EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0496

Регламент за изпълнение (ЕС) № 496/2011 на Комисията от 20 май 2011 година относно разрешителното за натриев бензоат като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешителното Kemira Oyj) Текст от значение за ЕИП

OB L 134, 21.5.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2022; отменен от 32022R0538

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/496/oj

21.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 134/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 496/2011 НА КОМИСИЯТА

от 20 май 2011 година

относно разрешителното за натриев бензоат като фуражна добавка за отбити прасенца (притежател на разрешителното Kemira Oyj)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда издаване на разрешително за използването на добавки при храненето на животните, както и основанията и процедурите за предоставянето на такова разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за издаване на разрешително за натриев бензоат. Това заявление беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до издаването на разрешително за използването на натриев бензоат като фуражна добавка за отбити прасенца, която да бъде класифицирана в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) заключи в становището си от 1 февруари 2011 г. (2), че при предложените условия на употреба веществото, посочено в приложението, не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или върху околната среда, както и че тази добавка е в състояние значително да увеличи крайното телесно тегло и да подобри ефективността при преработката на фуража при целевите видове животни. Органът не счита, че е налице необходимост от специфични изисквания за наблюдение след пускането на продукта на пазара. Той също така провери доклада за метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, създадена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на веществото показва, че условията за разрешителното, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003, са изпълнени. Поради това използването на посоченото вещество следва да бъде разрешено съгласно предвиденото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченото в приложението вещество, което принадлежи към категорията „зоотехнически добавки“ и към функционалната група „други зоотехнически добавки“, се разрешава като добавка при храненето на животните при условията, определени в същото приложение.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  EFSA Journal 2011 г.; 9(2):2005.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, аналитичен метод

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други условия

Срок на разрешителното

mg активно вещество на kg пълноценен фураж със съдържание на влага 12 %

Зоотехнически добавки: други зоотехнически добавки (подобряване на параметрите)

4d 5

Kemira Oyj

Натриев бензоат

 

Състав на добавката

Натриев бензоат: ≥ 99,9 %

 

Активно вещество

Натриев бензоат

C7H5O2Na

 

Аналитичен метод  (1)

 

За определянето на натриев бензоат във фуражни добавки: титриметричен метод (монография 01/2008:0123 от Европейската фармакопея)

 

За определянето на натриев бензоат в премикси и във фуражи: HPLC метод с UV-откриване.

Прасенца (отбити)

4 000

1.

Добавката не се смесва с други източници на бензоена киселина или бензоати.

2.

Не се разрешава храненето на прасенца с допълващи фуражи, съдържащи натриев бензоат.

3.

За прасенца (отбити) до 35 kg.

4.

Препоръчителна минимална доза 4 000 mg/kg.

5.

Мерки за безопасност: носене на предпазна (дихателна) маска, предпазни очила и ръкавици по време на работа.

10 юни 2021 г.


(1)  Подробна информация относно аналитичните методи може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top