EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0041

2010/41/ЕС, Евратом: Решение на Съвета взето по общо съгласие с избрания председател на Комисията от 22 януари 2010 година за приемане списъка на другите лица, които предлага за членове на Комисията, за отмяна и замяна на Решение 2009/903/ЕС

OJ L 20, 26.1.2010, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/41(1)/oj

26.1.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/5


РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА

взето по общо съгласие с избрания председател на Комисията

от 22 януари 2010 година

за приемане списъка на другите лица, които предлага за членове на Комисията, за отмяна и замяна на Решение 2009/903/ЕС

(2010/41/ЕС, Евратом)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 17, параграф 3, параграф 4 и параграф 7, втора алинея от него,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а от него,

като има предвид, че:

(1)

Вследствие на обстоятелствата, свързани с процеса на ратификация на Договора от Лисабон, Комисията, назначена на 22 ноември 2004 г., продължи да изпълнява задълженията си след 31 октомври 2009 г. в очакване приключването на процеса на назначаване на новата Комисия в съответствие с разпоредбите на Договора за Европейския съюз, изменени с Договора от Лисабон.

(2)

За периода до 31 октомври 2014 г. трябва да бъде назначена нова Комисия, съставена от по един представител от всяка държава-членка, включително председателя на Комисията и върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

(3)

Европейският съвет определи г-н José Manuel DURÃO BARROSO за лицето, което да бъде предложено на Европейския парламент за председател на Комисията, и Европейският парламент избра определения кандидат.

(4)

В съответствие с член 18, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, Европейският съвет, със съгласието на председателя на Комисията, следва да назначи върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

(5)

С Решение 2009/903/ЕС от 4 декември 2009 г., Съветът прие (1), по общо съгласие с избрания председател на Комисията, списъка на другите лица, които предлага за членове на Комисията до 31 октомври 2014 г.

(6)

По общо съгласие с избрания председател на Комисията следва да се отмени Решение 2009/903/ЕС, преди съдържащият се в него списък на лицата да бъде представен за одобрение от Европейския парламент, и да се замени с настоящото решение.

(7)

В съответствие с член 17, параграф 7, трета алинея от Договора за Европейския съюз, председателят, върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и другите членове на Комисията ще бъдат колективно подложени на гласуване за одобрение от Европейския парламент,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

По общо съгласие с г-н José Manuel DURÃO BARROSO, избраният председател на Комисията, Съветът предлага за членове на Комисията до 31 октомври 2014 г. следните лица:

 

Господин Joaquín ALMUNIA AMANN

 

Господин László ANDOR

 

Господин Michel BARNIER

 

Господин Dacian CIOLOȘ

 

Господин John DALLI

 

Госпожа Maria DAMANAKI

 

Господин Karel DE GUCHT

 

Господин Štefan FÜLE

 

Госпожа Máire GEOGHEGAN-QUINN

 

Госпожа Кристалина ГЕОРГИЕВА

 

Господин Johannes HAHN

 

Госпожа Connie HEDEGAARD

 

Господин Siim KALLAS

 

Госпожа Neelie KROES

 

Господин Janusz LEWANDOWSKI

 

Госпожа Cecilia MALMSTRÖM

 

Господин Günther H. OETTINGER

 

Господин Andris PIEBALGS

 

Господин Janez POTOČNIK

 

Госпожа Viviane REDING

 

Господин Olli REHN

 

Господин Maroš ŠEFČOVIČ

 

Господин Algirdas Gediminas ŠEMETA

 

Господин Antonio TAJANI

 

Госпожа Androulla VASSILIOU

Член 2

Решение 2009/903/ЕО се отменя.

Член 3

Настоящото решение се изпраща на Европейския парламент.

То се публикува се в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел 22 януари 2010 година.

За Съвета

Председател

M. Á. MORATINOS


(1)  ОВ L 321, 8.12.2009 г., стр. 51.


Top