EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0300

Регламент за изпълнение (ЕС) № 300/2011 на Комисията от 25 март 2011 година относно продажните цени на зърнени култури за деветите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

OJ L 80, 26.3.2011, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/300/oj

26.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 80/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 300/2011 НА КОМИСИЯТА

от 25 март 2011 година

относно продажните цени на зърнени култури за деветите индивидуални покани за търг в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 43, буква е) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 1017/2010 на Комисията (2) беше открита продажбата на зърнени култури в Европейския съюз с тръжни процедури съгласно условията, предвидени в Регламент (ЕС) № 1272/2009 на Комисията от 11 декември 2009 г. за установяване на общи подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно изкупуване и продаване на селскостопански продукти при публична интервенция (3).

(2)

В съответствие с процедурата, посочена в член 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1272/2009 и в член 4 от Регламент (ЕС) № 1017/2010, с оглед на офертите, получени вследствие на индивидуалните покани за търг, Комисията определя за всяка зърнена култура и за всяка държава-членка минимална продажна цена или решава да не определя минимална продажна цена.

(3)

Въз основа на офертите, получени за деветите индивидуални покани за търг, беше решено за някои зърнени култури и за някои държави-членки да бъде определена минимална продажна цена и за други зърнени култури и други държави-членки да не се определя минимална продажна цена.

(4)

С цел да се подаде бърз сигнал на пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

По отношение на деветите индивидуални покани за търг за продажбите на зърнени култури в рамките на тръжните процедури, открити с Регламент (ЕС) № 1017/2010, за които крайният срок за подаване на оферти изтече на 23 март 2011 г., решенията относно продажната цена за всяка зърнена култура и за всяка държава-членка се посочват в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 25 март 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 293, 11.11.2010 г., стр. 41.

(3)  ОВ L 349, 29.12.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Решения по отношение на продажбите

(ЕUR/тон)

Държава-членка

Минимална продажна цена

обикновена пшеница

ечемик

царевица

код по КН 1001 90

код по КН 1003 00

код по КН 1005 90 00

Belgique/België

X

X

X

България

X

X

X

Česká republika

X

X

X

Danmark

X

X

X

Deutschland

X

172,51

X

Eesti

X

X

X

Eire/Ireland

X

X

X

Elláda

X

X

X

España

X

X

X

France

X

°

X

Italia

X

X

X

Kypros

X

X

X

Latvija

X

X

X

Lietuva

X

X

X

Luxembourg

X

X

X

Magyarország

X

X

X

Malta

X

X

X

Nederland

X

X

X

Österreich

X

X

X

Polska

X

X

X

Portugal

X

X

X

România

X

X

X

Slovenija

X

X

X

Slovensko

X

X

X

Suomi/Finland

X

°

X

Sverige

X

X

United Kingdom

X

X

не се определя минимална продажна цена (отхвърлени са всички оферти)

°

няма оферти

X

няма налице зърнени култури за продажба

#

неприложимо


Top