EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2011_080_R_0019_01

2011/188/ЕО: Решение на Съвета от 27 юли 2009 година относно сключването на Временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна
Временно споразумение за търговия и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна

OJ L 80, 26.3.2011, p. 19–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/19


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 27 юли 2009 година

относно сключването на Временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна

(2011/188/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 133 във връзка с член 300, параграф 2, първа алинея, първо изречение от него,

като взе предвид предложението на Комисията,

като взе предвид становището на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

До влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, подписано в Брюксел на 25 май 1998 г., е необходимо да бъде одобрено от името на Европейската общност Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, подписано в Брюксел на 10 ноември 1999 г.

(2)

Член 31 от това временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси трябва да бъде изменен, за да се отразят новите официални езици на Общността, от подписването на това споразумение насам, чрез размяна на писма между Европейската общност и Туркменистан за изменение на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, по отношение на автентичните текстове,

РЕШИ:

Член 1

Одобрява се от името на Европейската общност Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, заедно с приложенията, протокола и декларациите към него и размяната на писма между Европейската общност и Туркменистан за изменение на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, по отношение на автентичните текстове, с която се изменя член 31 от това Временно споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси.

Посочените текстове са приложени към настоящото решение.

Член 2

Председателят на Съвета е оправомощен да определи лицата, упълномощени да подпишат размяната на писма от името на Европейската общност.

Член 3

Председателят на Съвета извършва нотификацията, предвидена в член 32 от Временното споразумение, от името на Европейската общност.

Член 4

Настоящото решение поражда действие в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 27 юли 2009 година.

За Съвета

Председател

C. BILDT


ПРЕВОД

ВРЕМЕННО СПОРАЗУМЕНИЕ

за търговия и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, наричани по-долу „Общността“,

от една страна, и

ТУРКМЕНИСТАН,

от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 24 май 1997 г. бе парафирано Споразумение за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Туркменистан, от друга страна,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че целта на Споразумението за партньорство и сътрудничество е да укрепи и разшири вече създадените отношения, по-специално чрез Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество, подписано на 18 декември 1989 г.,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо да се гарантира бързото развитие на търговските отношения между страните,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за тази цел е необходимо разпоредбите на Споразумението за партньорство и сътрудничество, които се отнасят до търговията и свързаните с търговията въпроси, да се приложат възможно най-бързо посредством временно споразумение,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че посочените разпоредби следва да заменят съответните разпоредби на Споразумението за търговско и икономическо сътрудничество,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД необходимостта да се гарантира, че до влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество и създаването на Съвет за сътрудничество, Съвместният комитет, създаден по силата на Споразумението за търговско и икономическо сътрудничество, може да упражнява правомощията, предоставени на Съвета за сътрудничество чрез Споразумението за партньорство и сътрудничество, които са необходими за изпълнението на Временното споразумение,

РЕШИХА да сключат настоящото споразумение и за тази цел посочиха за свои пълномощни представители:

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ:

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА:

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ:

ТУРКМЕНИСТАН:

КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощни,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ДЯЛ I

ОБЩИ ПРИНЦИПИ

[СПС Туркменистан: ДЯЛ I]

Член 1

[СПС Туркменистан: член 2]

Зачитането на демократичните принципи и основните права и правата на човека, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, Устава на Организацията на обединените нации, Заключителния акт от Хелзинки и Парижката харта за Нова Европа, както и на принципите на пазарната икономика, включително тези, прогласени в документите на Конференцията от Бон на ЕОВС, ръководи вътрешната и външната политика на страните и представлява съществен елемент от настоящото споразумение.

ДЯЛ II

ТЪРГОВИЯ СЪС СТОКИ

[СПС Туркменистан: Дял III]

Член 2

[СПС Туркменистан: Член 7]

1.   Страните си предоставят взаимно третиране на най-облагодетелствана нация във всички области по отношение на:

вносни и износни мита и такси, включително начина на събирането им,

разпоредби, отнасящи се до митническо оформяне, транзит, складиране и претоварване,

данъци и други вътрешни такси от всякакъв вид, налагани пряко или косвено върху внасяните стоки,

начини на плащане и прехвърляне на тези плащания, свързани с търговия със стоки,

правила, отнасящи се до продажбата, покупката, транспорта, дистрибуцията и употребата на стоки на вътрешния пазар.

2.   Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат по отношение на:

а)

преимуществата, предоставени с цел създаване на митнически съюз или зона за свободна търговия, както и тези, произтичащи от създаването на такъв съюз или зона,

б)

преимуществата, предоставени на определени държави съгласно правилата на Световната търговска организация (СТО) и други международни договорености в полза на развиващите се държави,

в)

преимуществата, предоставени на съседни държави с цел улесняване на граничния трафик.

3.   Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат по време на преходния период, изтичащ на 31 декември 1998 г. по отношение на преимуществата, определени в приложение I и предоставяни от Туркменистан на други държави, възникнали след разпадането на СССР.

Член 3

[СПС Туркменистан: Член 8]

1.   Страните изразяват съгласие, че принципът за свобода на транзита е съществено условие за постигането на целите на настоящото споразумение.

Във връзка с това всяка страна осигурява безпрепятствен транзит през нейната територия на стоки, произхождащи или предназначени за митническата територия на другата страна.

2.   Правилата, описани в член V, параграфи 2, 3, 4 и 5 от ГАТТ, се прилагат между страните.

3.   Съдържащите се в настоящия член правила не нарушават други договорени между страните специални правила, отнасящи се до специфични отрасли, по-конкретно транспорт, или продукти.

Член 4

[СПС Туркменистан: Член 9]

Без да се нарушават правата и задълженията, произтичащи от обвързващи двете страни международни конвенции за временен внос на стоки, всяка страна освобождава другата страна от вносни такси и мита върху стоки, предмет на временен внос, в случаите и в съответствие с процедурите, определени във всяка друга обвързваща страната международна конвенция по този въпрос, в съответствие с нейното законодателство. Отчитат се условията, при които произтичащите от такава конвенция задължения са били приети от съответната страна.

Член 5

[СПС Туркменистан: Член 10]

1.   Стоките с произход от Туркменистан се внасят в Общността без никакви количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, без да се засягат разпоредбите на членове 7, 10 и 11от настоящото споразумение.

2.   Стоките с произход от Общността се внасят в Туркменистан без никакви количествени ограничения или мерки с равностоен ефект, без да се засягат разпоредбите на членове 7, 10 и 11 от настоящото споразумение.

Член 6

[СПС Туркменистан: Член 11]

Стоките се търгуват между страните по пазарни цени.

Член 7

[СПС Туркменистан: Член 12]

1.   Когато вносът на определен продукт на територията на една от страните се увеличи до такъв размер или се осъществява при такива условия, които причиняват или създават опасност да причинят вреда на местните производители на сходни или пряко конкуриращи се продукти, Общността или Туркменистан, в зависимост от това коя от тях е засегната, могат да предприемат подходящи мерки в съответствие със следните процедури и условия.

2.   Преди да предприемат някакви мерки, или възможно най-бързо след това в случаите, в които се прилага параграф 4, Общността или Туркменистан, в зависимост от случая, предоставят на Съвместния комитет цялата относима информация, с оглед намирането на приемливо за страните решение, както е предвидено в дял IV.

3.   Ако след проведените консултации страните не постигнат съгласие относно мерките за избягване на съответна ситуация в срок от 30 дни от отнасянето на въпроса до Съвместния комитет, страната, поискала консултациите, има право да ограничи вноса на съответните продукти до такава степен и за такъв срок, каквито са необходими, за да се предотврати или поправи вредата, или да предприеме други подходящи мерки.

4.   При изключителни обстоятелства, когато всяко забавяне би причинило вреди, които трудно могат да се поправят, страните могат да предприемат мерки преди провеждане на консултациите, при условие че незабавно след предприемането на тези действия бъдат предложени консултации.

5.   При избора на мерки съгласно настоящия член, страните отдават приоритет на тези, които възпрепятстват в най-малка степен постигането на целите на настоящото споразумение.

6.   Никоя от разпоредбите на настоящия член не нарушава, нито възпрепятства по някакъв начин предприемането от която и да било от страните на антидъмпингови или изравнителни мерки в съответствие с член VI от ГАТТ 1994, Споразумението за прилагането на член VI от ГАТТ 1994, Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки или съответното вътрешно законодателство.

Член 8

[СПС Туркменистан: Член 13]

Страните се ангажират да разгледат развитието на разпоредбите на настоящото споразумение относно търговията със стоки между тях, доколкото обстоятелствата позволяват, включително положението вследствие на бъдещото присъединяване на Туркменистан към СТО. Съвместният комитет, посочен в член 17, може да отправя към страните препоръки относно това развитие, които, в случай че бъдат приети, могат да бъдат приложени чрез сключване на споразумение между страните в съответствие с техните процедури.

Член 9

[СПС Туркменистан: Член 14]

Споразумението не изключва възможността за налагане на забрани или ограничения по отношение на вноса, износа или транзита на стоки, на основания, свързани с обществения морал, обществения ред или обществената сигурност, защитата на здравето и живота на хората, животните или растенията, опазването на природните ресурси, опазването на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност, или защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, или с правила, отнасящи се до златото и среброто. Тези забрани или ограничения обаче не представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничаване на търговията между страните.

Член 10

[СПС Туркменистан: Член 15]

Настоящият дял не се прилага по отношение на търговията с текстилни продукти, попадащи в обхвата на глави 50—63 от Комбинираната номенклатура. Търговията с тези продукти е предмет на отделно споразумение, парафирано на 30 декември 1995 г., и прилагано временно от 1 януари 1996 г.

Член 11

[СПС Туркменистан: Член 16]

1.   Търговията с продукти, попадащи в приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, се регулира от разпоредбите на настоящия дял, с изключение на член 5.

2.   Създава се Контактна група по въпросите на въглищата и стоманата, състояща се от представители на Общността, от една страна, и представители на Туркменистан, от друга страна.

Контактната група редовно обменя информация относно всички въпроси, свързани с въглищата и стоманата, които представляват интерес за страните.

Член 12

[СПС Туркменистан: Член 17]

Търговията с ядрени материали се извършва в съответствие с разпоредбите на Договора за създаването на Европейската общност за атомна енергия. При необходимост, търговията с ядрени материали се урежда с отделно споразумение, което следва да се сключи между Европейската общност за атомна енергия и Туркменистан.

ДЯЛ III

ПЛАЩАНИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

[СПС Туркменистан: Дял IV]

Член 13

[СПС Туркменистан: член 39, параграф1)]

Страните се задължават да разрешат всички текущи плащания в свободно конвертируема валута между лица, пребиваващи в Общността и Туркменистан, които са свързани с движението на стоки и са извършени в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 14

[СПС Туркменистан: член 41, параграф 4)]

Страните се споразумяват да проучат възможностите за съгласувано прилагане на съответните им правни разпоредби за конкуренцията, когато тяхното прилагане засяга търговията между страните.

Член 15

[СПС Туркменистан: член 40, параграф 1)]

Съгласно разпоредбите на настоящия член и на приложение II, Туркменистан продължава да подобрява закрилата на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, с цел до края на петата година след влизането в сила на настоящото споразумение да осигури равнище на закрила, подобно на предоставяното в Общността чрез актове на Общността, по-специално посочените в приложение II, включително ефективни средства за прилагане на тези права.

Член 16

Взаимната административна помощ по митнически въпроси между органите на страните се осъществява в съответствие с Протокола, приложен към настоящото споразумение.

ДЯЛ IV

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

[СПС Туркменистан: Дял XI]

Член 17

Съвместният комитет, създаден по силата на Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество, подписано на 18 декември 1989 г., изпълнява задълженията, възложени му по силата на настоящото споразумение, до създаването на Съвета за сътрудничество, предвиден в член 77 от Споразумението за партньорство и сътрудничество.

Член 18

С оглед постигането на целите на настоящото споразумение в предвидените в него случаи Съвместният комитет може да отправя препоръки.

Той изготвя препоръките със съгласието на страните.

Член 19

[СПС Туркменистан: Член 81]

При разглеждане на въпрос, възникнал в рамките на настоящото споразумение във връзка с разпоредба, съдържаща позоваване на член на някое от споразуменията в основата на СТО, Съвместният комитет взема под внимание във възможно най-голяма степен общоприетото тълкуване на съответния член от членовете на СТО.

Член 20

[СПС Туркменистан: Член 85]

1.   В рамките на приложното поле на настоящото споразумение, всяка страна се задължава да осигури достъп на физически и юридически лица на другата страна, без дискриминация по отношение на собствените си граждани, до компетентните си съдилища и административни органи, за да защитават своите лични и имуществени права, включително правата, свързани с интелектуална, индустриална и търговска собственост.

2.   В рамките на съответните си правомощия страните:

насърчават приемането на арбитраж, като средство за уреждане на спорове, произтичащи от търговски сделки и сделки за сътрудничество, сключени между икономически оператори от Общността и от Туркменистан,

изразяват съгласие, че когато даден спор бъде отнесен до арбитраж, всяка страна по спора може, освен когато правилата на избрания от страните арбитражен център предвиждат друго, да избере свой арбитър, независимо от неговото гражданство, и че председателстващият трети арбитър или единственият арбитър може да бъде гражданин на трета държава,

ще препоръчат на своите икономически оператори да изберат по взаимно съгласие приложимото по отношение на техните договори право,

насърчават прибягването до арбитражните правила, разработени от Комисията на Организацията на обединените нации по международно търговско право (UNCITRAL), и до арбитраж, извършван от всеки арбитражен център на държава, подписала Конвенцията за признаване и изпълнение на чуждестранни арбитражни решения, съставена в Ню Йорк на 10 юни 1958 г.

Член 21

[СПС Туркменистан: Член 86]

Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не възпрепятства която и да е от страните да предприеме мерки:

а)

които тя счита за необходими, за да предотврати разкриването на информация в ущърб на нейни съществени интереси в областта на сигурността;

б)

които се отнасят до производството или търговията с оръжие, боеприпаси или военно оборудване, както и до научни изследвания, разработване или производство, необходими за целите на отбраната, при условие че тези мерки не нарушават условията на конкуренция по отношение на продукти, които не са предназначени за строго военни цели;

в)

които счита за съществени за собствената ѝ сигурност в случай на сериозни вътрешни безредици, които възпрепятстват поддържането на законност и ред, по време на война или силно международно напрежение, представляващо заплаха от война, или с цел да изпълни поетите задължения за поддържане на мира и международната сигурност;

г)

които счита за необходими, за да изпълни международните си задължения и ангажименти относно контрола върху промишлените изделия и технологиите с двойна употреба.

Член 22

[СПС Туркменистан: Член 87]

1.   В областите, обхванати от настоящото споразумение, и без да се нарушава никоя от специалните разпоредби, които се съдържат в него:

прилаганият от Туркменистан режим по отношение на Общността не поражда никаква дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техните дружества,

прилаганият от Общността режим по отношение на Туркменистан не поражда никаква дискриминация между туркменските граждани или дружества.

2.   Разпоредбите на параграф 1 не засягат правото на страните да прилагат съответните разпоредби на своето данъчно законодателство към данъкоплатци, които не са в еднакво положение що се отнася до мястото им на пребиваване.

Член 23

[СПС Туркменистан: Член 88]

1.   Всяка от страните може да отнесе до Съвместния комитет какъвто и да е спор относно прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

2.   Съвместният комитет може да урежда споровете посредством препоръка.

3.   В случай че уреждането на спора в съответствие с параграф 2 се окаже невъзможно, всяка от страните може да уведоми другата за определянето на помирител; в такъв случай другата страна е длъжна да определи втори помирител в двумесечен срок.

Съвместният комитет определя трети помирител.

Препоръките на помирителите се приемат с мнозинство. Тези препоръки не са обвързващи за страните.

Член 24

[СПС Туркменистан: Член 89]

По искане на една от страните за обсъждане на въпроси, свързани с тълкуването или прилагането на настоящото споразумение и с други аспекти на отношенията между тях, страните се споразумяват да провеждат взаимни консултации своевременно и по подходящ начин.

Разпоредбите на настоящия член по никакъв начин не засягат и не нарушават разпоредбите на членове 7, 23 и 28.

Член 25

[СПС Туркменистан: Член 90]

Третирането на Туркменистан по силата на настоящото споразумение в никакъв случай не е по-благоприятно от начинa, по който държавите-членки се третират взаимно.

Член 26

[СПС Туркменистан: Член 92]

За въпросите, предмет на настоящото споразумение, които са обхванати и от Договора за Енергийната харта и Протоколите към него, посоченият договор и протоколи се прилагат при влизането им в сила, но само до предвидената в тях степен.

Член 27

1.   Настоящото споразумение се прилага до влизането в сила на Споразумението за партньорство и сътрудничество, парафирано на 24 май 1997 г.

2.   Всяка една от страните може да денонсира настоящото споразумение чрез нотифициране на другата страна. Настоящото споразумение престава да бъде в сила шест месеца след датата на такова нотифициране.

Член 28

[СПС Туркменистан: член 94]

1.   Страните предприемат всички общи или конкретни мерки, които се изискват за изпълнението на задължения им по настоящото споразумение. Те правят необходимото за постигане на целите, определени в настоящото споразумение.

2.   Ако някоя от страните счита, че другата страна не е изпълнила свое задължение по Споразумението, тя може да предприеме подходящи мерки. Преди да предприеме такива мерки, освен в особено спешни случаи, тя предоставя на Съвместния комитет цялата информация, необходима за задълбочено проучване на въпроса с оглед намиране на приемливо за страните решение.

При подбора на мерки предимство трябва да се отдава на тези, които в най-малка степен възпрепятстват функционирането на Споразумението. По искане на другата страна Съвместният комитет незабавно се нотифицира относно тези мерки.

Член 29

[СПС Туркменистан: Член 95]

Приложения I и II, заедно с Протокола относно взаимната административна помощ по митнически въпроси, представляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 30

[СПС Туркменистан: Член 97]

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, за които са в сила Договорите за създаване на Европейската общност, Европейската общност за атомна енергия и Европейската общност за въглища и стомана и в съответствие с условията, предвидени в тях, а от друга — на територията на Туркменистан.

Член 31

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и туркменски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Член 32

Настоящото споразумение се одобрява от страните в съответствие със собствените им процедури.

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец след деня, в който страните нотифицират генералния секретар на Съвета на Европейския съюз относно приключването на посочените в първа алинея процедури.

При влизането си в сила и доколкото се отнася до отношенията между Туркменистан и Общността, настоящото споразумение заменя член 2, член 3, с изключение на четвъртото тире от него, и членове 4—16 от Споразумението между Европейската икономическа общност и Европейската общност за атомна енергия и Съюза на съветските социалистически републики за търговско и икономическо сътрудничество, подписано в Брюксел на 18 декември 1989 г.

СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ

ПРИЛОЖЕНИЕ I

:

Примерен списък на преимуществата, предоставени от Туркменистан на независимите държави в съответствие с член 2, параграф 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

:

Актове относно интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, посочени в член 15.

Протокол относно взаимната административна помощ по митнически въпроси

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Примерен списък на преимуществата, предоставени от Туркменистан на независимите държави в съответствие с член 2, параграф 3

1.   Облагане на вноса/износа

Не се налагат никакви вносни или износни мита.

Услуги като митническо оформяне, комисионни и други такси от държавната митническа администрация, държавната стокова борса и държавния данъчен инспекторат не се заплащат по отношение на следните стоки:

внос на зърно, бебешки храни, хранителни продукти, които се предлагат на населението на държавно контролирани цени;

стоки, внасяни въз основа на договори и финансирани от държавния бюджет на Туркменистан.

2.   Условия за превоз и транзит

По отношение на държавите от Общността на независимите държави, които са страни по Многостранното споразумение „относно принципите и условията на отношенията в областта на транспорта“, и/или въз основа на двустранни споразумения относно превоза и транзита, за превоза и митническото оформяне на стоки (включително транзитни стоки) и транзита на превозни средства не се прилагат никакви данъци или такси на взаимна основа.

Превозните средства от държавите от Общността на независимите държави се освобождават от всякакви налози, когато преминават транзитно през територията на Туркменистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Актове относно интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, посочени в член 15

1.

Общностни актове, посочени в член 15.

Първа Директива 89/104/ЕИО на Съвета от 21 декември 1988 г. за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно марките.

Директива 87/54/ЕИО на Съвета от 16 декември 1986 г. за правната закрила на топологиите на полупроводникови изделия.

Директива 91/250/ЕИО на Съвета от 14 май 1991 г. относно правната защита на компютърните програми.

Регламент (ЕИО) № 1768/92 на Съвета от 18 юни 1992 г. относно създаването на сертификат за допълнителна закрила на лекарствените продукти.

Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. относно защитата на географските указания и наименованията за произход на селскостопанските и хранителни продукти.

Директива 93/83/ЕИО на Съвета от 27 септември 1993 г. относно координирането на някои правила, отнасящите се до авторското право и сродните му права, приложими към спътниковото излъчване и кабелното препредаване.

Директива 93/98/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. за хармонизиране на срока за закрила на авторското право и някои сродни права.

Директива 92/100/ЕИО на Съвета от 19 ноември 1992 г. относно правото на отдаване под наем и в заем и относно някои права, сродни на авторското право в областта на интелектуалната собственост.

Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита.

Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни.

Регламент (ЕО) № 3295/94 на Съвета от 22 декември 1994 г. за установяване на мерки за забрана на пускането в свободно движение, експорт, реекспорт и за установяване на временно прекратяваща процедура спрямо фалшификати и пиратски стоки.

2.

В случай че в областта на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, така, както са уредени в горните общностни актове, възникнат проблеми, които засягат търговските условия, по искане на Общността или Туркменистан ще бъдат предприети спешни консултации с оглед на намирането на взаимно приемливи решения.

ПРОТОКОЛ

относно взаимната административна помощ по митнически въпроси

Член 1

Определения

По смисъла на настоящия протокол:

а)

„митническо законодателство“ означава всички приети от страните законови или подзаконови разпоредби, които се прилагат на териториите им и уреждат вноса, износа и транзита на стоки и поставянето им под определен митнически режим, включително налагане на мерки за забрана, ограничение и контрол;

б)

„запитващ орган“ означава компетентен административен орган, назначен от дадена страна за тази цел, който отправя искане за помощ по митнически въпроси;

в)

„запитан орган“ означава компетентен административен орган, назначен от дадена страна за тази цел, който получава искане за помощ по митнически въпроси;

г)

„лични данни“ означава цялата информация, свързана с лице, което е идентифицирано или което може да бъде идентифицирано;

д)

„действия в нарушение на митническото законодателство“ означава всяко нарушаване или опит за нарушаване на митническото законодателство.

Член 2

Приложно поле

1.   Страните се подпомагат взаимно в областите, които попадат в рамките на тяхната компетентност, по начин и при условия, определени в настоящия протокол, за да се гарантира правилното прилагане на митническото законодателство, по-специално чрез предотвратяване, установяване и разследване на действия в нарушение на това законодателство.

2.   Помощта по митнически въпроси, предвидена в настоящия протокол, се прилага по отношение на всеки административен орган на страните, компетентен за прилагането на настоящия протокол. Тя не засяга правилата, които уреждат взаимната помощ по наказателноправни въпроси, нито обхваща информацията, получена при упражняването на правомощия по искане на съдебните органи, освен когато съобщаването на тази информация е разрешено от посочените органи.

Член 3

Помощ при отправено искане

1.   По искане на запитващия орган, запитаният орган му предоставя цялата необходима информация по въпроса, която може да му даде възможност да осигури спазване на митническото законодателство, включително информация във връзка с набелязани или планирани действия, които нарушават или могат да нарушат това законодателство.

2.   По искане на запитващия орган, запитаният орган го информира относно това дали стоките, изнесени от територията на една от страните, са правилно внесени на територията на другата страна, като при целесъобразност се уточнява приложеният по отношение на тези стоки митнически режим.

3.   По искане на запитващия орган, запитаният орган предприема необходимите стъпки в рамките на своето законодателство, за да осигури специално наблюдение на:

а)

физически или юридически лица, за които има основания да се предполага, че участват или са участвали в действия в нарушение на митническото законодателство;

б)

места, където са складирани стоки по начин, който дава основания да се предполага, че са предназначени да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство;

в)

движения на стоки, за които има данни, че могат да доведат до нарушение на митническото законодателство;

г)

транспортни средства, за които има основания да се предполага, че са използвани или могат да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 4

Спонтанна помощ

Страните взаимно си предоставят помощ по собствена инициатива и в съответствие със своите закони, правила и други правни актове, ако смятат, че това е необходимо за правилното прилагане на митническото законодателство, особено когато получат информация, отнасяща се до:

действия, които са или изглеждат, че са в нарушение на това законодателство и които могат да представляват интерес за друга страна,

нови средства или начини при осъществяване на подобни действия,

стоки, за които е известно, че са предмет на действия в нарушение на митническото законодателство;

физически или юридически лица, за които има основания да се предполага, че участват или са участвали в действия в нарушение на митническото законодателство,

транспортни средства, за които има основания да се предполага, че са използвани или могат да бъдат използвани в действия в нарушение на митническото законодателство.

Член 5

Предаване/Нотифициране

По искане на запитващия орган, запитаният орган взема всички необходими мерки в съответствие със своето законодателство, за да:

представи всички документи,

нотифицира относно всички решения,

попадащи в приложното поле на настоящия протокол, до адресат, пребиваващ или установен на неговата територия. В този случай по отношение на исканията за съобщаване или нотифициране се прилага член 6, параграф 3.

Член 6

Форма и съдържание на исканията за помощ

1.   Исканията в съответствие с настоящия протокол се правят в писмен вид. Те се придружават от необходимите документи за изпълнение на искането. Когато е необходимо поради спешността на ситуацията, исканията могат да се приемат и в устна форма, но трябва да бъдат потвърждавани писмено незабавно.

2.   Исканията по параграф 1 съдържат следната информация:

а)

запитващия орган, който отправя искането;

б)

мярката, чието прилагане се иска;

в)

предмета и основанието за искането;

г)

съответните закони, правила и други правни разпоредби;

д)

възможно най-точни и изчерпателни сведения относно физическите или юридическите лица, които са обект на разследванията;

е)

обобщение на съответните факти и на извършените разследвания, с изключение на случаите, посочени в член 5.

3.   Исканията се представят на официален език на запитания орган или на приемлив за него език.

4.   Когато дадено искане не отговаря на формалните изисквания, може да се поиска то да се поправи или допълни; може обаче да се издаде нареждане за предпазни мерки.

Член 7

Изпълнение на исканията

1.   За да изпълни искане за помощ, запитаният орган пристъпва към действие в рамките на своята компетентност и налични ресурси така, както би действал от свое име или по искане на други органи на същата страна, като предоставя притежаваната от него информация, провежда подходящи разследвания или организира тяхното провеждане. Тази разпоредба се прилага и по отношение на административната служба, до която запитаният орган е препратил това искане, когато не може да действа самостоятелно.

2.   Исканията за помощ се изпълняват в съответствие със законите, правилата и други правни актове на запитаната страна.

3.   Надлежно оправомощените служители на една от страните могат, със съгласието на другата страна и при условията, определени от последната, да получат от службите на запитания орган или от друг орган, за които той отговаря, информация за действия, които са или могат да бъдат в нарушение на митническото законодателство, необходима на запитващия орган за целите на настоящия протокол.

4.   Служители на една от страните могат, със съгласието на другата страна и при условията, определени от последната, да присъстват на разследванията, които се извършват на територията на тази страна.

Член 8

Форма, в която се съобщава информацията

1.   Запитаният орган уведомява запитващия орган за резултатите от разследванията, като му представя съответните документи, заверени копия на тези документи, доклади и други материали.

2.   Предвидените в параграф 1 документи могат да бъдат заменени от компютризирана информация във всякаква форма за същата цел.

3.   Оригинали на досиета и документи могат да се искат само в случаите когато заверените копия не са достатъчни. Предадените оригинали подлежат на връщане при първа възможност.

Член 9

Изключения от задължението да се предоставя помощ

1.   Страните могат да откажат да предоставят помощ по настоящия протокол, когато предоставянето ѝ:

а)

има вероятност да наруши суверенитета на Туркменистан или на държава-членка, до която е отправено искане за предоставяне на помощ по настоящия протокол; или

б)

има вероятност да наруши обществения ред, сигурността или други съществени интереси, по-специално в случаите, предвидени в член 10, параграф 2; или

в)

включва валутен режим или данъчни разпоредби, различни от митническото законодателство; или

г)

нарушава индустриална, търговска или професионална тайна.

2.   Когато запитващият оран отправя искане за оказване на помощ, каквато той самият не е в състояние да предостави на другата страна, той посочва това обстоятелство в искането си. След това запитаният орган решава как да отговори на такова искане.

3.   При отказ на помощ, запитващият орган незабавно се нотифицира относно решението и причините за него.

Член 10

Обмен на информация и поверителност

1.   Всяка информация, съобщена под каквато и да е форма съгласно настоящия протокол, е поверителна или с ограничен достъп в зависимост от правилата, прилагани във всяка от страните. Тя е предмет на задължението за служебна тайна и се ползва със защита, каквато се дава на подобна информация по приложимите закони на получилата я страна и съответните приложими разпоредби за институциите на Общността.

2.   Лични данни могат да се обменят, само в случай че получаващата страна се задължи да предостави защита, поне равностойна на тази, приложима в конкретния случай в предоставящата данните страна.

3.   Получената информация се използва само за целите на настоящия протокол. Когато една от страните иска да използва информацията за други цели, тя иска предварителното писмено съгласие на органа, предоставил информацията. Използването може да подлежи на определени от този орган ограничения.

4.   Параграф 3 не възпрепятства използването на информацията в съдебни или административни производства, образувани впоследствие по повод на неспазване на митническото законодателство. Компетентният орган, предоставил информацията, се нотифицира относно такова използване на информацията.

5.   Страните могат да използват получената информация и документите, с които е направена справка, като доказателство в свои протоколи, доклади и свидетелски показания и в производствата и обвиненията, повдигнати пред съдилищата, в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 11

Вещи лица и свидетели

Длъжностни лица на запитания орган могат да бъдат упълномощени да се явяват в рамките на даденото им пълномощно като вещи лица или свидетели в съдебни или административни производства по въпросите в обхвата на настоящия протокол, които са в рамките на юрисдикцията на другата страна, и да представят предмети, документи или заверени копия от тях, които могат да бъдат необходими в тези производства. В искането за явяване трябва изрично да се посочва по какви въпроси и в какво качество ще бъде разпитано длъжностното лице.

Член 12

Разноски за помощта

Страните се отказват от предявяване на взаимни искания за възстановяване на разноски, произтичащи от прилагането на настоящия протокол, освен ако по целесъобразност такива разноски бъдат направени за вещи лица и свидетели, както и за устни и писмени преводачи, които не са държавни служители.

Член 13

Прилагане

1.   Прилагането на настоящия протокол се възлага на централните митнически органи на Туркменистан, от една страна, и на компетентните служби на Комисията на Европейските общности и, при целесъобразност, на митническите органи на държавите-членки, от друга страна. Те вземат решения за всички практически мерки и договорености, необходими за неговото изпълнение, като отчитат действащите правила в областта на защитата на данните. Те могат да препоръчат на компетентните органи изменения и допълнения, каквито по тяхна преценка са необходими по отношение на настоящия протокол.

2.   Страните се консултират помежду си и впоследствие взаимно се уведомяват за подробните правила за прилагане, които се приемат в съответствие с разпоредбите на настоящия протокол.

Член 14

Други договорености

1.   Като се отчита съответната компетентност на Европейската общност и на държавите-членки, разпоредбите на настоящия протокол:

не засягат задълженията на страните по никое друго международно споразумение или конвенция;

се счита, че допълват споразуменията за взаимна помощ, които са или могат да бъдат сключени между отделни държави-членки и Туркменистан; както и

не засягат разпоредбите, регламентиращи обмена между компетентните служби на Комисията и митническите органи на държавите-членки на всякаква информация, получена съгласно настоящото споразумение, която може да представлява интерес за Общността.

2.   Независимо от предвиденото в параграф 1, в случай че разпоредбите на което и да е двустранно споразумение за взаимна помощ, което е или може да бъде сключено между отделни държави-членки и Туркменистан, са несъвместими с тези на настоящия протокол, предимство имат разпоредбите на последния.

3.   По отношение на въпросите относно приложимостта на настоящия протокол страните се консултират взаимно за решаване на тези въпроси в рамките на Съвместния комитет по член 17 от настоящото споразумение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Пълномощните представители на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА и ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ, наричани по-долу „Общността“,

от една страна, и

пълномощните представители на ТУРКМЕНИСТАН,

от друга страна,

като се срещнаха в Брюксел на 10 ноември 1999 г. за подписването на Временното споразумение за търговия и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, наричано по-долу „Споразумението“, приеха следните текстове:

Временното споразумение с приложенията към него и следния протокол:

Протокол относно взаимната административна помощ по митнически въпроси.

Пълномощните представители на Общността и пълномощните представители на Туркменистан приеха текстовете на изброените по-долу съвместни декларации, приложени към настоящия заключителен акт:

 

Съвместна декларация относно личните данни

 

Съвместна декларация по член 7 от Споразумението

 

Съвместна декларация по член 8 от Споразумението

 

Съвместна декларация по член 15 от Споразумението

 

Съвместна декларация по член 28 от Споразумението

Пълномощните представители на Общността отбелязаха посочената по-долу едностранна декларация, приложена към настоящия Заключителен акт:

Едностранна декларация на Туркменистан относно защитата на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост.

Съставено в Брюксел на десети ноември хиляда деветстотин деветдесет и девета година.

За Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия

За Туркменистан

Съвместна декларация относно личните данни

При прилагането на настоящото споразумение страните осъзнават необходимостта от адекватна защита на лицата по отношение на обработката на лични данни и свободното движение на тези данни.

Съвместна декларация по член 7 от Споразумението

Общността и Туркменистан заявяват, че текстът на защитната клауза не предоставя третирането, което ГАТТ предвижда в областта на защитните мерки.

Съвместна декларация по член 8 от Споразумението

До момента, в който Туркменистан се присъедини към СТО, страните провеждат консултации относно тарифните политики на Туркменистан по отношение на вноса, включително относно промените в тарифната защита, в рамките на Съвместния комитет. По-конкретно, консултации се предлагат преди увеличаването на тарифната защита.

Съвместна декларация по член 15 от Споразумението

В рамките на съответните си компетенции, страните изразяват съгласие, че за целите на Споразумението, интелектуална, индустриална и търговска собственост обхваща по-специално авторското право, включително авторското право по отношение на компютърни програми, и сродните му права, правата във връзка с патенти, промишлени образци, географски означения, включително наименования за произход, търговски марки и марки за услуги, топографии на интегрални схеми, както и защита срещу нелоялна конкуренция, както е предвидено в член 10а от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост и защита на неразкрита информация за ноу-хау.

Съвместна декларация по член 28 от Споразумението

1.

Страните изразяват съгласие, за целите на правилното тълкуване и практическото прилагане, че терминът „особено спешни случаи“, включен в член 28 от Споразумението, означава случаи на съществено нарушение на Споразумението от някоя от страните. Съществено нарушение на Споразумението се състои в:

а)

неизпълнение на Споразумението, което не се санкционира от общите правила на международното право

или

б)

нарушение на съществени елементи на Споразумението, посочени в член 1.

2.

Страните изразяват съгласие, че „подходящите мерки“, посочени в член 28, са мерките, предприети съгласно международното право. В случай че някоя страна предприеме мярка при особено спешен случай, съгласно член 28, другата страна може да се възползва от процедурата за уреждане на спорове.

Едностранна декларация на Туркменистан относно защитата на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост

Туркменистан заявява, че:

1.

До изтичането на петата година след влизането в сила на Споразумението, Туркменистан ще се присъедини към многостранните конвенции относно правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочени в параграф 2 от настоящата декларация, по които държавите-членки на Общността са страни, или които се прилагат de facto от държавите-членки съгласно съответните разпоредби, съдържащи се в тези конвенции.

2.

Параграф 1 от настоящата декларация се отнася до следните многостранни конвенции:

Бернска конвенция за закрила на литературните и художествени произведения (Парижки акт, 1971 г.);

Международна конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (Рим, 1961 г.);

Мадридска спогодба за международна регистрация на марките (Стокхолмски акт, 1967 г. и изменена през 1979 г.);

Протокол относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките (Мадрид, 1989 г.);

Спогодба от Ница относно международната класификация на стоки и услуги за целите на регистрацията на търговските марки (Женева 1977 г., изменена 1979 г.),

Будапещенски договор за международно признаване депозирането на микроорганизми във връзка с производство по патентоване (1977 г., изменен през 1980 г.)

Международна конвенция за закрила на новите сортове растения (UPOV) (Женевски акт, 1991 г.).

3.

Туркменистан потвърждава значимостта, която придава на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост (Стокхолмски акт, 1967 г., и изменена през 1979 г.);

Договор за патентно коопериране (Вашингтон 1970 г., изменен през 1979 г. и 1984 г.).

4.

От момента на влизане в сила на настоящото споразумение Туркменистан предоставя на дружествата и гражданите на Общността, по отношение на признаването и защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено от нея на всяка трета държава по силата на двустранни споразумения.

5.

Разпоредбите на параграф 4 не се прилагат спрямо преимущества, предоставени от Туркменистан на всяка трета държава на основата на действителна взаимност, нито спрямо преимущества, предоставени от Туркменистан на друга държава от бившия СССР.

Размяна на писма между Европейската общност и Туркменистан за изменение на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, по отношение на автентичните текстове

Уважаеми господине,

Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, бе подписано на 10 ноември 1999 г.

В член 31 от Временното споразумение определя като автентични текстове на това споразумение текстовете на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и туркменски език.

Вследствие увеличаването на броя на официалните езици на институциите на Европейската общност, и по-специално вследствие на присъединяването на 12 нови държави-членки към Европейския съюз, от подписването на Временното споразумение насам, е необходимо текстовете на български, естонски, латвийски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски, чешки и унгарски език на Временното споразумение също да бъдат посочени като автентични текстове на Временното споразумение и член 31 от Временното споразумение да бъде съответно изменен.

Ще намерите тези допълнителни текстове, прикрепени към настоящото писмо.

Ще Ви бъда благодарен, ако можете да изразите приемането от Туркменистан на прикрепените текстове като автентични текстове на Временното споразумение, както и съгласието на Туркменистан относно съответното изменение на член 31 от Временното споразумение.

Настоящият инструмент влиза в сила в деня на подписването му.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Европейската общност

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на писмото Ви с днешна дата и прикрепените текстове на Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за стомана и въглища и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, в което се чете следното:

„Временното споразумение относно търговията и свързаните с нея въпроси между Европейската общност, Европейската общност за въглища и стомана и Европейската общност за атомна енергия, от една страна, и Туркменистан, от друга страна, бе подписано на 10 ноември 1999 г.

В член 31 от Временното споразумение определя като автентични текстове на това споразумение текстовете на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и туркменски език.

Вследствие увеличаването на броя на официалните езици на институциите на Европейската общност, и по-специално вследствие на присъединяването на 12 нови държави-членки към Европейския съюз, от подписването на Временното споразумение насам, е необходимо текстовете на български, естонски, латвийски, малтийски, полски, румънски, словашки, словенски, чешки и унгарски език на Временното споразумение също да бъдат посочени като автентични текстове на Временното споразумение и член 31 от Временното споразумение да бъде съответно изменен.

Ще намерите тези допълнителни текстове, прикрепени към настоящото писмо.

Ще Ви бъда благодарен, ако можете да изразите приемането от Туркменистан на прикрепените текстове като автентични текстове на Временното споразумение, както и съгласието на Туркменистан относно съответното изменение на член 31 от Временното споразумение.

Настоящият инструмент влиза в сила в деня на подписването му.“

Имам честта да изразя приемането от Туркменистан на текстовете, прикрепени към това писмо за автентични текстове на Временното споразумение, и съгласието на Туркменистан относно съответното изменение на член 31 от Временното споразумение.

Както е посочено в писмото Ви, настоящият инструмент ще влезе в сила в деня на подписването му.

Моля приемете, уважаеми господине, моите най-дълбоки почитания.

За Туркменистан


Top