EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0158

2010/158/ЕС: Решение на Комисията от 16 март 2010 година относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Румъния (нотифицирано под номер C(2010) 1862) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 67, 17.3.2010, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/158/oj

17.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 67/10


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2010 година

относно някои временни защитни мерки във връзка с високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 при домашни птици в Румъния

(нотифицирано под номер C(2010) 1862)

(текст от значение за ЕИП)

(2010/158/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 89/662/ЕИО на Съвета от 11 декември 1989 г. относно ветеринарните проверки по отношение на търговията вътре в Общността с оглед доизграждането на вътрешния пазар (1), и по-специално член 9, параграф 3 от нея,

като взе предвид Директива 90/425/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно ветеринарните и зоотехническите проверки, приложими при търговията в Общността с определени видове живи животни и продукти с оглед завършване изграждането на вътрешния пазар (2), и по-специално член 10, параграф 3 от нея,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 998/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 26 май 2003 г. относно ветеринарно-санитарните изисквания, които са приложими при движение с нетърговска цел на домашни любимци, и за изменение на Директива 92/65/ЕИО на Съвета (3), и по-специално член 18, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

Инфлуенцата по птиците е инфекциозно вирусно заболяване при птиците, включително домашните птици. Заразяването на домашни птици с вируси на инфлуенца по птиците причинява две основни форми на тази болест, които се различават по вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много високи нива на смъртност при повечето видове домашни птици. Болестта може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.

(2)

Инфлуенцата по птиците засяга главно птиците, но при някои обстоятелства заразяване може да настъпи и при хората, макар че обикновено рискът е много малък.

(3)

В случай на поява на огнище на инфлуенца по птиците съществува риск болестотворният агент да се разпространи както в други птицевъдни стопанства, така и сред дивите птици. По този начин, посредством търговията с живи птици или техни продукти или вследствие миграцията на дивите птици, той може да се разпространи от една държава-членка в друга държава-членка и в трети страни.

(4)

С Директива 2005/94/ЕО на Съвета от 20 декември 2005 г. относно мерки на Общността за борба с инфлуенцата по птиците (4) се определят мерки за контрола както на нископатогенната, така и на високопатогенната форма на инфлуенцата по птиците. В член 16 от посочената директива се предвижда създаването на предпазни, надзорни и други ограничителни зони в случаи на огнища на високопатогенната форма на инфлуенцата по птиците.

(5)

С Решение 2006/415/ЕО на Комисията от 14 юни 2006 г. относно някои защитни мерки по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците от подтип H5N1 по домашните птици в Общността (5) се определят допълнителни защитни мерки, които да бъдат прилагани в държавата-членка, засегната от високопатогенния вирус от подтип H5N1 на инфлуенцата по птиците, с оглед предотвратяването на разпространението на болестта, като се вземе предвид специфичната епидемиология на този конкретен щам на вируса.

(6)

Непосредствено след откриването на предполагаемото или потвърденото избухване на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 съгласно член 4 от Решение 2006/415/ЕО от държавата-членка се изисква незабавно да създаде зона с висока степен на опасност, състояща се от предпазна и надзорна зона (зона А) и зона с ниска степен на опасност, която отделя зона А от онези части от територията на засегната държава-членка, в които заболяването не съществува (зона Б). Въпросните зони са изброени в приложението към настоящото решение.

(7)

Румъния уведоми Комисията относно потвърдено огнище на зараза на нейна територия на високопатогенна инфлуенца по птиците от подтип H5N1 и предприе съответните мерки, както е предвидено в Решение 2006/415/ЕО, включително създаването на зони А и Б.

(8)

В сътрудничество с Румъния Комисията направи преглед на въпросните защитни мерки и се увери, че границите на зоните А и Б, създадени от компетентния орган в посочената държава-членка, са на достатъчно разстояние от действителното местонахождение на потвърденото огнище.

(9)

С оглед предотвратяването на каквото и да е излишно затрудняване на търговията в рамките на Съюза и за да се избегне въвеждането на необосновани бариери пред търговията с трети страни, е необходимо на равнището на Съюза своевременно да бъде съставен списък на зоните А и Б в Румъния.

(10)

Съответно до провеждането на следващата среща на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните, зоните А и Б в Румъния, в които трябва да бъдат прилагани определените в Решение 2006/415/ЕО защитни мерки, следва да бъдат изброени в настоящото решение, като следва да бъде конкретизирана и продължителността на това разделяне на зони.

(11)

Настоящото решение ще бъде разгледано на следващото заседание на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

С настоящото решение се определят зоните, на чиято територия се прилагат временните защитни мерки, предвидени в Решение 2006/415/ЕО, както и периодът на прилагането на тези мерки.

Член 2

1.   Зоната, посочена в част А на приложението към настоящото решение, се счита за зона с висока степен на опасност (зона А) по смисъла на член 3, параграф 1 от Решение 2006/415/ЕО.

2.   Зоната, посочена в част Б на приложението към настоящото решение, се счита за зона с ниска степен на опасност (зона Б) по смисъла на член 3, параграф 2 от Решение 2006/415/ЕО.

Член 3

Настоящото решение се прилага до 17 април 2010 г.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2010 година.

За Комисията

John DALLI

Член на Комисията


(1)  ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 13.

(2)  ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 146, 13.6.2003 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 10, 14.1.2006 г., стр. 16.

(5)  ОВ L 164, 16.6.2006 г., стр. 51.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ A

Зона А по смисъла на член 2, параграф 1:

Код по ISO на страната

Държава-членка

Зона А

Дата, до която се прилага

Код

Наименование

RO

Румъния

00038

Зона, която включва:

17.4.2010 г.

Предпазна зона:

Letea

Надзорна зона:

 

C.A. Rosetti

 

Sfiștofca

 

Cardon

ЧАСТ Б

Зона Б по смисъла на член 2, параграф 2:

Код по ISO на страната

Държава-членка

Зона Б

Дата, до която се прилага

Код

Наименование

RO

Румъния

00038

Зоната на окръг Tulcea, различна от изброената в зона A

17.4.2010 г.


Top