EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0383

2009/383/ЕО: Решение на Комисията от 14 май 2009 година за суспендиране на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1683/2004 на Съвета върху внос на глифозат с произход от Китайската народна република

OJ L 120, 15.5.2009, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 131 P. 213 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/383/oj

15.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/20


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 14 май 2009 година

за суспендиране на окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1683/2004 на Съвета върху внос на глифозат с произход от Китайската народна република

(2009/383/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „Основният регламент“), и по-специално член 14, параграф 4 от него,

след консултации с Консултативния комитет,

като има предвид, че:

A.   ПРОЦЕДУРА

(1)

След провеждането на разследване за преразглеждане в съответствие с член 11, параграф 2 от основния регламент („разследване за преразглеждане“) с Регламент (ЕО) № 1683/2004 (2) Съветът наложи окончателно антидъмпингово мито за внос на глифозат с произход от Китайската народна република, към момента попадащ под кодове по КН ex 2931 00 95 (код по ТАРИК 2931009582) и ex 3808 93 27 (код по ТАРИК 3808932719) („разглеждания продукт“), приложим и по отношение на вноса на глифозат, транспортиран от Малайзия (независимо дали вносът е деклариран с произход от Малайзия или не) (кодове по ТАРИК 2931009581 и 3808932711), с изключение на вноса, произведен от Crop protection (M) Sdn. Вhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (допълнителен код по ТАРИК A 309), и приложим и по отношение на вноса на глифозат, транспортиран от Тайван (независимо дали вносът е деклариран с произход от Тайван или не) (кодове по ТАРИК 2931009581 и 3808932711) с изключение на вноса, произведен от Sinon Corporation, № 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (допълнителен код по ТАРИК A 310). Размерът на антидъмпинговото мито е 29,9 %.

(2)

AUDACE — асоциация на ползватели и дистрибутори на разглеждания продукт — предостави информация относно промяна в пазарните условия, която е настъпила след периода, обхванат от разследването за преразглеждане поради изтичането на действието на мерките (т.е. от 1 януари 2002 г. до 31 декември 2002 г.), и посочи, че тези промени биха могли да оправдаят, в съответствие с член 14, параграф 4 от основния регламент, суспендирането на мерките понастоящем в сила. Вследствие на това Комисията проучи дали такова суспендиране е оправдано.

Б.   ОСНОВАНИЯ

(3)

В член 14, параграф 4 от основния регламент се предвижда, че в интерес на Общността антидъмпинговите мерки могат да бъдат суспендирани на основание, че пазарните условия са се променили временно в такава степен, че е малко вероятно вредата да се появи отново в резултат на суспендиране и при условие че на производството на Общността е била предоставена възможност да изрази становище и това становище е било отчетено. Член 14, параграф 4 допълнително уточнява, че действието на разглежданите антидъмпингови мерки винаги може да бъде възобновено, ако отпаднат предпоставките за суспендиране.

(4)

По отношение на производството на Общността се отбелязва, че положението му се е подобрявало до първата половина на 2008 г. Поради сериозно повишаване на цените на пазара на ЕС, повишаване на обема и стойността на продажбите и поради относително стабилните производствени разходи, печалбата, изразена като процент от оборота, се е увеличила значително. Тази положителна тенденция се потвърждава от по-скорошни данни за основния производител от Общността, който представлява по-голямата част от продукцията и обема на продажбите на производството на Общността. Въз основа на наличната към този момент информация за пазара не се очаква ситуацията да се промени значително, ако мерките бъдат суспендирани.

(5)

Производството на Общността потвърди, че понастоящем нивото на цените му на пазара на ЕС остава до голяма степен без промяна, макар че цените на износа от Китайската народна република са спаднали значително от юли 2008 г. насам.

(6)

Увеличаващият се производствен капацитет и продукция в Китайската народна република може в средносрочен или дългосрочен план да накара цените на глифозата на ЕС да спадат. Въпреки това актуална информация посочва, че се очаква този ефект да бъде до голяма степен омекотен от нарастващото глобално търсене.

(7)

Не бяха намерени никакви признаци, че суспендирането не би било в интерес на Общността.

(8)

В заключение, предвид временната промяна в пазарните условия, и по-специално сегашното ниво на цените на пазара на Общността, заедно със сегашното високо ниво на печалба на производството на Общността въпреки спадащите през последните месеци цени на износа от Китайската народна република, се счита, че е слабо вероятно поради суспендирането на мерките вредата, свързана с вноса на разглеждания продукт с произход от КНР, да се появи отново. Предлага се следователно действащите мерки да бъдат суспендирани за срок от девет месеца в съответствие с член 14, параграф 4 от основния регламент.

В.   КОНСУЛТАЦИЯ С ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЩНОСТТА

(9)

Съгласно член 14, параграф 4 от основния регламент, Комисията информира производството на Общността за намерението си да суспендира действащите антидъмпингови мерки. Дадена е възможност на производството на Общността да изрази становище и становището му е било отчетено.

Г.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(10)

Поради това Комисията счита, че всички изисквания за суспендиране на антидъмпинговите мерки, наложени по отношение на разглеждания продукт, са изпълнени в съответствие с член 14, параграф 4 от основния регламент. Следователно антидъмпинговото мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1683/2004, следва да бъде суспендирано за срок от девет месеца.

(11)

Ако впоследствие обстоятелствата, довели до суспендирането, се променят в значителна степен, Европейската комисията може да наложи отново антидъмпинговите мерки чрез отмяна на настоящото суспендиране на антидъмпинговото мито,

РЕШИ:

Член 1

С настоящото се суспендира за период от девет месеца окончателното антидъмпингово мито, наложено с Регламент (ЕО) № 1683/2004 за въвеждане на окончателно антидъмпингово мито върху внос на глифозат с произход Китайската народна република, попадащ под кодове по КН ex 2931 00 95 (код по ТАРИК 2931009582) и ex 3808 93 27 (код по ТАРИК 3808932719), приложим и по отношение на внос на глифозат, транспортиран от Малайзия (независимо дали вносът е деклариран с произход от Малайзия или не), (кодове по ТАРИК 2931009581 и 3808932711), с изключение на вноса, произведен от Crop protection (M) Sdn. Вhd., Lot 746, Jalan Haji Sirat 4 ½ Miles, off Jalan Kapar, 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan, Malaysia (допълнителен код по ТАРИК A 309), и приложим и по отношение на внос на глифозат, транспортиран от Тайван (независимо дали вносът е деклариран с произход от Тайван или не) (кодове по ТАРИК 2931009581 и 3808932711), с изключение на вноса, произведен от Sinon Corporation, № 23, Sec. 1, Mei Chuan W. Rd, Taichung, Taiwan (допълнителен код по ТАРИК A 310).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на деня след неговото публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 14 май 2009 година.

За Комисията

Catherine ASHTON

Член на Комисията


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 303, 30.9.2004 г., стр. 1.


Top