EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0382

2009/382/ЕО: Решение на Комисията от 28 януари 2009 година относно държавна помощ C 27/05 (ех NN 69/04), отпусната за закупуване на фуражи в регион Friuli-Venezia Giulia (член 6 от Регионален закон № 14 от 20 август 2003 г. и покана за изразяване на интерес, публикувана от търговската камара в Триест) (нотифицирано под номер C(2009) 187)

OB L 120, 15.5.2009, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/382/oj

15.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 120/13


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 януари 2009 година

относно държавна помощ C 27/05 (ех NN 69/04), отпусната за закупуване на фуражи в регион Friuli-Venezia Giulia (член 6 от Регионален закон № 14 от 20 август 2003 г. и покана за изразяване на интерес, публикувана от търговската камара в Триест)

(нотифицирано под номер C(2009) 187)

(само текстът на италиански език е автентичен)

(2009/382/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 88, параграф 2, първа алинея от него,

след като прикани заинтересованите страни да представят коментарите си съгласно посочения член,

като има предвид, че:

I.   ПРОЦЕДУРА

(1)

След като получиха информация, последвана от жалба, според която в Регионален закон № 14 от 20 август 2003 г. на регион Friuli-Venezia Giulia се съдържат разпоредби за отпускане на средства на търговските камари в Триест и Гориция, за да посрещнат нуждите от фураж в животновъдните стопанства, пострадали от сушата през 2003 г., с писмо от 2 април 2004 г. службите на Комисията поискаха от италианските органи редица разяснения по този въпрос.

(2)

Тъй като в четириседмичния срок, даден на италианските органи за предоставяне на исканата информация, не бе получен никакъв отговор, с писмо от 26 май 2004 г. службите на Комисията им изпратиха писмо за напомняне.

(3)

С писмо от 10 юни 2004 г., протоколирано на 15 юни 2004 г., Постоянното представителство на Италия към Европейския съюз предаде на службите на Комисията писмо от италианските органи, в което последните твърдят, че са изпратили на търговските камари в Триест и Гориция две писмени уведомления с дати съответно от 30 септември 2003 г. и 12 март 2004 г., за да насочат вниманието им към необходимостта от публикуване на покана за изразяване на интерес за помощите, предвидени в член 6 от посочения по-горе закон, както и да уведомят Комисията за това.

(4)

Въз основа на тази информация с писмо от 28 юни 2004 г. службите на Комисията поискаха от италианските органи да им съобщят текстовете на споменатите уведомления и на поканите за изразяване на интерес, подготвени от двете търговски камари. Освен това те отправиха запитване, дали са били предоставени помощи и в случай че това е така, поискаха уточняване на сумите и на начините за предоставянето им.

(5)

С писмо от 27 септември 2004 г., протоколирано на 29 септември 2004 г., Постоянното представителство на Италия към Европейския съюз предаде на Комисията текстовете и информацията, поискани с писмото от 28 юни 2004 г.

(6)

Тъй като от гореуказаната информация става ясно, че поканата за изразяване на интерес от търговската камара в Триест вече е била публикувана и са направени постъпки по нея, както и че освен това помощите, които е можело да бъдат отпуснати или са били отпуснати от търговските камари, не са били предвидени в общата схема на помощите на търговските камари, одобрена от Комисията в рамките на досие за помощ № 241/01, службите на Комисията решиха да открият досие за отпускане на ненотифицирана помощ под номер NN 69/04.

(7)

С писмо от 12 ноември 2004 службите на Комисията поискаха от италианските органи допълнителна информация за въпросните помощи.

(8)

В същия ден Комисията получи писмо от италианските органи с информация, допълваща информацията, поискана в писмото от 28 юни 2004 г. (вж. съображение 4).

(9)

С писмо от 6 януари 2005 г., протоколирано на 11 януари 2005 г., Постоянното представителство на Италия към Европейския съюз предаде на Комисията писмо от италианските органи, с което те поискаха удължаване на дадения им срок за предоставяне на допълнителна информация за въпросните помощи, с цел да се преразгледа съответната регионална нормативна база.

(10)

С писмо от 25 януари 2005 г. службите на Комисията разрешиха удължаване на срока с един месец.

(11)

С писмо от 21 февруари 2005 г. Постоянното представителство на Италия към Европейския съюз изпрати на Комисията писмо от италианските органи, в което се уточнява, че търговската камара в Гориция не е въвела в действие предвидената помощ и че не възнамерява да го направи (писмото бе придружено от решение на същата търговска камара в потвърждение на тази информация).

(12)

С писмо от 28 февруари 2005 г., протоколирано на 1 март 2005 г., и с писмо от 30 март 2005 г., протоколирано на 31 март 2005 г., Постоянното представителство на Италия към Европейския съюз предаде на Комисията допълнителна информация за помощта, отпусната от търговската камара в Триест.

(13)

С писмо от 22 юли 2005 г. (1) Комисията уведоми Италия за решението си да започне процедура по член 88, параграф 2 от Договора относно помощта за закупуване на фураж, предвидена в член 6 от Регионален закон № 14 от 20 август 2003 г. и предмет на покана за изразяване на интерес, публикувана от търговската камара в Триест.

(14)

Решението на Комисията да открие процедурата бе публикувано в Официален вестник на Европейския съюз  (2). Комисията покани заинтересованите страни да представят коментарите си относно въпросната мярка.

(15)

Комисията не получи коментари от заинтересованите страни.

II.   ОПИСАНИЕ

(16)

Член 6 от Регионален закон № 14 на регион Friuli-Venezia Giulia от 20 август 2003 г. (наричан по-долу „Регионален закон № 14“) постановява, че регионалната администрация е упълномощена да предостави извънредно финансиране в размер на 170 000 EUR на Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste (Търговската камара за търговия, промишленост, занаяти и селско стопанство в Триест) и в размер на 80 000 EUR на Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia (Търговската камара за търговия, промишленост, занаяти и селско стопанство в Гориция), за да могат да бъдат посрещнати изключителните нужди, свързани с изхранването на животните от животновъдните стопанства, пострадали от сушата през 2003 г., попадащи в зони, необслужвани от консорциумни напоителни системи.

(17)

Поканата за изразяване на интерес, публикувана от търговската камара в Триест, предвижда финансова помощ за животновъдните стопанства в провинция Триест, които са пострадали от сушата през 2003 г., и които след като не са могли да напоят тази част от площите си, която не се обслужва от консорциумна напоителна система, са претърпели производствена загуба от най-малко 20 % в районите в по-неблагоприятно положение и от 30 % в останалите райони. Помощта се изразява в закупуване на фураж, необходим за изхранването на животните.

(18)

Помощта е изплатена след представяне на съответните фактури за закупуване на фуражи в периода между 1 май и 20 ноември 2003 г. и покрива количеството фураж, необходимо за задоволяване на хранителните нужди, изчислени на глава добитък (по-долу ГД), налични в стопанството и принадлежащи на арендатора. ГД са говедата, овцете, козите и конете, предназначени за клане или използвани за работа; в случай че се касае за животни, предназначени за клане, се вземат под внимание единствено тези, които са отгледани от арендатори или директно от земеделски стопани, регистрирани в Istituto nazionale per la previdenza sociale (Националния осигурителен институт). С термина „фураж“ се обозначава какъвто и да е вид изсушено сено.

(19)

Помощта може да бъде изплащана до изчерпване на създадения за тази цел фонд и може да бъде отпусната на всяко едно от стопанствата в провинция Триест, което отправи искане за това.

(20)

Максималното количество фураж, чиято стойност може да бъде възстановена за ГД, е определено на 15 квинтала. Референтната цена, използвана за изчисляване на помощта, е определена на 20 EUR без ДДС. В случай че броят на исканията превиши предвиденото, индивидуалната помощ ще бъде намалена пропорционално на ГД.

(21)

В случай че стопанствата, получаващи помощ, поискат и получат други помощи за загубите, дължащи се на засушаването през 2003 г., размерът на помощта, предвиден в поканата за изразяване на интерес, ще бъде съответно намален.

III.   ЗАПОЧВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ПО ЧЛЕН 88, ПАРАГРАФ 2 ОТ ДОГОВОРА

(22)

Комисията започна процедурата по член 88, параграф 2 от Договора поради съмненията си относно съвместимостта на въпросните мерки за оказване на помощ с общия пазар. Съмненията ѝ произтичаха от следните елементи:

а)

въз основа на разпоредбите, за които беше информирана, Комисията не можеше да заключи, че праговете на загуба са били установени при строго спазване на разпоредбите на точка 11.3 от Насоките на Общността за държавна помощ в сектор „Селско стопанство“ (3) (наричани по-долу „насоките“) и следователно не можеше да изключи възможността, че са били допуснати до финансиране някои земеделски стопани, които не биха имали достъп до помощта, ако праговете на загуба са били изчислени съгласно указаното в посочената точка;

б)

методът на изчисляване на помощта не съответстваше на предвиденото в точка 11.3 от насоките, тъй като той се основаваше единствено на параметъра на цените за единица закупено тегло; освен това помощта е трябвало да бъде отпусната въз основа на фактурите за закупен фураж, но в поканата за изразяване на интерес от търговската камара в Триест не е уточнено, че закупуването трябва да бъде ограничено до количеството фураж, което е действително изгубено поради засушаването;

в)

съгласно точка 11.3 от насоките от размера на помощта е трябвало да се приспаднат евентуалните директни плащания, но италианските органи не предоставиха никаква информация по този въпрос; следователно не би могъл да се изключи риск от свръхкомпенсация на претърпените загуби;

г)

съгласно същата точка от насоките от размера на помощта е трябвало да се приспаднат евентуалните суми, получени по застрахователни схеми, и е трябвало да се вземат под внимание обичайните разходи, които не се поемат от земеделския стопанин, като например случаите, в които не е било възможно прибирането на реколтата; италианските органи обаче не предоставиха никаква информация по този въпрос, което засилва в още по-голяма степен съмненията от риск за свръхкомпенсация.

IV.   СТАНОВИЩА НА ИТАЛИАНСКИТЕ ОРГАНИ

(23)

С писмо от 26 септември 2005 г., протоколирано на 27 септември 2005 г., Постоянното представителство на Италия към Европейския съюз съобщи на Комисията становищата на италианските органи след започване на процедурата за въпросните помощи по член 88, параграф 2 от Договора.

(24)

В тези становища италианските органи уточняват най-вече, че засушаването през 2003 г. е било обявено за „неблагоприятно атмосферно условие“ от регион Friuli-Venezia Giulia с Указ № 0329/Pres. на регионалния управител от 16 септември 2003 г., което бе потвърдено от метеорологичните данни на регионалната метеорологична обсерватория и създаде предпоставка за откриване на досие за държавна помощ, което бе съобщено на Комисията и одобрено от нея (досие № 262/04).

(25)

Италианските органи признават освен това, че използваният от търговската камара в Триест метод за изчисляване на загубите, претърпени от земеделските стопани от провинция Триест, не съответства на разпоредбите на точка 11.3 от насоките. Те обаче уточняват, че след започването на процедурата по член 88, параграф 2 от Договора търговската камара в Триест е установила праговете на загуба на продукция за всяко стопанство получател на помощ (43 стопанства) въз основа на сравнение между средните нива на производство на фураж през тригодишния период 2000—2002 г. (през който не са били изплащани компенсации за загуби, дължащи се на неблагоприятни атмосферни условия) и на количествата фураж, получени през 2003 г. Според гореспоменатите органи получените данни са им позволили да констатират, че във всеки случай загубите са превишавали минималните прагове, предвидени за получаване на право на помощ (20 % в районите в по-неблагоприятно положение и 30 % в останалите райони).

(26)

Италианските органи добавят също така, че са изчислили размера на помощта, която е можело да бъде отпусната съгласно насоките. За тази цел те са използвали данните, съдържащи се в Решение № 1535 на Регионалния съвет от 23 май 2003 г. относно средното количество и средната цена на фуража през тригодишния период 2000—2002 г. От получената стойност те са приспаднали декларираната от всяко едно стопанство реална продукция за 2003 г., умножена по средната цена за въпросната година. Те са оформили изчисленията си в таблица, илюстрираща размерите на изплатените помощи, размерите на помощите, които са могли да бъдат одобрени съгласно насоките и размерът на помощите de minimis, които могат все още да бъдат отпуснати допълнително на получателите съгласно Регламент (ЕО) № 1860/2004 на Комисията от 6 октомври 2004 г. относно прилагането на членове 87 и 88 от Договора за ЕО спрямо минималните помощи в секторите на земеделието и рибарството (4). От гореспоменатата таблица става ясно, че ако се добави помощта de minimis към помощите, които могат да бъдат отпуснати съгласно насоките, само двама земеделски стопани са получили свръхкомпенсации за претърпените загуби, като италианските органи са поели ангажимент тези свръхкомпенсации да бъдат възстановени.

(27)

По отношение на другите съмнения, изразени от Комисията при започването на процедурата по член 88, параграф 2 от Договора, италианските органи уточняват, че въпросните получатели не са получили директни помощи за фуражите, нито евентуални суми, получени по застрахователни схеми. Те правят освен това и уточнението, че разходите за прибиране на реколтата и за транспорт на фуражите са били все пак поети от получателите, доколкото е било реализирано фуражно производство.

(28)

И накрая, италианските органи декларират, че всички земеделски стопани, получатели на въпросната помощ, са били информирани за започването на процедурата по член 88, параграф 2 от Договора по отношение на въпросната мярка.

V.   ОЦЕНКА

(29)

Съгласно член 87, параграф 1 от Договора всяка помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга търговията между държавите-членки, е несъвместима с общия пазар. Помощите, предвидени в Регионален закон № 14, съответстват на това определение, в смисъл, че те са отпуснати от местна организация и благоприятстват определени производства (като животновъдството, тъй като помощта при закупуване на фуража служи за изхранване на животните) и могат да нарушат конкуренцията и да повлияят на търговията в рамките на Общността, като се има предвид мястото, което Италия заема в този вид производство (тя е осъществила например 13,3 % от производството в Общността на говеждо месо през 2006 г., което я прави третият по големина производител на говеждо месо в Съюза).

(30)

При все това в случаите, предвидени в член 87, параграфи 2 и 3 от Договора, някои мерки могат да бъдат считани, по изключение, за съвместими с общия пазар.

(31)

В конкретния случай, като се има предвид естеството на въпросните помощи (помощи, предназначени за обезщетяване на загубите на земеделските стопани, причинени от неблагоприятни атмосферни условия), единственото приложимо изключение е това, предвидено от член 87, параграф 3, буква в) от Договора, съгласно което могат да бъдат считани за съвместими с общия пазар помощите, предназначени за подпомагане на развитието на някои дейности или на някои местни икономики, стига да не нарушат условията на търговия по начин, противоположен на общия интерес (изключението по член 87, параграф 2, буква б) от Договора се прилага при истински природни бедствия, а не при подобни на тях събития; както е посочено и в насоките, Комисията винаги е смятала, че засушаването само по себе си не може да бъде считано за природно бедствие съгласно член 87, параграф 2, буква б) от Договора).

(32)

За да може да се приложи гореспоменатото изключение, въпросните помощи, неправомерни по смисъла на член 1, буква е) от Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета от 22 март 1999 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 93 от Договора за ЕО (5) (понастоящем член 88), трябва да бъдат анализирани въз основа на обективни критерии, посочени в нормативната уредба, действаща към момента на отпускане на помощта в съответствие с разпоредбите на Известието на Комисията за определяне на приложимите правила при оценка на неправомерно отпусната държавна помощ (6).

(33)

В конкретния случай приложимите към въпросните помощи правила в момента на отпускането им са тези, дефинирани в точка 11.3 от насоките. Според тази точка:

а)

щетата трябва да достигне определен праг, равен на 20 % от нормалното производство в районите в по-неблагоприятно положение и на 30 % в останалите райони; изчисляването на загубите се извършва за всяко отделно стопанство;

б)

горепосочените прагове трябва да бъдат определени чрез сравняване на брутното производство на насаждението през въпросната година и годишното брутно производство в течение на една нормална година; последното се изчислява най-общо чрез използване на средногодишния обем на производството през предходните три години, с изключение на годините, когато е било платено обезщетение в резултат на неблагоприятни атмосферни условия; могат да бъдат приети и алтернативни методи за изчисляване на нормалното производство, включително и регионални референтни стойности, стига да бъдат представителни и да не се основават на изключително висока производителност;

в)

за да се избегнат свръхкомпенсации, размерът на помощта за изплащане не трябва да превишава средногодишния обем на производство през нормалния период, умножен по средната цена за същия период, от което се приспада реалното производство за годината, в която се наблюдава явлението, умножено по средната цена през тази година;

г)

освен това от размера на помощта се приспадат и евентуалните преки плащания;

д)

от размера на помощта трябва да бъдат приспаднати евентуални суми, получени по застрахователни схеми; необходимо е да се отчитат и обичайните разходи, които не са поети от земеделския стопанин, като например в случаите, когато не е необходимо да се извърши прибиране на реколтата.

(34)

Що се отнася до спазването на първите две условия, Комисията отбелязва, че италианските органи са констатирали настъпването на суша въз основа на съответните метеорологични данни. По въпроса за обхвата на причинените от неблагоприятните атмосферни условия щети Комисията констатира преди всичко, че самите италиански органи признават, че методът, използван за изчисляване на загубите, претърпени от земеделските стопани в провинция Триест, не съответства на разпоредбите на точка 11.3 от насоките. Комисията може единствено да потвърди тази констатация, тъй като поканата за изразяване на интерес, публикувана от търговската камара в Триест, предвижда праг на загуби, над който се предвижда отпускане на помощ, без да се уточнява начинът на определяне на въпросната загуба.

(35)

Предвид това от информацията, подадена от италианските органи след започването на процедурата по член 88, параграф 2 от Договора, става ясно, че при прилагането на метода по точка 11.3 от насоките, т.е. в конкретния случай при сравняване на средната продукция на фураж за периода 2000—2002 г. (през който не е изплатено нито едно обезщетение за загуби, дължащи се на неблагоприятни атмосферни условия) и продукцията на фураж през 2003 г., загубите са превишавали минималните прагове за получаване на право на помощ (20 % в районите в по-неблагоприятно положение и 30 % в останалите райони) за всяко едно обезщетено стопанство.

(36)

По отношение на начина на изчисляване на конкретната помощ (и следователно спазването на третото условие, споменато по-горе), Комисията отбелязва, че приложеният в конкретния случай метод не съответства на този, който се предвижда от насоките, тъй като помощите са били изплатени след представяне на фактури за закупуване на фураж в периода 1 май — 20 ноември 2003 г. и са съответствали на количеството фураж, необходимо за задоволяване на обичайните хранителни нужди за ГД в земеделското стопанство, докато съгласно насоките размерът на помощта за изплащане не трябва да превишава средното ниво на продукцията през нормалния период, умножено по средната цена за същия период, от което се приспада реалната продукция за годината, в която се наблюдава събитието, умножено по средната цена за въпросната година.

(37)

Информацията, съобщена от италианските органи след започването на процедурата по член 88, параграф 2 от Договора, доказва, че методът на изчисление, използван от търговската камара в Триест, е включвал в някои случаи (12 случая от общо 43) изплащане на помощ в размер, превишаващ размера, изчислен по метода, предвиден в насоките.

(38)

Предвид факта, че методът на изчисление на търговската камара в Триест съдържа в над 25 % от случаите превишаване на размера на помощите, които могат да бъдат изплатени по точка 11.3 от насоките, Комисията не може да приеме посочения метод.

(39)

Що се касае до другите условия по точка 11.3 от насоките (и следователно спазването на четвъртото и петото от гореспоменатите условия), Комисията взема под внимание информацията, предоставена от италианските органи, от която става ясно, че получателите на въпросните помощи не са получили директни помощи за фуражите, нито евентуални суми, получени по застрахователни схеми, и че разходите, свързани с прибирането и транспорта на фуражите, са поети от получателите дотолкова, доколкото все пак е осъществено фуражно производство. Тези уточнения показват непригодността в конкретния случай на описаните по-горе условия.

VI.   ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(40)

Предвид горепосочените съображения Комисията не може да приеме, че всички условия по точка 11.3 от насоките са удовлетворени, тъй като, както е посочено в съображение 38, методът на изчисляване на помощите, използван от търговската камара в Триест, позволява в много от случаите превишаване на сумите, които биха могли да бъдат изплатени при липса на свръхкомпенсация.

(41)

Следователно за помощите, отпуснати от търговската камара в Триест за закупуване на фураж вследствие на засушаването през 2003 г., не може да се приложи изключението, предвидено в член 87, параграф 3, буква в) от Договора, що се отнася до частта, която надхвърля сумата, за която би могло да се приложи посоченото изключение, ако е бил използван методът на изчисление на помощите, предвиден в точка 11.3 от насоките. Тази част от помощта, която не надхвърля въпросната сума обаче, е съвместима с общия пазар, тъй като тя удовлетворява всички условия, определени от насоките.

(42)

Съгласно член 14, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 659/1999, когато в случаи с неправомерна помощ са взети отрицателни решения, Комисията взема решение съответната държава-членка да предприеме всички необходими мерки за възстановяване на помощта от получателя. Следователно Италия трябва да предприеме всички необходими мерки за възстановяване на предоставената помощ от получателя. Съгласно разпоредбите на точка 42 от известието на Комисията „Към ефективно прилагане на решенията на Комисията, разпореждащи на държавите-членки да възстановят неправомерна и несъвместима държавна помощ“ (7) Италия разполага със срок от четири месеца, считано от датата на влизане в сила на настоящото решение, за да изпълни предписаните от Комисията изисквания. Помощите, които трябва да бъдат възстановени, включват и лихвите, изчислени съгласно Регламент (ЕО) № 794/2004 на Комисията от 21 април 2004 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 659/1999 на Съвета (8).

(43)

Независимо от това за всяка една помощ, която е предоставена въз основа на настоящата схема за отпускане на помощи, и която в момента на отпускането ѝ отговаря на условията, предвидени в регламент на Комисията, приет в съответствие с член 2 от Регламент (ЕО) № 994/98 на Съвета (9) (Регламент de minimis), се счита, че не представлява държавна помощ по смисъла на член 87, параграф 1 от Договора.

(44)

Точка 49 от известието на Комисията „Към ефективно прилагане на решенията на Комисията, разпореждащи на държавите-членки да възстановят неправомерна и несъвместима държавна помощ“ постановява, че за да се изчисли точният размер на помощта, която подлежи на възстановяване от всеки отделен получател в рамките на тази схема, държавата-членка може да прилага критерии de minimis, действащи към момента на предоставянето на неправомерната и несъвместима помощ, предмет на решението за възстановяване.

(45)

В момента, в който помощите са били предоставени от търговската камара в Триест, все още не са съществували общоевропейските норми за помощите de minimis в областта на селското стопанство.

(46)

Първите разпоредби, приети в тази област, се съдържат в Регламент (ЕО) № 1860/2004.

(47)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1860/2004 помощ, която не превишава тавана от 3 000 EUR на получател за произволен тригодишен период (посочената сума включва и помощта de minimis, предоставена на дадено предприятие), не оказва влияние върху търговията между държавите-членки, не нарушава и не заплашва да наруши конкуренцията и следователно не попада в обхвата на разпоредбите на член 87, параграф 1 от Договора за ЕО.

(48)

Съгласно член 5 от Регламент (ЕО) № 1860/2004 същият принцип се прилага за помощите, предоставени преди влизането в сила на посочения регламент, ако тези помощи отговарят на всички условия, предвидени в членове 1 и 3.

(49)

В конкретния случай индивидуалните помощи, непревишаващи 3 000 EUR, ще бъдат считани за непредставляващи държавна помощ по силата на член 87, параграф 1 от Договора, ако в момента на тяхното предоставяне са съответствали на разпоредбите на членове 1, 2 и 3 от Регламент (ЕО) № 1860/2004. Горепосоченото се прилага единствено спрямо сумите, непревишаващи 3 000 EUR, изплатени действително в рамките на въпросната схема. Италианските органи не могат да считат, че броят на случаите на възстановяване може да бъде ограничен посредством приспадане в 12-те случая на свръхкомпенсация на сумата, която всяка заинтересована страна би могла да получи съгласно Регламент (ЕО) № 1860/2004, тъй като ако размерът на помощта, предоставена в рамките на схемата, превишава тавана за помощта de minimis, тя не би могла да се възползва от разпоредбите на Регламента de minimis дори и за тази част, която не превишава тавана,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Схемата за предоставяне на помощи за закупуване на фураж, която се прилага неправомерно от търговската камара в Триест (Италия, регион Friuli-Venezia Giulia) в нарушение на член 88, параграф 3 от Договора, е несъвместима с общия пазар предвид факта, че позволява превишаване на размера на помощите, получени по метода на изчисление на помощите, предвиден в точка 11.3 от Насоките на Общността за държавна помощ в сектор „Селско стопанство“. Помощите, предоставени по силата на горепосочената схема, са съвместими с общия пазар до размера на сумата, получена по метода на изчисление на помощите, предвиден в точка 11.3 от горепосочените насоки, и са несъвместими за частта, превишаваща този размер.

Член 2

Индивидуалната помощ, отпусната по схемата, посочена в член 1, не представлява помощ, ако към момента на нейното отпускане тя отговаря на условията, посочени в регламента, приет съгласно член 2 от Регламент (ЕО) № 994/98, който е приложим към момента на нейното отпускане.

Член 3

1.   Търговската Камара в Триест (Италия) пристъпва към възстановяване на несъвместимата помощ от получателите, отпусната съгласно схемата, посочена в член 1.

2.   В сумите, които трябва да бъдат възстановени, се включват и лихвите от датата, на която са били предоставени на разположение на получателите, до тази на тяхното реално възстановяване.

3.   Лихвите се изчисляват съгласно метода за фиксиране на лихвения процент в съответствие с глава V от Регламент (ЕО) № 794/2004 и Регламент (ЕО) № 271/2008 на Комисията (10) за изменение на Регламент (ЕО) № 794/2004.

Член 4

1.   Възстановяването на помощта, която е предоставена по схемата, посочена в член 1, е незабавно и ефективно.

2.   Италия гарантира изпълнението на настоящото решение в срок от четири месеца от датата на неговото нотифициране.

Член 5

1.   До два месеца след нотифицирането на настоящото решение Италия изпраща следната информация:

а)

общата сума (главница и лихва), която следва да бъде възстановена от всеки получател;

б)

подробно описание на мерките, които вече са предприети и които са предвидени за спазване на настоящото решение;

в)

документи, показващи, че на получателите им е било наредено да върнат помощта.

2.   Италия информира Комисията за напредъка на предприетите национални мерки за прилагане на настоящото решение до пълното възстановяването на помощта, която е отпусната по схемата, посочена в член 1. По искане на Комисията Италия предоставя незабавно информация относно мерките, които вече са предприети или предстои да бъдат предприети за спазване на настоящото решение. Тя също така предоставя подробна информация относно размера на помощта и лихвата по нея, които вече са възстановени от получателите.

Член 6

Адресат на настоящото решение е Италианската република.

Съставено в Брюксел на 28 януари 2009 година.

За Комисията

Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията


(1)  Вж. писмо SG (2005)-Greffe D/203816.

(2)  ОВ C 233, 22.9.2005 г., стр. 5.

(3)  ОВ C 28, 1.2.2000 г., стр. 2.

(4)  ОВ L 325, 28.10.2004 г., стр. 4.

(5)  ОВ L 83, 27.3.1999 г., стр. 1.

(6)  ОВ C 119, 22.5.2002 г., стр. 22.

(7)  ОВ C 272, 15.11.2007 г., стр. 11.

(8)  ОВ L 140, 30.4.2004 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 142, 14.5.1998 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 82, 25.3.2008 г., стр. 1.


Top