EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0221

Регламент (ЕО) № 221/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (Текст от значение за ЕИП )

OJ L 87, 31.3.2009, p. 157–159 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 123 - 125

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/221/oj

31.3.2009   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 87/157


РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 221/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 март 2009 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2150/2002 относно статистиката на отпадъците по отношение на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 285, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Комисията,

след консултация с Европейския икономически и социален комитет,

в съответствие с процедурата, предвидена в член 251 от Договора (1),

като имат предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2150/2002 (2) предвижда, че определени мерки се приемат в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г. за установяване на условията и реда за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията (3).

(2)

Решение 1999/468/ЕО беше изменено с Решение 2006/512/ЕО (4), което въведе процедурата по регулиране с контрол за приемането на мерки от общ характер, предназначени да изменят несъществени елементи от основен акт, приет съгласно процедурата по член 251 от Договора, включително чрез заличаването на някои от тези елементи или чрез допълването му с нови несъществени елементи.

(3)

Съгласно декларацията на Европейския парламент, Съвета и Комисията (5) относно Решение 2006/512/ЕО, за да може процедурата по регулиране с контрол да се прилага към вече действащите актове, приети съгласно процедурата, предвидена в член 251 от Договора, те трябва да бъдат адаптирани в съответствие с приложимите процедури.

(4)

На Комисията следва да бъдат предоставени правомощия да определя необходимите критерии за оценка на качеството, както и съдържанието на докладите за качество, да прилага резултатите от пилотните проучвания и да адаптира съдържанието на приложенията. Тъй като тези мерки са от общ характер и са предназначени да изменят несъществени елементи на Регламент (ЕО) № 2150/2002, включително чрез допълването му с нови несъществени елементи, тези мерки трябва да бъдат приети в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, предвидена в член 5а от Решение 1999/468/ЕО.

(5)

Регламент (EО) № 2150/2002 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2150/2002 се изменя, както следва:

1.

В член 1 параграф 5 се заменя със следния текст:

„5.   Комисията създава сравнителна таблица между статистическата номенклатура на приложение III към настоящия регламент и списъка на отпадъците, който е въведен с Решение 2000/532/ЕО (6). Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3 от настоящия регламент.

2.

В член 3 параграф 1 се заменя със следния текст:

„1.   Държавите-членки, като спазват условията по отношение на качеството и точността, които следва да се определят съгласно втората алинея, придобиват данните, които са необходими за спецификация на характеристиките, изброени в приложения I и II, чрез:

проучвания,

административни или други източници, като задълженията за докладване по силата на общностното законодателство за управление на отпадъците,

процедури за статистическа оценка на основата на проби или оценки относно на отпадъците, или

комбинация от тези средства.

Условията по отношение на качеството и точността се определят от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.

За да се намалят трудностите при предоставяне на отговор, националните органи и Комисията имат достъп до източниците на административни данни, в съответствие с ограниченията и условията, определени от всяка държава-членка и от Комисията в съответните им области на компетентност.“

3.

В член 4, параграф 3, втора алинея се заменя със следния текст:

„Комисията финансира до 100 % от разходите за провеждането на пилотните проучвания. Въз основа на заключенията от пилотните проучвания Комисията приема необходимите мерки по прилагането. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3 от настоящия регламент.“

4.

В член 5 параграф 4 се заменя със следния текст:

„4.   На основата на заключенията от пилотните проучвания, Комисията информира Европейския парламент и Съвета за възможностите за събиране на статистически данни за дейностите и характеристиките, обхванати от пилотните проучвания за внос и износ на отпадъци. Необходимите мерки по прилагането се приемат от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

5.

Член 6 се заменя със следния текст:

„Член 6

Мерки по прилагане

1.   Мерките, необходими за прилагането на настоящия регламент, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 7, параграф 2.

Тези мерки се отнасят по-специално до:

а)

получаването на резултати в съответствие с член 3, параграфи 2, 3 и 4, като се отчитат икономическите структури и технически условия в дадена държава-членка. Такива мерки могат да позволят на отделна държава-членка да не докладва определени позиции от разбивката, ако се докаже, че въздействието върху качеството на статистическите данни е ограничено. Във всички случаи, в които са дадени изключения, се събира общото количество отпадъци за всяка позиция, изброена в раздел 2, точка 1 и раздел 8, точка 1 от приложение I;

б)

определянето на подходящия формат за предаване на резултатите от държавите-членки в срок от две години от датата на влизане в сила на настоящия регламент;

2.   Мерките, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент включително чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3, по отношение на следните цели:

а)

адаптирането към икономическото и техническото развитие в областта на събирането и статистическата обработка на данни, както и обработването и представянето на резултатите;

б)

адаптирането на спецификациите, посочени в приложения I, II и III;

в)

определянето на подходящите критерии за оценка на качеството и съдържанието на докладите за качество, които са посочени в раздел 7 от приложения I и II;

г)

прилагането на резултатите от пилотните проучвания, съгласно член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1.“

6.

Член 7 се заменя със следния текст:

„Член 7

Процедура на комитета

1.   Комисията се подпомага от Статистическия програмен комитет, създаден с член 1 от Решение 89/382/ЕИО, Евратом (7).

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

Срокът, предвиден в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО, се определя на три месеца.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.

4.   Комисията представя на Комитета, създаден с Директива 2006/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 година относно отпадъците (8), проекта за мерки, които възнамерява да внесе в Статистическия програмен комитет.

7.

В член 8 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.   В срок от две години след датата на влизане в сила на настоящия регламент, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за напредъка на пилотните проучвания, посочени в член 4, параграф 3 и член 5, параграф 1. Ако е необходимо, тя предлага изменения на пилотните проучвания, за които се взема решение в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

8.

Приложение I се изменя, както следва:

a)

в раздел 2 точка 2 се заменя със следния текст:

„2.

В съответствие със задълженията за докладване по силата на Директива 94/62/ЕО, Комисията изготвя програма за пилотни проучвания, които се извършват на доброволен принцип от държавите-членки с оглед оценяване на значението на включването на вписвания за отпадъци от опаковки (EWC-Stat версия 3) в списъка на разбивката, посочен в точка 1. Комисията финансира до 100 % от разходите за провеждането на тези пилотни проучвания. На основата на заключенията от пилотните проучвания Комисията приема необходимите мерки по прилагането. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“;

б)

в раздел 7 точка 1 се заменя със следния текст:

„1.

За всяка позиция, изброена в раздел 8 (дейности и домакинства), държавите-членки посочват процента, до който събраните статистически данни представляват съвкупността от отпадъци от съответната позиция. Минималното изискване за обхват се определя от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

9.

Приложение II се изменя, както следва:

a)

в раздел 7 точка 1 се заменя със следния текст:

„1.

За характеристиките, изброени в раздел 3, и за всяка позиция от видовете операции, изброени в раздел 8, точка 2, държавите-членки посочват процента, който събраните статистически данни представляват от цялата съвкупност от отпадъци за съответната позиция. Минималното изискване за обхват се определя от Комисията. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“;

б)

в раздел 8 точка 3 се заменя със следния текст:

„3.

Комисията изготвя програма за пилотни проучвания, която се изпълнява на доброволна основа от държавите-членки. Цел на пилотните проучвания е да се оценят значението на и вероятността да се получат данни за количествата отпадъци, подобрени чрез подготвителни операции, както е определяно в приложения II.А и II.Б към Директива 2006/12/ЕО. Комисията финансира до 100 % от разходите за извършването на тези пилотни проучвания. На основата на заключенията от пилотните проучвания Комисията приема необходимите мерки по прилагането. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящия регламент чрез допълването му, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 7, параграф 3.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 11 март 2009 година.

За Европейския парламент

Председател

H.-G. PÖTTERING

За Съвета

Председател

A. VONDRA


(1)  Становище на Европейския парламент от 23 септември 2008 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 26 февруари 2009 г.

(2)  ОВ L 332, 9.12.2002 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 200, 22.7.2006 г., стр. 11.

(5)  ОВ C 255, 21.10.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 226, 6.9.2000 г., стр. 3.“

(7)  ОВ L 181, 28.6.1989 г., стр. 47.

(8)  ОВ L 114, 27.4.2006 г., стр. 9.“


Top