EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0383

Регламент (ЕО) № 383/2009 на Съвета от 5 май 2009 година за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително и последващо напрягане (тел и въжета за ППН) с произход от Китайската народна република

OJ L 118, 13.5.2009, p. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 120 P. 268 - 277

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/383/oj

13.5.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 383/2009 НА СЪВЕТА

от 5 май 2009 година

за налагане на окончателно антидъмпингово мито и окончателно събиране на временното антидъмпингово мито, наложено върху вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително и последващо напрягане (тел и въжета за ППН) с произход от Китайската народна република

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 г. за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (1) (наричан по-долу „основния регламент“), и по-специално член 9 от него,

като взе предвид предложението, представено от Комисията след консултация с консултативния комитет,

като има предвид, че:

1.   ПРОЦЕДУРА

1.1.   Временни мерки

(1)

С Регламент (ЕО) № 1129/2008 (2) от 14 ноември 2008 г. (наричан по-долу „временния регламент“) Комисията наложи временно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително и последващо напрягане (тел и въжета за ППН) с произход от Китайската народна република (КНР).

(2)

Отбелязва се, че процедурата бе започната вследствие на жалба, подадена от Eurostress Information Service (ESIS) от името на производители, представляващи значителен дял от общото производство в Общността на тел и въжета за ППН, който в случая възлиза на над 57 %.

(3)

Както е посочено в съображение 13 от временния регламент, разследването за дъмпинг и вреда обхвана периода от 1 януари 2007 г. до 31 декември 2007 г. („период на разследване“ или „ПР“). Проучването на тенденциите при оценяването на вредата обхвана периода от 1 януари 2004 г. до края на периода на разследване (наричан по-долу „разглеждания период“).

1.2.   Последваща процедура

(4)

След оповестяването на съществените факти и съображения, въз основа на които бе взето решението за налагане на временни антидъмпингови мерки („предварително разгласяване“), редица заинтересовани страни представиха писмени изявления, изразяващи техните становища относно временните констатации. На страните, които изразиха желание за това, бе предоставена възможност да бъдат изслушани. Комисията продължи да търси и проверява цялата информация, която счете за необходима за изготвянето на своите окончателни констатации.

(5)

Комисията продължи своето разследване по отношение на аспектите, касаещи интереса на Общността, и извърши анализ на данните, съдържащи се в отговорите на въпросника, предоставени от някои потребители в Общността след налагането на временните антидъмпингови мерки.

(6)

Бяха извършени четири допълнителни проверки в помещенията на следните дружества потребители:

Hormipresa SL, Santa Coloma de Queralt, Испания,

Grupo Pacadar SA, Madrid, Испания,

Strongforce Engineering PLC, Dartford, Обединено кралство,

Hanson Building Products Limited, Somercotes, Обединено кралство.

(7)

Всички заинтересовани страни бяха информирани за съществените факти и съображения, на които се основаваше намерението да бъде направена препоръка за налагане на окончателни антидъмпингови мерки върху вноса на тел и въжета за ППН с произход от КНР и за окончателно събиране на сумите, обезпечени чрез временното мито. Също така им бе предоставен срок, в рамките на който те имаха възможност да направят постъпки на основата на разкритата информация.

(8)

Предоставените от заинтересованите страни коментари в устна и писмена форма бяха разгледани и, където бе целесъобразно, констатациите бяха съответно изменени.

2.   РАЗГЛЕЖДАН ПРОДУКТ И СХОДЕН ПРОДУКТ

2.1.   Разглеждан продукт

(9)

Една заинтересована страна заяви, че конкретен вид въже с 19 отделни усукани телени нишки следва да бъде изключен от обхвата на процедурата поради факта, че този вид продукт се използва за много специфични приложения, не може да бъде използван за подсилване на бетон, окачващи елементи или висящи мостове, каквито са основните приложения на разглеждания продукт, и не е бил произвеждан в Общността. Бе проведена консултация с производството на Общността и бе потвърдено, че описаният продукт, т.е. въже с 19 отделни телени нишки, а също така и въжета с повече от 19 отделни телени нишки, не съответстват на разглеждания продукт. Поради това възражението бе прието и въжетата с 19 или повече телени нишки ще бъдат изключени от обхвата на продукта.

(10)

При липса на други коментари относно разглеждания и подобния продукт с настоящото съображения 14—20 от временния регламент се потвърждават.

3.   ДЪМПИНГ

3.1.   Третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ)

(11)

Един китайски производител износител възрази срещу временните констатации по отношение на определянето на ТДПИ и заяви, че отговаря на критерии 1—3, определени в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.

(12)

Що се отнася до критерий 1 от член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, разследването по отношение на ТДПИ установи, че разходите за електричество, направени от въпросния производител износител и представляващи важна част от общите производствени разходи, са ненадеждни. Бе констатирано, че разходите за електричество са били фактурирани посредством трето дружество в ликвидация (вместо директно от доставчика на електричество). Обяснено бе, че дружеството в ликвидация, което първоначално е притежавало производствените мощности, в които е бил произвеждан разглежданият продукт, и което междувременно е било в ликвидация, все още се счита за собственик на част от мощностите. Поради това електрическата компания е трябвало все още да фактурира цялото потребление на електричество на дружеството в ликвидация, което на свой ред е фактурирало тези разходи на въпросния производител износител.

(13)

Проверка обаче показа, че производителят износител е закупил производствените мощности по време на ПР през 2007 г. и най-малко по време на част от ПР е бил законен собственик на производствените мощности. Освен това сумите, за които е било докладвано, не съответстват на счетоводните документи на производителя износител. На последно място, след временното оповестяване дружеството не е представило никаква информация или доказателства, с които да докаже надеждността на данните за разходите за електричество и с които да обори временните констатации в това отношение.

(14)

Същият производител износител повтори твърдението си, че ограниченият срок на действие на неговия бизнес лиценз не показва значителна намеса на държавата по смисъла на критерий 1 от член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, както е посочено в разследването относно ТДПИ. В това отношение се отбелязва, че ограниченият срок на действие на бизнес лиценза бе счетен за пречка при вземането на дългосрочни делови решения и при планирането. По-специално бе констатирано, че на дружества в подобни ситуации обикновено се предоставя бизнес лиценз със значително по-дълъг срок на действие. След предварителното оповестяване обаче бе изяснено, че продължаването на срока на действие на бизнес лиценза на производителя износител е само формалност, която вече не може да бъде считана за пречка при вземането на дългосрочни делови решения и при планирането.

(15)

Въз основа на горепосоченото се стигна до заключението, че в този конкретен случай срокът на действие на бизнес лиценза наистина не може да бъде определен като значителна намеса на държавата по смисъла на критерий 1 от член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент и аргументите на производителя износител бяха приети. Временните констатации бяха съответно преразгледани.

(16)

Въпросният производител износител също така оспори констатациите, че не отговаря на условията, определени в критерий 2 от член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент, т.е. той е имал ясен основен комплект счетоводна документация, одитиран в съответствие с международните счетоводни стандарти. Отбелязва се, че разследването относно ТДПИ установи, че значителни суми по възобновяем кредит са били записани в грешна позиция. Въпреки че производителят износител твърди, че тази констатация не отговаря на действителните факти, той не представи никакво убедително обяснение или валидно доказателство в подкрепа на твърденията си. Поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

(17)

На последно място, същият производител износител заяви, че не съществуват значителни нарушения, пренесени от системата на непазарна икономика, както е определено в критерий 3 от член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент. По-специално производителят износител възрази срещу констатацията, че е могъл да заема финансови средства при лихвен процент, значително по-нисък от пазарния. Производителят износител обаче не предостави никаква нова информация или доказателства, които биха довели до преразглеждане на временните констатации в това отношение и поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

(18)

Предвид гореизложеното и независимо от констатациите, посочени в съображение 14 по-горе, констатациите относно ТДПИ по отношение на посочения производител износител, изложени в съображение 35 от временния регламент, се потвърждават.

(19)

При липса на други коментари, отнасящи се до определянето на ТДПИ, временните констатации, изложени в съображения 25—36 от временния регламент, се потвърждават.

3.2.   Индивидуално третиране (ИТ)

(20)

Производителят износител, на когото не бе предоставено ИТ, заяви, че процесите му на вземане на решения са били в достатъчна степен независими от държавна намеса по смисъла на член 9, параграф 5, буква в) от основния регламент.

(21)

В подкрепа на твърдението си производителят износител съумя да изясни състава на борда на директорите на дружеството и правата при гласуване на акционерите. По този начин производителят износител съумя да покаже, че е в достатъчна степен независим от евентуална държавна намеса в процеса на ценообразуване по смисъла на член 9, параграф 5, буква в) от основния регламент. Освен това, както е посочено в съображение 14, производителят износител съумя да докаже, че срокът на валидност на неговия бизнес лиценз не може да бъде счетен за значителна държавна намеса. Вследствие на това, тъй като за въпросния производител износител са изпълнени изискванията за ИТ, посочени в член 9, параграф 5 от основния регламент, следва да бъде изчислено индивидуално окончателно мито, приложимо по отношение на продуктите, произвеждани и изнасяни от него.

(22)

По отношение на двама от производителите износители, на които бе предоставено ИТ, нова информация, станала налична след налагането на временните мерки, показа, че служители на ключови позиции в тези дружества са били членове на държавни организации по смисъла на член 9, параграф 5, буква в) от основния регламент. И двете дружества не са посочили тази информация в заявленията си за предоставяне на ТДПИ/ИТ.

(23)

Счетено бе, че непосочването на такава информация представлява подвеждане по смисъла на член 18, параграф 1 от основния регламент и че информацията, предоставена в съответните им заявления за предоставяне на ТДПИ/ИТ, не следва да бъде вземана предвид. На въпросните дружества бе дадена възможност да предоставят допълнителни разяснения в съответствие с член 18, параграф 4 от основния регламент. Никое от тези дружества обаче не предостави задоволителни разяснения. Въз основа на това на горепосочените дружества бе отказано ИТ.

(24)

По отношение на третото дружество, на което бе предоставено ИТ, производството на Общността постави под въпрос, дали то в действителност е дружество с изцяло чуждестранен капитал и дали следователно отговаря на критерия, определен в член 9, параграф 5, буква в) от основния регламент. По време на разследването обаче бяха проверени и съпоставени всички съответни плащания и банкови преводи по придобиването на дружеството, като бе доказано, че става въпрос за дружество с изцяло чуждестранен капитал. Поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

4.   НОРМАЛНА СТОЙНОСТ

4.1.   Страна аналог

(25)

Някои заинтересовани страни заявиха, че изборът на страна аналог е бил нецелесъобразен. По-специално бе заявено, че поради факта, че на турския пазар съществува само един производител на тел и въжета за ППН, равнището на конкуренция в Турция е недостатъчно, за да се определи нормалната стойност въз основа на данни относно този производител.

(26)

Тези страни обаче не представиха никакви нови доказателства в този смисъл, а само повториха твърденията си, отправени преди налагането на временните мерки. Както бе посочено в съображение 44 от временния регламент, въпреки че в Турция има само един производител, в страната се осъществява значителен внос, който съставлява повече от 50 % от целия пазар. Въз основа на това и като се има предвид, че никой от производителите от други евентуални страни аналози не оказа съдействие по време на настоящото разследване, се потвърждава, че Турция представлява подходяща страна аналог по смисъла на член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент.

(27)

При липса на други коментари, отнасящи се до страната аналог, временните заключения, както са изложени в съображения 40—45 от временния регламент, се потвърждават.

4.2.   Метод на изчисляване на нормалната стойност

(28)

Един производител износител заяви, че използваната нормална стойност не е била целесъобразна, тъй като за повечето видове продукти тя е била конструирана на базата на производствените разходи на турския производител, както бе посочено в съображения 48 и 49 от временния регламент. Този производител износител изтъкна, че нормалната стойност за тези видове продукти, изнасяни от китайските износители, е следвало да бъде основана на производствените разходи на самите китайски износители.

(29)

Отбелязва се, че в член 2, параграф 7, буква а) от основния регламент се предвижда изрично нормалната стойност да се определя на базата на цената или на конструираната стойност в страна с пазарна икономика. Поради тази причина фактът, че нормалната стойност беше определена на базата на конструираните стойности, не дава възможност да се направи заключението, че използваните стойности са били нецелесъобразни. Отбелязва се, че тъй като на въпросния износител не беше предоставено ТДПИ, неговите разходи във връзка с изнасяните модели бяха счетени за ненадеждни. Целта на избора на страна аналог е да се установят надеждни разходи и цени на базата на информацията, събрана в подходяща страна аналог. Тъй като бе установено, че Турция е подходящ избор, нямаше основания да се счита, че разходите във връзка с разглеждания продукт не са били надеждни или целесъобразни.

(30)

Засегнатият производител износител не изтъкна като довод каквито и да е други причини (освен тези, посочени в съображение 25) за това, че изборът на страната аналог е бил нецелесъобразен, по-конкретно основанията, на базата на които се счита, че видовете продукти, произвеждани и продавани от този производител износител, и другите, произвеждани и продавани от производителя в страната аналог, не са били съпоставими. Поради тази причина тези възражения трябваше да бъдат отхвърлени.

(31)

При липса на каквито и да е други коментари, отнасящи се до метода на изчисляване на нормалната стойност, временните заключения, както са изложени в съображения 46—50 от временния регламент, се потвърждават.

4.3.   Износна цена

(32)

Посоченият в съображение 52 от временния регламент производител износител, осъществявал продажби за износ посредством своя свързан вносител в Общността, заяви, че при конструиране на износната цена в съответствие с член 2, параграф 9 от основния регламент следва да се използва действителната печалба, реализирана от свързания вносител при препродажбата на тел и въжета за ППН в Общността.

(33)

Отбелязва се, че продажните цени между свързани страни се считат за ненадеждни поради взаимоотношенията между купувача и продавача. Вследствие на това полученият при препродажба марж на печалба също следва да се счита за ненадежден. Производителят износител не е предоставил никакви доказателства, че маржът на печалба на свързания с него вносител въпреки това е надежден. Поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

(34)

Отбелязва се, че за посочения в съображение 32 производител износител ИТ бе отказано на базата на основанията, посочени в съображения 22 и 23, и тъй като поради тази причина дъмпинговият марж бе определен въз основа на методологията, която е изложена в съображение 41, въпросът за методологията, прилагана при определянето на износната цена на този производител износител, стана нерелевантен.

(35)

По отношение на един от производителите износители, на който беше предоставено ИТ, производството на Общността постави под въпрос надеждността на заявената от него износна цена. Бе отправено твърдение, че малкото количество, изнесено по време на ПР, както и особените обстоятелства (по-специално липсата на изисквания сертификат за одобрение за изнесения продукт), сочат връзка между вносителя и производителя износител и съответната износна цена не следва да бъде вземана предвид. Производството на Общността обаче не можа да предостави никакви доказателства в подкрепа на своето твърдение. При разследването освен това не се установи наличие на връзка между производителя износител и несвързания вносител. Поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

(36)

При липса на други коментари, отнасящи се до определянето на износната цена, временните заключения, както са изложени в съображение 51 от временния регламент, се потвърждават.

4.4.   Сравнение

(37)

При липса на други коментари, отнасящи се до сравнението между нормалната стойност и износната цена, временните заключения, както са изложени в съображения 53 и 54 от временния регламент, се потвърждават.

5.   ДЪМПИНГОВИ МАРЖОВЕ

5.1.   Съдействали производители, получили ИТ

(38)

За дружествата, на които бе предоставено ИТ, среднопретеглената нормална стойност бе сравнена със среднопретеглената износна цена, както е предвидено в член 2, параграфи 11 и 12 от основния регламент.

(39)

Окончателният среднопретеглен дъмпингов марж, изразен като процент от цената CIF на границата на Общността, преди обмитяване, е:

Дружество

Окончателен дъмпингов марж

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan и Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

49,8 %

5.2.   Всички останали производители износители

(40)

Както е посочено в съображение 57 от временния регламент, нивото на съдействие бе ниско.

(41)

Ето защо бе счетено за подходящо дъмпинговият марж за цялата страна да се определи въз основа на данните, предоставени от дружествата, на които не бе предоставено нито ТДПИ, нито ИТ.

(42)

На тази основа нивото на дъмпинг за цялата страна за всички производители износители, на които не е предоставено ИТ, бе определено на 50,0 % от цената CIF на границата на Общността, преди обмитяване.

6.   ВРЕДА

6.1.   Продукция на Общността и определение за производство на Общността

(43)

При липса на коментари относно продукцията и определението за производство на Общността съображения 60—63 от временния регламент се потвърждават.

6.2.   Потребление в Общността

(44)

При липса на коментари относно потреблението в Общността съображения 64—66 от временния регламент се потвърждават.

6.3.   Внос в Общността от КНР

(45)

Една заинтересована страна заяви, че средната цена на вноса от КНР е била сходна със средната продажна цена на производството на Общността. В това отношение констатациите на Комисията, основаващи се на данни от Евростат за цената на вноса от КНР, и проверените данни за производството на Общността показаха, че това твърдение не е вярно. Поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

(46)

При липса на други коментари по този въпрос съображения 67—70 от временния регламент се потвърждават.

6.4.   Положение на производството на Общността

(47)

Един потребител заяви, че средните цени на производството на Общността през 2004 и 2005 г. са били по-високи от представените във временния регламент цени и следователно не са точни. По отношение на това твърдение следва да се подчертае, че настоящите констатации се основават на разследване, проведено на равнище ЕС, а не на регионално или национално равнище. Тъй като заинтересованата страна не представи никакво доказателство по отношение на това възражение, то трябваше да бъде отхвърлено.

(48)

При липса на други коментари относно положението на производството на Общността заключенията в съображения 71—91 от временния регламент, че производството на Общността е претърпяло съществена вреда, се потвърждават.

7.   ПРИЧИННО-СЛЕДСТВЕНА ВРЪЗКА

7.1.   Последици от дъмпинговия внос

(49)

Някои заинтересовани страни заявиха, че пазарният дял на вноса от КНР не е бил достатъчна причина за понесената от производството на Общността вреда. Както бе ясно показано в съображение 93 от временния регламент, значителното нарастване от 2 106 % на обема на дъмпинговия внос между 2004 г. и ПР, и на съответния му пазарен дял от 0,4 % през 2004 г. на 8,2 % през ПР на пазара на Общността, както и установеното по време на ПР подбиване на цените от 18 %, съвпадат с влошаването на икономическото положение на производството на Общността.

(50)

Освен това повишените разходи за основната суровина, валцдрат, които възлизат на 75 % от производствените разходи, би трябвало да са засегнали всички оператори на пазара. Средните китайски цени на валцдрат са намалели обаче с 45 % в периода между 2004 г. и ПР. Поради това се стигна до заключението, че определяща роля за понесената от производството на Общността вреда е имал натискът, упражняван от дъмпинговия внос, чиито обем и пазарен дял значително са нараснали от 2006 г. нататък. Поради това възражението се отхвърля.

(51)

Въз основа на това констатациите и заключенията, до които е достигнато в съображения 92—94 от временния регламент, се потвърждават.

7.2.   Въздействие на други фактори

(52)

Някои заинтересовани страни заявиха, че понесената от производството на Общността вреда се дължи на внос от други трети страни. Както е посочено в съображения 95 и 96 от временния регламент, обемът на вноса от други трети страни е нараснал със 112 % от 2004 г. до края на ПР. Средните цени обаче на този внос са били значително над цените на китайските производители износители и дори над цените на производството на Общността. Следователно не може да се приеме, че те са допринесли за понесената от производството на Общността вреда.

(53)

За две от другите трети страни, които заедно притежават 2,5 % от пазарния дял, бе установено, че имат цени, по-ниски от цените на вноса на разглеждания продукт от КНР. Все пак предвид относително малкия обем на този внос, той бе определен като недостатъчен за прекъсване на причинно-следствената връзка между дъмпинговия внос от КНР и понесената от производството на Общността вреда.

(54)

Въз основа на това констатациите и заключенията, до които е достигнато в съображения 95 и 96 от временния регламент, се потвърждават.

7.3.   Резултати от износа на включеното в извадката производство на Общността

(55)

Някои заинтересовани страни заявиха, че понесената от производството на Общността вреда се дължи на износ, осъществен на цени под производствените разходи. Износът за държави, които не са членки на Общността, е представлявал едва около 14 % от общите продажби на производството на Общността на сходния продукт по време на ПР. Този износ е нараснал с около 16 % в периода между 2004 г. и ПР. Въпреки това износната продажна цена на единица продукция на производителите от Общността е намаляла с 8 % — от 715 EUR на тон през 2004 г. на 660 EUR на тон през ПР. Както е пояснено в съображение 98 от временния регламент, не може да се приеме, че тези продажби са били осъществявани на цени под производствените разходи. Това е така поради съществените отклонения в разходите и цените между отделните дружества и във времето. Намаляването на износната цена се е дължало също така на натиска, упражняван от китайския износ върху основните пазари за износ на производството на Общността чрез силно потискане на цените.

(56)

Въз основа на това констатациите и заключенията, до които е достигнато в съображения 97—99 от временния регламент, се потвърждават.

(57)

При липса на коментари относно нарастването на производствените разходи и конкуренцията на други производители от Общността заключенията, до които е достигнато в съображения 100—102 от временния регламент, се потвърждават.

7.4.   Заключение относно причинно-следствената връзка

(58)

Предвид горепосочения анализ, който правилно разграничи и раздели въздействието на всички други известни фактори върху положението на производството на Общността от вредоносното въздействие на дъмпинговия внос, се потвърждава, че тези други фактори не засягат извода, че за причина за оценената съществена вреда трябва да се счита дъмпинговият внос.

(59)

С оглед на горепосоченото се потвърждава, че дъмпинговият внос на тел и въжета за ППН с произход от КНР е причинил съществена вреда на производството на Общността по смисъла на член 3, параграф 6 от основния регламент.

(60)

При липса на други коментари по този въпрос заключенията в съображения 103 и 104 от временния регламент се потвърждават.

8.   ИНТЕРЕС НА ОБЩНОСТТА

8.1.   Интерес на производството на Общността и на други производители от Общността

(61)

При липса на други коментари относно интереса на производството на Общността и интереса на другите производители от Общността заключенията в съображения 105—111 от временния регламент се потвърждават.

8.2.   Интереси на вносителите

(62)

Една заинтересована страна, внасяща тел и въжета за ППН от КНР, заяви, че налагането на каквито и да било антидъмпингови мерки би имало сериозно въздействие върху положението на вносителите, тъй като те няма да бъдат в състояние да прехвърлят повишаването на цената на своите клиенти.

(63)

Разследването показа, че маржът на печалба на вносителите за разглеждания продукт е относително висок. Освен това ниският дял на разходите за разглеждания продукт в общия размер на разходите на техните клиенти следва да позволи на вносителите да им прехвърлят евентуалното повишаване на цените. Освен това клаузите в техните договори с доставчиците не са от такова естество, че да възпрепятстват вносителите да сменят източника на доставка на разглеждания продукт с дружества с ниски мита или освободени от мита или с други страни доставчици, като Тайланд и Южна Африка. Поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

(64)

При липса на други коментари по този конкретен въпрос констатациите, посочени в съображения 112—114 от временния регламент, се потвърждават.

8.3.   Интереси на потребителите

(65)

Някои заинтересовани страни заявиха, че налагането на каквито и да било антидъмпингови мерки би имало сериозно въздействие върху положението на потребителите на тел и въжета за ППН, тъй като те няма да бъдат в състояние да прехвърлят повишаването на цената на своите клиенти.

(66)

Както бе посочено в съображения 4 и 5, възможното въздействие на мерките върху положението на промишленостите потребители бе допълнително проучено след налагането на временните мерки чрез допълнителни проверки на място в помещенията на четирима потребители. Всички те бяха междинни потребители, които произвеждат и доставят бетонни елементи за подсилване на бетон, окачващи елементи и висящи мостове.

(67)

Констатациите на Комисията показаха, че за най-представителния посетен потребител и за повечето от приложенията разглежданият продукт е представлявал едва 5 % от неговите общи производствени разходи. Средната стойност на дела за потребителите обаче може да достигне до 13 %. Въздействието на антидъмпинговото мито върху техните производствени разходи е било оценено между 0 и 6 %. Въпреки това по отношение на техните крайни клиенти (основно строителни дружества) въздействието на митото ще бъде минимално и във всички случаи — под 1 % от техните общи производствени разходи. В резултат на това за тях няма да представлява особена трудност да прехвърлят митото на своите клиенти. Поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

(68)

Една заинтересована страна заяви, че налагането на каквито и да било антидъмпингови мерки би довело до недостиг на тел и въжета за ППН в Обединеното кралство поради зависимостта на пазара на Обединеното кралство от този внос. В това отношение трябва да се има предвид, че настоящите констатации са направени на равнище ЕС, а не на регионално или национално равнище. Въпреки това, ако се има предвид единствено пазарът на Обединеното кралство, констатациите показват, че проучените производители от Обединеното кралство разполагат с голям свободен капацитет за задоволяване на нуждите на пазара. Още повече че като цяло производството на Общността разполага с достатъчен свободен капацитет за задоволяване на общото потребление в ЕС. Поради това възражението трябваше да бъде отхвърлено.

(69)

Бяха отправени твърдения от страна на някои заинтересовани страни за съществуване на картел в производството на Общността по отношение на тел и въжета за ППН. В тази връзка се отбелязва, че през октомври 2008 г. Комисията изпрати изложение на възраженията до известен брой дружества, които осъществяват дейност в предлагането на стомана за предварително напрягане. Същевременно все още не е взето окончателно решение от Комисията по този въпрос. Изпращането на изложение на възраженията не предрешава окончателния резултат от процедурата. Ако се установи съществуването на картел на пазара на Общността, е възможно мерките да бъдат преразгледани по целесъобразност.

(70)

При липса на други коментари по този конкретен въпрос констатациите, посочени в съображения 115—117 от временния регламент, се потвърждават.

8.4.   Заключение относно интереса на Общността

(71)

С оглед на резултатите от допълнителното разследване по въпросите, свързани с интереса на Общността, заключенията, съдържащи се в съображение 118 от временния регламент, се потвърждават.

9.   ОКОНЧАТЕЛНИ АНТИДЪМПИНГОВИ МЕРКИ

9.1.   Степен на отстраняване на вредата

(72)

Редица заинтересовани страни възразиха срещу временната констатация, че марж на печалбата от 8,5 % е приемливият марж на печалба, който промишлен отрасъл в сектора би реализирал при нормални конкурентни условия.

(73)

Една заинтересована страна заяви, че доходността през 2005 г. не следва да бъде вземана предвид при изчисляването на маржа на печалба на производството на Общността, тъй като тази година е била необичайно успешна за сектора. Установено бе, че това отговаря на действителността и поради това възражението бе прието. В резултат при изчисляването на степента на отстраняване на вредата бе използван марж на печалба в размер на 6,2 %, какъвто е бил реализиран през 2004 г. в период, по време на който внасяните количества от КНР не са били значителни и цените са били под цените на производството на Общността.

(74)

По този начин необходимото повишаване на цените бе определено въз основа на сравнение между среднопретеглената цена на вноса, установена при изчисляването на подбиването на цената, и непричиняващата вреда цена на продуктите, продавани от производството на Общността на пазара на Общността. Всички разлики, произтичащи от това сравнение, след това бяха изразени като процент от общата CIF стойност на вноса.

(75)

Една заинтересована страна заяви, че среднопретегленият марж на продажба при намалени цени следва да бъде изчислен, като при претеглянето се използва количеството на всеки вид продукт, продаван от производството на Общността. Използването на CIF стойността на износа на всеки вид продукт като тегло за изчисляването на среднопретегления марж на продажба при намалени цени е нормална практика. Логиката при това изчисляване е, че ако изчисленото по този начин мито бъде приложено за продажбите на дружеството по време на ПР, това води до компенсиране на продажбата на намалени цени, т.е. до непричиняваща вреда цена. Това не би могло да се случи, ако при претеглянето се използва количеството на всеки вид продукт, продаван от производството на Общността, както се настоява.

(76)

Степента на отстраняване на вредата за един от получилите ИТ китайски производители износители, посочен в съображение 24, бе допълнително преизчислена поради административна грешка, допусната при временното определяне. В резултат степента на отстраняване на вредата възлезе на по-малко от 2 %, като бе счетена за минимална. Поради това не следва да бъде налагано мито по отношение на вноса на разглеждания продукт, произведен от посоченото дружество.

(77)

При липса на други коментари относно степента на отстраняване на вредата съображения 119—122 от временния регламент се потвърждават.

(78)

Степента на отстраняване на вредата за цялата страна бе преизчислена въз основа на данните, предоставени от компаниите, на които не бе предоставено нито ТДПИ, нито ИТ.

9.2.   Форма и ниво на митата

(79)

В контекста на гореизложеното и в съответствие с член 9, параграф 4 от основния регламент следва да бъде наложено окончателно антидъмпингово мито на ниво, достатъчно за отстраняване на причинената от дъмпинговия внос вреда, без да се надвишава установеният дъмпингов марж.

(80)

Ставката на окончателните мита се определя окончателно, както следва:

Дружество

Дъмпингов марж

Марж на отстраняване на вредата

Окончателна антидъмпингова митническа ставка

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

26,8 %

0 %

0 %

Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan и Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujinag

49,8 %

31,1 %

31,1 %

Всички останали дружества

50,0 %

46,2 %

46,2 %

(81)

Индивидуалните антидъмпингови митнически ставки, посочени в настоящия регламент, са определени въз основа на констатациите от настоящото разследване. Следователно те отразяват положението, констатирано по време на разследването по отношение на тези дружества. Ето защо тези митнически ставки (за разлика от митото за цялата страна, което се прилага спрямо „всички останали дружества“) се прилагат изключително по отношение на вноса на продукти с произход от въпросната страна и произведени от посочените дружества. Внесени продукти, произведени от всяко друго дружество, чиито наименование и адрес не фигурират изрично в постановителната част на настоящия регламент, включително юридическите лица, свързани с конкретно посочените, не могат да се ползват от тези ставки и се облагат с митническата ставка, приложима за „всички останали дружества“.

(82)

Всяко заявление с искане за прилагане на тази индивидуална антидъмпингова митническа ставка (напр. след промяна на наименованието на юридическото лице или след създаване на нови структури за производство или продажби) следва да се изпраща до Комисията (3) заедно с цялата необходима информация, по-специално относно всяка промяна в дейността на дружеството, свързана с производството, продажбите на местния пазар и за износ, например във връзка с промяната на наименованието или промяната в структурите за производство и продажби. Ако това е уместно, регламентът ще бъде съответно изменен, като списъкът на дружествата, ползващи се от индивидуални митнически ставки, се актуализира.

9.3.   Окончателно събиране на временните мита

(83)

С оглед на степента на установените дъмпингови маржове и в контекста на степента на причинената на производството на Общността вреда се счита за необходимо сумите, обезпечени чрез временното антидъмпингово мито, наложено с временния регламент, да бъдат окончателно събрани до размера на наложените окончателни мита. Когато окончателните мита са по-ниски от временните мита, следва да се освободят временно обезпечените суми, които превишават окончателните антидъмпингови мита. Когато окончателните мита са по-високи от временните мита, окончателно се събират само сумите, обезпечени на нивата на временните мита. Временно обезпечените суми за продуктите, които не попадат в продуктовия обхват в съответствие със съображение 9, следва да бъдат освободени.

9.4.   Специално наблюдение

(84)

С оглед минимизиране на рисковете от заобикаляне, породени от голямата разлика в митническите ставки за различните производители износители, се счита, че в този случай са необходими специални мерки, за да се осигури правилното прилагане на антидъмпинговите мита. Тези специални мерки включват описаното по-долу.

(85)

На митническите органи на държавите-членки трябва да бъде представена валидна търговска фактура, която да отговаря на изискванията, посочени в приложението към настоящия регламент. Спрямо внос, който не е придружен от такава фактура, се прилага остатъчното антидъмпингово мито, приложимо за всички останали износители.

(86)

Ако износът на дружествата, които се ползват от по-ниски индивидуални митнически ставки, се увеличи значително по обем след налагането на въпросните мерки, такова увеличение по обем може да бъде счетено като представляващо само по себе си промяна в условията на търговия, която се дължи на налагането на мерките по смисъла на член 13, параграф 1 от основния регламент. При такива обстоятелства и при положение че са изпълнени условията, може да бъде започнато разследване по отношение на заобикаляне на антидъмпинговите мерки. При това разследване може, inter alia, да бъде проучена необходимостта от отстраняване на индивидуалните митнически ставки и последващо въвеждане на единна ставка за цялата страна.

10.   ДОБРОВОЛНИ ГАРАНЦИИ

(87)

След разкриването на основните факти и съображения, въз основа на които бе взето решение да се препоръча налагането на окончателни антидъмпингови мерки, един от производителите износители, на когото бе предоставено индивидуално третиране, предложи доброволна гаранция в съответствие с член 8, параграф 1 от основния регламент.

(88)

Това предложение бе разгледано и беше установено, че по време на ПР цената на продукта е била изключително променлива, т.е. разликата между най-ниската и най-високата продажна цена за ЕС за същата категория продукти е достигала до 46 % в случая с посоченото дружество. Нещо повече, по време на разглеждания период бяха констатирани значителни разлики в продажните цени на производството на Общността. Поради това фиксираната ценова гаранция не е подходяща по отношение на продукта. Дружеството предложи минималната цена да бъде индексирана въз основа на тенденциите в цената на суровината, а именно валцдрат. При отсъствието обаче на публично достъпна информация за цената на суровината, използвана при производството на разглеждания продукт, и с оглед на противоположните тенденции в цената на съпоставимата суровина, а именно тел за мрежи за армиране, не бе възможно да се установи взаимозависимост между продажните цени на крайния продукт в Общността и на основната суровина. Предложението за предоставяне на гаранция бе счетено за нецелесъобразно по смисъла на член 8, параграф 3 от основния регламент, тъй като не би довело до отстраняване на вредоносното въздействие на констатирания дъмпинг.

(89)

Освен това разглежданият продукт съществува в многобройни различни видове. За да улесни изискваното докладване в рамките на разследването, дружеството е опростило класификационните критерии по отношение на продукта и е постигнало групиране на видовете продукти, които произвежда и продава. Това обаче не променя факта, че дружеството е произвеждало и продавало редица видове тел и въжета на ЕС по време на ПР. С цел да намали риска от кръстосана компенсация между различните видове продукти, дружеството предложи да спазва три минимални цени на внос, една за тел за ППН и две за въжета, в зависимост от диаметъра. Като се имат предвид обаче посочените в съображение 88 причини, предложената от въпросния производител износител гаранция не бе приета.

11.   ПРОМЯНА НА НАИМЕНОВАНИЕ

(90)

След ПР и по време на настоящото разследване един от засегнатите производители износители, група, състояща се от две свързани дружества, а именно Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan и Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang, промени наименованието си на Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan и Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang.

(91)

Промяната не води до промени по същество, които биха повлияли на констатациите в настоящото разследване, и поради това се стигна до заключението, че окончателните констатации по отношение на Ossen MaanShan Steel Wire and Co. Ltd, Maanshan и Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang са приложими по отношение на Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan и Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

1.   Налага се окончателно антидъмпингово мито върху вноса на непокрита тел от нелегирана стомана, поцинкована тел от нелегирана стомана и въжета от нелегирана стомана (покрити или не) с не повече от 18 отделни телени нишки, с тегловно съдържание на въглерод от 0,6 % или повече, с максимално напречно сечение, надвишаващо 3 mm, с кодове по КН ex 7217 10 90, ex 7217 20 90, ex 7312 10 61, ex 7312 10 65 и ex 7312 10 69 (кодове по ТАРИК 7217109010, 7217209010, 7312106111, 7312106191, 7312106511, 7312106591, 7312106911 и 7312106991), с произход от Китайската народна република.

2.   Ставката на антидъмпинговото мито, приложима към нетната цена франко границата на Общността преди обмитяване на продуктите, описани в параграф 1 и произведени от изброените по-долу дружества, е, както следва:

Дружество

Антидъмпингово мито

Допълнителен код по ТАРИК

Kiswire Qingdao, Ltd, Qingdao

0 %

A899

Ossen Innovation Materials Co. Joint Stock Company Ltd, Maanshan и Ossen Jiujiang Steel Wire Cable Co. Ltd, Jiujiang

31,1 %

A952

Всички останали дружества

46,2 %

A999

3.   Прилагането на индивидуалните митнически ставки, определени за посочените в параграф 2 дружества, зависи от представянето пред митническите органи на държавите-членки на валидна търговска фактура, която отговаря на условията, посочени в приложението. Ако не бъде представена такава фактура, се прилага митническата ставка, приложима по отношение на всички останали дружества.

4.   Прилагат се действащите разпоредби в областта на митническото облагане, освен ако е предвидено друго.

Член 2

Сумите, обезпечени чрез временните антидъмпингови мита съгласно Регламент (ЕО) № 1129/2008 на Комисията от 14 ноември 2008 г. по отношение на вноса на някои видове тел и въжета от нелегирана стомана за предварително и последващо напрягане (тел и въжета за ППН) с произход от Китайската народна република, се събират окончателно. Временно обезпечените суми за стоките, които не са обхванати от член 1, параграф 1, се освобождават.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2009 година.

За Съвета

Председател

M. KALOUSEK


(1)  ОВ L 56, 6.3.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 306, 15.11.2008 г., стр. 5.

(3)  European Commission, Directorate-General for Trade, Directorate H, Office N-105 4/92, 1049 Brussels, Belgium.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Във валидната търговска фактура, посочена в член 1, параграф 3, трябва да фигурира подписана от длъжностно лице на дружеството декларация със следната форма:

1.

Име и позиция на длъжностното лице от дружеството, което е издало търговската фактура.

2.

Следната декларация:

„Долуподписаният/ата удостоверявам, че продадените за износ в Европейската общност [количество] тел и въжета за ППН, за които се отнася настоящата фактура, са произведени от (наименование и седалище на дружеството) (допълнителен код по ТАРИК) в (засегната страна). Декларирам, че предоставената в настоящата фактура информация е пълна и вярна.

Дата и подпис“


Top