EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_090_R_0001_01

2011/213/ЕС: Решение на Съвета от 9 март 2011 година за сключване на Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите
Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите

OJ L 90, 6.4.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.4.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 90/1


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 март 2011 година

за сключване на Споразумение между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите

(2011/213/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

Комисията договори от името на Европейската общност споразумение за сътрудничество в областта на науката и технологиите с правителството на Япония.

(2)

Споразумението бе подписано от представителите на страните на 30 ноември 2009 г. в Брюксел при условие на сключването му на по-късна дата.

(3)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(4)

Споразумението следва да бъде сключено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Споразумението между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите се одобрява от името на Съюза.

Текстът на споразумението е приложен към настоящото решение.

Член 2

Комисията приема позицията, която да бъде взета от Съюза в Съвместния комитет, създаден с член 6, параграф 1 от Споразумението по отношение на измененията на Споразумението съгласно член 13, параграф 5 от Споразумението.

Член 3

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза нотификацията, предвидена в член 13, параграф 1 от Споразумението, и нотифицира правителството на Япония за следното:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текста на Споразумението се считат, където е уместно, за позовавания на „Европейския съюз“.“

Член 4

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CSÉFALVAY Z.


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и правителството на Япония за сътрудничество в областта на науката и технологиите

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ,

КАТО ЖЕЛАЯТ допълнително да насърчат близките и приятелски отношения, съществуващи между Япония и Общността, и като осъзнават бързото развитие на научното познание и неговия положителен принос за развиване на двустранното и международното сътрудничество;

КАТО ИСКАТ да разширят обхвата на сътрудничеството, свързано с науката и технологиите в множество области от общ интерес, чрез създаването на резултатно партньорство за мирни цели и от взаимна полза;

КАТО ВЯРВАТ, че това сътрудничество и прилагането на резултатите от него ще допринесат за икономическото и общественото развитие на Япония и Общността;

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят официална рамка за осъществяване на общите съвместни дейности, което ще засили сътрудничеството между страните в областта на науката и технологиите,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   Страните насърчават, развиват и улесняват дейности на сътрудничество по настоящото споразумение в областта на науката и технологиите за мирни цели.

2.   Дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение се провеждат въз основа на следните принципи:

а)

взаимен и справедлив принос и полза;

б)

достъп на реципрочна основа до научноизследователски и развойни програми и проекти и съоръжения за гостуващи научни работници;

в)

своевременен обмен на информация, която би могла да окаже влияние върху дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение;

г)

насърчаване на общество, основано на знанието, в интерес на икономическото и общественото развитие на Япония и Общността.

Член 2

1.   Дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение се състоят както в дейности на пряко, така и в дейности на непряко сътрудничество.

2.   По смисъла на настоящото споразумение:

а)

понятието „страни“ означава правителството на Япония и Общността;

б)

понятието „дейности на пряко сътрудничество“ означава дейности на сътрудничество между страните или техни агенции;

в)

понятието „дейности на непряко сътрудничество“ означава дейности на сътрудничество между лица от Япония и Общността, провеждани по научноизследователски и развойни програми и проекти;

г)

понятието „научноизследователски и развойни програми и проекти“ означава Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие, провеждана в Общността, или научноизследователските и развойните програми и проекти по системата за финансиране на конкурсен принцип, провеждани от правителството на Япония, нейните агенции или официални институции;

д)

понятието „лица“ означава:

i)

по отношение на Япония — всеки гражданин на Япония или всяко юридическо лице, учредено съгласно вътрешното право на Япония; както и

ii)

по отношение на Общността — всеки гражданин на държавите-членки на Общността или всяко юридическо лице, учредено съгласно вътрешното право на държавите-членки на Общността или съгласно правото на Общността;

е)

понятието „агенции“ означава:

i)

по отношение на Япония — държавните агенции на Япония; както и

ii)

по отношение на Общността — Европейската комисия;

ж)

понятието „официални институции“ означава официални институции, чиито бюджети и планове за действие са одобрени от компетентните министри на правителството на Япония и чиито научноизследователски и развойни програми и проекти по системата с финансиране на конкурсен принцип са включени, с тяхно съгласие, в посочените научноизследователски и развойни програми и проекти за дейности на непряко сътрудничество;

з)

понятието „права върху интелектуална собственост“ има значението на „интелектуална собственост“ по смисъла на член 2 от Конвенцията за учредяване на Световната организация за интелектуална собственост, подписана в Стокхолм на 14 юли 1967 г.

Член 3

1.   Формите на дейности на пряко сътрудничество може да включват, както следва:

а)

срещи под различна форма, като например срещи на експерти, с цел обсъждане и обмен на информация по въпроси от областта на науката и технологиите с общ или специфичен характер и за определяне на научноизследователски и развойни програми и проекти, които могат да бъдат успешно предприети на принципа на сътрудничеството;

б)

обмен на информация за дейности, политики, практики, законови и подзаконови актове, отнасящи се до научноизследователската и развойната дейност;

в)

посещения и обмен на учени, технически персонал и други експерти по общи или специфични теми;

г)

прилагане на всякакви други форми на дейности на сътрудничество, каквито могат да бъдат определени, предложени и приети от Съвместния комитет за сътрудничество в областта на науката и технологиите, посочен в член 6 от настоящото споразумение.

2.   С цел развиване на дейности на непряко сътрудничество всяко лице от една от страните може да участва в научноизследователски и развойни програми и проекти, които се провеждат от другата страна, нейните агенции или официални институции в съответствие със законовите и подзаконовите актове на другата страна и при спазване на приложения I и II към настоящото споразумение.

Член 4

Подробностите и процедурите във връзка с всяка дейност на сътрудничество по настоящото споразумение могат да бъдат определяни от страните, техните агенции или официални институции, заети с тази дейност на сътрудничество.

Член 5

По отношение на преките дейности на сътрудничество по настоящото споразумение всяка от страните или техните агенции могат да разрешават, според случая, със съгласието на другата страна или на нейните агенции участието на научни работници и организации от цялата научноизследователска общност, включително и от частния сектор.

Член 6

1.   С цел да се осигури ефективно прилагане на настоящото споразумение страните създават Съвместен комитет за сътрудничество в областта на науката и технологиите (наричан по-долу „Съвместният комитет“). Съвместният комитет се председателства съвместно от длъжностни лица на Министерството на външните работи на Япония и на Европейската комисия.

2.   Функциите на Съвместния комитет са, както следва:

а)

обмен на информация и мнения по въпросите на политиката в областта на науката и технологиите;

б)

определяне, предлагане и вземане на решения относно дейностите на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение;

в)

преглед и обсъждане на постиженията в резултат на дейностите на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение;

г)

предоставяне на съвети и насърчаване на страните във връзка с прилагането на настоящото споразумение;

д)

редовен преглед на взаимния достъп до научноизследователски и развойни програми и проекти, мероприятия за гостуващи научни работници, както и разглеждане на конкретни мерки за улесняване на достъпа и гарантиране на ефективността на принципа на реципрочност, посочен в член 1 от настоящото споразумение;

3.   Решенията на Съвместния комитет се вземат по взаимно съгласие.

4.   Съвместният комитет заседава в удобно за двете страни време, за предпочитане веднъж на всеки две години.

5.   Правителството на Япония и Общността се редуват като домакини на заседанията на Съвместният комитет, освен ако не е уговорено друго.

6.   Пътните и квартирните разноски на участниците в заседания на Съвместния комитет се поемат от страната, с която те са свързани. Всякакви други разходи във връзка със срещите на Съвместния комитет се поемат от страната домакин.

7.   Съвместният комитет приема свой вътрешен процедурен правилник.

8.   Когато не заседава, съвместният комитет може да взема решения по дипломатически път.

Член 7

Прилагането на настоящото споразумение зависи от наличието на съответни финансови средства и от приложимите законови и подзаконови разпоредби на всяка от страните.

Член 8

1.   Информация по теми в областта на науката и технологиите, върху която няма права и която е резултат от дейности на пряко сътрудничество, може да бъде оповестявана публично от всяка от страните по обичайния ред и в съответствие с обичайните процедури на участващите агенции.

2.   Права върху интелектуална собственост и неразгласена информация, произтичащи от, включени в рамките на или получени чрез дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение, се третират в съответствие с разпоредбите на приложение II към настоящото споразумение.

Член 9

Всяка от страните следва да положи всички усилия в рамките на своите действащи законови и подзаконови актове, за да предостави на лицата, провеждащи дейностите на сътрудничество по настоящото споразумение, всички възможни улеснения с оглед улесняване на свободното движение и престой на научни работници, участващи в посочените дейности на сътрудничество и улесняване на влизането и излизането от нейната територия на материали, данни и оборудване, предназначени за използване при тези дейности на сътрудничество.

Член 10

Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат правата и задълженията по съществуващи и/или бъдещи споразумения за сътрудничество между страните или между правителството на Япония и която и да е държава-членка на Общността.

Член 11

Всички въпроси и спорове, отнасящи се до тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се решават чрез взаимни консултации между страните.

Член 12

Приложения I и II към настоящото споразумение са неразделна част от настоящото споразумение.

Член 13

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която страните си разменят дипломатически ноти, с които се уведомяват взаимно за приключването на техните съответни вътрешни процедури, необходими за влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Настоящото споразумение има срок на действие от пет години и продължава да действа след това, освен ако не бъде прекратено от някоя от страните в края на първоначалния петгодишен период или по всяко време след това чрез най-малко шестмесечно писмено предизвестие до другата страна за намерението ѝ да прекрати настоящото споразумение.

3.   Прекратяването на настоящото споразумение не засяга провеждането на дейностите на сътрудничество, които са предприети съгласно настоящото споразумение и не са изцяло завършени към датата на прекратяването на настоящото споразумение, както и на всякакви конкретни права и задължения, които са възникнали в съответствие с приложение II към настоящото споразумение.

4.   Всяка от страните може да оцени въздействието на настоящото споразумение и дейностите по настоящото споразумение на всеки пет години, а страната, която прави това, уведомява другата страна за резултатите от оценката. Всяка от страните полага всички усилия, за да улесни оценяването, провеждано от другата страна.

5.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно по взаимно съгласие на страните чрез разменяне на дипломатически ноти между тях. Измененията влизат в сила при условията, посочени в параграф 1 по-горе, освен ако не е договорено друго.

Настоящото споразумение и приложения I и II към настоящото споразумение се съставят в два оригинални екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и японски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен. При различия в тълкуването, текстовете на английски и японски език имат предимство пред текстовете на останалите езици.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА КОЕТО долуподписаните надлежно упълномощени представители на Европейската общност и на правитеството на Япония подписаха настоящото сноразумение.

Съставено в Брюксел на тридесети ноември 2009 г.

За Европейската общност

Image

За правителството на Япония

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ I

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕТО НА ЛИЦА В НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И РАЗВОЙНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

I.

Когато в рамките на настоящото споразумение една от страните, нейни агенции или официални институции сключат договор с участник на другата страна във връзка с научноизследователски и развойни програми и проекти, при поискване другата страна се стреми да окаже всяка разумна и осъществима помощ, която може да бъде необходима или полезна за първата страна, нейните агенции или официални институции с цел безпроблемното изпълнение на договора.

II.

Лица от Япония могат да участват в Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие, провеждана от Общността. Такова участие на лица от Япония е в съответствие с правилата за участие, разпространение на резултатите и изпълнение на рамковата програма.

III.

Лица от Общността могат да вземат участие в научноизследователските и развойни програми и проекти, изпълнявани по системата с финансиране на конкурсен принцип, провеждана от правителството на Япония, неговите агенции или официални институции в сферите на науката и технологиите, подобни на тези от Рамковата програма за научни изследвания и технологично развитие. Такова участие на лица от Общността е в съответствие със законовите и подзаконовите актове на Япония и със съответните правила за участие, разпространение на резултатите и изпълнение на конкретната програма или проект.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

I.   Права върху интелектуална собственост на страните при дейностите на пряко сътрудничество

1.

По отношение на правата върху интелектуална собственост, произтичащи от дейностите на пряко сътрудничество, с изключение на авторското право и сродните му права, посочени в параграф 3 по-долу, се прилагат следните правила:

а)

Правата върху интелектуална собственост принадлежат на страната или нейните агенции, които създават тази интелектуална собственост. Когато интелектуалната собственост е била създадена съвместно, страните или техните агенции се договарят относно собствеността или разпределението на правата, като вземат предвид съответната степен на участие на страните или техните агенции.

б)

Страните или техните агенции, притежаващи права върху интелектуална собственост, предоставят лиценз за ползване на тези права от другата страна или нейните агенции, за провеждане на всякаква дейност на пряко сътрудничество, ако това е необходимо, за да може другата страна или агенциите ѝ да извършват своята собствена работа по конкретния проект съгласно настоящото споразумение. При наличие на патенти и полезни модели този лиценз се предоставя безвъзмездно. По отношение на предоставянето на лиценз за ползване на всякакви права върху интелектуална собственост по настоящата буква се прилагат действащите законови и подзаконови актове на всяка страна, а условията се съгласуват между страните или техните агенции преди започването на проекта.

2.

Страните или техните агенции, притежаващи права върху интелектуална собственост, включени в рамките на дейности на пряко сътрудничество, предоставят лиценз за ползване на тези права от другата страна или нейните агенции, за провеждане на всякаква дейност на пряко сътрудничество, ако това е необходимо, за да може другата страна или агенциите ѝ да извършват своята собствена работа по конкретния проект съгласно настоящото споразумение. По отношение на предоставянето на лиценз за ползване на всякакви права върху интелектуална собственост по настоящия параграф се прилагат действащите законови и подзаконови актове на всяка от страните, а условията се договарят между страните или техните агенции преди започването на проекта.

3.

За авторското право и сродните му права на страните или техните агенции се прилагат следните правила:

а)

Когато една от страните или нейни агенции публикуват посредством списания, статии, доклади, книги, видеоленти и електронни запаметяващи устройства данни, информация или резултати по теми от областта на науката и технологиите, които произтичат от дейности на пряко сътрудничество, публикуващата страна полага всички възможни усилия да осигури за другата страна неизключително, неотменимо, безвъзмездно разрешение във всички държави, в които има защита на авторското право, с цел превод, възпроизвеждане, адаптиране, предаване и публично разпространение на такива трудове.

б)

Във всички публично разпространени екземпляри на труд, върху който има авторско право, съгласно разпоредбите на буква а) по-горе се посочва/т името/имената на автора/авторите на труда, освен ако авторът изрично откаже да бъде назован. На всеки екземпляр трябва също така да има нанесено по добре видим начин признание за съвместната подкрепа на страните.

II.   Неразгласена информация в дейности на пряко сътрудничество

По отношение на неразгласена информация на страните и техните агенции се прилагат следните правила:

1.

Когато на другата страна или нейните агенции се съобщава информация, свързана с дейностите на пряко сътрудничество, всяка страна определя информацията, която желае да остане неразгласена.

2.

Страната или нейните агенции, получаващи неразгласена информация, могат на своя отговорност да съобщават такава информация на своите агенции или служители, работещи в тях или наемани от самите тях, ако това е необходимо, за да могат тези агенции или служители да извършват своята собствена работа по конкретния проект съгласно настоящото споразумение.

3.

С предварителното писмено съгласие на страната или нейните агенции, които предоставят неразгласена информация, другата страна или нейните агенции могат да разпространяват тази информация в по-широк кръг от допустимия по параграф 2 по-горе. Страните и техните агенции си сътрудничат в разработването на процедурите за искане и получаване на предварително писмено съгласие за по-широко разпространение, като всяка страна предоставя такова съгласие в рамките на допустимото от нейните законови и подзаконови актове.

4.

Информацията, получавана на семинари, на други срещи, при назначаване на персонал и използване на улеснения, предоставени съгласно настоящото споразумение, остава поверителна, когато получателят на такава неразгласена или друг вид поверителна или привилегирована информация е бил предупреден за поверителния характер на предоставената информация по времето на предоставянето ѝ в съответствие с параграф 1 по-горе, и се третира съгласно предвиденото в параграфи 2 и 3 по-горе.

5.

Ако една от страните очаква, че няма или разумно може да се очаква, че няма да бъде в състояние да спази ограниченията и условията за разпространение на информация съгласно параграфи 2, 3 и 4 по-горе, тя информира незабавно за това другата страна. След това страните се консултират, за да определят съответния план за действие.

III.   Права върху интелектуалната собственост на лица при дейности на непряко сътрудничество

Всяка от страните гарантира, че правото върху интелектуална собственост на лица на другата страна, участващи в научноизследователски и развойни програми и проекти, провеждани от първата страна, нейни агенции или официални институции, както и съответните права и задължения, произтичащи от такова участие, са в съответствие със съответните международни конвенции, обвързващи правителството на Япония и Общността, и всички нейни държави-членки, включително със Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, съдържащо се в приложение 1В към Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, с Парижкия акт от 24 юли 1971 г. на Бернската конвенция за закрила на литературни и художествени произведения и със Стокхолмския акт от 14 юли 1967 г. към Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост.


Top