EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0909

Регламент (ЕС) № 909/2010 на Комисията от 11 октомври 2010 година за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2011 година в рамките на някои квоти на ГАТТ

OJ L 268, 12.10.2010, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/909/oj

12.10.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 268/27


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 909/2010 НА КОМИСИЯТА

от 11 октомври 2010 година

за определяне на коефициента на разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2011 година в рамките на някои квоти на ГАТТ

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1187/2009 на Комисията от 27 ноември 2009 за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (2), и по-специално член 23, параграф 1, първа алинея и параграф 3, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕC) № 635/2010 на Комисията от 19 юли 2010 г. за откриване на процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2011 година по някои квоти на ГАТТ (3) беше открита процедура за разпределение на лицензии за износ на сирене в Съединените американски щати през 2011 г. в рамките на квотите на ГАТТ, посочени в член 21 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.

(2)

Заявленията за лицензии за износ за някои квоти и групи продукти надхвърлят наличните количества за квотната 2011 година. Затова следва да се определят коефициенти на разпределение в съответствие с разпоредбите на член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1187/2009.

(3)

За групите продукти и квотите, за които са подадени заявления за количества, по-малки от наличните, е целесъобразно съгласно член 23, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1187/2009 останалите количества да се разпределят пропорционално на заявените количества. За разпределение на допълнителните количества следва също така да се изисква уведомяване на компетентния орган относно приетите количества от съответния оператор и предоставяне на обезпечение от заинтересованите оператори.

(4)

Предвид крайния срок за започване на процедурата за определяне на тези коефициенти съгласно член 4 от Регламент (ЕC) № 635/2010 е целесъобразно настоящият регламент да влезе в сила възможно най-бързо,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Заявленията за лицензии за износ, подадени съгласно Регламент (ЕC) № 635/2010 за групите продукти и квотите, определени чрез „16-Токио, 16-, 17-, 18-, 20- и 21-Уругвай“ в колона 3 от приложението към настоящия регламент, се приемат, при условие че се прилагат коефициентите на разпределение, посочени в колона 5 от споменатото приложение.

Член 2

Заявленията за лицензии за износ, подадени съгласно Регламент (ЕC) № 635/2010 за групата продукти и квотите, определени чрез „22 и 25-Токио, и 22- и 25-Уругвай“ в колона 3 от приложението към настоящия регламент, се приемат за заявените количества.

Лицензии за износ на допълнителни количества, разпределени чрез прилагане на посочените в колона 6 от приложението коефициенти на разпределение, могат да се издават след приемане от страна на оператора в срок от една седмица от публикуването на настоящия регламент и при условие че е предоставено необходимото обезпечение.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 11 октомври 2010 година.

За Комисията, от името на председателя,

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 4.12.2009 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 186, 20.7.2010 г., стр. 16.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификация на групата в съответствие с допълнителните бележки в глава 4 от Хармонизираната митническа тарифа на Съединените щати

Идентификация на групата и квотата

Налично количество за 2011 г.

(в тонове)

Коефициент на разпределение, предвиден в член 1

Коефициент на разпределение, предвиден в член 2

Бележка №

Група

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

16

Not specifically provided for (NSPF)

16-Токио

908,877

0,2409568

 

16-Уругвай

3 446,000

0,1832277

 

17

Blue Mould

17-Уругвай

350,000

0,0542064

 

18

Cheddar

18-Уругвай

1 050,000

0,3125000

 

20

Edam/Gouda

20-Уругвай

1 100,000

0,1776486

 

21

Italian type

21-Уругвай

2 025,000

0,0851556

 

22

Swiss or Emmenthaler cheese other than with eye formation

22-Токио

393,006

 

4,9125750

22-Уругвай

380,000

 

4,7500000

25

Swiss or Emmenthaler cheese with eye formation

25-Токио

4 003,172

 

4,2262326

25-Уругвай

2 420,000

 

2,5548447


Top