EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0351

Регламент (ЕО) № 351/2009 на Комисията от 28 април 2009 година за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в член 29 от Регламент (ЕО) № 1282/2006

OB L 108, 29.4.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/351/oj

29.4.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 108/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 351/2009 НА КОМИСИЯТА

от 28 април 2009 година

за определяне на коефициента за разпределение, приложим към заявленията за лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, посочена в член 29 от Регламент (ЕО) № 1282/2006

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 година за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1),

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1282/2006 на Комисията от 17 август 2006 г. за определяне на специалните подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1255/1999 на Съвета по отношение на лицензиите за износ и възстановяванията при износ за мляко и млечни продукти (2), и по-специално член 33, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В раздел 3 на глава III от Регламент (ЕО) № 1282/2006 се определя процедурата за разпределяне на лицензии за износ на някои млечни продукти за Доминиканската република в рамките на квотата, открита за посочената страна.

(2)

Заявленията, подадени за квотната 2009/2010 година, обхващат количества, по-големи от наличните. Следователно е необходимо да се определят коефициенти на разпределение за заявените количества,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Количествата, обхванати от подадените за периода 1 юли 2009 г.—30 юни 2010 г. заявления за лицензии за износ за продуктите, посочени в член 29, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1282/2006, се умножават по следните коефициенти на разпределение:

0,575975 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 30, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1282/2006,

0,336842 за подадените заявления за частта от квотата, посочена в член 30, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1282/2006.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на 29 април 2009 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 28 април 2009 година.

За Комисията

Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 234, 29.8.2006 г., стр. 4.


Top