EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1219

Регламент (ЕС) № 1219/2009 на Комисията от 14 декември 2009 година за определяне на подробни правила за прилагането през 2010 г. на тарифни квоти за внос на продукти от категорията baby beef с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Косово и Черна гора

OJ L 328, 15.12.2009, p. 52–65 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1219/oj

15.12.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 328/52


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1219/2009 НА КОМИСИЯТА

от 14 декември 2009 година

за определяне на подробни правила за прилагането през 2010 г. на тарифни квоти за внос на продукти от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия, Босна и Херцеговина, Бивша югославска република Македония, Сърбия, Косово и Черна гора

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 144, параграф 1 и член 148, буква а) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета от 18 септември 2000 година относно въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз, за изменение на Регламент (ЕО) № 2820/98 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1763/1999 и (ЕО) № 6/2000 (2), се предвижда годишна преференциална тарифна квота от 1 500 тона за продуктите от категорията „baby beef“ с произход от Босна и Херцеговина и от 9 175 тона за продуктите от категорията „baby beef“ с произход от митническите територии на Сърбия и Косово (3).

(2)

В Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватия, от друга страна, одобрено с Решение 2005/40/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (4), в Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бивша югославска република Македония, от друга страна, одобрено с Решение 2004/239/ЕО, Евратом на Съвета и на Комисията (5), във Временното споразумение с Черна гора, одобрено с Решение 2007/855/ЕО на Съвета от 15 октомври 2007 г. относно подписването и сключването на Временно споразумение за търговия и свързаните с търговия въпроси между Европейската общност, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна (6), и във Временното споразумение с Босна и Херцеговина, одобрено с Решение 2008/474/ЕО на Съвета от 16 юни 2008 г. относно подписването и сключването на Временното споразумение относно търговията и свързаните с търговията въпроси между Европейската общност, от една страна, и Босна и Херцеговина, от друга страна (7), се определят годишни преференциални тарифни квоти за продуктите от категорията „baby beef“ от съответно 9 400 тона, 1 650 тона, 800 тона и 1 500 тона.

(3)

В член 2 от Регламент (ЕО) № 2248/2001 на Съвета от 19 ноември 2001 г. относно някои процедури за прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Хърватска, от друга страна, и за прилагане на Временното споразумение между Европейската общност и Република Хърватска (8) и в член 2 от Регламент (ЕО) № 153/2002 на Съвета от 21 януари 2002 г. относно някои процедури по прилагането на Споразумението за стабилизация и асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Бившата югославска република Македония, от друга страна, и по прилагането на Временното споразумение между Европейската общност и Бившата югославска република Македония (9) се предвижда, че следва да бъдат определени подробни правила за прилагането на концесиите по отношение на продуктите от категорията „baby beef“.

(4)

За целите на контрола съгласно Регламент (ЕО) № 2007/2000 при внос в рамките на квотите за продуктите от категорията „baby beef“ за Босна и Херцеговина и за митническите територии на Сърбия и Косово се представя сертификат за автентичност, който удостоверява, че стоките са с произход от издаващата страна и че те съответстват точно на определението в приложение II към посочения регламент. С цел хармонизация при внос в рамките на квотите за продуктите от категорията „baby beef“ с произход от Хърватия, Бивша югославска република Македония и Черна гора също следва да се представя сертификат за автентичност, който да удостоверява, че стоките са с произход от издаващата страна и че те съответстват точно на определенията съответно в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Хърватия или с Бившата югославска република Македония или в приложение II към Временното споразумение с Черна гора. Следва да бъде установен образец за сертификатите за автентичност и да бъдат определени подробни правила за тяхното използване.

(5)

Съответните квоти следва да бъдат управлявани чрез използването на лицензии за внос. За тази цел Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (10) и Регламент (ЕО) № 382/2008 на Комисията от 21 април 2008 година относно правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на говеждото и телешкото месо (11) следва да се прилагат съгласно настоящия регламент.

(6)

В Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 година за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (12) се определят по-специално подробни разпоредби за заявленията за лицензии за внос, статута на заявителите, издаването на лицензии и нотификациите на държавите-членки до Комисията. Съгласно посочения регламент срокът на валидност на лицензиите изтича на последния ден от периода на тарифната квота за внос. Разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1301/2006 следва да се прилагат по отношение на лицензии за внос, издадени съгласно настоящия регламент, без да се засягат допълнителните условия или дерогации, определени в настоящия регламент.

(7)

С цел да се гарантира правилно управление на вноса на съответните продукти следва да бъдат издавани лицензии за внос, които подлежат на проверка, и по-специално по отношение на вписванията в сертификатите за автентичност.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   За периода 1 януари — 31 декември 2010 г. се откриват следните тарифни квоти:

а)

9 400 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от Хърватия;

б)

1 500 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от Босна и Херцеговина;

в)

1 650 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от Бивша югославска република Македония;

г)

9 175 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от митническите територии на Сърбия и Косово;

д)

800 тона продукти от категорията „baby beef“, изразени в кланично тегло, с произход от Черна гора.

Квотите, посочени в първа алинея, носят съответно поредните номера 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 и 09.4199.

За целите на разпределяне на тези квоти 100 килограма живо тегло е еквивалентно на 50 килограма кланично тегло.

2.   Митните сборове, приложими в рамките на квотите, посочени в параграф 1, са 20 % от адвалорното мито и 20 % от специфичното мито, както е определено в Общата митническа тарифа.

3.   Вносът в рамките на квотите, посочени в параграф 1, е запазен за някои живи животни и някои видове месо, които попадат под следните кодове по КН, посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 2007/2000, в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране, сключено с Хърватия, в приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране, сключено с Бивша югославска република Македония, в приложение II към Временното споразумение с Черна гора и в приложение II към Временното споразумение с Босна и Херцеговина:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 и ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 и ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

Член 2

Прилагат се глава III от Регламент (ЕО) № 1301/2006 и Регламенти (ЕО) № 376/2008 и (ЕО) № 382/2008, освен ако в настоящия регламент не е посочено друго.

Член 3

1.   В поле 8 от заявленията за лицензия и от лицензиите се посочва страната или митническата територия на произход и думата „да“ се отбелязва с кръст. Лицензиите задължават да се внася от посочената страна или митническа територия.

В поле 20 от заявленията за лицензия или от лицензиите се посочва едно от вписванията, изброени в приложение I.

2.   Оригиналът на сертификата за автентичност, съставен в съответствие с член 4, заедно с копие от него се представят пред компетентния орган едновременно със заявлението за първата лицензия за внос, свързана със сертификата за автентичност.

Сертификати за автентичност могат да се използват за издаването на повече от една лицензия за внос на количества, които не надвишават тези, посочени в сертификата. Когато във връзка с един сертификат е издадена повече от една лицензия, компетентният орган:

а)

заверява сертификата за автентичност по отношение на предоставеното количество;

б)

гарантира, че лицензиите за внос, издадени срещу посочения сертификат, са готови на същия ден.

3.   Компетентните органи могат да издават лицензии за внос само след като са се уверили, че цялата информация върху сертификата за автентичност отговаря на тази, която се получава всяка седмица от Комисията за съответния внос. Лицензиите се издават незабавно след това.

Член 4

1.   Всички заявления за лицензии за внос в рамките на квотите, посочени в член 1, се придружават от сертификат за автентичност, издаден от органите на страната износител или на митническата територия, изброени в приложение II, който удостоверява, че стоките са с произход от тази страна или митническа територия и че отговарят на даденото определение, в зависимост от случая, в приложение II към Регламент (ЕО) № 2007/2000, приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Хърватия, приложение III към Споразумението за стабилизиране и асоцииране с Бивша югославска република Македония, приложение II към Временното споразумение с Черна гора или приложение II към Временното споразумение с Босна и Херцеговина.

2.   Сертификати за автентичност се съставят в един оригинал и две копия, отпечатват се и се попълват на един от официалните езици на Общността, в съответствие със съответния образец в приложения III—VIII за заинтересованите страни износители или митническа територия. Те също могат да бъдат отпечатани и попълнени на официалния език или на един от официалните езици на страната износител или митническа територия.

Компетентните органи на държавата-членка, в която е подадено заявлението за лицензия за внос, могат да изискат превод на сертификата.

3.   Оригиналът и копията на сертификата за автентичност могат да бъдат напечатани или написани на ръка. Във втория случай те се попълват с черно мастило и с главни букви.

Сертификатите са с размери 210 × 297 mm. Използваната хартия е с тегло, не по-малко от 40 g/m2. Оригиналът е бял, първото копие — розово, а второто копие — жълто.

4.   Всеки сертификат има свой собствен индивидуален пореден номер, следван от името на издаващата страна или митническа територия.

Копията носят същия пореден номер и същото наименование като оригинала.

5.   Сертификатите са валидни, само ако са надлежно заверени от издаващ орган, който фигурира в приложение II.

6.   Счита се, че сертификатите са били надлежно заверени, ако в тях е посочена датата и мястото на издаване и ако носят печата на издаващия орган и подписа на лицето или лицата, упълномощени да ги подписват.

Член 5

1.   Издаващите органи, изброени в приложение II трябва:

а)

да бъдат признати като такива от заинтересованата страна износител или митническа територия;

б)

да поемат задължението да проверят вписванията в сертификатите;

в)

да поемат задължението да изпращат на Комисията поне веднъж седмично всяка информация, която позволява вписванията в сертификатите за автентичност да бъдат проверявани, и по-специално по отношение на номера на сертификата, износителя, получателя, страната на местоназначение, продукта (живи животни/месо), нетното тегло и датата на подписване.

2.   Списъкът в приложение II се преразглежда от Комисията, когато изискването, посочено в параграф 1, буква a), не се спазва повече, когато издаващ орган не изпълни едно или повече от възложените му задължения или когато е определен нов издаващ орган.

Член 6

Сертификатите за автентичност и лицензиите за внос са валидни в продължение на три месеца от съответната им дата на издаване.

Член 7

Заинтересованата страна износител или митническа територия изпраща на Комисията образци на отпечатъците от печатите, използвани от нейните издаващи органи, и имената и подписите на лицата, които са упълномощени да подписват сертификатите за автентичност. Комисията предава тази информация на компетентните органи на държавите-членки.

Член 8

1.   Чрез дерогация от член 11, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 1301/2006, държавите-членки съобщават на Комисията:

а)

не по-късно от 28 февруари 2011 г. количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, за които са били издадени лицензии за внос през предходния период на тарифната квота за внос;

б)

не по-късно от 30 април 2011 г. количествата продукти, включително съобщенията за липса на данни, обхванати от неизползвани или частично използвани лицензии за внос и съответстващи на разликата между количествата, вписани на гърба на лицензиите за внос и количествата, за които те са били издадени.

2.   Не по-късно от 30 април 2011 г. държавите-членки съобщават на Комисията количествата продукти, които са били действително допуснати за свободно обращение през предходния период на тарифната квота за внос.

3.   Нотификациите, посочени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се извършват, както е указано в приложения IX, Х и XI към настоящия регламент, като се използват посочените в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008 категории продукти.

Член 9

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага, считано от 1 януари 2010 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 14 декември 2009 година.

За Комисията

José Manuel BARROSO

Председател


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стр. 1.

(3)  Косово по силата на Резолюция на Съвета за сигурност на ООН №1244/1999.

(4)  ОВ L 26, 28.1.2005 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 84, 20.3.2004 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 345, 28.12.2007 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 169, 30.6.2008 г., стр. 10.

(8)  ОВ L 304, 21.11.2001 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 25, 29.1.2002 г., стр. 16.

(10)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(11)  ОВ L 115, 29.4.2008 г., стр. 10.

(12)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 3, параграф 1

:

на български език

:

‘Baby beef’ (Регламент (ЕC) № 1219/2009)

:

на испански език

:

‘Baby beef’ [Reglamento (UE) no 1219/2009]

:

на чешки език

:

‘Baby beef’ (Nařízení (EU) č. 1219/2009)

:

на датски език

:

‘Baby beef’ (Forordning (EU) nr. 1219/2009)

:

на немски език

:

‘Baby beef’ (Verordnung (EU) Nr. 1219/2009)

:

на естонски език

:

‘Baby beef’ (Määrus (EL) nr 1219/2009)

:

на гръцки език

:

‘Baby beef’ [Κανονισμός (ΕЕ) αριθ. 1219/2009]

:

на английски език

:

‘Baby beef’ (Regulation (EU) No 1219/2009)

:

на френски език

:

‘Baby beef’ [Règlement (UE) no 1219/2009]

:

на италиански език

:

‘Baby beef’ [Regolamento (UE) n. 1219/2009]

:

на латвийски език

:

‘Baby beef’ (Regula (ES) Nr. 1219/2009)

:

на литовски език

:

‘Baby beef’ (Reglamentas (ES) Nr. 1219/2009)

:

на унгарски език

:

‘Baby beef’ (1219/2009/EU rendelet)

:

на малтийски език

:

‘Baby beef’ (Regolament (UE) Nru 1219/2009)

:

на нидерландски език

:

‘Baby beef’ (Verordening (EU) nr. 1219/2009)

:

на полски език

:

‘Baby beef’ (Rozporządzenie (UE) nr 1219/2009)

:

на португалски език

:

‘Baby beef’ [Regulamento (UE) n.o 1219/2009]

:

на румънски език

:

‘Baby beef’ [Regulamentul (UE) nr. 1219/2009]

:

на словашки език

:

‘Baby beef’ [Nariadenie (EÚ) č. 1219/2009]

:

на словенски език

:

‘Baby beef’ (Uredba (EU) št. 1219/2009)

:

на фински език

:

‘Baby beef’ (Asetus (EU) N:o 1219/2009)

:

на шведски език

:

‘Baby beef’ (Förordning (EU) nr 1219/2009)


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Издаващи органи:

Република Хърватия: Croatian Agricultural Agency, Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Croatia.

Босна и Херцеговина:

Бивша югославска република Македония: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, „Lazar Pop-Trajkov 5-7“, 1000 Skopje

Черна гора: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro

Митническа територия Сърбия (1): „YU Institute for Meat Hygiene and Technology, Kacanskog 13, Belgrade, Yugoslavia.“

Митническа територия Косово:


(1)  С изключение на Косово съгласно Резолюция на Съвета за сигурност на Обединените нации 1244/1999.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Нотификация за (издадените) лицензии за внос — Регламент (ЕО) № 1219/2009

Държава-членка: …

Прилагане на член 8 от Регламент (ЕО) № 1219/2009

Количества продукти, за които са издадени лицензии за внос

Подател: … Получател: …


Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Количество

(килограми тегло на продукта или глави)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.


ПРИЛОЖЕНИЕ Х

Нотификация за лицензии за внос (неизползвани количества) — Регламент (ЕО) № 1219/2009

Държава-членка: …

Прилагане на член 8 от Регламент (ЕО) № 1219/2009

Количества продукти, за които лицензиите за внос не са били използвани

Подател: … Получател: …


Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Неизползвано количество

(килограми тегло на продукта или глави)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.


ПРИЛОЖЕНИЕ XI

Нотификация за количества продукти, пуснати в свободно обращение — Регламент (ЕО) № 1219/2009

Държава-членка: …

Прилагане на член 8 от Регламент (ЕО) № 1219/2009

Количества продукти, пуснати в свободно обращение:

Подател: … Получател: … (период на тарифната квота за внос).


Пореден №

Категория или категории продукти (1)

Количества продукти, пуснати в свободно обращение

(килограми тегло на продукта или глави)

09.4503

 

 

09.4504

 

 

09.4505

 

 

09.4198

 

 

09.4199

 

 


(1)  Категория или категории продукти, както е посочено в приложение V към Регламент (ЕО) № 382/2008.


Top