EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0647

Регламент (ЕО) № 647/2009 на Комисията от 23 юли 2009 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Brněnské pivo или Starobrněnské pivo (ЗГУ))

OJ L 192, 24.7.2009, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 007 P. 287 - 288

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/647/oj

24.7.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/11


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 647/2009 НА КОМИСИЯТА

от 23 юли 2009 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания (Brněnské pivo или Starobrněnské pivo (ЗГУ))

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея и по силата на член 17, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Brněnské pivo“ или „Starobrněnské pivo“, подадена от Чешката република, беше публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, това название следва да бъде регистрирано,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 юли 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 310, 5.12.2008 г., стр. 25.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Хранителни продукти, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 510/2006

Клас 2.1.   Бира

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

Brněnské pivo или Starobrněnské pivo (ЗГУ)


Top