавените дела в съдебната система.

8.   С оглед възстановяване на доверието във финансовия сектор Португалия целесъобразно повишава капитализацията и намалява задлъжнялостта в банковия си сектор и намира окончателно решение на казуса с Banco Português de Negócios. В тази връзка Португалия разработва и съгласува с Комисията, ЕЦБ и МВФ стратегия за бъдещата структура и функциониране на португалските банкови групи с оглед запазване на финансовата стабилност. По-специално и в съответствие с конкретните срокове за 2011—2014 г., определени в меморандума за разбирателство, Португалия:

а)

изменя законодателството с цел улесняване на емитирането на държавно обезпечени банкови облигации с подходящ размер в съответствие с меморандума за разбирателство;

б)

до края на май 2011 г. приема необходимите регулаторни изисквания във връзка с увеличаването на минималното равнище на капиталова адекватност за базовия капитал от първи ред на 9 процента до края на 2011 г. и на 10 процента до края на 2012 г. (което да бъде запазено след това).

в)

гарантира, че до края на юни 2011 г. банковият сектор ще създаде специфични за институциите средносрочни планове за финансиране, с оглед достигане на устойчива пазарна позиция за финансиране в съответствие с периодичните целеви равнища на задлъжнялост, определени от Централната банка на Португалия и ЕЦБ. Осъществимостта на тези планове за финансиране и тяхното въздействие върху равнището на задлъжнялост ще бъде проучено от Централната банка на Португалия и ЕЦБ, след консултация със службите на Комисията и на МВФ на тримесечна основа.

г)

посочва ясни периодични целеви равнища на задлъжнялост на банките и през 2011 г. укрепва рамката за оценка на платежоспособността и намаляване на задлъжнялостта;

д)

гарантира, че държавната банка Caixa Geral de Depósitos ще бъде реформирана с цел целесъобразно увеличаване на капиталовата основа във връзка с нейната основна дейност, и стартира ускорена процедура за продажба на Banco Português de Negócios. С оглед на това Португалия предоставя пред Комисията нов план за одобрение в рамките на правилата за контролиране на държавните помощи;

е)

променя до края на 2011 г. законодателството относно ранната намеса и ликвидацията на банките, както законодателството относно Фонда за гарантиране на влоговете и Гаранционния фонд за кооперативните земеделски кредитни институции, с цел защита на вложителите и улесняване на преструктурирането. По-специално тези фондове следва да запазят възможностите си за финансиране на ликвидацията на проблемните кредитни институции, но не и тяхното рекапитализиране. Таванът на такова финансиране е размерът на гарантираните депозити, които би трябвало да бъдат изплатени при ликвидация и се допуска само не засяга способността на тези фондове да осъществяват основната си функция;

ж)

променя до края на ноември 2011 г. законът за несъстоятелността за да се осигури на вложителите и/или фондовете с обезпечени вземания (пряко или чрез суброгация) приоритет спрямо кредиторите с необезпечени вземания в реда за удовлетворяване на вземанията от имуществото на кредитната институция в несъстоятелност, както и за по-доброто подпомагане на ефективното саниране на жизнеспособни дружества;

з)

предприема стъпки за насърчаване на частните инвеститори да запазят своите цялостни експозиции на доброволна основа.

9.   За да се гарантира безпроблемното изпълнение на условията на програмата и за подпомогне отстраняването на неравновесията по устойчив начин, Комисията постоянно осигурява съвети и насоки във връзка с фискалните и структурните реформи, както и с реформите на финансовите пазари. В рамките на помощта, която ще бъде предоставена заедно с МВФ и в сътрудничество с ЕЦБ на Португалия, Комисията периодично проверява ефективността и социалните последици от договорените мерки и препоръчва необходимите корекции с оглед насърчаването на икономическия растеж и създаването на работни места, осигуряването на необходимата фискална консолидация и минимизирането на неблагоприятните последици в социалната сфера, особено спрямо най-уязвимите членове на португалското общество.

Член 4

Португалия открива специална сметка в Централната банка на Португалия за управлението на получената от Съюза финансова помощ.

Член 5

Адресат на настоящото решение е Португалската република.

Член 6

Настоящото решение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 30 май 2011 година.

За Съвета

Председател

CSÉFALVAY Z.


(1)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 48, 23.2.2011 г., стр. 1.


Top