EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0771

2009/771/ЕО: Решение на Комисията от 20 октомври 2009 година за одобрение на някои национални програми за контрола на салмонела при пуйки (нотифицирано под номер C(2009) 7735) (Текст от значение за ЕИП)

OJ L 275, 21.10.2009, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 174 - 175

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/771/oj

21.10.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 275/28


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 20 октомври 2009 година

за одобрение на някои национални програми за контрола на салмонела при пуйки

(нотифицирано под номер C(2009) 7735)

(текст от значение за ЕИП)

(2009/771/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на салмонела и други специфични агенти, причиняващи зоонози, които присъстват в хранителната верига (1), и по-специално член 6, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Целта на Регламент (ЕО) № 2160/2003 е да се гарантира, че са взети подходящи и ефективни мерки за откриване и контрол на салмонела и други агенти, причиняващи зоонози, на всички съответни етапи от производството, обработката и разпространението, особено на нивото на първичното производство, включително в храната за животни, за да се намали техният брой, както и рискът, който представляват за общественото здраве.

(2)

С посочения регламент се предвижда определянето на цели на Общността за намаляване броя на случаите на заболявания от зоонози и агенти, причиняващи зоонози, изброени в приложение I към същия регламент, сред някои животински популации.

(3)

С Регламент (ЕО) № 584/2008 на Комисията от 20 юни 2008 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на разпространението на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium при пуйки (2) бе определена цел за намаляване на броя на случаите на Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium при пуйки на равнище първично производство.

(4)

За да бъде постигната целта на Общността, държавите-членки следва да установят национални програми за контрол на салмонела при пуйки и да ги представят на Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 2160/2003.

(5)

Някои държави-членки представиха такива програми, за които беше установено, че отговарят на съответните разпоредби на ветеринарното законодателство на Общността, и по-специално на Регламент (ЕО) № 2160/2003.

(6)

Поради това посочените национални програми за контрол следва да бъдат одобрени.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ

Член 1

Националните програми за контрол на салмонела при пуйки, представени от държавите-членки, изброени в приложението към настоящото решение, са одобрени.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2010 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 20 октомври 2009 година.

За Комисията

Androulla VASSILIOU

Член на Комисията


(1)  ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 162, 21.6.2008 г., стр. 3.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Белгия

България

Чешка република

Дания

Германия

Ирландия

Гърция

Испания

Франция

Италия

Кипър

Литва

Унгария

Малта

Нидерландия

Австрия

Полша

Португалия

Румъния

Словения

Словакия

Финландия

Швеция

Обединено кралство


Top