EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22011D0216

2011/216/ЕС: Решение № 1/2011 на Смесения комитет по селското стопанство, създаден със Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти от 31 март 2011 година за изменение на приложение 3 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

OJ L 90, 6.4.2011, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/216/oj

6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/53


РЕШЕНИЕ № 1/2011 НА СМЕСЕНИЯ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ ОТНОСНО ТЪРГОВИЯТА СЪС СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

от 31 март 2011 година

за изменение на приложение 3 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти

(2011/216/ЕС)

СМЕСЕНИЯТ КОМИТЕТ ПО СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти (1), наричано по-долу „споразумението“, и по-специално член 11 от него,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението влезе в сила на 1 юни 2002 г.

(2)

Приложение 3 към споразумението предвижда отстъпки по отношение на сирената, по-специално за постепенното либерализиране на търговията със сирена за период от пет години след влизането в сила на споразумението.

(3)

Европейският съюз и Конфедерация Швейцария са съгласни в споразумението да се вмъкне ново приложение 12 относно закрилата на наименованията за произход и на географските указания на селскостопанските продукти и храните, което изисква съгласуване на спецификациите, по-специално при сирената.

(4)

Ето защо приложение 3 следва да се преразгледа, за да се вземат предвид както пълната либерализация на двустранната търговия със сирена, считано от 1 юни 2007 г., така и закрилата на географските означения, предвидена в ново приложение 12,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложение 3 към Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно търговията със селскостопански продукти и допълненията към него се заменят с текста в приложението към настоящото решение.

Член 2

Решението влиза в сила в деня след приемането му от Смесения комитет.

Съставено в Брюксел на 31 март 2011 година.

За Смесения комитет по селското стопанство

Ръководител на швейцарската делегация

Jacques CHAVAZ

Ръководител на делегацията на ЕС

Nicolas VERLET

Секретар на Комитета

Chantal MOSER


(1)  ОВ L 114, 30.4.2002 г., стр. 132.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ 3

1.

Двустранната търговия с всички продукти от позиция 0406 от Хармонизираната система е напълно либерализирана от 1 юни 2007 г., като се премахват всички тарифи и квоти.

2.

Европейският съюз няма да прилага възстановявания при износ на сирена за Швейцария. Швейцария няма да прилага субсидии при износ (1) на сирена за Европейския съюз.

3.

Всички продукти с код по КН 0406 с произход от Европейския съюз или от Швейцария и търгувани между тези две страни се освобождават от представянето на лицензия за внос.

4.

Европейският съюз и Швейцария гарантират, че ползите, които си предоставят взаимно, няма да бъдат намалявани чрез други мерки, засягащи вноса и износа.

5.

Ако развитието на цените и/или вноса доведе до смущения на пазара на която и да е от страните, при искане от която и да е от страните, при първа възможност се провеждат консултации в рамките на комитета, създаден с член 6 от споразумението, с цел намиране на подходящи решения. В тази връзка страните се съгласяват периодично да обменят информация относно цените и всякаква друга информация, имаща отношение към пазара на местните и вносните сирена.


(1)  Основните суми, върху които се основава премахването на субсидиите при износ, са изчислени по взаимно съгласие на страните въз основа на разликата в институционалните цени на млякото, които се очаква да се прилагат към момента на влизането в сила на споразумението, плюс допълнителна сума за преработеното на сирене мляко, изчислена въз основа на количеството мляко, необходимо за производството на въпросните сирена, минус (освен при сирена, за които се прилагат квоти) намалението на митото, прилагано от Общността.“


Top