EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0328

Регламент (ЕС) № 328/2011 на Комисията от 5 април 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи Текст от значение за ЕИП

OJ L 90, 6.4.2011, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 297 - 299

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/328/oj

6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/22


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 328/2011 НА КОМИСИЯТА

от 5 април 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд по отношение на статистическите данни за причините за смъртни случаи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд (1), и по-специално член 9, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1338/2008 се създава обща рамка за системно изготвяне на европейска статистика в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

(2)

Съгласно член 9, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 са необходими мерки за прилагане, за да бъдат определени данните и метаданните, които следва да бъдат предоставяни относно попадащите в обхвата на приложение III към посочения регламент причини за смъртни случаи, както и за установяването на референтните периоди и интервали за предоставяне на данните.

(3)

С изпратените от държавите-членки на Комисията (Евростат) данни се борави в съответствие с принципа на статистическата поверителност, установен в Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (2), както и в съответствие с Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (3).

(4)

В съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 1338/2008 беше извършен анализ на съотношението разходи—ползи, който беше подложен на оценка.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Обхват

Европейската статистика в областта на „причините за смъртни случаи“ се отнася до всички регистрирани смъртни случаи и мъртвородени деца във всяка държава-членка, като се прави разграничение между жители на съответната държава-членка и лица, които не са нейни жители.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„смърт“ означава трайната и необратима липса на всички признаци на живот, настъпила по всяко време след раждането на живо дете (спиране на жизнените функции след раждане без възможност за ресусцитация). Мъртвородените деца не попадат в обхвата на настоящото определение;

б)

„мъртвородено дете“ означава, че е настъпила фетална смърт, т.е. смъртта е настъпила преди пълното изгонване на заченатия плод или изваждането му от тялото на майката, независимо от продължителността на бременността. Показател за настъпването на смъртта е обстоятелството, че след отделянето от тялото на майката плодът не диша, нито показва други признаци на живот, като сърдечна дейност, пулсиране на пъпната връв или несъмнено движение на волевите мускули;

в)

„гестационна възраст“ означава продължителността на бременността, считано от първия ден на последната редовна менструация. Гестационната възраст се отчита в навършени дни или навършени седмици;

г)

„смъртни случаи сред новородени деца“ означава смъртни случаи сред живородени деца, настъпили преди навършването на 28-ия ден от живота (ден 0—27);

д)

„брой раждания“ означава броят на предишните живородени или мъртвородени деца (0, 1, 2, 3 или повече предишни живородени или мъртвородени деца);

е)

„други смъртни случаи“ означава смъртните случаи, настъпили след периода на настъпване на смъртни случаи сред новородените деца от навършването на 28-ия ден нататък;

ж)

„основна причина за смъртта“ означава заболяването или нараняването, което е предизвикало поредицата от патологични събития, довели пряко до смърт, или обстоятелствата на злополуката или акта на насилие, които са предизвикали фаталното нараняване;

з)

„жител“ означава „обичайно живеещ“ на мястото, където лицето обичайно прекарва частта от денонощието, предназначена за почивка, независимо от временното отсъствие с цел развлечение, отпуск, посещение на приятели и роднини, работа, лечение или религиозно поклонничество.

Счита се, че само следните лица са обичайно живеещи на съответната географска територия:

i)

лицата, които в продължение на най-малко 12 месеца преди референтната дата са живели непрекъснато по обичайното си местоживеене; или

ii)

лицата, които са пристигнали по обичайното си местоживеене по време на 12-те месеца преди референтната дата с намерението да пребивават там най-малко една година.

Когато обстоятелствата по подточка i) или ii) не могат да бъдат установени, „обичайно местоживеене“ означава законоустановеното или регистрираното местоживеене.

Член 3

Изисквани данни

Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) посочения в приложението списък с променливи. По възможност се включват статистическите данни относно смъртните случаи с починали в чужбина техни жители.

По отношение на мъртвородените деца се прилага най-малко един от следните три критерия за докладване в следната поредност: 1) тегло при раждане, 2) гестационна възраст и 3) дължина от върха на главата до петите. Събират се данни само за следните групи:

а)

тегло при раждане 500—999 g или, когато не се прилага критерият тегло при раждане, гестационна възраст 22—27 навършени седмици, или, когато не се прилага нито един от двата критерия, дължина от върха на главата до петите 25—34 cm (променлива 9), и

б)

тегло при раждане 1 000 g и повече или, когато не се прилага критерият тегло при раждане, гестационна възраст над 27 навършени седмици, или, когато не се прилага нито един от двата критерия, дължина от върха на главата до петите 35 сm или повече (променлива 10).

Член 4

Референтен период

Референтният период е календарна година.

Държавите-членки предоставят данните, посочени в настоящия регламент, на Комисията (Евростат) в срок от 24 месеца след края на референтния период.

Първата референтна година е 2011 г.

Член 5

Метаданни

Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) съответната информация, в това число информация относно различията на национално равнище по отношение на определенията, обхващането на данните, използваната редакция и актуализирани текстове на Международната класификация на болестите (МКБ) и автоматизираните системи за кодиране, както и информация относно подбора и промените в основната причина за смъртта.

Член 6

Предоставяне на данни и метаданни на Комисията (Евростат)

Държавите-членки предоставят агрегирани или микроданни (финализирани, валидирани и одобрени) и метаданни съобразно изискванията на настоящия регламент в съответствие с определения от Комисията (Евростат) стандарт за обмен. Данните и метаданните се предоставят на Евростат през единната входна точка.

Член 7

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 април 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 70.

(2)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(3)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък с променливи, които се изпращат на Комисията (Евростат)

Променливи

Жители

Лица, които не са жители на докладващата държава, в която са починали

мъртвородени деца

смъртни случаи сред новородени деца

други смъртни случаи

мъртвородени деца

смъртни случаи сред новородени деца

други смъртни случаи

1)

Година на смъртта (дата на настъпване)

C

C

C

C

C

C

2)

Пол

V

C

C

V

C

C

3)

Основна причина за смъртните случаи по Международната класификация на болестите (4-значен код)

V

C

C

V

C

C

4)

Възраст (0 дни, 1, 2, 3, 4, 5, 6 дни, 7—27 дни, 28—365 дни, 1 година, 2, 3, 4, 5—9, …85—89, …105+)

X

C

C

X

C

C

5)

Държава, в която е настъпила смъртта

V

C

C

V

C

C

6)

Регион, в който е настъпила смъртта (NUTS 2)

V

C (1)

C (1)

V

C

C

7)

Регион на местоживеене (NUTS 2)/регион на местоживеене на майката (NUTS 2)

V

C

C

V

V

V

8)

Държава на местоживеене/държава на местоживеене на майката

X

X

X

V

C

C

9)

Първа група мъртвородени деца

тегло при раждане 500—999 g или, когато не се прилага критерият тегло при раждане,

гестационна възраст 22—27 навършени седмици, или, когато не се прилага нито един от двата критерия,

дължина от върха на главата до петите 25—34 сm

V

X

X

V

X

X

10)

Втора група мъртвородени деца

тегло при раждане 1 000 g и повече или, когато не се прилага критерият тегло при раждане,

гестационна възраст над 27 навършени седмици, или, когато не се прилага нито един от двата критерия,

дължина от върха на главата до петите 35 cm или повече

V

X

X

V

X

X

11)

Възраст на майката по възрастови групи (под 15 години, след това възрастови групи през пет години до 49 години и 50 и повече години)

V

V

X

V

V

X

12)

Брой раждания

V

V

X

V

V

X

NB: C — задължително, V — доброволно, X — не се прилага.


(1)  Доброволно за починалите в чужбина жители.


Top