EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0350

2009/350/ЕО: Решение на Комисията от 28 април 2009 година относно искането на Ирландия да приеме Решение 2008/381/ЕО на Съвета за създаване на Европейска мрежа за миграцията (нотифицирано под номер C(2009) 2708)

OB L 108, 29.4.2009, p. 53–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/350/oj

29.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/53


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2009 година

относно искането на Ирландия да приеме Решение 2008/381/ЕО на Съвета за създаване на Европейска мрежа за миграцията

(нотифицирано под номер C(2009) 2708)

(2009/350/ЕО)

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейскатa общност, и по-специално член 11а от него,

като има предвид, че:

(1)

На 14 май 2008 г. Съветът прие Решение 2008/381/ЕО за създаване на Европейска мрежа за миграцията (1) (ЕММ) (наричано по-долу Решение 2008/381/ЕО) .

(2)

По силата на член 1 от Протокола относно позицията на Ирландия, Ирландия не е участвала в приемането на Решение 2008/381/ЕО.

(3)

В съответствие с член 4 от горепосочения протокол Ирландия уведоми Съвета и Комисията, че желае да приеме Решение 2008/381/ЕО.

(4)

В съответствие с член 11а от Договора на 22 декември 2008 г. Комисията прие положително становище (2) относно искането на Ирландия,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2008/381/ЕО се прилага по отношение на Ирландия.

Член 2

Ирландия въвежда в сила необходимите разпоредби за изпълнение на Решение 2008/381/ЕО и незабавно уведомява Комисията за това.

Член 3

Решение 2008/381/ЕО влиза в сила за Ирландия от датата, на която Ирландия е уведомила, че приема Решение 2008/381/ЕО.

Член 4

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2009 година.

За Комисията

Jacques BARROT

Заместник-председател


(1)  ОВ L 131, 21.5.2008 г., стр. 7.

(2)  C(2008) 8668 окончателен.


Top