EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0182

2011/182/ЕС: Решение на Съвета от 9 март 2011 година за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна

OJ L 79, 25.3.2011, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 119 P. 202 - 202

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/182/oj

25.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 79/3


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

от 9 март 2011 година

за подновяване на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна

(2011/182/ЕС)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 186 във връзка с член 218, параграф 6, буква а), подточка v) от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид одобрението на Европейския парламент,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2003/96/ЕО от 6 февруари 2003 г. (1) Съветът одобри сключването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна.

(2)

Член 12, буква б) от споразумението предвижда, че споразумението се сключва за първоначален период, приключващ на 31 декември 2002 г., и ще бъде подновявано по взаимно съгласие между страните за допълнителни периоди от пет години.

(3)

С решение от 22 септември 2003 г. (2), което влезе в сила на 8 ноември 2004 г. Съветът одобри подновяването на споразумението за допълнителен период от пет години.

(4)

На третото заседание на Подкомитет № 7 ЕС—Украйна, проведено на 26 и 27 ноември 2008 г. в Киев, и двете страни потвърдиха интереса си посоченото по-горе споразумение да се поднови за допълнителен период от пет години.

(5)

Материалното съдържание на подновеното споразумение е идентично с това на споразумението, чийто срок на действие изтече на 7 ноември 2009 г.

(6)

Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник.

(7)

Подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна следва да бъде одобрено от името на Съюза,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Подновяването на Споразумението за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и Украйна за допълнителен период от пет години се одобрява от името на Съюза.

Член 2

Председателят на Съвета извършва от името на Съюза и в съответствие с член 12 от споразумението нотификацията по отношение на правителството на Украйна за това, че Съюзът е приключил вътрешните си процедури, необходими за влизането в сила на подновеното споразумение (3), както и следната нотификация по отношение на Украйна:

„Вследствие на влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Европейският съюз замести Европейската общност и е неин правоприемник, като от тази дата упражнява всички права и поема всички задължения на Европейската общност. Следователно позоваванията на „Европейската общност“ в текста на споразумението се смятат, където е уместно, за позовавания на „Европейския съюз“.“

Член 3

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 9 март 2011 година.

За Съвета

Председател

CSÉFALVAY Z.


(1)  ОВ L 36, 12.2.2003 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 267, 17.10.2003 г., стр. 24.

(3)  Датата на влизане в сила на споразумението ще бъде публикувана в Официален вестник на Европейския съюз от генералния секретариат на Съвета.


Top