EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0110

Регламент (ЕС) № 110/2011 на Комисията от 8 февруари 2011 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) по отношение на подходящите формати за предаване на данни, резултатите, които следва да се предават, и критериите за измерване на качеството по отношение на ESSPROS модула за нетните обезщетения за социална закрила Текст от значение за ЕИП

OJ L 34, 9.2.2011, p. 29–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 006 P. 282 - 285

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/110(1)/oj

9.2.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 34/29


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 110/2011 НА КОМИСИЯТА

от 8 февруари 2011 година

за прилагане на Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) по отношение на подходящите формати за предаване на данни, резултатите, които следва да се предават, и критериите за измерване на качеството по отношение на ESSPROS модула за нетните обезщетения за социална закрила

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТA КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 458/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 25 април 2007 г. относно Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (ESSPROS) (1), и по-специално и член 7, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 458/2007 установи методологична рамка, която да се използва за изготвянето на съпоставими статистически данни за целите на Европейския съюз, и срокове за предаването и разпространението на статистическите данни, изготвени в съответствие с Европейската система за интегрирана статистика на социалната закрила (наричана по-долу „ESSPROS“).

(2)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 458/2007 следва да бъдат приети мерки за прилагане във връзка с форматите за предаване на данни, резултатите, които следва да се предават, и критериите за измерване на качеството по отношение на модула за нетните обезщетения за социална закрила.

(3)

Модулът за нетните обезщетения за социална закрила следва да бъде получен посредством използването на „ограничителния подход“, така че кръгът на получателите да е същият като кръга на получателите на брутните обезщетения за социална закрила, включени в базовата система на ESSPROS.

(4)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Форматите за предаване на данни и резултатите, които следва да се предават по отношение на модула за нетните обезщетения за социална закрила, са установени в приложение I.

2.   Критериите за измерване на качеството на данните по отношение на модула за нетните обезщетения за социална закрила са зададени в приложение II.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 8 февруари 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 113, 30.4.2007 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Формати за предаване на данните относно модула за нетните обезщетения за социална закрила и резултати, които следва да се предават

1.   ДАННИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДАВАТ

Данните за нетните обезщетения за социална закрила (ограничителен подход) се предават в съответствие с предоставения от Комисията формат.

Предават се данни за следните променливи:

1.1.

Подробни средни данъчни ставки (AITR) и подробни средни социалноосигурителни ставки (AISCR), с едновременна разбивка по:

подробната класификация само на обезщетенията в брой за социална закрила, както е посочено в допълнение 1 към Наръчника на ESSPROS,

схемите, изброени в таблицата „опис на схемите“ в приложение I към Регламент (ЕО) № 1322/2007 на Комисията (1).

1.2.

Остатъчни финансови помощи (предоставят се, само ако не са пряко отразени в AITR и/или AISCR).

На всяка остатъчна фискална помощ се прави разбивка по предназначение в съответствие с определения в член 2, буква б) от Регламент (ЕО) № 458/2007 списък на рисковете и потребностите на първото ниво от класификацията.

Данните за остатъчните фискални помощи се предоставят в национална валута.

1.3.

Данни за нетните социални обезщетения (ограничителен подход), с едновременна разбивка по:

подробната класификация на обезщетенията за социална закрила, както е посочено в допълнение 1 към Наръчника на ESSPROS,

схемите, изброени в таблицата „опис на схемите“ в приложение I към Регламент (ЕО) № 1322/2007 (докладват се и данни на ниво всички схеми, равни на съвкупността от всички схеми).

Нетните социални обезщетения се получават посредством свързването на брутните обезщетения за социална закрила, уредени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1322/2007, с изброените в точки 1.1 и 1.2 променливи.

2.   СПРАВОЧЕН НАРЪЧНИК

Подробните класификации и определения, които следва да се използват при прилагане на настоящия регламент, са установени в Наръчника за ESSPROS, изготвен от Европейската комисия в сътрудничество с държави-членки.


(1)  ОВ L 294, 13.11.2007 г., стр. 5.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

A.   КРИТЕРИИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МОДУЛА ЗА НЕТНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА

В съответствие с член 12 от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1) при годишната оценка на събраните данни за нетните обезщетения за социална закрила се прилагат следните критерии за качество: относимост, точност, актуалност, навременност, достъпност и яснота, съпоставимост и съгласуваност.

Б.   ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЛЕДВА ДА СЕ ПРЕДАВА

Държавите-членки предоставят информация относно:

1.   Данни за връзка

1.1.   Данни за съставителя на данните

2.   Точност

2.1.   Обхват на източниците на данни: видовете използвани източници (регистри и други административни източници, статистически наблюдения, оценки); подробни данни за схемите/функциите в обхвата на различните видове източници; доклади относно проблеми във връзка с обхвата на източниците на данни, чиято последица е оценката на данните.

2.2.   Методологии и предположения, използвани при оценките и в случай на непълен обхват на източниците на данни:

административни данни,

проучвания,

моделиране,

други (да се посочат).

2.3.   Ревизия на статистически данни:

промени в използваните източници на данни,

промени в методите, използвани за оценяване на данните,

ревизии на данни поради концептуални корекции (например корекции на националните сметки),

ревизии на данни поради наличие на окончателни статистически данни,

ревизии на данни поради действия по преразглеждане на качеството,

описание на възприетата политика по ревизия на статистическите данни.

3.   Съпоставимост

3.1.   Географска съпоставимост

отклонения от пълния обхват на окончателните данни,

отклонения от методологията ESSPROS,

подробна информация относно причините за отклоненията и използваните методи,

оценка на въздействието на тези отклонения върху съпоставимостта.

3.2.   Съпоставимост във времето:

описание на съответствието между обхвата на данни за изминали периоди и обхвата на настоящите данни,

описание на съпоставимостта на данните за изминали периоди и настоящите данни.

4.   Достъпност и яснота

4.1.   Описание на възприетата от държавата политика за разпространение на данни.

4.2.   Описание на предоставените на потребителите метаданни/методология.

5.   Относимост

5.1.   Описание на начините, по които статистическата информация удовлетворява текущите и потенциалните нужди на потребителите.

В.   ГРАФИК ЗА СЪСТАВЯНЕТО НА ДОКЛАДИ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Докладите относно качеството на модула за нетните обезщетения за социална закрила се съставят ежегодно.

Докладът за година N се предава на Комисията (Евростат) до 31 януари от година N + 3.

Г.   ФОРМАТ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ДОКЛАДИТЕ ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО

Информацията относно качеството на данните се предава в съответствие с предоставения от Комисията (Евростат) формат.


(1)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.


Top