EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0613

2010/613/ЕС: Решение на Комисията от 8 октомври 2010 година за дерогация от решения 92/260/ЕИО и 2004/211/ЕО по отношение на временното допускане на някои регистрирани коне от мъжки пол, вземащи участие в конните мероприятия на предолимпийските пробни състезания през 2011 г., олимпийските и параолимпийските игри през 2012 г. в Обединеното кралство (нотифицирано под номер C(2010) 6854) Текст от значение за ЕИП

OJ L 268, 12.10.2010, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/613/oj

12.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/40


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 8 октомври 2010 година

за дерогация от решения 92/260/ЕИО и 2004/211/ЕО по отношение на временното допускане на някои регистрирани коне от мъжки пол, вземащи участие в конните мероприятия на предолимпийските пробни състезания през 2011 г., олимпийските и параолимпийските игри през 2012 г. в Обединеното кралство

(нотифицирано под номер C(2010) 6854)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/613/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарно-санитарните условия, регулиращи движението и вноса от трети страни на еднокопитни животни (1), и по-специално член 19, подточка ii) от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 92/260/ЕИО на Комисията от 10 април 1992 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания и ветеринарното сертифициране за временното допускане на регистрирани коне (2) третите страни, от които е разрешено временното допускане в Съюза на регистрирани коне, се класират в конкретни санитарни групи, които отговарят на условията, определени в съответните образци на ветеринарни сертификати, посочени в приложение II към посоченото решение. Настоящото решение предвижда гаранции за това, че некастрираните коне от мъжки пол на възраст повече от 180 дни не представляват опасност от гледна точка на вирусния артерит по конете.

(2)

С Решение 2004/211/ЕО на Комисията от 6 януари 2004 г. относно установяване на списъка на трети страни и части от техните територии, от които държавите-членки разрешават вноса на живи еднокопитни и на сперма, яйцеклетки и ембриони от еднокопитни (3) се установява списък с трети страни или части от техните територии, от които държавите-членки разрешават временното допускане на регистрирани коне, и се определят условията за внос на еднокопитни животни от трети страни.

(3)

XXX летни олимпийски игри (наричани по-долу „олимпийските игри“) ще се проведат в Лондон, Обединеното кралство, от 27 юли до 12 август 2012 г., последвани от XIV летни параолимпийски игри (наричани по-долу „параолимпийските игри“) от 29 август до 9 септември 2012 г. Конните мероприятия на олимпийските и параолимпийските игри, които са неразделна част от олимпийските и параолимпийските игри през 2012 г., ще се предшестват от конни мероприятия в рамките на предолимпийските пробни състезания, които са планирани като международно състезание, отличено с две звезди, в периода 4—10 юли 2011 г.

(4)

Регистрираните коне, които ще вземат участие в конните мероприятия на предолимпийските пробни състезания, олимпийските и параолимпийските игри, ще бъдат подложени на ветеринарен надзор от страна на компетентните органи в Обединеното кралство и на организатора на събитията — Международната федерация по конен спорт (FEI).

(5)

Възможно е някои регистрирани коне от мъжки пол, които са се класирали за участие в тези престижни конни мероприятия, да не отговарят на изискванията по отношение на вирусния артерит по конете, установени в решения 92/260/ЕИО и 2004/211/ЕО. Поради това за регистрираните некастрирани коне от мъжки пол, които са временно допуснати до участие в тези спортни мероприятия, следва да се предвиди дерогация от тези изисквания. В посочената дерогация следва да се определят изискванията относно здравето на животните и ветеринарното сертифициране, необходими за изключване на риска от разпространение на зараза от вирусен артерит по конете чрез разплод или събиране на сперма.

(6)

Тъй като вирусният артерит е болест, която подлежи на задължително обявяване в Южна Африка, случаи на болестта не са били докладвани от 2001 г. насам и тя подлежи на контрол в тази държава, не е необходимо дерогацията да бъде разширена до коне, придружени от ветеринарен сертификат в съответствие с образец „Е“ от приложение II към Решение 92/260/ЕИО.

(7)

Изискванията за ветеринарните проверки на вноса от трети страни са установени в Директива 91/496/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно определяне на принципите на организация на ветеринарните проверки на животни, въведени в Общността от трети страни (4).

(8)

Развитието на интегрираната компютризирана ветеринарна система Traces, предвидена с Решение 2003/623/ЕО на Комисията от 19 август 2003 г. относно разработването на интегрирана компютризирана ветеринарна система, наречена Тraces (5), налага стандартизиране на документите за деклариране и за проверки, за да бъде възможно правилното управление на събраната информация и нейната обработка с оглед подобряване на санитарната безопасност в Европейския съюз. Вследствие на това Комисията прие Регламент (ЕО) № 282/2004 от 18 февруари 2004 г. за установяване на документ за декларирането и за ветеринарните проверки на животните, идващи от трети страни и въведени в Общността (6).

(9)

С Решение 2004/292/ЕО на Комисията от 30 март 2004 г. относно въвеждането на системата TRACES (7) бе създадена единна електронна база данни („TRACES“), предназначена да осигурява мониторинг на движението на животни в Европейския съюз и от трети страни, както и да предоставя всички референтни данни, свързани с търговията с подобни стоки.

(10)

С Регламент (ЕО) № 599/2004 на Комисията от 30 март 2004 г. относно приемане на хармонизиран образец на сертификат и инспекционен доклад, свързан с търговията в рамките на Общността с животни и продукти от животински произход (8) се предвижда образец за идентифициране на пратката, който позволява свързването ѝ с ветеринарно-санитарните документи, придружаващи животното до граничния инспекционен пункт на влизане в Европейския съюз.

(11)

В Решение 2009/821/ЕО на Комисията от 28 септември 2009 г. относно съставяне на списък на граничните инспекционни пунктове, определяне на някои правила относно инспекциите, извършвани от ветеринарните експерти на Комисията, и определяне на ветеринарните единици в TRACES (9) се представят подробности относно мрежа за комуникация между ветеринарните единици в държавите-членки с оглед проследяване, например, на движението на временно допуснати регистрирани коне.

(12)

Общият входен ветеринарен документ, издаден в съответствие с Регламент (ЕО) № 282/2004, заедно с удостоверяване на движението на тези коне от държавата-членка по първо местоназначение до други държави-членки (наричано по-долу „удостоверяване на всяко движение“), е най-подходящото средство, за да се гарантира, че регистрираните некастрирани коне от мъжки пол, които са временно допуснати при специфични условия с оглед на вирусния артерит по конете, напускат територията на Европейския съюз в рамките на срок, не по-дълъг от 90 дни от влизането им и незабавно след края на конните мероприятия, в които са взели участие.

(13)

При все това поради факта, че в TRACES няма възможност за удостоверяването на всяко движение в раздел VII от образеца на ветеринарния сертификат в съответствие с Решение 92/260/ЕИО, е необходимо това удостоверяване на всяко движение да бъде обвързано чрез общия входен ветеринарен документ със здравно удостоверение в съответствие с приложение Б към Директива 90/426/ЕИО.

(14)

Предвид значението на мероприятието и ограничения брой коне, за които има информация, влизащи на територията на Европейския съюз при специфичните условия, предвидени в настоящото решение, въвеждането на допълнителни административни процедури изглежда целесъобразно.

(15)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Чрез дерогация от член 1 от Решение 92/260/ЕИО и член 6, буква а) от Решение 2004/211/ЕО държавите-членки разрешават временното допускане на регистрирани некастрирани коне от мъжки пол, които не отговарят на изискванията относно вирусния артерит по конете, предвидени в буква д), подточка v) от раздел III от образците за сертификати от „А“ до „Д“, предвидени в приложение II към Решение 92/260/ЕИО, при условие че тези коне са:

а)

предназначени да вземат участие в следните конни мероприятия в Лондон, Обединеното кралство:

i)

предолимпийските пробни състезания от 4 юли 2011 г. до 10 юли 2011 г.;

ii)

XXX Олимпиада (наричана по-долу „олимпийските игри“) от 27 юли 2012 г. до 12 август 2012 г.;

iii)

XIV летни параолимпийски игри (наричани по-долу „параолимпийските игри“) от 29 август 2012 г. до 9 септември 2012 г.; и

б)

отговарят на условията, установени в член 2 от настоящото решение.

Член 2

1.   Държавите-членки гарантират, че конете, посочени в член 1 (наричани по-долу „конете“), се придружават от ветеринарен сертификат, който отговаря на съответния образец от установените в приложение II към Решение 92/260/ЕИО образци от „А“ до „Д“, изменен, както следва:

а)

в буква д), подточка v) от раздел III относно вирусния артерит по конете се добавя следното:

„или

регистрираният кон трябва да бъде допуснат в съответствие с Решение 2010/613/ЕC на Комисията.“;

б)

към частта от раздел IV, която трябва да бъде попълнена от официалния ветеринарен лекар, се добавят следните тирета:

„—

конят е предназначен за участие в конните мероприятия от предолимпийските пробни състезания през юли 2011 г./олимпийските игри през юли и август 2012 г./параолимпийските игри през август и септември 2012 г., (приложимото се подчертава, а ненужното се зачерква),

взети са мерки конят да бъде изведен извън територията на Европейския съюз незабавно след приключването на конното мероприятие от предолимпийските пробни състезания/олимпийските игри/параолимпийските игри (приложимото се подчертава, а ненужното се зачерква) на … (дата) през изходен пункт … (име на изходния пункт),

конят не е предназначен за разплод или за събиране на сперма по време на престоя му от по-малко от 90 дни в държава-членка на Европейския съюз.“

2.   За тези коне държавите-членки не прилагат алтернативна система на контрол, както е предвидено в член 6 от Директива 90/426/ЕИО.

3.   Статутът на конете не може да бъде променян от временно допускане в постоянно допускане.

Член 3

1.   Държавите-членки гарантират, че в допълнение към ветеринарните проверки на конете в съответствие с Директива 91/496/ЕИО ветеринарните органи, които издават общия входен ветеринарен документ (наричан по-долу „ОВВД“) в съответствие с Регламент (ЕО) № 282/2004, също така:

а)

указват изходния пункт, отбелязан в раздел IV от сертификата, посочен в член 2, буква б), за планирания износ от Европейския съюз, като попълват точка 20 от ОВВД; както и

б)

уведомяват за пристигането на конете, чрез факс или електронно писмо, местната ветеринарна единица (GB04001), както е определена в член 2, буква б), подточка iii) от Решение 2009/821/ЕО, отговорна за мястото, определено за провеждане на конното мероприятие, посочено в член 1 (наричано по-долу „мястото на мероприятието“).

2.   Държавите-членки гарантират, че при транспортирането им от държавата-членка по първо местоназначение, посочена в ОВВД, до следваща държава-членка или до мястото на мероприятието конете се придружават от следните ветеринарни документи:

а)

ветеринарния сертификат, попълнен в съответствие с член 2, параграф 1, в който е попълнен раздел VII за удостоверяване на движението между държави-членки; и

б)

здравното удостоверение в съответствие с приложение Б към Директива 90/426/ЕИО, което трябва да бъде нотифицирано в пункта по местоназначение съгласно образеца, установен с Регламент (ЕО) № 599/2004, и да съдържа позоваване на сертификата, предвиден в част I, раздел I.6, буква а) от посочения образец.

3.   Държавите-членки, които са уведомени за движението на конете в съответствие с параграф 2, потвърждават пристигането на конете в част 3, точка 45 от ОВВД.

Член 4

Обединеното кралство гарантира, че компетентният орган, в сътрудничество с организатора на мероприятията, посочени в член 1, и с определеното транспортно дружество вземат необходимите мерки тези коне да:

а)

бъдат допуснати само до мястото на мероприятието, ако движението им от държавата-членка по първо местоназначение, посочена в ОВВД, до Обединеното кралство е придружено от предвидените в член 3, параграф 2 документи; и

б)

напуснат Европейския съюз незабавно след приключване на мероприятието.

Член 5

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 8 октомври 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 42.

(2)  ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 67.

(3)  ОВ L 73, 11.3.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 56.

(5)  ОВ L 216, 28.8.2003 г., стр. 58.

(6)  ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 11.

(7)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 63.

(8)  ОВ L 94, 31.3.2004 г., стр. 44.

(9)  ОВ L 296, 12.11.2009 г., стр. 1.


Top