EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0214

2011/214/ЕС: Решение на Комисията от 1 април 2011 година за изменение на приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (нотифицирано под номер C(2011) 2068) Текст от значение за ЕИП

OJ L 90, 6.4.2011, p. 27–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 020 P. 288 - 310

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/214/oj

6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/27


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 1 април 2011 година

за изменение на приложения II и IV към Директива 2009/158/ЕО на Съвета относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене

(нотифицирано под номер C(2011) 2068)

(текст от значение за ЕИП)

(2011/214/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2009/158/ЕО на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания за вътреобщностната търговия и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене (1), и по специално член 34 от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Директива 2009/158/ЕО на Съвета се определят ветеринарно-санитарните изисквания за търговията в Съюза и вноса от трети държави на домашни птици и яйца за люпене. В приложение II към нея се посочват правилата за одобряване на предприятия за целите на търговията в Съюза с тези стоки. В глави II, III и IV от посоченото приложение се посочват условията за съоръжения и експлоатация на предприятията, програмите за наблюдение на болестите и критериите за спиране действието или оттегляне одобрението на предприятие, които включват провеждане на изследване за някои микроорганизми (Salmonella и Mycoplasma) в предприятията, които са одобрени за търговия в рамките на Съюза.

(2)

Опитът, натрупан при прилагането на условията за съоръжения и експлоатация на предприятията, посочени в глава II от приложение II към Директива 2009/158/ЕО, показва, че е целесъобразно те да се адаптират към текущите практики в сектора, по-специално що се отнася до поведението на различните видове домашни птици при носене.

(3)

Освен това глави III и IV от приложение II към Директива 2009/158/ЕО следва да бъдат изменени, за да се вземе предвид научният прогрес, постигнат по отношение на техниките за диагностициране на Mycoplasma, в съответствие с глава 2.3.5 от Ръководството за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните, както и промените в номенклатурата за Salmonella в схемата на White-Kauffmann-Le Minor за антигенни формули на серовари на Salmonella от 2007 г. съгласно Центъра за сътрудничество на Световната здравна организация за справки и изследвания за Salmonella и в съответствие с глава 2.3.11 от Ръководството за диагностични тестове и ваксини на Световната организация за здравеопазване на животните.

(4)

В приложение III към Директива 2009/158/ЕО се определят изисквания за ваксиниране на домашни птици. Приложението следва да бъде изменено, така че да включи и специални изисквания за ваксиниране срещу Salmonella.

(5)

Необходимо е също така да се променят някои позовавания във връзка с ваксинирането срещу инфлуенца по птиците в образеца на ветеринарен сертификат, посочен в приложение IV към Директива 2009/158/ЕО.

(6)

В Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (2) се определят правила, които да гарантират предприемането на правилни и ефикасни мерки за откриване и контрол на салмонелата и на други агенти, причиняващи зоонози. В него се предвижда стадата и поголовията на произход на някои видове, изброени в приложение I към Регламента, да се изследват за някои определени зоонози и агенти, причиняващи зоонози, преди всяко изпращане на живи животни или яйца за люпене от предприятието на произход от хранителната промишленост. Датата и резултатите от изследването се включват в съответния ветеринарен сертификат, предвиден в законодателството на Съюза, в това число Директива 2009/158/ЕО.

(7)

В приложение IV към Директива 2009/158/ЕО се установяват образци на ветеринарни сертификати за търговия в Съюза с домашни птици и яйца за люпене.

(8)

Регламент (ЕО) № 584/2008 на Комисията от 20 юни 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium при пуйки (3) предвижда, че изискванията за тестване се прилагат и за стада от пуйки, считано от 1 януари 2010 г., и поради това съответните ветеринарни сертификати, посочени в приложение IV към Директива 2009/158/ЕО, следва да бъдат съответно изменени.

(9)

Поради това приложения II, III и IV към Директива 2009/158/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(10)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Приложения II, III и IV към Директива 2009/158/ЕО се изменят в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 1 април 2011 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 74.

(2)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II, III и IV към Директива 2009/158/ЕО се изменят, както следва:

1.

Приложение II се изменя, както следва:

а)

глава II се изменя, както следва:

i)

в раздел А, точка 2, буква д) се заменя със следното:

„е)

Яйцата трябва:

i)

да се събират начесто, поне веднъж на ден и колкото е възможно по-скоро след снасянето;

ii)

да бъдат почистени и дезинфекцирани колкото е възможно по-скоро, освен в случаите, когато дезинфекцията се извършва в люпилня в същата държава-членка;

iii)

да бъдат поставени в нов или в чист и дезинфектиран опаковъчен материал.“

ii)

в раздел Б, точка 2, буква д) първото тире се заменя със следното:

„—

яйца — между момента на пристигането им в люпилнята и процеса на инкубация или в момента на изпращането им за търговия в рамките на Съюза или за износ за трета държава, освен ако не са били предварително дезинфекцирани в предприятието за разплод, от което произхождат,“

б)

глави III и IV се заменят със следното:

„ГЛАВА III

ПРОГРАМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА БОЛЕСТИТЕ

Без да се засягат здравните мерки и членове 16 и 17, програмите за наблюдение трябва като минимум да обхващат наблюдение на инфекциите и видовете, изброени в раздели А—Г.

A.   Инфекции Salmonella Pullorum (1), Salmonella Gallinarum (2) и Salmonella arizonae  (3)

1.   Засегнати видове:

а)

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum: кокошки, пуйки, токачки, пъдпъдъци, фазани, яребици и патици;

б)

Salmonella arizonae: пуйки.

2.   Програма за наблюдение на болестите

а)

Трябва да се използват серологични и/или бактериологични изследвания, за да се установи дали е налице инфекция (4).

б)

трябва да се вземат проби за изследване, според случая, от кръв, от неизлюпени ембриони (а именно умрели в черупката ембриони), от пилета второ качество, от мекониум, от взети постмортално тъкани, по-специално от черен дроб, далак, яйчници/яйцепровод и илеоцекална връзка (5).

в)

За проби от фекалии/мекониум и за чревни проби трябва да се използва директно обогатяване в селенит-цистеинов бульон. Неселективно предварително обогатяване, последвано от селективно обогатяване в Рапапорт-Василиадис соев бульон (RVS) или в Мюлер-Кауфман тетратионатен бульон с новобиоцин (MKTTn) може да се използва за проби (като умрели в черупката ембриони), при които се очаква минимална конкурентна флора (6), (7).

г)

Когато от стадо се вземат кръвни проби за серологично изследване за Salmonella pullorum и Salmonella Gallinarum или Salmonella arizonae, при определяне на броя на пробите, които трябва да бъдат взети, трябва да се отчетат преобладаващите инфекции в засегнатата държава-членка и миналите случаи на възникването им в предприятието. Въпреки това, винаги трябва да се взема статистически представителен брой проби за серологично и/или бактериологично изследване за откриване на инфекции.

д)

Стадата трябва да бъдат инспектирани по време на всеки период на носене в най-подходящия момент за откриване на въпросното заболяване.

е)

Проби за бактериологично изследване не трябва да се вземат от домашни птици или яйца, които са били обработвани с антимикробни лекарствени препарати през последните две или три седмици преди изследването.

ж)

Техниките за откриване трябва да позволяват разграничаването на серологичните отговори на инфекция със Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum от серологичните отговори, които се дължат на използването на ваксина срещу Salmonella Enteritidis, в случаите, когато тази ваксина е била използвана (8). Поради това тази ваксина не трябва да се използва при серологично наблюдение. Ако е използвана ваксина, трябва да се приложи бактериологично изследване, като използваният метод за потвърждаване обаче трябва да позволява разграничаването на живите ваксинни щамове от дивите щамове.

Б.   Инфекции Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma meleagridis

1.   Засегнати видове:

а)

Mycoplasma gallisepticum: кокошки и пуйки;

б)

Mycoplasma meleagridis: пуйки.

2.   Програма за наблюдение на болестите

а)

Наличието на инфекция трябва да бъде установено с помощта на валидизирани серологични и/или бактериологични, и/или молекулярни изследвания. Наличието на лезии в белодробните алвеоли при еднодневните пилета и младите пуйки предполага наличието на инфекция с Mycoplasma, което трябва да бъде разследвано.

б)

Проби за изследване за наличие на инфекция с Mycoplasma трябва да се вземат, според случая, от кръв, еднодневни пилета и млади пуйки, сперма или намазки, взети от трахея, хоани, клоака или алвеоли, а по-специално за откриването на Mycoplasma meleagridis проби трябва да се вземат от яйцепровод на пуйка и от пенис на пуяк.

в)

Изследвания за откриване на Mycoplasma gallisepticum или на Mycoplasma meleagridis трябва да се извършват върху представителна извадка, за да се даде възможност за непрекъснато наблюдение на инфекцията по време на отглеждането и носенето, т. е. точно преди началото на носенето и на всеки три месеца след това.

В.   Резултати и мерки, които трябва да се вземат

Ако няма реакции, изследването трябва да се счита за отрицателно. В противен случай стадото трябва да се счита за съмнително и към него трябва да се приложат мерките, посочени в глава IV.

Г.   В случай на стопанства, които се състоят от две или повече отделни производителни части, компетентните ветеринарни органи могат да дерогират мерките, посочени в точка 3, буква б) от глава IV, за възстановяване на одобрението по отношение на здравите производителни части в стопанството, в което има наличие на инфекцията, при условие че упълномощеният ветеринарен лекар е потвърдил, че структурата и размерът на въпросните производителни части и операциите, извършвани там, са такива, че производителните части предлагат напълно отделени съоръжения за помещаване, поддържане и хранене, така че въпросната болест да не може да се разпространи от една производителна част върху друга.

ГЛАВА IV

КРИТЕРИИ ЗА СПИРАНЕ ДЕЙСТВИЕТО ИЛИ ОТТЕГЛЯНЕ ОДОБРЕНИЕТО НА ПРЕДПРИЯТИЕ

1.

Действието на одобрение, предоставено на предприятие, се спира:

а)

когато условията, определени в глава II, вече не се изпълняват;

б)

докато не бъде приключено разследване, свързано с болест,

ако:

има подозрение за огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест в обекта,

предприятието е получило домашни птици или яйца за люпене от предприятие, за което има съмнения за огнище или е потвърдено възникването на огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест,

е имало контакт, чрез който може да се пренесе инфекцията, между предприятието и огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест;

в)

до момента, когато се извършат нови изследвания, ако резултатите от наблюдението, извършено в съответствие с условията, определени в глави II и III за инфекция от Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma meleagridis дадат основание за съмнение за възникването на огнище;

д)

до приключване на съответните мерки, изисквани от официалния ветеринарен лекар, ако е установено, че предприятието не отговаря на изискванията на глава I, точка 1, букви а), б) и в).

2.

Одобрението трябва да бъде оттеглено, ако:

а)

има потвърждение за огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест в обекта;

б)

второ изследване от подходящ вид потвърди огнище на инфекция, причинена от Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Salmonella arizonae, Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma meleagridis;

в)

след отправянето на второ предупреждение от официалния ветеринарен лекар до лицето, което отговаря за предприятието, не са предприети действия за привеждане на предприятието в съответствие с изискванията на глава I, точка 1, букви а), б) и в).

3.

Условия за възстановяване на одобрението, ако:

а)

одобрението е било оттеглено поради възникването на огнище на инфлуенца по птиците или на нюкасълска болест, то може да се възстанови 21 дни след почистване и дезинфекция, ако е било извършено санитарно клане;

б)

одобрението е било оттеглено поради възникването на огнище, предизвикано от:

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum, или Salmonella arizonae, то може да се възстанови след регистрирането на отрицателни резултати при две изследвания, извършени през интервал от най-малко 21 дни в предприятието, след санитарно клане на заразеното стадо и след дезинфекция, чиято ефикасност е била проверена чрез подходящи изследвания върху сухи повърхности;

Mycoplasma gallisepticum или Mycoplasma meleagridis, то може да се възстанови след регистрирането на отрицателни резултати при две изследвания, извършени върху цялото стадо с интервал най-малко 60 дни, или след регистрирането на отрицателни резултати при две изследвания, извършени през интервал от най-малко 21 дни в предприятието, и след дезинфекция, извършена след санитарно клане на цялото заразено стадо.“

2.

Приложение III се изменя, както следва:

а)

точка 1 се заменя със следното:

„1.

В случай на ваксиниране на домашни птици или на стада птици, които произвеждат яйца за люпене, използваните ваксини трябва да бъдат предмет на разрешение за търговия, издадено от компетентния орган на държава-членка.“

б)

добавя се следната точка 3:

„3.

При ваксинирането срещу серотип на Salmonella трябва да бъдат изпълнени следните условия:

а)

програмите за ваксиниране срещу Salmonella не трябва да възпрепятстват серологичното откриване в контекста на разследване на място, нито да водят до лъжливо положителни резултати;

б)

живи ваксини срещу Salmonella не трябва да се използват в рамките на национални програми за контрол:

i)

при домашни птици за разплод или при домашни птици за доотглеждане по време на тяхната размножителна възраст или възраст за носене, освен в случаите, когато е доказано, че употребата им е безопасна и такава употреба е била разрешена в съответствие с Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета; (9)

ii)

когато производителят не е осигурил подходящ метод за бактериологично разграничаване на природни от ваксинални щамове на Salmonella.

3.

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ВЕТЕРИНАРНИ СЕРТИФИКАТИ ЗА ТЪРГОВИЯ В РАМКИТЕ НА СЪЮЗА

(Образци 1—6)

ОБРАЗЕЦ 1

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 2

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 3

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 4

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 5

Image

Image

Image

ОБРАЗЕЦ 6

Image

Image


(1)  Под Salmonella Pullorum се разбира Salmonella enterica подвид enterica серовар Gallinarum биовар Pullorum

(2)  Под Salmonella Gallinarum се разбира Salmonella enterica подвид enterica серовар Gallinarum биовар Gallinarum

(3)  Под Salmonella arizonae се разбира Salmonella enterica подвид arizonae серогрупа K (O18) arizonae

(4)  Да се има предвид, че изследването на птичи видове, различни от кокошките, понякога може да доведе до недопустимо количество лъжливо положителни реакции.

(5)  Да се има предвид, че пробите от околната среда като цяло не са подходящи за надеждно откриване на Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum.

(6)  Да се има предвид, че директна посявка на асептично събрани тъкани върху минимално селективен агар, от рода на Макконки агар, също е от полза за диагностициране.

(7)  Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum се развиват трудно в модифицираната полутвърда Рапапорт-Василиадис (MRSV) среда, която се използва за наблюдение на зоонозна Salmonella spp. в Съюза.

(8)  Да се има предвид, че понастоящем не съществува изследване, което да е в състояние да разграничи отговора на инфекция със Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum от ваксината за този серотип.

(9)  ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1.“


Top