EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0978

Регламент (ЕС) № 978/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [龙口粉丝 (Longkou Fen Si) (ЗГУ)]

OJ L 285, 30.10.2010, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 013 P. 138 - 139

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/978/oj

30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 978/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания [Image (Longkou Fen Si) (ЗГУ)]

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „

Image

“ (Longkou Fen Si), подадена от Китай, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, названието следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 44, 20.2.2010 г., стр. 18.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към регламент (ЕО) № 510/2006:

Клас 2.7.   Макаронени изделия

КИТАЙ

Image (Longkou Fen Si) (ЗГУ)


Top