EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0974

Регламент (ЕС) № 974/2010 на Комисията от 29 октомври 2010 година за определяне на лихвените проценти за отчетната 2011 година на ЕФГЗ, които да се прилагат при изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

OJ L 285, 30.10.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/974/oj

30.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 285/9


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 974/2010 НА КОМИСИЯТА

от 29 октомври 2010 година

за определяне на лихвените проценти за отчетната 2011 година на ЕФГЗ, които да се прилагат при изчисляване на разходите за финансиране на интервенционните мерки, обхващащи закупуване, съхранение и пласмент на запасите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета от 21 юни 2005 г. относно финансирането на Общата селскостопанска политика (1), и по-специално член 3, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 884/2006 на Комисията от 21 юни 2006 г. за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета за финансирането от страна на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) на интервенционни мерки под формата на операции на публично съхранение и отчитане на операции на публично съхранение от разплащателните агенции на държавите-членки (2) се предвижда разходите за финансиране за фондове, набрани от държавите-членки за закупуване на продукти, да се определят съгласно правилата, посочени в приложение IV към същия регламент.

(2)

По силата на точка I.1, първа алинея от приложение IV към Регламент (ЕО) № 884/2006 изчисляването на посочените разходи за финансиране се прави на базата на единен лихвен процент за Съюза, фиксиран от Комисията в началото на всяка отчетна година. Лихвеният процент съответства на средната стойност на срочните лихвени проценти Юрибор (Euribor) за три и дванадесет месеца, регистрирани през шестте месеца преди нотификацията от държавите-членки, предвидена в точка I.1, първа алинея от приложение IV, с тегло съответно една трета и две трети. Този лихвен процент трябва да бъде фиксиран в началото на всяка отчетна година на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).

(3)

Ако нотифицираният от държава-членка лихвен процент обаче е по-нисък от единния лихвен процент, фиксиран за Съюза, лихвеният процент за тази държава-членка се фиксира на нивото на нотифицирания процент, съгласно точка I.2, втора алинея от приложение IV към Регламент (ЕО) № 884/2006.

(4)

Освен това, съгласно точка I.2, трета алинея от приложение IV към Регламент (ЕО) № 884/2006, ако няма нотификация от държава-членка във вида и срока, посочени в точка I.2, първа алинея от същото приложение, прилаганият лихвен процент към тази държава-членка се счита за нулев. Ако държава-членка обяви, че не е дължала лихви, тъй като през референтния период не е имала продукти в публични интервенционни складове, към тази държава-членка се прилага единният лихвен процент, фиксиран от Комисията. Люксембург, Република Малта и Португалия обявиха, че не са дължали лихви, тъй като през референтния период не са имали продукти в публични интервенционни складове.

(5)

Предвид направените от държавите-членки нотификации до Комисията лихвените проценти, приложими за отчетната 2011 година на ЕФГЗ, следва да се определят, като се вземат предвид посочените различни обстоятелства.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета за земеделските фондове,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За разходите за финансиране за фондове, набрани от държавите-членки за закупуване на интервенционни продукти, осчетоводяеми за отчетната 2011 година на Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), лихвените проценти, предвидени в приложение IV към Регламент (ЕО) № 884/2006, в изпълнение на член 4, параграф 1, буква а) от същия регламент, се определят на:

а)

0,0 % за специалния лихвен процент, приложим в Кипър, Естония и Латвия;

б)

0,2 % за специалния лихвен процент, приложим в България;

в)

0,3 % за специалния лихвен процент, приложим в Швеция;

г)

0,4 % за специалния лихвен процент, приложим в Германия, Ирландия и Финландия;

д)

0,5 % за специалния лихвен процент, приложим в Австрия и Обединеното кралство;

е)

0,6 % за специалния лихвен процент, приложим в Италия;

ж)

0,7 % за специалния лихвен процент, приложим в Гърция;

з)

1,0 % за специалния лихвен процент, приложим в Белгия;

и)

1,1 % за единния лихвен процент за Съюза, приложим към останалите държави-членки.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от 1 октомври 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 29 октомври 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 171, 23.6.2006 г., стр. 35.


Top