EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0383

Регламент (ЕС) № 383/2010 на Комисията от 5 май 2010 година за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата (текст от значение за ЕИП)

OJ L 113, 6.5.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 63 - 64

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/383/oj

6.5.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 113/4


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 383/2010 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2010 година

за отхвърляне на здравна претенция за храни, различни от онези, които се отнасят до намаляване на риска от заболяване и до развитието и здравето на децата

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 г. относно хранителни и здравни претенции за храните (1), и по-специално член 18, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

По силата на Регламент (ЕО) № 1924/2006 здравните претенции за храните са забранени, освен ако са разрешени от Комисията в съответствие с посочения регламент и са включени в списък на разрешените претенции.

(2)

В Регламент (ЕО) № 1924/2006 се предвижда също, че заявленията за разрешаване на здравни претенции могат да бъдат подавани от стопански субекти в хранителната промишленост до националния компетентен орган на дадена държава-членка. Националният компетентен орган трябва да препрати валидните заявления на Европейския орган за безопасност на храните (ЕОБХ), наричан по-нататък „Органът“.

(3)

След получаването на заявление Органът незабавно информира за него останалите държави-членки и Комисията и дава становище по въпросната здравна претенция.

(4)

Комисията трябва да се произнесе относно разрешаването на здравни претенции, като вземе предвид становището на Органа.

(5)

Във връзка с постъпило заявление от ELVIR S.A.S., подадено на 5 юни 2008 г. на основание член 13, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1924/2006, от Органа бе поискано да даде становище относно здравна претенция, свързана с намаляване на усещането за глад под влиянието на млечен продукт, богат на фибри и протеини (въпрос № EFSA-Q-2008-396) (2). Изразената от заявителя претенция беше формулирана по следния начин: „Продуктът намалява усещането за глад“.

(6)

На 19 декември 2008 г. Комисията и държавите-членки получиха научното становище от Органа. От становището и последващото уточнение от страна на Органа следва, че въз основата на предоставените данни не може да се установи причинно-следствена връзка между консумацията на млечния продукт, богат на фибри и протеини, и намаляването на усещането за глад, което по своята същност е полезно от хранителна или физиологична гледна точка предвид ролята за набавянето на енергия чрез храната. Предвид посоченото на своето заседание от 27 април 2009 г. Постоянният комитет по хранителната верига и здравето на животните стигна до заключението, че здравната претенция следва да бъде предмет на по-нататъшни обсъждания и на 24 юни 2009 г. Комисията подаде искане пред Органа за още насоки по отношение на няколко аспекта в подаденото заявление.

(7)

На 22 юли 2009 г. Комисията и държавите-членки получиха отговор от Органа, в който се пояснява, че наблюдаваното въздействие не може да се припише изцяло на изпробваната храна поради липса на информация за хранителните обстоятелства в проучванията. Следователно въпросната претенция не може да се смята за отговаряща на изискванията на Регламент (ЕО) № 1924/2006 и тя не следва да бъде разрешена.

(8)

При определянето на мерките, предвидени в настоящия регламент, бяха взети под внимание коментарите на заявителите и на отделни граждани, получени от Комисията по силата на член 16, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

(9)

Здравните претенции, посочени в член 13, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 1924/2006, са предмет на преходните мерки, предвидени в член 28, параграф 6 от същия регламент, само ако отговарят на условията, посочени там, сред които е и това, че заявленията за хранителни претенции, които не са подлежали на оценка и разрешение от държава-членка, трябва да бъдат подадени преди 19 януари 2008 г. Тъй като заявлението за хранителната претенция, предмет на разглеждане в настоящия регламент, не е било подадено преди посочената по-горе дата, тя не може да се ползва от преходния период, предвиден в член 28, параграф 6 от посочения регламент.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и не бяха обект на възражение от страна на Европейския парламент и Съвета,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Здравната претенция, посочена в приложението към настоящия регламент, не се включва в списъка на Общността на разрешените претенции, както е предвидено в член 13, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1924/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2010 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 404, 30.12.2006 г., стр. 9.

(2)  The EFSA Journal (2008) 894, стр. 1—9.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Отхвърлена здравна претенция

Заявление — съответстващи разпоредби от Регламент (ЕО) № 1924/2006

Хранително вещество, вещество, храна или категория храни

Претенция

Номер на становището на ЕОБХ

Здравна претенция по член 13, параграф 5 въз основа на нови научни доказателства и/или включваща искане за защита на частни данни

Млечен продукт, богат на фибри и протеини

Този продукт намалява усещането за глад

Q-2008-396


Top