EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0572

Регламент (ЕС) № 572/2011 на Съвета от 16 юни 2011 година за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

OJ L 159, 17.6.2011, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 61 - 63

No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; заключение отменено от 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/572/oj

17.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 159/2


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 572/2011 НА СЪВЕТА

от 16 юни 2011 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 204/2011 относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 215 от него,

като взе предвид Решение 2011/137/ОВППС на Съвета от 28 февруари 2011 г. относно ограничителни мерки с оглед на положението в Либия (1),

като взе предвид съвместното предложение на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и на Европейската Комисия,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2011/137/ОВППС, изменено с Решение 2011/332/ОВППС (2) се предвижда конкретна дерогация във връзка със замразяването на активите на някои образувания (пристанища).

(2)

Целесъобразно е да се осигури провеждането на хуманитарни операции и предоставянето на материали и стоки за удовлетворяване на основните нужди на гражданското население, както и провеждането на операции, необходими за евакуации от Либия.

(3)

Тези мерки попадат в обхвата на Договора за функционирането на Европейския съюз и следователно за тяхното прилагане е необходим нормативен акт на равнището на Съюза, по-специално с цел да се осигури еднаквото им прилагане от страна на икономическите оператори във всички държави-членки.

(4)

С оглед на сериозното положение в Либия и в съответствие с Решение 2011/137/ОВППС, в списъка на лицата и образуванията, на които са наложени ограничителни мерки, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) 204/2011 на Съвета (3), следва да бъдат добавени още образувания.

(5)

За да се гарантира, че предвидените в настоящия регламент мерки са ефективни, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕС) № 204/2011 се изменя, както следва:

(1)

Член 8а се заменя със следното:

„Член 8а

Чрез дерогация от член 5 компетентните органи в държавите-членки, изброени в приложение IV, могат да разрешат освобождаването на замразени финансови средства или икономически ресурси, принадлежащи на лицата, образуванията или органите, изброени в приложение III, или предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на лицата, образуванията или органите, изброени в приложение III, при условия, които считат за целесъобразни, когато сметнат, че това е необходимо за хуманитарни цели, като предоставяне и улесняване на предоставянето на хуманитарна помощ, за предоставяне на материали и стоки, необходими за удовлетворяване на основните нужди на гражданското население, включително храни и земеделски материали за нейното производство, медицински материали и снабдяване с електроенергия, или за евакуации от Либия. Съответната държава-членка информира другите държави-членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно този член в срок от две седмици след даване на разрешението.“

(2)

Вмъква се следният член:

„Член 10а

Чрез дерогация от член 5, параграф 2 компетентните органи в държавите-членки, както са определени на уебсайтовете, изброени в приложение IV, могат да разрешат предоставянето на определени финансови средства или икономически ресурси на пристанищните органи, изброени в приложение III, във връзка с изпълнението до 15 юли 2011 г. на договори, сключени преди 7 юни 2011 г., с изключение на договори, свързани с нефт, газ и рафинирани нефтопродукти. Държавата-членка информира другите държави-членки и Комисията за разрешенията, дадени съгласно този член в срок от две седмици след даване на разрешението“.

Член 2

Образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент се добавят в списъка, съдържащ се в приложение III към Регламент (ЕС) № 204/2011.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 юни 2011 година.

За Съвета

Председател

MARTONYI J.


(1)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 53.

(2)  ОВ L 149, 8.6.2011 г., стр. 10.

(3)  ОВ L 58, 3.3.2011 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Образувания, посочени в член 2

 

Наименование

Идентифицираща информация

Основания

Дата на вписване

 

Пристанищни власти в Триполи

Port Authority:

Socialist Ports Company (във връзка с експлоатацията на пристанището в Триполи)

Tel.: +218 21 43946

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Al Khoms

Port Authority:

Socialist Ports Company (във връзка с експлоатацията на пристанището в Триполи)

Tel.: +218 21 43946

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Brega

 

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Ras Lanuf

Port Authority:

Veba Oil Operations BV

Address: PO Box 690

Tripoli, Libya

Tel.: +218 21 333 0081

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Zawia

 

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011

 

Пристанищни власти в Zuwara

Port Authority:

Port Authority of Zuwara

Address: PO Box 648

Port Affairs and Marine Transport

Tripoli

Libya

Tel.: +218 25 25305

Под контрола на режима на Кадафи

7.6.2011


Top