EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0574

Регламент (ЕС) № 574/2011 на Комисията от 16 юни 2011 година за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за нитрити, меламин, Ambrosia spp и при преминаването на някои кокцидиостатици и хистомоностатици, и за консолидиране на приложения I и II към директивата Текст от значение за ЕИП

OJ L 159, 17.6.2011, p. 7–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 066 P. 130 - 147

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/574/oj

17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/7


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 574/2011 НА КОМИСИЯТА

от 16 юни 2011 година

за изменение на приложение I към Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници за нитрити, меламин, Ambrosia spp и при преминаването на някои кокцидиостатици и хистомоностатици, и за консолидиране на приложения I и II към директивата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 май 2002 г. относно нежеланите вещества в храните за животни (1), и по-специално член 8, параграф 1 и член 8, параграф 2, първо тире от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2002/32/ЕО се предвижда, че използването на продукти, предназначени за хранене на животни, в които нивата на нежелани вещества надвишават максимално допустимите граници, установени в приложение I към посочената директива, е забранено. За някои нежелани вещества държавите-членки провеждат разследване, за да установят произхода на тези вещества, ако са надвишени праговете, определени в приложение II към посочената директива.

(2)

Що се отнася до нитритите, беше установено, че в продуктите и страничните продукти от захарно цвекло и захарна тръстика, както и в тези от производството на нишесте, се съдържат при някои обстоятелства нитрити в количества, които надвишават установените наскоро в приложение I към Директива 2002/32/ЕО максимално допустими граници. Освен това изглежда, че аналитичните методи за определяне на нитрити във фуражите невинаги предоставят достоверни аналитични резултати по отношение на продуктите и страничните продукти от захарно цвекло и захарна тръстика, както и на тези от производството на нишесте. С оглед на това, че в становището си от 25 март 2009 г. (2) Европейският орган по безопасност на храните (ЕОБХ) заключи, че наличието на нитрити в продуктите от животински произход не предизвиква опасения за здравето на човека, съответните продукти следва да бъдат освободени засега от изискванията за максимални допустими граници за нитрити във фуражите, а нивата на нитритите в тези продукти и съответните методи за анализ да бъдат допълнително изследвани.

(3)

Що се отнася до веществото меламин, на 18 март 2010 г. ЕОБХ прие научно становище относно меланина в храните и фуражите (3). От констатациите на ЕОБХ става ясно, че експозицията на меламин може да доведе до образуването на кристали в уринарния тракт. Тези кристали увреждат проксималния тубул и са наблюдавани при животни и деца вследствие на инциденти с примеси на меламин във фуражи и храни за кърмачета, които в някои случаи са довели до смърт. Комисията за Кодекс алиментариус е установила максимално допустими граници за меламин във фуражите и храните (4). Целесъобразно е, за да се опази здравето на хората и животните, тези максимално допустими граници да бъдат включени в приложение I към Директива 2002/32/ЕО, тъй като те са в съответствие със заключенията от становището на ЕОБХ. Целесъобразно е някои фуражни добавки да бъдат освободени от изискването за максимално допустимите граници, тъй като поради нормалния производствен процес те неизбежно съдържат количества меланин над максимално допустимите граници.

(4)

Що се отнася до Ambrosia spp., в становището си от 4 юни 2010 г. (5) ЕОБХ заключава, че храните за птици могат да представляват важен канал за разпространение на Ambrosia spp., особено в незаразени области, тъй като в тях често се съдържат непреработени семена от Ambrosia spp. Поради това е много вероятно чрез предотвратяване на употребата на замърсени с необработени семена на Ambrosia spp. храни за птици да се ограничи по-нататъшното разпространение на Ambrosia spp. в Съюза. Растенията от видовете Ambrosia spp. са заплаха за общественото здраве поради алергенните свойства на техните полени. Вдишването на полените на растението може да причини риноконюнктивит и астма, както и други болестни състояния,. Съществуват също така доказателства за алергичност към полена на Ambrosia spp. при животните. Следователно е целесъобразно да се ограничи наличието на семена на Ambrosia spp. във фуражните суровини и комбинираните фуражи, съдържащи несмлени зърна и семена, и да се установи такава максимално допустима граница за семена на Ambrosia spp. в несмлени зърна и семена, която е толкова ниска, колкото е разумно постижимо (принцип „ALARA“) посредством добри селскостопански практики и техники за почистване.

(5)

Що се отнася до кокцидиостатиците и хистомоностатиците, преминаване може да настъпи, когато тези вещества са използвани като разрешени фуражни добавки. Такова преминаване може да доведе до замърсяване на фуражи, произведени впоследствие, поради наличието на технически неизбежни следи от такива вещества, наричано също „неизбежно преминаване“ или „кръстосано замърсяване“, във фуражи, в които не е разрешена употребата на кокцидиостатици и хистомоностатици, наричани още „нецелеви фуражи“. Като се отчита прилагането на добрите производствени практики, максимално допустимите граници за неизбежното преминаване на кокцидиостатици или хистомоностатици в нецелеви фуражи следва да бъде определено въз основа на принципа „ALARA“ („толкова ниски, колкото е разумно постижимо“). За да се даде възможност на производителите на фуражи да управляват неизбежното преминаване, следва да се предвиди стойност на преминаване от приблизително 3 % от максимално разрешеното съдържание по отношение на фуражите за по-слабо чувствителните нецелеви животински видове и от приблизително 1 % от максимално разрешеното съдържание за фуражите, предназначени за чувствителни нецелеви животински видове, и за фуражите, които се използват в периода преди клането на животните. Стойността на преминаване от 1 % следва да се смята за приемлива и за кръстосаното замърсяване както на други фуражи за целеви видове, в които не се добавят кокцидиостатици или хистомоностатици, така и по отношение на нецелевите фуражи за „животни, отглеждани за продължително производство на храни“, като например млечни крави или кокошки носачки, когато е установено преминаване от фуражи в храни от животински произход. Когато се дават фуражни суровини директно на животни или се използват допълващи фуражи, тяхната употреба не следва да води до експозиция на животните на по-високи нива на кокцидиостатици или хистомоностатици, отколкото съответстващите максимално допустими граници на експозиция, когато се използват единствено пълноценни фуражи в дневната дажба.

(6)

Що се отнася до коксидиостатиците наразин, никарбазин и лазалоцид натрий, приложение I към Директива 2002/32/ЕО следва да бъде изменено, за да се вземат предвид скорошните промени в разрешителните за тези вещества, а Регламент (ЕО) № 124/2009 на Комисията от 10 февруари 2009 г. за определяне на максимално допустимите граници за наличието на кокцидиостатици или хистомоностатици в храни в резултат на неизбежното преминаване на тези вещества в нецелеви фуражи (6) следва да бъде изменен впоследствие.

(7)

Приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО вече неколкократно са били съществено адаптирани в миналото. Следователно е целесъобразно посочените приложения да бъдат консолидирани. Целесъобразно е, за да се подобри яснотата и четивността на посочените приложения, те да бъдат преструктурирани и да се хармонизира използваната терминология. Целесъобразно е, с оглед на това, че разпоредбите на приложенията са директно приложими и задължителни в своята цялост, посочените приложения да бъдат установени с регламент.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът изказаха възражения срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО се заменят с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Прилага се от 1 юли 2011 г.

Разпоредбите по отношение на Ambrosia spp. се прилагат от 1 януари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 140, 30.5.2002 г., стр. 10.

(2)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига, „Научно становище относно нитритите като нежелани вещества във фуражите“, The EFSA Journal (2009) 1017, стр. 1-47. Публикувано онлайн на: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1017.pdf.

(3)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига и Експертна група на ЕОБХ по материали, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка; Научно становище относно меламина в храните и фуражите. EFSA Journal 2010 г.; 8(4):1573. [145 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1573. Публикувано онлайн на: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1573.pdf.

(4)  Доклад от тридесет и третата сесия на съвместната програма на ФАО и СЗО относно стандартите за храните; Комисия за Кодекс алиментариус, Женева, Швейцария, 5—9 юли 2010 г. (ALINORM 10/33/REP).

(5)  Експертна група на ЕОБХ по замърсителите в хранителната верига (CONTAM) и Експертна група на ЕОБХ по материали, които влизат в контакт с храни, ензими, аромати и спомагателни средства за обработка (PLH); Научно становище относно въздействието, което наличието на Ambrosia spp. в храните за животни оказва върху общественото здраве, здравето на животните или околната среда. EFSA Journal 2010 г.; 8(6):1566 [37 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1566. Публикувано онлайн на: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/doc/1566.pdf.

(6)  ОВ L 140, 11.2.2009 г., стр. 7.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и II към Директива 2002/32/ЕО се заменят със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ I

МАКСИМАЛНО ДОПУСТИМИ ГРАНИЦИ ЗА НЕЖЕЛАНИ ВЕЩЕСТВА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 3, ПАРАГРАФ 2

РАЗДЕЛ I:   НЕОРГАНИЧНИ ЗАМЪРСИТЕЛИ И АЗОТНИ СЪЕДИНЕНИЯ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Арсен (1)

Фуражни суровини

2

с изключение на:

 

брашна от трева, от сушена люцерна и от сушена детелина и изсушен пулп от захарно цвекло и изсушен меласиран пулп от захарно цвекло;

4

експелер от ядки на маслодайна палма;

4 (2)

фосфати и варовити морски водорасли;

10

калциев карбонат;

15

магнезиев оксид и магнезиев карбонат;

20

риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

25 (2)

брашно от морски водорасли и фуражни суровини, получени от морски водорасли;

40 (2)

Железни частици, използвани като средство за проследяване (маркери).

50

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,

30

с изключение на:

 

меден сулфат пентахидрат и меден карбонат;

50

цинков оксид, манганов оксид и меден оксид.

100

Допълващи фуражи,

4

с изключение на:

 

минерални фуражи.

12

Пълноценни фуражи,

2

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за риба и животни с ценна кожа.

10 (2)

2.

Кадмий

Фуражни суровини от растителен произход.

1

Фуражни суровини от животински произход.

2

Фуражни суровини от минерален произход,

2

с изключение на:

 

фосфати.

10

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,

10

с изключение на:

 

меден оксид, манганов оксид, цинков оксид и манганов сулфат монохидрат.

30

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

2

Премикси (6)

15

Допълващи фуражи,

0,5

с изключение на:

 

минерални фуражи

 

- -

съдържащи < 7 % фосфор (8);

5

- -

съдържащи ≥ 7 % фосфор (8);

0,75 на 1 % фосфор (8) и най-много 7,5

допълващи храни за домашни любимци.

2

Пълноценни фуражи,

0,5

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за едър рогат добитък (с изключение на телета), овце (с изключение на агнета), кози (с изключение на ярета) и риба;

1

пълноценни храни за домашни любимци.

2

3.

Флуор (7)

Фуражни суровини,

150

с изключение на:

 

фуражни суровини от животински произход, с изключение на морски ракообразни животни, като например морски крил;

500

морски ракообразни животни, като например морски крил;

3 000

фосфати;

2 000

калциев карбонат;

350

магнезиев оксид;

600

варовикови морски водорасли.

1 000

Вермикулит (E 561).

3 000

Допълващи фуражи:

 

съдържащи ≤ 4 % фосфор (8);

500

съдържащи > 4 % фосфор (8).

125 на 1 % фосфор (8)

Пълноценни фуражи,

150

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за прасета;

100

пълноценни фуражи за домашни птици (с изключение на пилета) и риба;

350

пълноценни фуражи за пилета;

250

пълноценни фуражи за едър рогат добитък, овце и кози

 

- -

в лактация;

30

- -

други.

50

4.

Олово

Фуражни суровини,

10

с изключение на:

 

тревни фуражи (3);

30

фосфати и варовикови морски водорасли;

15

калциев карбонат;

20

дрожди.

5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите,

100

с изключение на:

 

цинков оксид;

400

манганов оксид, железен карбонат, меден карбонат.

200

Фуражни добавки от функционалната група на свързващите вещества и противослепващите агенти,

30

с изключение на:

 

клиноптилолит с вулканичен произход.

60

Премикси (6).

200

Допълващи фуражи,

10

с изключение на:

 

минерални фуражи.

15

Пълноценни фуражи.

5

5.

Живак (4)

Фуражни суровини,

0,1

с изключение на:

 

риба, други водни животни и продукти, получени от тях;

0,5

калциев карбонат.

0,3

Комбинирани фуражи,

0,1

с изключение на:

 

минерални фуражи;

0,2

комбинирани фуражи за риба;

0,2

комбинирани храни за кучета, котки и животни с ценна кожа.

0,3

6.

Нитрити (5)

Фуражни суровини,

15

с изключение на:

 

рибно брашно;

30

силажи;

продукти и странични продукти от захарно цвекло и захарна тръстика, както и от производството на нишесте.

Пълноценни фуражи,

15

с изключение на:

 

пълноценни храни за кучета и котки със съдържание на влага над 20 %.

7.

Меламин (9)

Фуражи,

2,5

с изключение на фуражните добавки:

 

гуанидин оцетна киселина (ГОК)

урея;

биурет.


РАЗДЕЛ II:   МИКОТОКСИНИ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Афлатоксин В1

Фуражни суровини

0,02

Допълващи и пълноценни фуражи

0,01

с изключение на:

 

комбинирани фуражи за млечни крави и телета, млечни овце и агнета, млечни кози и ярета, прасенца и млади домашни птици;

0,005

комбинирани фуражи за едър рогат добитък (без млечни крави и телета), овце (без млечни овце и агнета), кози (без млечни кози и ярета), прасета (без прасенца) и домашни птици (без млади домашни птици).

0,02

2.

Мораво рогче (Claviceps purpurea)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна.

1 000


РАЗДЕЛ III:   ПРИСЪЩИ НА РАСТЕНИЯТА ТОКСИНИ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Свободен госипол

Фуражни суровини,

20

с изключение на:

 

памучно семе;

5 000

кюспе и храни от памучно семе.

1 200

Пълноценни фуражи,

20

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без телета);

500

пълноценни фуражи за овце (без агнета) и кози (без ярета);

300

пълноценни фуражи за домашни птици (без кокошки носачки) и телета;

100

пълноценни фуражи за зайци, агнета, ярета и прасета (без прасенца).

60

2.

Циановодородна киселина

Фуражни суровини,

50

с изключение на:

 

ленено семе;

250

кюспе от ленено семе;

350

продукти от маниока и бадемово кюспе.

100

Пълноценни фуражи,

50

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за пилета (< 6 седмици).

10

3.

Теобромин

Пълноценни фуражи,

300

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за прасета;

200

пълноценни храни за кучета, пълноценни фуражи за зайци, коне и животни с ценна кожа.

50

4.

Винил тиооксазолидон (5-винилоксазолидин-2-тион)

Пълноценни фуражи за домашни птици,

1 000

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за кокошки носачки.

500

5.

Етерично синапено масло (10)

Фуражни суровини,

100

с изключение на:

 

кюспе от рапично семе.

4 000

Пълноценни фуражи,

150

с изключение на:

 

пълноценни фуражи за едър рогат добитък (без телета), овце (без агнета) и кози (без ярета);

1 000

пълноценни фуражи за прасета (без прасенца) и домашни птици.

500


РАЗДЕЛ IV:   ОРГАНОХЛОРНИ СЪЕДИНЕНИЯ (БЕЗ ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ)

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Алдрин (11)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,01 (12)

2.

Диелдрин (11)

с изключение на:

 

мазнини и масла;

0,1 (12)

комбинирани фуражи за риба.

0,02 (12)

3.

Камфехлор (токсафен) — сума от индикаторни сродни CHB 26, 50 и 62 (13)

Риба, други водни животни и продукти, получени от тях,

0,02

с изключение на

 

рибено масло.

0,2

Пълноценни фуражи за риба.

0,05

4.

Хлордан (сума от цис- и транс-изомери и на оксихлордан, изразено като хлордан)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,02

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,05

5.

DDT (сума от DDT-, DDD- (или TDE) и DDE-изомери, изразена като DDT

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,05

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,5

6.

Ендосулфан (сума от алфа- и бета-изомери и ендосулфан сулфат, изразена като ендосулфан)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,1

с изключение на:

 

царевица и царевични продукти, получени от преработката на царевица;

0,2

маслодайни семена и продукти, получени от тяхната преработка, без сурово растително масло;

0,5

сурово растително масло;

1,0

пълноценни фуражи за риба.

0,005

7.

Ендрин (сума от ендрин и делта-кетои-ендрин, изразено като ендрин)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,01

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,05

8.

Хептахлор (сума от хептахлор и хептахлорепоксид, изразено като хептахлор)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,01

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,2

9.

Хексахлоробензен (HCB)

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,01

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,2

10.   

Хексахлороциклохексан (HCH)

алфа-изомери

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,02

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,2

бета-изомери

Фуражни суровини,

0,01

с изключение на:

 

мазнини и масла.

0,1

Комбинирани фуражи,

0,01

с изключение на:

 

комбинирани фуражи за млечни крави.

0,005

гама-изомери

Фуражни суровини и комбинирани фуражи,

0,2

с изключение на:

 

мазнини и масла.

2,0


РАЗДЕЛ V:   ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCB)

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в ng WHO-PCDD/F- TEQ/kg (ppt) ( (14), (15)), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Диоксини (сума от полихлорирани дибензо пара-диоксини (PCDD) и полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEFs (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г(4))

Фуражни суровини от растителен произход,

0,75

с изключение на:

 

растителни масла и техните странични продукти.

0,75

Фуражни суровини от минерален произход

1,0

Фуражни суровини от животински произход:

 

животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

2,0

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,75

рибено масло;

6,0

риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (16);

1,25

рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина.

2,25

Добавките каолин, калциев сулфат дихидрат, вермикулит, натролит-фонолит, синтетични калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

0,75

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите

1,0

Премикси

1,0

Комбинирани фуражи,

0,75

с изключение на:

 

комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

2,25

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

2.

Сума от диоксини и диоксиноподобни PCB (сума от полихлорирани дибензо-пара-диоксини (PCDD), полихлорирани дибензофурани (PCDF) и полихлорирани бифенили (PCB), изразена в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEFs (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г(4))

Фуражни суровини от растителен произход,

1,25

с изключение на:

 

растителни масла и техните странични продукти

1,5

Фуражни суровини от минерален произход

1,5

Фуражни суровини от животински произход:

 

животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

3,0

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

1,25

рибено масло;

24,0

риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (16);

4,5

рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина.

11,0

Добавките каолин, калциев сулфат дихидрат, вермикулит, натролит-фонолит, синтетични калциеви алуминати и клиноптилолит от наносен произход от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

1,5

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите

1,5

Премикси

1,5

Комбинирани фуражи,

1,5

с изключение на:

 

комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

7,0

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.


РАЗДЕЛ VI:   ВРЕДНИ БОТАНИЧЕСКИ ПРИМЕСИ

Нежелано вещество

Продукти, предназначени за хранене на животни

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Семена от плевели и несмлени и несмачкани плодове, съдържащи алкалоиди, глюкозиди или други токсични вещества поотделно или в комбинация, включително

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

3 000

Datura spp

 

1 000

2.

Crotalaria spp

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

100

3.

Семена и люспи от Ricinus communis L., Croton tiglium L. и Abrus precatorius L., както и техните преработени производни (17) — поотделно или в комбинация

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

10 (18)

4.

Необелени букови жълъди — Fagus silvatica L.

5.

Ятрофа — Jathropha curcas L.

6.

Индийски синап — Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. integrifolia (West.) Thell.

7.

Сарепски синап — Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp.juncea

8.

Китайски синап — Brassica juncea (L.) Czern. And Coss. ssp. juncea var. lutea Batalin

9.

Черен синап — Brassica nigra (L.) Koch

10.

Етиопски синап — Brassica carinata A. Braun

Фуражни суровини и комбинирани фуражи

Семената и плодовете на растителните видове, изброени в най-лявата графа, а също и получените чрез преработка техни производни могат да присъстват във фуражите само в незначителни количества, които не могат да бъдат количествено определени

11.

Семена от Ambrosia spp.

Фуражни суровини,

50

с изключение на

 

просо (зърна от Panicum milaceum L.) и сорго (зърна от Sorghum bicolour (L) Moench s.l.), с които животните не се изхранват директно;

200

Комбинирани фуражи, съдържащи несмлени зърна и семена

50


РАЗДЕЛ VII:   РАЗРЕШЕНИ ФУРАЖНИ ДОБАВКИ, НАМИРАЩИ СЕ В НЕЦЕЛЕВИ ФУРАЖИ В РЕЗУЛТАТ НА НЕИЗБЕЖНО ПРЕМИНАВАНЕ

Кокцидиостатик

Продукти, предназначени за хранене на животни (19)

Максимално съдържание в mg/kg (ppm), съотнесено към фуражи със съдържание на влага 12 %

1.

Декоквинат

Фуражни суровини

0,4

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,4

пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на декоквинат (фуражи за предкланичния период);

0,4

други животински видове.

1,2

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на декоквинат.

 (20)

2.

Диклазурил

Фуражни суровини

0,01

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки, пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици) и пуйки за угояване (> 12 седмици);

0,01

зайци за угояване и за разплод за периода преди клането, в който е забранена употребата на диклазурил (фуражи за предкланичния период);

0,01

други животински видове, различни от пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици), пилета за угояване, токачки и пуйки за угояване (< 12 седмици).

0,03

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на диклазурил.

 (20)

3.

Халофугинон хидробромид

Фуражни суровини

0,03

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки, пилета, отглеждани за носачки, и пуйки (> 12 седмици);

0,03

пилета за угояване и пуйки (< 12 седмици) за периода преди клането, в който употребата на халофугинон хидробромид е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,03

други животински видове.

0,09

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на халофугинон хидробромид.

 (20)

4.

Лазалоцид натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

кучета, телета, зайци, нечифтокопитни животни, млечни животни, птици носачки, пуйки (> 16 седмици) и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

1,25

пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на лазалоцид натрий (фуражи за предкланичния период);

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на лазалоцид натрий.

 (20)

5.

Мадурамицин амоний алфа

Фуражни суровини

0,05

Комбинирани фуражи за:

 

нечифтокопитни животни, зайци, пуйки (> 16 седмици), птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,05

пилета за угояване и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който е забранена употребата на мадурамицин амоний алфа (фуражи за предкланичния период);

0,05

други животински видове.

0,15

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на мадурамицин амоний алфа.

 (20)

6.

Монензин натрий

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

нечифтокопитни животни, кучета, дребни преживни животни (овце и кози), патици, едър рогат добитък, млечни крави, птици носачки, пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици) и пуйки (> 16 седмици);

1,25

пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 16 седмици) и пуйки (< 16 седмици) за периода преди клането, в който употребата на монензин натрий е забранена (фуражи за предкланичния период);

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на монензин натрий.

 (20)

7.

Наразин

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

пуйки, зайци, нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на наразин.

 (20)

8.

Никарбазин

Фуражни суровини

1,25

Комбинирани фуражи за:

 

нечифтокопитни животни, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

1,25

други животински видове.

3,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на никарбазин (самостоятелно или в комбинация с наразин).

 (20)

9.

Робенидин хидрохлорид

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,7

пилета за угояване, зайци за угояване и за разплод и пуйки за периода преди клането, в който употребата на робенидин хидрохлорид е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на робенидин хидрохлорид.

 (20)

10.

Салиномицин натрий

Фуражни суровини

0,7

Комбинирани фуражи за:

 

нечифтокопитни животни, пуйки, птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 12 седмици);

0,7

пилета за угояване, пилета, отглеждани за носачки (< 12 седмици), и зайци за угояване за периода преди клането, в който употребата на салиномицин натрий е забранена (фуражи за предкланичния период);

0,7

други животински видове.

2,1

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на салиномицин натрий.

 (20)

11.

Семдурамицин натрий

Фуражни суровини

0,25

Комбинирани фуражи за:

 

птици носачки и пилета, отглеждани за носачки (> 16 седмици);

0,25

пилета за угояване за периода преди клането, в който е забранена употребата на семдурамицин натрий (фуражи за предкланичния период);

0,25

други животински видове.

0,75

Премикси за употреба във фуражи, в които не е разрешена употребата на семдурамицин натрий.

 (20)

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАГОВЕ, ПРИ КОИТО ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ ЗАПОЧВАТ РАЗСЛЕДВАНЕ, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2

РАЗДЕЛ:

ДИОКСИНИ И ПОЛИХЛОРИРАНИ БИФЕНИЛИ (PCB)

Нежелани вещества

Продукти, предназначени за хранене на животни

Праг в ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (22), (23), съотнесен към фуражи със съдържание на влага 12 %

Забележки и допълнителна информация (напр. характер на разследванията, които трябва да се проведат)

1.

Диоксини (сума от полихлорирани дибензо пара-диоксини (PCDD), полихлорирани дибензофурани (PCDF), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEFs (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г. (21))

Фуражни суровини от растителен произход,

0,5

 (24)

с изключение на:

 

 

растителни масла и техните странични продукти.

0,5

 (24)

Фуражни суровини от минерален произход

0,5

 (24)

Фуражни суровини от животински произход:

 

 

животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

1,0

 (24)

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,5

 (24)

рибено масло;

5,0

 (25)

риба и други водни животни, продукти от тях и странични продукти, без рибено масло и хидролизирани рибни протеини, съдържащи повече от 20 % мазнина (23);

1,0

 (25)

рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина.

1,75

 (25)

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

0,5

 (25)

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите

0,5

 (24)

Премикси

0,5

 (24)

Комбинирани фуражи,

0,5

 (24)

с изключение на:

 

 

комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

1,75

 (25)

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

 

2.

Диоксиноподобни PCB (сума от полихлорирани бифенили (PCB), изразени в зададените от Световната здравна организация (СЗО) токсични еквиваленти, с използване на WHO-TEFs (фактори за токсична еквивалентност на СЗО 1997 г. (21))

Фуражни суровини от растителен произход,

0,35

 (24)

с изключение на:

 

 

растителни масла и техните странични продукти.

0,5

 (24)

Фуражни суровини от минерален произход

0,35

 (24)

Фуражни суровини от животински произход:

 

 

животински мазнини, включително млечни и яйчни мазнини;

0,75

 (24)

други продукти от сухоземни животни, включително мляко и млечни продукти и яйца и яйчни продукти;

0,35

 (24)

рибено масло;

14,0

 (25)

риба, други водни животни и продукти, получени от тях, без рибено масло и рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина (23);

2,5

 (25)

рибни протеинови хидролизати, съдържащи повече от 20 % мазнина.

7,0

 (25)

Фуражни добавки от функционалните групи на свързващите вещества и противослепващите агенти.

0,5

 (24)

Фуражни добавки от функционалната група на съединенията на микроелементите

0,35

 (24)

Премикси

0,35

 (24)

Комбинирани фуражи,

0,5

 (24)

с изключение на:

 

 

комбинирани храни за домашни любимци и комбинирани фуражи за риба;

3,5

 (25)

комбинирани фуражи за животни с ценна кожа.

 


(1)  Максималните допустими граници се отнасят за общото количество арсен.

(2)  При поискване от компетентните органи отговорният оператор трябва да проведе анализ, за да докаже, че съдържанието на неорганичен арсен е по-ниско от 2 ppm. Посоченият анализ е от особено значение при морските водорасли от вида Hizikia fusiforme.

(3)  Тревните фуражи включват продукти, предназначени за хранене на животни, като например слама, силаж, свежа трева и др.

(4)  Максимално допустимите граници се отнасят за общото количество живак.

(5)  Максимално допустимите граници са изразени като натриев нитрит.

(6)  При максимално допустимата граница, установена за премиксите, са взети предвид добавките с най-високо съдържание на олово и кадмий, а не чувствителността на различните животински видове към олово и кадмий. Съгласно предвиденото в член 16 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29) с цел опазване на здравето на хората и животните производителят на премиксите носи отговорност да гарантира, в допълнение към съблюдаването на максимално допустимите граници за премиксите, че инструкциите за употреба на премиксите са в съответствие с максимално допустимите граници за допълващите и пълноценните фуражи.

(7)  Максимално допустимите граници се отнасят до аналитичното определяне на флуор, при което екстракцията се извършва в солна киселина 1 N в продължение на 20 минути при температура на околната среда. Могат да се използват равностойни процедури за екстракция, за които може да се докаже, че използваната процедура за екстракция дава еднакъв резултат по отношение на ефикасността на екстракцията.

(8)  Процентният дял на фосфора се отнася до фуражи със съдържание на влага 12 %.

(9)  Максимално допустимите граници се отнасят единствено за меламина. Включването на структурно свързаните съединения цианурова киселина, амелин и амелид към максимално допустимата граница ще бъде разгледано на по-късен етап.

(10)  Максимално допустимите граници са изразени като алил изотиоцианат.

(11)  Самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин

(12)  Максимално допустима граница за алдрин и диелдрин, самостоятелно или в съчетание, изразено като диелдрин.

(13)  Система на номерация съгласно Parlar, с представка „CHB“ или „Parlar“:

 

CHB 26: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,10,10-октохлороборнан,

 

CHB 50: 2-ендо,3-ексо,5-ендо,6-ексо,8,8,9,10,10-нонахлороборнан,

 

CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10- нонахлороборнан.

(14)  Горни граници на концентрацията; горните граници на концентрацията се изчисляват, като се приема, че всички стойности на отделните сродни съединения под границата на количествено определените нива са равни на границата на количествено определяне.

(15)  Отделната максимално допустима граница за диоксини (PCDD/F) остава временно приложима. През периода на временно приложение предназначените за хранене на животни продукти, посочени в точка 1, трябва да отговарят както на максимално допустимите граници за диоксини, така и на максимално допустимите граници за сумата от диоксини и диоксиноподобни PCB.

(16)  Прясна риба и други водни животни, незабавно доставени и използвани без междинна преработка за производството на фуражи за животни с ценна кожа, не подлежат на изискването за максимално допустими граници, докато максимално допустимите граници от 4,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg продукт и 8,0 ng WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт са приложими за прясна риба, а 25,0 WHO-PCDD/F-PCB-TEQ/kg продукт за рибен черен дроб, използвани пряко за хранене на домашни любимци и животни в зоологически градини и циркове или използвани като фуражни суровини за производството на храни за домашни любимци. Продуктите или преработените животински протеини, получени от тези животни (животни с ценна кожа, домашни любимци, животни в зоологически градини и циркове), не могат да се внасят в хранителната верига и не могат да се дават на селскостопански животни, които се отглеждат, угояват и развъждат за производството на храни.

Сродно химично съединение

Стойност на TEF

Дибензо-p-диоксини („PCDD“) и дибензофурани („PCDF“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

„Диоксиноподобни“ PCB Не-орто PCB + Моно-орто PCB

 

 

Не-орто PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Моно-орто PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „О“ = окта; „CDD“ = хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.

(17)  Доколкото може да се определи чрез аналитична микроскопия.

(18)  Включва също части от семенната обвивка.

(19)  Без да се засягат разпоредбите относно разрешените нива в рамките на Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29).

(20)  Максимално допустимата граница на веществото в премикса е концентрацията, която не води до ниво на веществото, по-високо от 50 % от установените за фуражите максимално допустими граници, при спазване на указанията за използване на премикса.

(21)  Факторите за токсична еквивалентност на СЗО за оценка на риска за човешкото здраве (WHO-TEFs) се основават на заключенията от заседанието на Световната здравна организация в Стокхолм, Швеция, 15—18 юни 1997 г. (Van den Berg et al., (1998), „Toxic Equivalency Factors (TEFs) for PCBs, PCDDs, PCDFs for Humans and for Wildlife“, сп. Environmental Health Perspectives, брой 106(12), стр. 775).

(22)  Горни граници на концентрацията; горните граници на концентрацията се изчисляват, като се приема, че всички стойности на отделните сродни съединения под границата на количествено определените нива са равни на границата на количествено определяне.

(23)  Комисията ще прегледа тези прагове едновременно с прегледа на максимално допустимите граници за сумата от диоксините и диоксиноподобните PCB.

(24)  Идентифициране на източника на замърсяване. Веднъж установен, се вземат подходящи мерки, където е възможно, за да се ограничи въздействието на източника на замърсяване или последният да се премахне.

(25)  В много случаи може да не се наложи разследване на източника на замърсяване, тъй като фоновото ниво за дадени области е близко до праговото или го надвишава. Все пак в случаите, когато прагът е надвишен, цялата информация, като например периода на вземане на пробите, географския произход, видовете риба и т.н., трябва да бъде записана с оглед на бъдещи мерки за управление на наличието на диоксини и диоксиноподобни съединения в тези суровини за хранене на животни.

Сродно химично съединение

Стойност на TEF

Дибензо-p-диоксини („PCDD“) и дибензофурани („PCDFs“)

2,3,7,8-TCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

2,3,7,8-TCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001

„Диоксиноподобни“ PCB Не-орто PCB + Моно-орто PCB

 

 

Не-орто PCB

PCB 77

0,0001

PCB 81

0,0001

PCB 126

0,1

PCB 169

0,01

Моно-орто PCB

PCB 105

0,0001

PCB 114

0,0005

PCB 118

0,0001

PCB 123

0,0001

PCB 156

0,0005

PCB 157

0,0005

PCB 167

0,00001

PCB 189

0,0001

 

 

 

 

Използвани съкращения: „T“ = тетра; „Pe“ = пента; „Hx“ = хекса; „Hp“ = хепта; „O“ = окта; „CDD“ = хлородибензодиоксин; „CDF“ = хлородибензофуран; „CB“ = хлоробифенил.


Top