EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0979

Регламент (ЕС) № 979/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Porc de Franche-Comté (ЗГУ)]

OJ L 285, 30.10.2010, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 140 - 141

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/979/oj

30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/19


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 979/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за вписване на название в Регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Porc de Franche-Comté (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Porc de Franche-Comté“, подадена от Франция, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 38, 16.2.2010 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Предназначени за консумация от човека земеделски продукти, посочени в приложение I към Договора

Клас 1.1 —   Прясно месо (и карантия)

ФРАНЦИЯ

Porc de Franche-Comté (ЗГУ)


Top