EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1258

Регламент (ЕС) № 1258/2010 на Съвета от 20 декември 2010 година за определяне за риболовната 2011 година на ориентировъчните цени и цените на производител на Съюза за някои рибни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000

OJ L 343, 29.12.2010, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1258/oj

29.12.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 343/6


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1258/2010 НА СЪВЕТА

от 20 декември 2010 година

за определяне за риболовната 2011 година на ориентировъчните цени и цените на производител на Съюза за някои рибни продукти съгласно Регламент (ЕО) № 104/2000

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 43, параграф 3 от Договора Съветът, по предложение на Комисията, приема мерки за определяне на цените.

(2)

Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури (1) изисква да бъдат определяни ориентировъчни цени и цени на производител на Съюза за всяка риболовна година с цел установяване на ценови нива за интервенция на пазара по отношение на някои рибни продукти.

(3)

Задължение на Съвета е да определи ориентировъчни цени за всеки от продуктите и групите продукти, посочени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 104/2000, и цени на производител на Съюза за продуктите, посочени в приложение III към същия регламент.

(4)

Въз основа на текущите налични данни относно цените на съответните продукти и критериите, посочени в член 18, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 104/2000, ориентировъчните цени следва да се увеличат, запазят или намалят за риболовната 2011 година в зависимост от видовете.

(5)

Уместно е да се установи цена на производител на Съюза за един от продуктите, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 104/2000, и да се изчислят цените на производител на Съюза за останалите с помощта на коефициентите на преобразуване, определени с Регламент (ЕО) № 802/2006 на Комисията от 30 май 2006 г. за определяне коефициентите на преобразуване, прилагани към риби от рода Thunnus и Euthynnus  (2).

(6)

Въз основа на критериите, установени в член 18, параграф 2, първо и второ тире и в член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, цената на производител на Съюза за риболовната 2011 година следва да се коригира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За риболовната година от 1 януари до 31 декември 2011 г. ориентировъчните цени, предвидени в член 18, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000, са посочени в приложение I към настоящия регламент.

Член 2

Цените на производител на Съюза съгласно член 26, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 104/2000 за риболовната година от 1 януари до 31 декември 2011 г. са посочени в приложение II към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на 1 януари 2011 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 декември 2010 година.

За Съвета

Председател

J. SCHAUVLIEGE


(1)  ОВ L 17, 21.1.2000 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 144, 31.5.2006 г., стр. 15.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложения

Вид

Продукти, изброени в приложения I и II към Регламент (ЕО) № 104/2000

Начин на търговско предлагане

Ориентировъчна цена

(EUR/тон)

I

1.

Херинга от видовете Clupea harengus

Цели риби

274

2.

Сардини от вида Sardina pilchardus

Цели риби

574

3.

Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias)

Цели риби или изкормени риби с глави

1 090

4.

Котешка акула (Scyliorhinus spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

704

5.

Морски костур (Sebastes spp.)

Цели риби

1 212

6.

Треска от видовете Gadus morhua

Цели риби или изкормени риби с глави

1 589

7.

Сайда (Pollachius virens)

Цели риби или изкормени риби с глави

799

8.

Пикша (Melanogrammus aeglefinus)

Цели риби или изкормени риби с глави

956

9.

Меджид (Merlangius merlangus)

Цели риби или изкормени риби с глави

889

10.

Морски щуки (Molva spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

1 153

11.

Скумрия от видовете Scomber scombrus

Цели риби

320

12.

Скумрия от видовете Scomber japonicus

Цели риби

285

13.

Хамсия (Engraulis spp.)

Цели риби

1 274

14.

Писия морска (Pleuronectes platessa)

Цели риби или изкормени риби с глави

от 1.1.2011 г. до 30.4.2011 г.

1 026

Цели риби или изкормени риби с глави

от 1.5.2011 г. до 31.12.2011 г.

1 425

15.

Мерлуза от видовете Merluccius merluccius

Цели риби или изкормени риби с глави

3 318

16.

Мегрим (Lepidorhombus spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

2 342

17.

Лиманда (Limanda limanda)

Цели риби или изкормени риби с глави

803

18.

Писия (Platichthys flesus)

Цели риби или изкормени риби с глави

486

19.

Бял тон или дългопер тунец (Thunnus alalunga)

Цели риби

2 308

Изкормени риби с глави

2 437

20.

Сепия (Sepia officinalis и Rossia macrosoma)

Цяла

1 781

21.

Въдичари (Lophius spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

2 923

Риби без глави

6 015

22.

Скариди от видовете Crangon crangon

Само сварени във вода

2 423

23.

Северна скарида (Pandalus borealis)

Само сварени във вода

6 668

Пресни или изстудени

1 614

24.

Рак пустинник (Cancer pagurus)

Цял

1 676

25.

Норвежки омар (Nephrops norvegicus)

Цял

5 119

Опашки

3 979

26.

Морски език (Solea spp.)

Цели риби или изкормени риби с глави

6 843

II

1.

Гренландска камбала (Reinhardtius hippoglossoides)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 916

2.

Мерлуза от рода Merluccius spp.

Замразени, цели, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 232

Замразени, филетирани, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 498

3.

Зубан и пагел (Dentex dentex и Pagellus spp.)

Замразени, на блокове или в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 447

4.

Риба меч (Xiphias gladius)

Замразени, цели, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

4 058

5.

Сепия (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 915

6.

Октоподи (Octopus spp.)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

2 161

7.

Калмари (Loligo spp.)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

1 173

8.

Калмари (Ommastrephes sagittatus)

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

961

9.

Illex argentinus

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

873

10.

Скариди от семейство Penaeidae

 

 

Скариди от видовете Parapenaeus longirostris

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

4 072

Други видове от семейство Penaeidae

Замразени, в оригинални опаковки, съдържащи същите продукти

7 813


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вид

Видове продукти, изброени в приложение III към Регламент (ЕО) № 104/2000

Тегло

Начин на търговско предлагане

Цена на производител на Съюза

(EUR/тон)

Жълтопер тунец (Thunnus albacares)

Тежащи повече от 10 kg всяка

Цяла

1 200

Изчистени и изкормени

 

Друго

 

Тежащи не повече от 10 kg всяка

Цяла

 

Изчистени и изкормени

 

Друго

 

Бял тон (Thunnus alalunga)

Тежащи повече от 10 kg всяка

Цяла

 

Изчистени и изкормени

 

Друго

 

Тежащи не повече от 10 kg всяка

Цяла

 

Изчистени и изкормени

 

Друго

 

Ивичест тунец (Katsuwonus pelamis)

 

Цяла

 

 

Изчистени и изкормени

 

 

Друго

 

Червен тон (Thunnus thynnus)

 

Цяла

 

 

Изчистени и изкормени

 

 

Друго

 

Други видове от родовете Thunnus и Euthynnus

 

Цяла

 

 

Изчистени и изкормени

 

 

Друго

 


Top